Hebreos 1

1Ncuee na ñejndyowa jndye ndii' ndo' jndye nnom ñ'oom teil'uee'ñe Ty'o̱o̱ts'om na tyotseineiiⁿ nda̱a̱ weloo welooya ñequio ñ'oom ndyuee profetas na tyola'neiⁿna chiuu na quia nluii. 2Sa̱a̱ je' ncuee na macanda̱, jnda̱ mamatseineiiⁿ nda̱a̱ya ñequio ñ'oom 'ndyoo Jnaaⁿ. Cha'tsoti na niom, ñ'eⁿ juu quia tqueeⁿ joona', ndo' seijndaa'ñê na cha'tso joo jo' calaxmaⁿna' cwentaa' juu. 3Ty'o̱o̱ts'om t'maⁿ cwiluiiñê, ndo' juu na neiⁿncoo' na caxuee na cwiluiiñê, maljo' cwiluiiñe Jnaaⁿ. Cha'xjeⁿ na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, maluaa' t'maⁿ matseixmaⁿ Jnaaⁿ. Manquiityeeⁿ t'maⁿ ñ'oom matseixmaaⁿ, jo' na waa waati tsjoomnancue ñequio cha'tso na niom cañoom'luee. Cantyja na tueeⁿ'eⁿ teijndaa' na matseilju' Ty'o̱o̱ts'om cha'tso jnaaⁿya. Jnda̱ na teinom na tueeⁿ'eⁿ quia jo' tjawacatyeeⁿ ntyjaa' ts'o̱ Ty'o̱o̱ts'om ntyjaya cañoom'luee. 4Nquii Jnda Ty'o̱o̱ts'om t'maⁿti ñ'oom tseixmaaⁿ nchiiti ángeles, ee jnda̱ tqueⁿna' jom na t'maⁿti ts'iaaⁿ tseixmaaⁿ, nchiiti joona. 5Ee tijoom ñetso Ty'o̱o̱ts'om nnom cwii ángel: 'U cwiluiindyu' Jndaaya; je' majndaa' na cwiluiindyo̱ tsotye'. Meiⁿ cwii ndii' tîquitso Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' cwii ángel: Ja nntseixmaⁿya tsotyeeⁿ ndo' juu nntseixmaⁿ jndaaya. 6Ndo' quia na t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om Jnaaⁿ na ñequiicheⁿ tuiiñe nda̱a̱ nn'aⁿ tsjoomnancue, tsoom: Cha'tsondye ángeles 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om cala't'maaⁿ'ndyena juu. 7Sa̱a̱ luaa ñ'oom tso Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ ángeles: Mats'aa na cjeendyena cha'na jndye. Joona cwindye'ntjomna no̱o̱ⁿ ndo' matseijomna' joona cha'na ntsaachom. 8Nmeiiⁿ' tsoom cantyja 'naaⁿ' ángeles, sa̱a̱ nnom Jnaaⁿ tsoom: 'U Ty'o̱o̱ts'om, juu cantyja na matsa̱'ntjom', m'aaⁿ ndo' m'aaⁿna' juu jo' m'aaⁿna' cantyja na maty'iomyana'. 9'U neiⁿ' na cwil'a nn'aⁿ yuu na ya, ndo' jeeⁿ jndo' natia na cwil'ana, Nc'e na ljo', nquii Ty'o̱o̱ts'om na matseit'maaⁿ'ndyu', jnda̱ tjeiiⁿ'eⁿ' 'U, ndo' mañequiaaⁿ na neiⁿ'ti'cheⁿ 'u, nchiiti nc'ia'. 10Mati matso Ty'o̱o̱ts'om: 'U Ta, quia na jnaⁿjndyeecheⁿ cha'tso, 'U tqueⁿ' tsjoomanancue; manncu'ti' tqueⁿ' ljo̱'luee. 11Cha'tso nmeiⁿ' nntsuuna', sa̱a̱ 'u m'aaⁿ' ndo' m'aaⁿndyu'. Nleindyo joona' cha'na liaa. 12Nntseilcwiindyu' joona' cha'xjeⁿ mach'ee ts'aⁿ ñ'eⁿ cwii liaa, nntseijndyoondyu' joona' cha'xjeⁿ ts'aⁿ nntseijndyooñê liaⁿ'aⁿ. Sa̱a̱ 'u ñecwiixjeⁿ: ticantycwii xuee chu'. 13Sa̱a̱ meiⁿjom ndii' tyootso Ty'o̱o̱ts'om nnom cwii ángel: Cajmaⁿ' ñjaaⁿñe jo ntyjaa' ts'o̱o̱ ntyjaya hasta xjeⁿ na nntsa̱'a nn'aⁿ na jndoo 'u na la'xmaⁿna ts'oom na ntyjo nc'e'. 14Ee cha'tso ángeles cwiluiindyena na cwindye'ntjomna nnom Ty'o̱o̱ts'om na majñoom joona na cateijndeiina nn'aⁿ na cwicandaa na nlui'n'maaⁿndye añmaaⁿna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\