Hebreos 10

1Juu ljeii na tqueⁿ Moisés matseijomna' juuna' cwe' cwii ncwaaⁿ' joo naya na tseixmaⁿ Cristo na quia nnto'ño̱o̱ⁿya, nchii tseixmaⁿna' cwii na nlqueⁿna' ts'aⁿ na canda̱a̱'ñe jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Nc'e na luaa', juu ljeii'ñeeⁿ tijoom canda̱a̱ nlqueⁿna' na canda̱a̱' la'xmaⁿ nn'aⁿ na chu ndo' chu cwilacandyoo'ndyena na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 2Ee cantyja 'naaⁿ' ljeii'ñeeⁿ, xeⁿ waa na nnda̱a̱ nlqueⁿna' ts'aⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ, quia jo' jnda̱ 'ndye nn'aⁿ Israel na cwila'cwjeena quioo' cha nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om joona. 3Sa̱a̱ nc'e na chu ndo' chu ñejla'cwjeena quioo' cha catseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om jnaⁿ na laxmaⁿna, na luaa' ñel'ana yacheⁿ s'aana' na tjañjoom' n'omna na ndicwaⁿ laxmaⁿna jnaⁿ, 4ee tijoom jndaa nlju'ñe ts'aⁿ jnaaⁿ'aⁿ cwe' ee na cwiquioo nioom quioondyo ñequio canch'ioo. 5Macwe' jo' quia jndyo Cristo tsjoomnancue, tsoom nnom Ty'o̱o̱ts'om: Tileiquiaana' na nljoya ntyji' na cwe' quioo' cwila'cwjee nn'aⁿ, ñequio 'naⁿ na cwiñe'quiana na cwila't'maaⁿ'ndyena 'u. Jo' chii tquiaa' na ts'aⁿ ja cha nnc'io̱ cwentaa nn'aⁿ cha nntseit'maⁿ ts'om' jnaⁿ na la'xmaⁿna. 6Tineiⁿ' na cwila'cona quioo' ñequio nt'omcheⁿ na cwil'ana naya 'U cha nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'om' jnaaⁿna. 7Jo' chii tsjo̱o̱: “Luaa ja Ta, waa ñ'oom na teiljeii cantyja 'naⁿya na matsona': 'U Ty'o̱o̱ts'om, jnda̱ jndyo̱o̱ na nnts'aaya yuu na l'ue' ts'om', cha'xjeⁿ ñ'oom na teiljeii cantyja 'naⁿya nacjoo' libro.” 8Najndyee tso Cristo na tineiiⁿ' Ty'o̱o̱ts'om quioo' na cwila'cwjeena na cwila'cona nnom tio, ñequio nt'omcheⁿ nnom na cwil'ana naya jom meiiⁿ juu ljeii na matsa̱'ntjomna' ñequio najndei'na' matsona' na cal'ana naljo'. 9Jnda̱ jo' tsoom: “Jnda̱ jndyo̱o̱ na nnts'aa yuu na l'ue ts'om'.” Ñ'oomwaa' ma'mo̱ⁿna' na matseityueeⁿ'eⁿ ñ'oom na cwila'cwjee nn'aⁿ quioo' cha nntseit'maⁿ ts'oom jnaaⁿna ndo' macwjaa'ñê ñ'oom xco na jnda̱ we na ñejom ndii' nncue' Cristo cwentaa jnaaⁿ nn'aⁿ. 10Jnda̱ tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jaa na lju' n'o̱o̱ⁿya nc'e s'aa Jesucristo cantyja na l'ue ts'oom, na tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿ'eⁿ cwentaaya, ñejom tuii na ljo' cwentaa cha'tsondyo̱ñ'a̱a̱ⁿ. 11Ntyee cwentaa nn'aⁿ judíos na ñet'om nacje 'naaⁿ' ñ'oom najndyee na tacatyeeⁿtyeⁿ, 'io ndi 'io mañe'joo mañe'joo ts'iaaⁿ tyol'ana na tyola'cwjeena quioo' cha nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om joona. Sa̱a̱ tijoom canda̱a̱ na nntseicanduu' Ty'o̱o̱ts'om jnaaⁿ nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ jo'. 12Sa̱a̱ Cristo ñejom ndii' tquiaañê nnom Ty'o̱o̱ts'om na cueeⁿ'eⁿ cha nnda̱a̱ nlju'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ' jnaaⁿya. Jnda̱ jo' tjawacatyeeⁿ ntyjaa' ts'o̱ Ty'o̱o̱ts'om ntyjaya yuu na matseit'maaⁿ'ñena' jom. 13Je' meinom'm hasta xjeⁿ na nntsa̱' Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na jndoo jom na nntseijomna' naⁿ'ñeeⁿ cha'cwijom ts'oom na ntyjo nc'eeⁿ, 14ee ñejom ndii' na tquiaañê na tueeⁿ'eⁿ, ndo' nc'e na ljo', juu na canda̱a̱' na maqueⁿna' na lju' n'om nn'aⁿ na cwicantyjaa' n'omna jom, ticantycwiina'. 15Ndo' mati nquii Espíritu Santo macwji'yuu'ñê na ljo' nda̱a̱ya, na tsoom: 16Nqueⁿ na matsa̱'ntjoom tsoom: “Luaa ñ'oom na nlqua̱a̱ⁿxco̱ ñ'eⁿ nn'aⁿ Israel jnda̱ na tjacaa jndye ntyu. Nlqua̱a̱ⁿya ñ'oom na matsa̱'ntjomna' quii' n'omna, ndo' nntseiljeiya joona' naquii' nqueⁿna.” 17Jnda̱ jo' tsotyeeⁿcheⁿ: Meiⁿ xocjaañjoom'ti ts'o̱o̱ⁿya jnaaⁿna ñequio natia na cwil'ana. 18Jo' chii quia jnda̱ seit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om jnaaⁿ nn'aⁿ, tacaⁿtina' na cwiicheⁿ nncue'nnda'. 19Jo' chii 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, cwiñ'o̱o̱ⁿt'maaⁿ'ndyo̱ n'o̱o̱ⁿya na ndyeyu macwitsaaquia̱a̱'a yuu na tseixmaⁿ na lju'ticheⁿ na m'aaⁿ. Ee nioom' Jesucristo mañequiaana' na wanaaⁿ na cal'aaya na ljo'. 20Cwitsquia̱a̱ya jo' jo' cantyja 'naaⁿ' nato xco. Juuna' mañequiaana' na ticantycwii na wando' ts'aⁿ. Cristo seijndaa'ñê natowaa' quia na tjaa'ñe ts'aⁿ lantsa tsei'ntsqueeⁿ'eⁿ. Na luaa' tjoom matseijomna' cha'cwijom quia na t'ioo' liaa tco na ñentyja yuu na tyowjaaquiee' tyee cuarto na macanda̱ na lju'ticheⁿ. 21Jesús cwiluiiñê tyee cwentaaya na tjacantyja na cwiluiit'maⁿñê na matsa̱'ntjoom nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 22Jo' chii jndei'na' na cala'candyoo'ndyo̱ na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om ñequio na xcwee'ya n'o̱o̱ⁿya, ñequio na canda̱a̱'ya na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿñê, ee jnda̱ seiljoom'm jaa naquii' n'o̱o̱ⁿya cha tinc'o̱o̱ⁿya na maco'tiana' nquiuuya na nntsaantyjaa'a jom, na jnda̱ tmaaⁿ jaa na cha'waandyo̱ ñequio cwii na matseijomna' ndaatioo lju'. 23Caljoo'ndyo̱tya̱a̱ⁿya ñequio ñ'oom na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya. Til'aaya na we waa cantyja 'naaⁿ'na'. Ee ñ'oom na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ya na nnts'aaⁿ, maxjeⁿ nntseicanda̱a̱'ñê. 24Mati la'xmaaⁿya na cateijndeiiya nn'aaⁿya na cwila'yu' cha na cantyja 'naaⁿ' jo' nntseiqueeⁿna' n'omna na mati nnc'omna na wi' n'omna nc'iaana, ndo' na cal'ana yuu na ya. 25Tacal'aaya na ticala'jomndyo̱ quia cwitjomndye nn'aⁿ na cwila'yu'. M'aⁿ nn'aⁿ na cwil'a na ljo' sa̱a̱ jaa quiaaya na t'maⁿ n'om cha'tsondye nn'aⁿ na cwila'yu'. Majndeiiticheⁿ je' na cwinty'iaaya na wjaawindyoo' na nncwjee'nnda' nquii Ta Jesús. 26Ee xeⁿ cwil'aayaaya na nla'tjo̱o̱ndyo̱ nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' macwita'jnaaⁿ'a ñ'oom na mayuu', tjaa'naⁿ cwiicheⁿ nnom na nnc'o̱ juuna' ñequiondyo̱ cantyja 'naaⁿ' jnaⁿ na cwil'aatya̱a̱ya. 27Xeⁿ cwil'aaya na ljo', macanda̱ meiⁿndoo'na' na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om jaa, ee waa cwii na matseicaty'uena' ee ncuaa chom na jeeⁿ w'ii na nnt'uiina' nn'aⁿ na cwi'oo nacjoom'm. 28Tyowaa na teiyo na meiⁿquia ts'aⁿ na tiñe'catseicanda̱ ñ'oom na tqueⁿ Moisés, cwe' ñequio ñ'oom 'ndyoo meiiⁿ ñe'we ndyee ts'aⁿ na ntyjii na ljo' mach'ee tsaⁿ'ñeeⁿ, seijndaa'ñena' na cueeⁿ'eⁿ. Maxjeⁿ tjaa 'ñeeⁿ nnc'oom na wi' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. 29Nc'e na luaa' waa, c'oom'ya n'om'yo' cwanti na wi'ti nntjom cwii ts'aⁿ na matseiyu' na mach'eeya jnaaⁿ'. Cha'cwijom macandyueeⁿ Jnda Ty'o̱o̱ts'om. Mach'eeⁿ na ticuee' ts'oom na juu nioom' Jesús na maqueⁿtyeⁿna' ñ'oom xco na matseijndaa'ñê, s'aaⁿ na cwe' cwantindyo niom'ñeeⁿ ndo' juuna' maqueⁿna' jom na tseixmaaⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Matseijnaaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ nquii Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om na jom jeeⁿ wi' ts'oom juu. 30Ee manquiuuya na tso Ty'o̱o̱ts'om: “Ja tseixmaⁿya na nntioom nn'aⁿ no̱o̱ⁿya cantyja na cwila'tjo̱o̱ndyena. Cha'tso na nnjoom, nnco̱ nnts'aa na nntioomna.” Ndo' mati waa cwiicheⁿ ñ'oom na tsoom: “Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om nncu'xeeⁿ nn'aaⁿ'aⁿ cantyja na jnda̱ jla'tjo̱o̱ndyena nnoom.” 31Jeeⁿ cwajndii nlco'wi'na' ts'aⁿ na nncju'na' juu l'o̱ Ty'o̱o̱ts'om na wando'. 32Cjaañjoom'ya n'om'yo' ncuee na ñejndyocaana', quia na to̱'yo' na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, tyola'quiiyaya n'om'yo' na jeeⁿ wi' tyotjom'yo' na la'xmaⁿ'yo' cwentaaⁿ'aⁿ. 33Ñ'eeⁿ'ndyo 'o na tyocalui'jnaaⁿ'ndyo' l'a nn'aⁿ ndo' na tyota'wi'na 'o jo nda̱a̱ nt'omcheⁿ, ndo' nt'omndyo' 'o tyoteijndei'yo' nn'aⁿ'yo' na cwila'yu' na teinomna nawi'ñeeⁿ. 34Mati t'om'yo' na wi' n'om'yo' nn'aⁿ'yo' na cwila'yu' na too'ndyena w'aancjo, teijndei'yo' joona 'naⁿ na ñetcaⁿna'. Ndo' quia tjeii' nn'aⁿ 'naⁿ'yo' nc'e na cwila'yu'yo', tyom'aⁿ'yo' na neiⁿ'yo' meiiⁿ na tjom'yo' na ljo'. Ee cwila'no̱ⁿ'yo' na cañoom'luee waa cwii nnom na jndati tseixmaⁿna', na tixontycwiina'. 35Jo' chii nc'e na nmeiⁿ' jnda̱ teinom'yo', tica'ndyenc'uaa'ndyo' na cwicantyjaa' n'om'yo' Ty'o̱o̱ts'om, ee juuna' matseijndaa'ñena' na nnto'ñoom'yo' cwii na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ. 36Macaⁿna' na cala'quii n'om'yo' nawi' na cwiwinom'yo'. Ee na nl'a'yo' na ljo', nla'jomndyo' ñequio na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om ndo' na nnda̱a̱ nñequiaaⁿ na nnto'ñoom'yo' cha'tso na jnda̱ tsoom na nnts'aaⁿ. 37Ee waa ñ'oom'm na teiljeii cantyja 'naaⁿ' Cristo na matsona': Nqueⁿ na waa ñ'oom na nncwjeeⁿ'eⁿ, mawaa mawaa xjeⁿ na nncwjee'cañoom. Tayo mancwjeeⁿ'eⁿ. 38Ts'aⁿ na maqua̱ⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ, nnc'oom cantyja 'naⁿya nc'e na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿndyo̱; sa̱a̱ xeⁿ lcwe'ntyaaⁿ'aⁿ cantyja 'naⁿya, xoc'o̱o̱ⁿya na neiⁿya jom. 39Sa̱a̱ jaa ticala'xmaaⁿya cha'na nn'aⁿ na cwitjeii'lcwee'ndye na cantyja 'naaⁿ' jo' cwitsuundye. Jaa la'xmaaⁿya nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ndo' na ljo' maqueeⁿ jaa na cwicalui'n'maaⁿndyo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\