Gálatas 4

1Luaa waa na ñe'catsjo̱o̱ya cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa': Cwii tyochjoo meiiⁿ na matsona' na nlo'ñom 'naaⁿ' tsotye na jnda̱ tue', ndo' na luaa' tseixmaⁿ, tjaa'naⁿ na cwichuii' juu ñequio cwii moso na seijnda tsotye, meiiⁿ cha'tso 'naaⁿ' tsotyeeⁿ la'xmaⁿna' 'naaⁿ'aⁿ. 2M'aⁿ nn'aⁿ na cwiteix'ee juu, ndo' na cwijndoo'na ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ hasta nncue'ntyjo̱ chu na jnda̱ seijndaa'ñe tsotyeeⁿ. 3Mati maluaa' matseijomna' jaa nn'aⁿ na cwila'yuu'a. Ee cwii tjo̱o̱cheⁿ na jndya̱a̱ya ñ'oom na catseiyu' ts'aⁿ ñequio Cristo, tyom'aaⁿya nacje 'naaⁿ cha'tso nnom na quit'maⁿ n'om nn'aⁿ na cantyja 'naaⁿ joona' ntyjaa'ya n'omna na nlui'n'maaⁿndyena. 4Sa̱a̱ quia na tue'tyjo̱ xjeⁿ na ntyjii Ty'o̱o̱ts'om, jñoom Jnaaⁿ. Tuiiñe jnda cwii yuscu. Tyom'aaⁿ nacjee 'naaⁿ' ljeii na matsa̱'ntjomna'. 5Jñoom na nntseicandyaañê jaa na tyom'aaⁿya nacje 'naaⁿ' ljeii'ñeeⁿ, cha nda̱a̱ nnco'ñom Ty'o̱o̱ts'om jaa na nncwjaa'ñê na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ. 6Ndo' cha na m'mo̱ⁿndyeyuna' na cwiluiindyo' ntseinaaⁿ jñoom Espíritu na tseixmaⁿ Jnaaⁿ naquii' n'om'yo' ndo' nqueⁿ mañequiaaⁿ na cwindu'yo': “Tsotya̱ya Ty'o̱o̱ts'om.” 7Jo' na cwiluiindyu' jnaaⁿ, nchii cwe' ts'aⁿ na mandi'ntjomtyeⁿ nnom patrom. Ndo' nc'e na cwiluiindyu' jnaaⁿ, juu na nñequiaaⁿ na nndaa' Cristo, mati 'u nnda'. 8Jach'ee xuee quia na tyoota'jnaⁿ'yo' Ty'o̱o̱ts'om, tyondye'ntjom'tyeⁿ'yo' nda̱a̱ nty'o̱o̱n'om na tyolue nn'aⁿ na jeeⁿ t'maⁿ ñ'oom la'xmaⁿ, meiiⁿ tiyuu' na la'xmaⁿna' nqueⁿ. 9Sa̱a̱ je' na cwita'jnaⁿ'yo' Ty'o̱o̱ts'om, oo yati na nl'uuya na mawajnaⁿ'aⁿ 'o, ¿chiuu waayu na cwilcwe'nnda'yo' na ntyjaa' n'om'yo' na nlui'n'maaⁿndyo' cantyja 'naaⁿ' 'naⁿ na tijnda̱na' ndo' til'uena', na nndye'ntjom'tyeⁿ'nnda'yo' nda̱a̱na'? 10'O ndicwaⁿ na cwitjei'yo' cwenta na niom ncuee na t'mati laxmaⁿna', ndo' mati cantyja 'naaⁿ' chi'ndaa ñequio nt'om ncuee na cwitjeii' nn'aⁿ cwenta na jeeⁿ t'maⁿ la'xmaⁿna', ndo' mati na cwitjom ndyu. 11Ndo' na nmeiiⁿ' cwil'a'yo', jeeⁿ matseicaty'uena' ja na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo ts'iaaⁿ na tyots'aaya quii'ntaaⁿ'yo'. 12'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Cristo, macaⁿ'a nda̱a̱'yo' na calcwe'yo' na ntyjaa' n'om'yo' ñ'oommeiⁿ' cha'xjeⁿ m'aaⁿ candyaandyo̱ cantyja 'naaⁿ' joona'. Meiiⁿ na mayuu' tyoota'wi'yo' ja sa̱a̱ matseijomna' na ljo' cwil'a'yo'. 13Manquiujndaa'ndyo' quia tjo̱nquiajndya̱a̱ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo', t'o̱o̱ⁿya na wii'a. 14Ndo' juu tycu'ñeeⁿ na tjo̱ⁿya, cwajndii tyoch'eena' ja, sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', tîcal'a'yo' na ty'aa'yo' ja. 'O to'ñoom'yo' ja na cha'cwijom cwiluiindyo̱ cwii ángel, cha'cwijom nquii Cristo Jesús ja. 15Quia jo' ¿chiuu tuii na je' taneiⁿ'yo' ja cha'xjeⁿ quialjo'? Ee macwji'yuu'ndyo̱ cantyja 'naⁿ'yo' chiuu tyom'aaⁿ' n'om'yo', hasta meiiⁿ na n'omnda̱a̱'yo' nntjei'yo' na nntiom'yo' n'om no̱o̱ⁿ. 16¿Aa mach'eeyuuna' nquiu'yo' na jndo̱ya 'o nc'e matseina̱ⁿya ñ'oom na mayuu' nda̱a̱'yo'? 17Joo naⁿm'aⁿ' na cwiñequiana ñ'oom nda̱a̱'yo', jeeⁿ queeⁿ n'omna na nla'jomndyo' ñ'eⁿndyena, sa̱a̱ tixcwe ee l'ue n'omna na nto̱ⁿ'ndyo' ñ'eⁿndyô̱ cha ñenquieena nla'ñ'oom'ndyo' joona. 18Ee ya na cwila'neiiⁿ'ndye naⁿ'ñeeⁿ 'o, xeⁿ xcwee' n'omna ñ'eⁿndyo'. Ndo' majndeiiticheⁿ quia na ticañ'a̱ⁿya ñ'eⁿndyo'. 19'O ntseindaaya cwiicheⁿ cwiindii' na maquiina' ja cantyja 'naⁿ'yo' cha'xjeⁿ na maquiina' cwii yuscu na matseincuii, maljo' na nntjo̱ⁿ hasta xjeⁿ na nntseiluii'na' Cristo naquii' n'om'yo'. 20Toom cwe' na ñ'a̱ⁿya ñ'eⁿndyo' je' cha' nncju'naaⁿñena' na ñomquia'ti nntseina̱ⁿ nda̱a̱'yo', ee ñ'oom na mayuu'cheⁿ matseiñ'eeⁿ'ñena' ja cantyja 'naⁿ'yo'. 21'O na l'ue n'om'yo' na ñe'c'om'yo' na cje 'naaⁿ' ljeii na tqueⁿ Moisés, candu'yo' no̱o̱ⁿ: ¿Aa tyoondye'yo' chiuu matso juuna'? 22Matso ljeii'ñeeⁿ na t'om we ntseinda Abraham. Cwii tsaⁿ'ñeeⁿ tuiiñe jnda tsaⁿscu na tyondi'ntjomtyeⁿ nda̱a̱na, ndo' cwiicheⁿ tuiiñe jnda scuu' nqueⁿ, Sara'ñeeⁿ titseixmaaⁿ ts'aⁿ na m'aaⁿ candyaañe. 23Jnaaⁿ na seincuii yuscu na tyondi'ntjomtyeⁿ nda̱a̱na, tuiiñe cha'xjeⁿ cwiluiindye meiⁿnquia yo'ndaa, sa̱a̱ jnaaⁿ na tuiiñe jnda scuu' nqueⁿ, tuiiñe nc'e ñ'oom na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ. 24Ñ'oomwaa' tseixmaⁿna' ñ'oom tjañoom'. Ee we yolcu'ñeeⁿ la'xmaⁿna we ñ'oom na maxjeⁿ ntseicanda̱a̱'ñena'. Cwii ñ'oom'ñeeⁿ ma'mo̱ⁿna' Sjo̱ Sinaí, ndo' nn'aⁿ na m'aⁿ nacje'naaⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ cwiluiindyena nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ. 25Juu ñ'oom Agar ma'mo̱ⁿna' sjo̱ Sinaí na m'aaⁿna' ndyuaa Arabia, na juu sjo̱'ñeeⁿ matseijomna' cha'na Jerusalén na waa je', ee nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ cwindye'ntjomtyeⁿna nnom ljeii na tqueⁿ Moisés. 26Sa̱a̱ juu tmaaⁿ' nn'aⁿ Jerusalén na waa jo nandye na la'xmaaⁿya, m'aaⁿ candyaañena', ticandi'ntjomna' nnom ljeii na tqueⁿ Moisés. 27Ee mawaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeiina' na tyoñequiaa Isaías teiyo. Matsona': 'U yuscu na titsjaaⁿndyu' na tjaa'naⁿ ntseinda', jndeii catseixua' na neiⁿ', 'u na ticaljei' chiuu nlquiina' ts'aⁿ na nntseincuii, jndeii catseixua' na manco' na neiⁿ', ee jndyendyeti ntseinda yuscu na tyootseincuii nchiiti cha'tsondye tyjelcoom. 28'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', la'xmaaⁿya cha'na Isaac, ee mati jaa cwiluiindyo̱ ntseinda Ty'o̱o̱ts'om na tsoom nnom Abraham na nc'om. 29Sa̱a̱ cha'xjeⁿ juu jnda Abraham na tuiiñe cha'xjeⁿ meiⁿquia ts'aⁿ, tyoco'weeⁿ'eⁿ Isaac na tuiiñe nc'e Espíritu Santo, maluaa' waa je'. 30Sa̱a̱ ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om nnom Abraham na teiljeii, luaa matsona': “Caleintyjo̱' tsaⁿscu na mandi'ntjomtyeⁿ njom' ñequio jnaaⁿ, ee ticwanaaⁿ na nnco'ñoom 'naⁿ' na waa, jnda scu' nncu' nnco'ñom.” 31Jo' chii 'o nn'aⁿya, tila'xmaaⁿya ntseinda yuscu na ñejndi'ntjomtyeⁿ. Laxmaaⁿya ntseinda yuscu na m'aaⁿ candyaañe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\