Gálatas 3

1'O nn'aⁿ na cwila'yu'yo' na m'aⁿ'yo' ndyuaa Galacia, jeeⁿ ndya' ntjeiⁿ ljo' cwil'a'yo'. ¿'Ñeeⁿ tju' tycu calua' cjo'yo' na tilacanda̱a̱'ndyo' ñ'oom na tseixmaⁿna' na mayuu'? Ee ñ'oom na tyoñequiaayâ nda̱a̱'yo' s'aana' ndoo' nquiu'yo' na nty'ia'nda̱a̱'yo' na jñoom Jesucristo ts'oom'naaⁿ. 2Candu'yo' nndii. ¿Aa to'ñoom'yo' Espíritu Santo nc'e na jla'canda̱a̱'ndyo' chiuu matsa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, oo aa nc'e na jla'yu'ya n'om'yo' ñ'oom na tyondye'yo'? 3¿Aa maxjeⁿ ntjeiⁿ nqueⁿ'yo'? ¿Aa nnda̱a̱ nts'aana' na cwila'tiuu'yo' na cwe' najnda̱' ncjo'yo' na nnda̱a̱ nla'canda̱a̱'ndyo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om yuu na jla'cato̱'jndyee'yo' ñ'eⁿ Espíritu? 4¿Aa cwe' ts'iaaⁿ'ndyo cwii cwii nnom nawi' na teinom'yo'? Toom cwe' waa na teijndeiina' 'o. 5Quia mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na cwito'ñoom'yo' Espíritu ndo' mach'eeⁿ ts'iaaⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na tixocaluiina' nc'e na jndeii nquii ts'aⁿ, nchii mach'eeⁿ na ljo' ee na cwila'canda̱a̱'ndyo' chiuu matsa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, sa̱a̱ nc'e na cwila'yu'yo' ñ'oom na jnda̱ macwindye'yo'. 6Maluaa' matseijomna' cantyja 'naaⁿ' Abraham. Tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ndo' nc'e jo' tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaaⁿ. 7Jo' chii cala'no̱ⁿ'yo' na cha'tsondye nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, maqueeⁿ joona na cwiluiindyena tsjaaⁿ 'naaⁿ' Abraham na jndyowicantyjoo'. 8Ñ'oom'm na teiyo teiljeii, tyuaa' t'mo̱ⁿna' na nlqueeⁿ nn'aⁿ na nchii judíos joona na tjaa jnaⁿ la'xmaⁿna nc'e na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿñê. Luaa ñ'oomya na seicañeeⁿ juu: “Nndio̱'naaⁿndyo̱ nn'aⁿ cwii cwii ndyuaa nc'e 'u.” 9Quia jo' ljo'yu matio'naaⁿñê nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'om ñ'eⁿñê cha'xjeⁿ seiyu' Abraham ñ'eⁿñê. 10Nn'aⁿ na cwilacantyjaa' n'om na nlui'n'maaⁿndyena nc'e na quit'maⁿ n'omna ljeii na tqueⁿ Moisés m'aⁿna nacje 'naaⁿ' ñ'oom na maco'wi'na' joona. Ee waa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': “Cha'tsondye nn'aⁿ na tyoola'canda̱ñ'eⁿ ñ'oom na jnda̱ teiljeii naquii' ljeii na tqueⁿ Moisés, m'aⁿna nacje 'naaⁿ' ñ'oom na maco'wi'na' ts'aⁿ.” 11Cwiwitquioo'ya na tjaa 'ñeeⁿ maqueⁿna' juu na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaⁿ nc'e mach'ee chiuu macaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ee ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona': “Ts'aⁿ na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, macaⁿna' na catseiyu'ya ts'om ñ'eⁿñê.” 12Sa̱a̱ ljeii na tqueⁿ Moisés tica'mo̱ⁿna' na macaⁿna' na catseiyu'ya ts'om ts'aⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ee matsona': “Ts'aⁿ na matseicanda̱ ljeii 'naaⁿ' Moisés, c'oom na cje'naaⁿ'na'.” 13Seicandyaañe Cristo jaa juu ñ'oomwi' na seijndaa'ñe ljeii na tqueⁿ Moisés na nnt'uiiwi'na' nn'aⁿ, ee t'uiiwi'na' jom cwentaaya nc'e ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': “Meiⁿquia ts'aⁿ na cwila'ntyja nn'aⁿ cwii ts'oom, m'aaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ nacje 'naaⁿ' ñ'oomwi'.” 14Luaa' matsona' cha joo nn'aⁿ na ticaluiindye nn'aⁿ judíos, cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús nnda̱a̱ nla'xmaⁿna juu ñ'oom na tio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om Abraham, ndo' naljo', nc'e na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om nnda̱a̱ nnto'ñoomna Espíritu Santo na tsoom na nñequiaaⁿ. 15'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', mantseina̱ⁿya ñ'oom nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' na matseijndaa'ñe cwii ts'aⁿ ñ'oomtyeⁿ ñ'eⁿ x'iaaⁿ'aⁿ. Quia na jnda̱ s'aaⁿ xueⁿ'eⁿ cjoo' tsom'ñeeⁿ, ticwanaaⁿ na nntso cwiicheⁿ ts'aⁿ na ticaluii chiuu tso tsom'ñeeⁿ oo na nntseicwaljo'ti ts'aⁿ ñ'oom na tso juuna'. 16Ndo' nnom Abraham tso Ty'o̱o̱ts'om chiuu nts'aaⁿ cantyja 'naaⁿ' jnda tsaⁿ'ñeeⁿ. Ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii tic'oomna' ntseinaaⁿ, na cha'cwijom jndye nn'aⁿ ee matsona': “Cantyja 'naaⁿ' jnda' nncu'”, ndo' naljo', ma'mo̱ⁿna' ñecwii ts'aⁿ, manquii Cristo. 17Luaa waa na ñe'catsjo̱o̱ nda̱a̱'yo'. Ty'o̱o̱ts'om seijndaa'ñê cwii ñ'oom na xocachuii'na' ñequio Abraham. Tjacaa ñequiee sianto waljoo' ntquiuu nchoo' nqui ndyu ndo' tyjee'cañoom ljeii na matsa̱'ntjomna' na tquiaa Moisés. Sa̱a̱ juuna' tixocanda̱a̱ nntseityuii'na' najndeii na matseixmaⁿ ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om nnom Abraham na nnts'aaⁿ. 18Sa̱a̱ xeⁿ ñequii'cheⁿ nc'e na matseicanda̱a̱'ñe ts'aⁿ chiuu matsa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés cha nloñom na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nñequiaaⁿ quia jo' tixocatsona' na to'ñom ts'aⁿ juuna' nc'e ñ'oom na tsoom na nñequiaaⁿ sa̱a̱ ñ'oom na mayuu' cwe' yu tquiaaⁿ ñ'oom'ñeeⁿ nnom Abraham. 19Quia jo' juu ljeii na tqueⁿ Moisés ¿yuu l'uena'? Ts'iaaⁿ'na' nc'e jndye nnom na cwila'tjo̱o̱ndye nn'aⁿ, jo' chii jnda̱nquia chii tquiaa Ty'o̱o̱ts'om juuna'. Teijndaa' na nncuaana' hasta xjeⁿ na tyjee' Nquii na cwiluiiñe tsjaaⁿ 'naaⁿ' Abraham, nqueⁿ na tso Ty'o̱o̱ts'om nnoom chiuu nnts'aa. Ljeii'ñeeⁿ tyoñequia ángeles juuna', ndo' nquii Moisés ts'iaⁿ'aⁿ na tyotseixmaaⁿ ts'aⁿ na tyom'aaⁿ xcwe quii'ntaaⁿ nn'aⁿ ñequio jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 20Quia na ñecwii ts'aⁿ, ticaⁿna' ts'aⁿ na nnc'oom xcwe ee nquii Ty'o̱o̱ts'om ñequii cwiiñê. 21Ndo' na luaa', ¿aa ñe'catsona' na juu ljeii na matsa̱'ntjomna' m'aaⁿna' nacjoo' ñ'oom na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ? Jeeⁿ tic'oom'na' ee xeⁿ waa cwii ljeii na nnda̱a̱ nlqueⁿna' ts'aⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ nc'e na matseicanda̱a̱'ñe juuna', quia jo' juu na tjaa jnaⁿ catseixmaⁿ ts'aⁿ, nntseixmaaⁿ juuna' ee na matseicaña̱a̱ⁿ ljo' matsa̱'ntjomna'. 22Sa̱a̱ juu ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matseijndaa'ñena' na cha'tsondye nn'aⁿ m'aⁿtyeⁿna nacje 'naaⁿ' jnaⁿ. Luaa' waa cha cha'tsondye nn'aⁿ na cwila'yu' ñ'eⁿñê nnda̱a̱ nnto'ñoomna ñ'oom na jnda tsoom na nnts'aaⁿ nc'e na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Jesucristo. 23Cwii tjo̱o̱cheⁿ na teitquioo' na cala'yu'ya n'o̱o̱ⁿya, tyeⁿ tyom'aaⁿya nacje 'naaⁿ' ljeii na matsa̱'ntjomna'. Majuu xjeⁿ'ñeeⁿ tyom'aaⁿya na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya na nleitquioo' na nlui'n'maaⁿndyo̱ nc'e na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Jesucristo. 24Jo' chii juu ljeii'ñeeⁿ ts'iaaⁿ'na' na nnts'aana' cwenta jaa cha'cwijom na laxmaaⁿya yonch'u na m'mo̱ⁿna' nda̱a̱ya hasta xjeⁿ na nndyo Cristo, cha nc'e na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿñê nnts'aana' na tjaa jnaⁿ la'xmaaⁿya jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 25Sa̱a̱ je' na tyjee' na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, tic'o̱ⁿtya̱a̱ nacje 'naaⁿ' ljeii'ñeeⁿ na tyoch'eena' cwenta jaa. 26Je' cha'tsondyo' cwiluiindyo' ntseinda Ty'o̱o̱ts'om nc'e na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Cristo Jesús. 27Ee cha'tsondyo' 'o na jnda̱ teits'oomndyo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ, cwiw'aa'ndyo' cantyja na matseixmaaⁿ cha'xjeⁿ na cwee ts'aⁿ liaa. 28Nc'e na ljo', je' nchii cwe' judío matseixmaⁿ', meiⁿ nchii cwe' ts'aⁿ na tuiiñe cwiicheⁿ nnom tsjaaⁿ. Je' meiⁿ nchii tseixmaⁿ' ts'aⁿ na seijnda cwii patrom, meiⁿnchii tseixmaⁿ' ts'aⁿ na m'aaⁿ xjeⁿ 'naaⁿ' nquii, meiⁿ nchii tseixmaⁿ' tsaⁿs'a oo tsaⁿscu 'u. 'O ñe'cwii cwilaxmaⁿ'yo' nc'e na cwila'jomndyo' ñequio Cristo Jesús. 29Ndo' nc'e na cwiluiindyo' cwentaa' Cristo, quia jo' mati cwiluiindyo' tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjoo' ndo' maxjeⁿ nnda'yo' naya na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\