Hebreos 11

1Ts'aⁿ na matseiyu'ya ts'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, majndaa'ya ntyjii na nlo'ñom ljo' na macantyjaa' ts'om jo nnoom. Ndo' mati maniom 'naⁿ meiiⁿ na tyoonty'iaa nda̱a̱ya. 2Nc'e na tyola'yu'ya n'om weloo nn'aⁿ Israel, jo' chii tjawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyena. 3Cantyja na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, cwila'no̱o̱ⁿ'a na tqueeⁿ tsjoomnancue ñequio tsjo̱'luee. Ndo' teil'uee'ñê 'naⁿ na xocanda̱a̱ nty'iaa' ts'aⁿ joona' na tqueeⁿ 'naⁿ na niom na cwinty'iaaya je'. 4Abel tyotseiyu'ya ts'oom. Nc'e na ljo' xcweti seit'maaⁿ'ñê juu, nchiiti Caín. Ndo' nc'e na ljo' tyotseixmaaⁿ, tso Ty'o̱o̱ts'om na tjaa jnaaⁿ'aⁿ ndo' 'naⁿ na tyoñequiaaⁿ tjawee' ts'om. Ndo' na tyotseiyu'ya ts'oom, meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿ'eⁿ ndicwaⁿ matseijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'o̱o̱ⁿya. 5Mati Enoc tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Wanoom'm quia na tjañ'oom jom cañoom'luee, ticueeⁿeⁿ. Taticaliu nn'aⁿ jom, ndo' cwitjo̱o̱cheⁿ na nncjaañ'oom jom, ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona' na tjaawee' ntyjii ñ'eⁿñê. 6Xocjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿ ts'aⁿ xeⁿ ticatseiyu'ya ts'om ñ'eⁿñê, ee cha na nntseicandyoo'ñena' ts'aⁿ ñ'eⁿñê, macaⁿna' na catseiyu' na m'aaⁿ ndo' na t'maⁿ naya nnts'aaⁿ juu na xcweti mal'ue jom. 7Nquii Noé, nc'e na tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, quia na seicandii jom na nluii cwii na tijoom ñenty'iaa nn'aⁿ na tuii, seicanda̱a̱'ñê ndo' s'aaⁿ w'aandaa cha nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ waⁿ'aⁿ. Ndo' nc'e na tyotseiyoom'm, t'mo̱o̱ⁿ na nn'aⁿ tsjoomnancue la'xmaⁿ jnaⁿ sa̱a̱ nqueⁿ jlui'n'maaⁿñê nc'e na tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿñe. 8Mati Abraham tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Jo' chii quia na t'maⁿ jom, seicaña̱a̱ⁿ. Jlueeⁿ'eⁿ tsjom'm na wjaⁿ ndyuaa na macanaaⁿ'aⁿ. Tjaaⁿ meiⁿ ticaljeiiⁿ yuu wjaayom. 9Ndo' nc'e na tyotseiyu'ya ts'oom, ñeseijomna' jom na tyom'aaⁿ tyuaa'ñeeⁿ cha'na ts'aⁿ na cwe' tyjee'ya, ndo' juuna' tyuaa na macanaaⁿ'aⁿ na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om. Cwe' l'aaliaa tyom'aaⁿ jo' jo' ndo' majo'ti Isaac ñ'eⁿ Jacob na mañejuu ñ'oom tsoom na nndaana na nnts'aaⁿ. 10Ee tyomeindoo'nty'iaañe Abraham na nncjaⁿ yuu waa tsjoom na jeeⁿ tyeⁿ tsiaⁿtsjo̱' ñ'eⁿ tuiina' na seijndaa'ñe nquii Ty'o̱o̱ts'om ndo' ñenqueⁿ s'aaⁿ juuna'. 11Mati nc'e na tyotseiyu'ya ts'om Sara, meiiⁿ na jnda̱ teinoom' xjeⁿ na nc'oom jnaaⁿ, ndo' mati nquii Abraham jnda̱ tquieñeñ'eeⁿ, ty'oom Sara najneiⁿ na nnc'oom jnaaⁿ nc'e na tyotseiyoom'm na tixotseitjo̱o̱ñe Ty'o̱o̱ts'om na nntseicanda̱a̱'ñe ñ'oom na tso nnoom na nnts'aa. 12Nc'e na jeeⁿ ndya' tquieñe Abraham matseijomna' jom cha'cwijom cwii ts'oo. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', tue'ntyjo̱ na jndyendye nda ntseindacantyjoom cha'na jndyendye cancjuu na m'aⁿ tsjo̱'luee, oo cha'na tei' 'ndyoo ndaaluee, cwii na xocanda̱a̱ nncuncho ts'aⁿ. 13Cha'tsondye naⁿm'aⁿ' tja̱na meiⁿ tîcato'ñoomna na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱na na nndaana, sa̱a̱ nc'e na tyola'yu'ya n'omna, nty'iaatquiana joona' na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nndaana ndo' tyom'aⁿna na neiiⁿna ee jla'no̱ⁿ'yana na la'xmaⁿna nn'aⁿ na cwe' m'aⁿyana ljooñe, cwe' cwiwinomyana tsjoomnancue. 14Ndo' nn'aⁿ na cwilue na ljo', cwit'mo̱o̱ⁿndyeyuna na cwil'ueena cwii joo na tseixmaⁿna' tsjoomna. 15Ee xeⁿ cwe' na tyeⁿ ñjom n'omna ndyuaa yuu na jnaⁿna, tijndei'na' na nnc'oolcwee'na jo' jo'. 16Sa̱a̱ tyola'queeⁿ n'omna na lquiena cwii joo na yati yuu na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Jo' chii tijnaaⁿ'aⁿ na cwiluena na cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om cwentaana, ee jnda̱ seijndaa'ñê cwii tsjoom yuu na nnc'omna. 17Tue'ntyjo̱ na ñe'caljeii Ty'o̱o̱ts'om chiuu ts'om Abraham ñ'eⁿñê. Jo' chii nc'e na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿñe, tjañ'oom jnaaⁿ na ñecwiiñe na nnts'aaⁿ ñ'eⁿñe cha'xjeⁿ cwila'cwjee nn'aⁿ quioo' na cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. Ljoya ts'oom na s'aaⁿ naljo' ee ntyjii jndaa'ñê na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om nnoom chiuu nnts'aa. 18Ñ'oom na jnda̱ tso nnoom: “Cantyja 'naaⁿ' Isaac jeeⁿ ndya' jndyendye nda ntseindacantyjo' nnc'om.” 19Ee sei'no̱ⁿ' Abraham meiiⁿ na cue' Isaac, sa̱a̱ waa najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na nncwando'xco juu. Ndo' cantyja na seicanda̱a̱'ñê, maty'iomna' na to'ñomnnaaⁿ'aⁿ jnaaⁿ, cha'cwijom na tue' tsaⁿ'ñeeⁿ, jnda̱ chii tando'nnda'. 20Mati tyotseiyu'ya ts'om Isaac ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' tio'naaⁿñe ntseinaaⁿ Jacob ñ'eⁿ Esaú cantyja 'naaⁿ' ndyu na wjaa wjaatina'. 21Mati Jacob tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ee quia na mawaa xjeⁿ na nncueeⁿ'eⁿ, seit'maaⁿ'ñê Ty'o̱o̱ts'om xjeⁿ na tio'naaⁿñê we ntseinda José cwe' ts'ooml'eii cwintyjee'ñê. 22Mati José tyotseiyu'ya cwii ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Quia na mancueeⁿ'eⁿ seineiiⁿ nda̱a̱ nn'aaⁿ'aⁿ nn'aⁿ Israel na nncwji'lcwe' Ty'o̱o̱ts'om joona ndyuaa Egipto. Ndo' sa̱'ntjoom quia na nluii na ljo', c'oochona ndei' sei'ts'o 'naaⁿ'aⁿ. 23Ndo' mati nn'aⁿ na ndana Moisés tyola'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Jo' chii jnda̱ na tuiiñê, tanty'iuuna jom ndyee chi', ee tqueⁿna cwenta nchii cwe' meiⁿquia ts'aⁿ ndana, meiⁿ tîcatyuena na sa̱'ntjom rey na cwje cha'tsondye yo'ndaa na naⁿnom. 24Ndo' mati nquii Moisés tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ee quia na jnda̱ tue'ntyjo̱ choom'm tatinquiaañê na nlue nn'aⁿ na jom tsoñeeⁿ yuscu jnda Faraón'ñeeⁿ. 25Ee tjawee'ti ts'oom na matseijomñê ñequio nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om meiiⁿ wi' tyotjoomna, nchiiti na nntseijomñê cantyja 'naaⁿ' jnaⁿ na cwila'neiiⁿ'ndye nn'aⁿ. 26Ee sei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na jndati tseixmaⁿna' quia cwicalui'jnaaⁿ'ñe ts'aⁿ nc'e na matseixmaⁿ cwentaa' Cristo, nchiiti na jnda la'xmaⁿ s'om cajaⁿ ñequio nt'omcheⁿ na jeeⁿ cajnda na tyoniom Egipto quia jo'. Jom tyoqueⁿtyeeⁿ cwenta juu na jndati na nnco'ñoom na nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om nnoom. 27Ndo' nc'e na tyotseiyu'ya ts'om Moisés, jlueeⁿ'eⁿ ndyuaa Egipto, meiⁿ tinquiaⁿ'aⁿ na matseiw'ii tyo na matsa̱'ntjom ndyuaa'ñeeⁿ jom, tî'ndiinc'uaa'ñê ee nty'iaaⁿ'aⁿ nquii na nñequiaa naya na nnaaⁿ'aⁿ. 28Nc'e na tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, tqueeⁿ xuee Pascua ndo' sa̱ntjoom na cala'canda̱a̱ndye nn'aⁿ Israel niom' we ntyja ndyueel'a l'aana cha tintseicuee' ángel meiⁿcwii tsaⁿs'a na tuiiñejndyee w'aa'ñeeⁿ nda nn'aⁿ Israel. 29Nc'e na tyola'yu'ya n'om nn'aⁿ Israel ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii teinomna Ndaaluee Wee na s'aana' cha'cwijom tyuaatcwii. Sa̱a̱ nn'aⁿ Egipto quia na l'ana na ljo', seitjomnnda'na' ndaa, mana tja̱na. 30Macantyja 'naaⁿ' na tyola'yu'ya n'om nn'aⁿ Israel, jo' chii taniaⁿljo̱' tsjoom Jericó tquiaana' jo nda̱a̱na jnda̱ na tyowintcoomndyena ndiocheⁿ tsjoom'ñeeⁿ ntquiee' xuee. 31Mati sculjaa' Rahab tyotseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Nc'e na teijneiⁿ nn'aⁿ Israel na ty'equeⁿ cwenta chiuu waa tsjoom'ñeeⁿ, jo' chii ticueeⁿ'eⁿ quia tja̱ nn'aⁿ tsjoom'm na tyoola'yu'. 32Ndo' cwaaⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na jo̱tseina̱ⁿtya̱ cantyja 'naaⁿ' na cwila'yu'ya n'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ee tileicju'naaⁿñena' na nntseina̱ⁿya cantyja 'naaⁿ' Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel, ndo' ñequio joo profetas. 33Ee na tyola'yu'ya n'om naⁿ'ñeeⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii tyola'tyuii'na n'iaaⁿ nt'omcheⁿ ndyuaa, tju'cjena' naⁿ'ñeeⁿ nacje 'naaⁿ nn'aⁿ Israel. Nt'omndye joona tyotsa̱'ntjomna nn'aⁿ ndyuaa'ñeeⁿ cantyja na maty'iomyana'. Nt'omndye joona na tyola'yu'na ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om jndaana na seicanda̱a̱'ñê ñ'oom'm na jnda̱ tsoom na nnts'aaⁿ. Ndo' juu Daniel na tyotseiyu'ya ts'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jndyaañê na tîcatquii liom jom quia tuee' nn'aⁿ jom ts'om tsue'w'aa quioo'ñeeⁿ, 34ndo' nt'omndye joona nc'e na tyola'yu'ya n'omna, jo' chii tîcwjena quia tioom nn'aⁿ joona ntom' na waljoo'cheⁿ na jmeiⁿ' chom, jlui'n'maaⁿndyena. Nt'omndye joona jndyaandyena quia teijndaa' na nla'cwjee nn'aⁿ joona ñequio xjo. Ndo' nt'omndye naⁿ'ñeeⁿ na ñeteiwiina s'aana' na tco'yana' joona nc'e na tyola'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' nt'omcheⁿ nn'aⁿ jndaana na jeeⁿ jnda̱na quia tyowaa ndia', hasta jleintyjo̱na meiⁿcheⁿ sondaro nc'e na tyola'yu'ya n'omna ñ'eⁿñê. 35Nt'om yolcu nc'e na tyola'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, tando'nnda' nn'aaⁿna na jnda̱ tja̱. Sa̱a̱ nt'om nn'aⁿ na tyola'yu'ya n'omna ñ'eⁿñê, l'a nn'aⁿ na tja̱nioomndyena ñequio na cwajndii tyoquiina' joona. L'o̱na meiiⁿ tyolue naⁿ'ñeeⁿ nda̱a̱na na nndyaandyena xeⁿ nntjeii'ndyena cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Ee jla'no̱ⁿ'na meiiⁿ na nncwjena, sa̱a̱ ntyjaa' n'omna na nlcwinnda'na na xcweti na nnta'ndo'na ñ'eⁿñê. 36Ndo' nt'om nn'aⁿ jeeⁿ tyolajnaaⁿ' nn'aⁿ joona na quit'maⁿ n'omna Ty'o̱o̱ts'om, nt'om tyola'sei'yaya nn'aⁿ jnaaⁿ' na tyolayu'ya n'omna ñ'eⁿ jom, ñ'eeⁿndyena na tyochu'tyeⁿndye l'uaancjo ndo' ñ'eeⁿndyena na tyotioom nn'aⁿ joona l'aancjo. 37Ndo' nt'om nn'aⁿ na tyola'yu'ya n'omna, tyola'cwjee nn'aⁿ joona ñ'eⁿ ljo̱'. Nt'om joona to̱ⁿ'ndyexcwena l'a nn'aⁿ ñ'eⁿ xjo sierra, oo ñ'eⁿ xjo espada. Nt'omndye joona cwe' ntjaⁿ canmaⁿ ñequio ntjaⁿ canch'ioo tyocwee'na. Tyom'aⁿna na nty'iaandyeñ'eⁿna, wi' tyotjoomna ndo' cwajndii tyol'a nn'aⁿ ñ'eⁿndyena. 38Nn'aⁿ tsjoomnancue meiⁿchjoo ticala'xmaⁿna na nnc'om naⁿ'ñeeⁿ quii'ntaaⁿna, cwe' jnaaⁿ' jo' joona meiⁿ cwe' tijndaa' yuu nnc'omna, aa quii' ntsjo̱, aa ndyuaa yuu tjaa nn'aⁿ c'om, aa quii' lue'ljo̱' ñequio lue'ndyuaa. 39Cha'tsondye naⁿm'aⁿ' na tyola'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om jndaa' na tjawee' ntyjeeⁿ ñ'eⁿndyena. Sa̱a̱ tîcandaana ñ'oom na jnda̱ tsoom nda̱a̱na na nnts'aaⁿ, 40ee waa cwii na yati na jnda̱ seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nla'xmaaⁿya cha ñequii'cheⁿ nla'xmaⁿna na canda̱a̱'ndyena ñ'eⁿndyo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\