Hebreos 13

1Ñequii'cheⁿ c'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo' na cwila'yu' nc'e cwiluiindyo' na nn'aaⁿndyo'. 2Tintsuu' n'om'yo' na nntei'xe'yo' nn'aⁿ na cwila'yu' na cwe' cwiquieya na m'aⁿ'yo'. Ee nt'om nn'aⁿ na jnda̱ ñel'a na ljo', maángeles jnda̱ ñetei'x'eena, meiiⁿ ticaliuna na ljo'. 3Cjaañjoom' n'om'yo' nn'aⁿ'yo' na cwila'yu' na m'aⁿna w'aancjo. C'oom' n'om'yo' cantyja 'naaⁿna na cha'cwijom ncjo'yo' m'aⁿ'yo' jo' jo' ñ'eⁿndyena, mati cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na wi' cwiwinomna na cha'cwijom nncjo'yo' wi' cwiwinom'yo'. 4Cala'canda̱'yo' cantyja na tma'co'yo'. Nquii tsaⁿs'a c'oom na macanda̱ ñequio scoom'm. Nquii yuscu macanda̱ c'oom ñequio saaⁿ'aⁿ. Quia jo' m'aⁿ lju'na jo nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja na m'aⁿna na we ca'na. Ee nncu'xeeⁿ joo nn'aⁿ na cwe' cwim'aⁿya ñequio nc'iaa. 5Tila'queeⁿ n'om'yo' s'om. Caljoya n'om'yo' cwanti na cwileiñ'om'ti'yo'. Ee manquiiti Ty'o̱o̱ts'om jnda̱ tsoom: “Tijoom nntseitjo̱o̱ na nñequiaya na macaⁿna' 'u. Tijoom 'ndiya 'u.” 6Manc'e na luaa' cwiñ'o̱o̱ⁿt'maaⁿ'ndyo̱ n'o̱o̱ⁿya na cwila'jomndyo̱ na cwil'uuya ñ'oom na tso juu ts'aⁿ na seiljeii Salmos. Tsoom: Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om mateijneiⁿ ja. Jo' chii tixocaty'ua̱ ljo' cwii nnom na nnda̱a̱ nnts'aa ts'aⁿ ñ'eⁿndyo̱. 7Cjaañjoom' n'om'yo' nquiee nn'aⁿ na ñetuiitquiendye na tyot'mo̱o̱ⁿna ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo'. C'oom' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ' na tyola'canda̱a̱'ndyena ndo' cala'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê cha'xjeⁿ tyol'a joona. 8Jesucristo ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê xuee wja, je' ndo' cha'tsoti ndyu. 9Tiñequiandyo' na nt'omcheⁿ nnom ñ'oom na ñomquiana' na cwiñequia nn'aⁿ na nnc'oochoondyena' 'o xjeⁿ 'naaⁿna'. Ee xcweti na nntsanajnda̱a̱ya cantyja 'naaⁿ' naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, nchii cwe' aa cwicwaa'a oo aa ticwaa'a cwii nnom nantquie, ee joo jo' meiⁿ ticateijndeiina' nn'aⁿ jo nnoom. 10'O manquiu'yo' naquii' wats'om 'naaⁿ nn'aⁿ judíos waa tio yuu na cwindye'ntjom ntyee. Cwicwa'na cantyja 'naaⁿ' jo', sa̱a̱ jaa xuii', cwila't'maaⁿ'ndyo̱ cantyja na jñoom Cristo ts'oom'naaⁿ, juuna' tseixmaⁿna' tio cwentaaya, ndo' nquiee ntyee'ñeeⁿ, tila'xmaⁿna na nlcwa'na cantyja 'naaⁿ'na'. 11Juu tyee na tyoluiitquieñe na tyoch'ee ts'iaaⁿ wats'om 'naaⁿ nn'aⁿ judíos, tyojaachom nioom quioo' na jnda̱ seicwjeⁿ. Tyojaaqueⁿ'eⁿ ñ'eⁿ juuna' naquii' cuarto na tjacantyja na lju' tseixmaⁿ, cha nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om jnaaⁿ cha'tsondye nn'aⁿ judíos. Sa̱a̱ jo ndo' nnom tsjoom tyola'coñ'eⁿna joo quioo'ñeeⁿ. 12Jo' chii mati Jesús tquiaañê na jla'cuee' nn'aⁿ jom jo ndo' nnom tsjoom Jerusalén. Tioo nioom'm jo' jo' cha queⁿlju'na' jaa jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 13Manc'e jo' catsaaya na m'aaⁿ Jesús nnom tsjoom na cwila'jomndyo̱ juu na jlui'jnaaⁿ'ñê. 14Sa̱a̱ jaa na m'aaⁿya tsjoomnancuewaañe, tjaa'naⁿ cwii tsjoom na m'aaⁿtyeⁿna' yuu ya nnc'o̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya. Jaa cwil'ua̱a̱tcuundyo̱ juu tsjoom na quia nncwjee'. 15Jo' chii ñequii'cheⁿ la'xmaaⁿya na cala't'maaⁿ'ndyo̱ Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' Jesucristo, cwii na jeeⁿ cjaawee' ntyjeeⁿ na nl'uuya: Caluiit'maⁿndyu'. 16Tintsuu' n'om'yo' na nl'a'yo' naya nt'omcheⁿ nn'aⁿ. Cateijndei'yo' nt'om nc'iaa'yo' 'naⁿ na matsei'tjo̱o̱na' joona. Ee na mach'ee ts'aⁿ nmeiⁿ' jndati ntyjii Ty'o̱o̱ts'om, nchiiti quia matseicuee' ts'aⁿ quioo' na matseit'maaⁿ'ñe jom. 17Cala'canda̱a̱'ndyo' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwiluiitquiendye jo nda̱a̱'yo'. Cala'ñ'oom'ndyo' na cwitsa̱'ntjomna ee cwiqueⁿna cwenta cantyja 'naaⁿ'yo' ndo' nñequiana cwenta nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ na cwil'ana. Na nla'canda̱a̱'ndyo' jo nda̱a̱na nquioo na neiiⁿna ts'iaaⁿ na cwil'ana, nchii na nnc'omna na chjoo' n'omna. 18Calaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿyâ. M'aaⁿyâ na titia nquiuuyâ jo nnoom ndo' l'ue n'o̱o̱ⁿyâ na ñequii'cheⁿ cal'aayâ cha'tso cha'xjeⁿ na maty'iomyana'. 19Cataⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om na nñequiaaⁿ na tyuaa' nnda̱a̱ nncjo̱cando̱o̱'nnda'a 'o. 20Nquii Ty'o̱o̱ts'om na mañequiaaⁿ na meiⁿcwii ñomtiuu tic'o̱o̱ⁿya jo nnoom, na tquiaaⁿ na tando'xco Ta Jesucristo, nqueⁿ na cwiluiinê na mateix'eeⁿ canmaⁿ ntsmeiiⁿ'eⁿ na tqueⁿtyeeⁿ ñ'oomxco ñ'eⁿ nioom'm, 21quiaaⁿ cha'tso na macaⁿna' 'o cha nla'xmaⁿ'yo' na canda̱a̱'ndyo' jo nnoom na nl'a'yo' yuu na l'ue ts'oom. Cats'aaⁿ ñequiondyô̱ yuu na l'ue ts'oom nc'e Jesucristo. Ñequii'cheⁿ catseit'maaⁿ'ñena' jom. Caluii na ljo'. 22'O nn'aⁿya na cwilayu'yo', macaⁿ'a na candye'yo' ñ'oommeiⁿ' na mañequiaana' na t'maⁿ n'om'yo'. Ee chjoowi' ñ'oomwaañe na matseicwano̱ⁿya na m'aⁿ'yo', titco juuna'. 23Caliu'yo' na m'aaⁿcandyaañe juu nn'aaⁿya Timoteo. Xeⁿ nleityuaaⁿ'aⁿ na nncwjee'cañoom ja, nntsaaya ñe'cwi ñ'eⁿñê quia na jo̱cando̱o̱'a 'o. 24Candu'yo' na xmaⁿndye cha'tso nn'aⁿ na cwiluiitquiendye tmaaⁿ' na cwitjomndyo'. Mati xmaⁿndye cha'tso nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om jo' jo'. Joo nn'aⁿ ndyuaa Italia na cwila'yu' cwila'cwanomna na xmaⁿndyo'. 25Quiaa Ty'o̱o̱ts'om na canda̱a̱' na nto'ñoom'yo' naya na matseixmaaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\