Gálatas 5

1Jnda̱ tquiaa Cristo na cwiluiindyo̱ nn'aⁿ na m'aⁿ candyaandye jo nnom ljeii na matsa̱'ntjomna'. Caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' na laxmaⁿ'yo' naljo', tantue'ndyo'cje'nnda'yo' nacje 'naaⁿ' ñ'oom na nleichuuna' 'o na cwindye'ntjom'tyeⁿ'yo' nnomna'. 2Candye'yo' ñ'oom na matsjo̱o̱ya, xeⁿ cwiñequiandyo' na nluii 'naaⁿ ntjaaⁿ'yo' cha'xjeⁿ cwil'a nn'aⁿ judíos yo'ndaa ndana na naⁿnom, mach'eena' cantyja 'naⁿ'yo' na meiⁿchjoo ticajndañe Cristo. 3Cwiicheⁿ cwii ndii' matsjo̱o̱nnda'a meiⁿquiaa tsaⁿs'a na nñequiaa na nluii 'naaⁿ'ñeeⁿ tjaaⁿ' jndei'na' na catseinda̱a̱'ñ'eeⁿ ljo' na matsa̱'ntjom ljeii na tqueⁿ Moisés. 4'O na cwila'tiuu'yo' na tjaa jnaⁿ cwicola'xmaⁿ'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om nc'e na cwila'canda̱a̱'ndyo' chiuu t'maⁿ ljeii'ñeeⁿ jnda̱ seitquio̱o̱'na' 'o cantyja 'naaⁿ' Cristo. Ndo' jnda̱ to̱ⁿ'na' 'o ñequio na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na candya' ts'oom 'o. 5Ee m'aaⁿya na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya na maqueⁿna' jaa na tjaa jnaⁿ cwicola'xmaaⁿya nc'e nquii Espíritu ndo' cantyja 'naaⁿ' na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya. 6Ndo' quia na m'aaⁿya cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús, meiⁿ cwii ticajnda tseixmaⁿna' na aa tuii 'naaⁿ ntjaaⁿya oo aa tyooluii. Ñe'cwii waa na jnda tseixmaⁿna', na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿñê ndo' cantyja 'naaⁿ' juu jo' m'aaⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ. 7'O ya ñejla'jomndyo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. ¿'Ñeeⁿ seitsaaⁿ'ñe 'o na ticala'canda̱'yo' jo nnom ñ'oom na mayuu'? 8Nchii Ty'o̱o̱ts'om s'aaⁿ naljo' ee jom maqueeⁿ'ñê 'o. 9Tintsuu' n'om'yo' ñ'oom na matsona': “Chjoowi' ndaaljo' matseicandeii'ñ'eⁿna' cha'waa tsqueeⁿtyoo'.” 10Cantyja 'naⁿ' 'o, jo nnom nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom, quit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ na tixocala'tiuu'yo' na waa cwiicheⁿ chiuu ya cha nla'xmaⁿ'yo' na tjaa jnaⁿ'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Ee nqueⁿ nncu'xeeⁿ ts'aⁿ na matseiñ'eeⁿ'ñe 'o cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa', tjacwenta 'ñeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿ'ñeeⁿ. 11'O nn'aⁿya, cantyja 'naⁿ ja luaañe, xeⁿ ndicwaⁿ mañequiaya ñ'oom na macaⁿna' na caluii 'naaⁿ tjaaⁿ' ts'aⁿ, xocantyjo̱ nn'aⁿ judíos ja. Ee xeⁿ mañequiaya ñ'oom'ñeeⁿ, quia jo' tixocala'lioo'ndyena ñequio ñ'oom na ty'ioom nn'aⁿ Jesús ts'oom'naaⁿ. 12Toom cwe' joo nn'aⁿ na cwila'ñ'eeⁿ'ndyena 'o ñequio ñ'oomwaa' nntyjeñ'eⁿna yuu na naⁿnom joona. 13Ee 'o nn'aⁿya tqueeⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om na cala'xmaⁿ'yo' nn'aⁿ na jnda̱ jndyaandyo'. Sa̱a̱ nchii na nleil'uee'ndyo' naya'ñeeⁿ na nla'jomndyo' ñequio na neiⁿncoo' na ntyjii seii' ts'aⁿ. 'O c'om'yo' na nnteijndeiindyo' ntyjee'yo' nc'e na m'aⁿ'yo' na wi' n'om'yo' joona. 14Ee ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio ñ'oomwaa matseicanda̱a̱'ñena': “C'oom' na wi' ts'om' tyje ts'aⁿndyu' cha'xjeⁿ na jnda ntyji' nncu'.” 15Ee xeⁿ cwityeⁿnquiendyo' cheⁿncjo'yo', cal'andyo' cwenta na nchii nla'tyui'yo' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om quii'ntaaⁿ'yo'. 16Luaa matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo': C'om'yo' nacje 'naaⁿ' Espíritu quia jo' tixola'canda̱'yo' chiuu queeⁿ ts'om seii'yo'. 17Ee ljo' na queeⁿ ts'om seii' ts'aⁿ m'aaⁿna' nacjoo' Espíritu, ndo' Espíritu wjaam'aaⁿ nacjoo' na queeⁿ ts'om seii' ts'aⁿ. Ndo' we ndii' nmeiⁿ' m'aⁿ ndiaa'ndye. Nc'e na luaa' waa, tixocanda̱a̱ nl'a'yo' ljo' na l'ue n'om'yo'. 18Sa̱a̱ quia cwiñe'quiandyo' na wjaa'mo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱'yo' chiuu waa na cal'a'yo', quia jo' cwindyaandyo' cantyja 'naaⁿ' ljeii na tqueⁿ Moisés. 19Cwiwitquioo'ya ljo' na cwil'a nn'aⁿ na teincoondye: m'aⁿna na cwe' luaa'ndyo ñequio nn'aⁿ, tilju' ljo' m'aaⁿ' n'omna, wi'ndyena ñequio nn'aⁿ, 20cwila't'maaⁿ'ndyena 'naⁿ na jnda̱ l'a nn'aⁿ, ndo' cwil'ana ts'iaaⁿ calua', m'aⁿna na jndoona nc'iaana, xueena nn'aⁿ. Cwii ñ'oom tit'maⁿna', sa̱a̱ cwilawjeyayana, cwil'ana na cha'tso nn'aⁿ tixcwe m'aⁿ, manda̱ nquieena xcwe cwil'ana. Ñequii'cheⁿ na m'aaⁿ' n'omna cantyja 'naaⁿ nquieena, 21cwila'ta̱a̱' n'omna nc'iaana, cwila'cwjeena nn'aⁿ, cwicandyeena, cwicwa'caxii'ndyena, ndo' niom nt'omcheⁿ na matseijomna' nmeiⁿ' na cwil'ana. Matseijndo̱'a n'om'yo' cha'xjeⁿ jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', nn'aⁿ na cwila'jomndye naquii' natiameiⁿ', tixocala'jomndyena cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 22Sa̱a̱ luaa waa ts'iaaⁿ' Espíritu: mach'eeⁿ na m'aaⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ, m'aaⁿya na neiiⁿya, m'aaⁿya na tjaa ñomtiuu c'o̱o̱ⁿya jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, m'aaⁿya na nioom'cheⁿ n'o̱o̱ⁿya quia tixcwe ljo' cwil'a nn'aⁿ ñ'eⁿndyo̱, m'aaⁿya na ya nn'aⁿndyo̱ ñequio nn'aⁿ, mach'eeⁿ na cwiteijndeiiya nn'aⁿ, cwila'canda̱a̱'ndyo̱ ñ'oom ntyua̱a̱ya, 23mach'eeⁿ na cje cwil'aaya jo nda̱a̱ nn'aⁿ, ndo' na cwiqueⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱ya xjeⁿ joo na l'ue ts'om seii'a na cal'aaya. Quia cwil'aaya nmeiⁿ' juu ljeii na matsa̱'ntjomna' xocat'uiina' jaa. 24Joo nn'aⁿ na cwiluiindyena cwentaa' Cristo, nnom ts'oom'naaⁿ jnda̱ ty'ioomna cha'tso na queeⁿ ts'om seiina ñequio na tijo'ndyo na l'ue ts'omna'. 25Quia jo' cha'xjeⁿ na cwitando̱o̱'a cantyja 'naaⁿ' Espíritu, mati matsona' na nñequiaaya na ca'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ya chiuu waa na tsam'aaⁿtya̱a̱ya. 26Ticatsona' na nla's'andyo̱ nla'scundyo̱ na nl'aaya na nla'lio̱o̱'a nn'aⁿ, meiⁿ na nnc'o̱o̱ⁿya na ta̱a̱' n'o̱o̱ⁿya nt'omcheⁿ nc'iaaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\