Gálatas 6

1'O nn'aⁿ na cwila'yu'yo', xeⁿ m'aaⁿ cwii nn'aⁿ'yo' na jnda̱ tju'cje jnaⁿ juu, 'o na cwitsam'aⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' Espíritu, laxmaⁿ'yo' na cateijndei'yo' jom na c'oomnnaaⁿ'aⁿ nacje 'naaⁿ' Cristo, sa̱a̱ cal'a'yo' naljo' ñequio na cwitue'ndyo'cje'yo'. Ndo' ticwiindyo' 'o cal'andyo' cwenta cantyja 'naⁿ'yo', tints'aana' na mati nncju'cje jnaⁿ 'o. 2Cwii ndo' cwiindyo' catei'jndei'yo' nn'aⁿ'yo' na cwila'yu' meiⁿquia na cwitjoomna, ee na nl'a'yo' naljo' nla'canda̱'yo' ljeii na matsa̱'ntjomna'. 3Ee xeⁿ na m'aaⁿ' ts'om ts'aⁿ na t'maⁿ cwiluiiñê meiiⁿ ticatseixmaaⁿ na ljo', manquiu'nn'aⁿñe cheⁿnqueⁿ. 4Cwii cwiindyo' 'o queⁿñe cheⁿnquii cwenta aa mach'ee cha'xjeⁿ na matsona', ee xeⁿ matseicanda̱a̱'ñe quia jo' nnda̱a̱ nnc'oom na neiiⁿ' cantyja 'naaⁿ', nchii ee macwji' cwenta na xcweti mach'ee, nchiiti cwiicheⁿ, 5ee cwii cwiindyo̱ cho̱o̱ya xuu 'naaⁿya. 6Joo nn'aⁿ na cwindye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na cwit'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ nda̱a̱na, matsona' nñequiana 'naⁿ na macaⁿna' naⁿ'ñeeⁿ. 7Tiñe'quiandyo' na nnquiu'nn'aⁿna' 'o, tjaa 'ñeeⁿ juu na nda̱a̱ ntioñ'oom Ty'o̱o̱ts'om, ee meiⁿljo'cheⁿ na nnom' ts'aⁿ, majo' jo' nncue'. 8Ee ts'aⁿ na nñequiaañeñ'eⁿ cantyja na l'ue ts'om seii', majuu jo' nnts'aana' cha'cwijom cwiwe' ntjom, nntsei'ndaa'na jom ndo' nncueeⁿ'eⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ mach'eeⁿ yuu na cjawee' ts'om Espíritu, nñequiaaⁿ na nnlo'ñom tsaⁿ'ñeeⁿ na ticantycwii na wando' añmaaⁿ'. 9Jo' chii tilanchqueeⁿ'ndyo̱ na nl'aaya yuu naya ee xeⁿ ti'ndya̱a̱nc'uaa'ndyo̱, nncue'ntyjo̱ xjeⁿ na nnto'ño̱o̱ⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱'a. 10Ndo' nc'e na ljo', cwii cwii ndii' na mañequiaana' na nnda̱a̱ nntei'jndeiiya nn'aⁿ, cal'aaya na ljo', majndeiiticheⁿ joo nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'om. 11Queⁿ'yo' cwenta na t'maⁿ ljeii matsa̱'a. 12Joo naⁿ'ñeeⁿ na cwila'jnda̱na na quiandyo' na caluii 'naaⁿ ntjaaⁿ'yo' cwil'ana na luaa' ee l'ue n'omna na ljoyaandye nn'aⁿ judíos ñ'eⁿndyena sa̱a̱ xeⁿ nla'jomndyena cantyja 'naaⁿ' ts'oom'naaⁿ na tue' Cristo, nntyjo̱ naⁿ'ñeeⁿ joona. 13Ee meiiⁿ joo nn'aⁿ na cwila'jnda̱na na caluii 'naaⁿ seii'yo' ticalacanda̱na chiuu t'maⁿ ljeii'ñeeⁿ. Sa̱a̱ cwijoo' n'omna na quiandyo' na caluii naljo' cha nnda̱a̱ nla's'andye na jnda̱ tantjomna 'o. 14Sa̱a̱ cantyja 'naⁿya, tijoom cwji's'andyo̱. Manda̱ macwjii's'aya cantyja 'naaⁿ' juu na tue' nquii Ta Jesucristo nacjoo' ts'oom'naaⁿ, ee cantyja 'naaⁿ' ts'oom'naaⁿ, juu na matseixmaⁿ tsjoomnancue, maqueⁿna' ts'oo cantyja 'naⁿya ndo' mati cwiluiindyo̱ ts'oo cantyja 'naaⁿ' juuna'. 15Ee quia na macwjaa'ñena' ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús, ticajnda meiiⁿ na aa jnda̱ tuii 'naaⁿ seiiⁿ'eⁿ oo aa tjaa'naⁿ. Juu na tuiiñexco ts'aⁿ, juu jo' cajnda. 16Cha'tsondye nn'aⁿ na cwilajomndyena ñ'oomwaa', quiaa Ty'o̱o̱ts'om na meiⁿcwii ñomtiuu tic'omna jo nnoom ñequio juu na m'aaⁿ na candya' ts'oom joona. 17Na xuee je' na wjaa wjaatina', meiⁿcwii ts'aⁿ tintseintjaaⁿ' ja cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ'. Ee cantsaaⁿ na cho̱ya cwit'mo̱o̱ⁿna' na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na mandi'ntjomtyeⁿ nnom Ta Jesús. 18'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, macaⁿ'a na catio'naaⁿñê cha'tsondyo' 'o. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\