Hebreos 2

1Nc'e na jeeⁿ t'maⁿ cwiluiiñe Cristo, jo' chii macaⁿna' na jaa nn'aⁿ na cwila'yuu'a ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om qua̱ⁿtya̱a̱cheⁿ cwenta ñ'oom na cwindya̱a̱ya, tints'aana' na n'ndya̱a̱ya joona'. 2Ljeii na matsa̱'ntjomna' na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om tandyo xuee ñequio luee ángeles, tyeⁿ tyoqueⁿna' xjeⁿ nn'aⁿ, ndo' cha'xjeⁿ na maty'iomyana' tyot'uiina' nn'aⁿ na waa jnaⁿ tyolaxmaⁿ ndo' tyola'tjo̱o̱ndyena nnom juuna'. 3Nc'e na luaa' waa, ¿chiuu nl'aa na nndyaandyo̱ xeⁿ tila'ñ'o̱o̱ⁿ'ndyo̱ juu na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ juuna'? Juu jo' tyotseicandii jndyee nquii Ta Jesús cantyja 'naaⁿ'na', ndo' nn'aⁿ na tyondye na seineiiⁿ, tyot'mo̱o̱ⁿna juuna' nda̱a̱yâ. 4Ndo' mati tjei'yuu'ñe Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ na s'aaⁿ 'naaⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ, ñequio nt'omcheⁿ nnom na jeeⁿ tyojaawee' n'omna, ñequio ts'iaaⁿ na tixocaluiina' cantyja 'naaⁿ' najndeii nquii ts'aⁿ, ñequio cwii nnom ts'iaaⁿ na cwicandaana na mach'ee Espíritu Santo cha'xjeⁿ na l'ue ts'oom. 5Juu tsjoomnancue na quia ncuaa na cwilana̱a̱ⁿya cantyja 'naaⁿ'na', nchii tju'cje Ty'o̱o̱ts'om juuna' nacje 'naaⁿ ángeles. 6Ee waa ñ'oom naquii' libro Salmos na seineiⁿ David nnom Ty'o̱o̱ts'om. Tsoom: ¿Ljo'to cwiluiindye nn'aⁿ tsjoomnancue na jeeⁿ m'aaⁿ' ts'om' joona? Ndo' ¿ljo' cwiluiindyena na mache' cwenta joona? 7Cwe' cwantindyo xuee tqueⁿ' joona na ticue'ntyjo̱ na t'maⁿ cwiluiindyena ñequio ángeles. Sa̱a̱ matseiwe'ndye' joona na matsei't'maaⁿ'ndyu' joona, 8cha'tsoti na tqueⁿ', tju'cje' joona' nacje 'naaⁿ' ts'aⁿ. Ndo' na tju'cjeeⁿ cha'tsoti tjaa'naⁿ na 'ñeeⁿ na quia nnc'omna' nacje 'naaⁿ' ts'aⁿ. Sa̱a̱ meiⁿ na luaa' tsoom, tyoonty'iaaya cha'tsoti na m'aⁿna' nacjee 'naaⁿ' ts'aⁿ. 9Sa̱a̱ cwinty'iaaya Jesús, na cwe' cwantindyo xuee na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om na ticuee'ntyjo̱ na t'maⁿ cwiluiiñê cha'na ángeles, je' canda̱a̱'ya matseit'maaⁿ'ñena' jom nc'e na teinoom nawi' na tueeⁿ'eⁿ, cha cantyja 'naaⁿ' naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, tueeⁿ'eⁿ cwentaa cha'tsondye nn'aⁿ. 10Cha'tsoti na m'aⁿ, m'aⁿ nc'e na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om ndo' laxmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. Jom l'ue ts'oom na cha'tsondye nn'aⁿ na cwiluiindyena ntseinaaⁿ, cala'jomndyena na matseit'maaⁿ'ñena' jom. Nc'e na ljo', seijndaa'ñê na tquiina' Jesús cha nntseixmaⁿ na canda̱a̱'ñe, nquii na macwji'n'maaⁿñe nn'aⁿ. 11Ee jaa nn'aⁿ na la'xmaaⁿya na lju' n'o̱o̱ⁿya ñecwii Tsotya̱a̱ya ñequio nquii na maqueⁿ jaa na lju' n'o̱o̱ⁿya. Nc'e na ljo' tijnaaⁿ' Jnda Ty'o̱o̱ts'om na nntseicajñoom jaa ntyjee nqueⁿ. 12Ee naquii' libro Salmos teiljeii ñ'oom na tsoom: 'U Tsotya̱ya, nntseina̱ⁿya cantyja 'naⁿ' nda̱a̱ cha'tso ndyentyjo̱ na cwila'yu' ñ'eⁿndyo̱. Ñequio luantsa nntseit'maaⁿ'ndyo̱ 'u ñ'eⁿndye joona yuu na cwitjomndyena. 13Ndo' waa cwiicheⁿ ñ'oom na teiljeii na tsoom: Ñequii'cheⁿ nntseicantyjaa'tyeⁿ ts'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' mati waa cwiicheⁿ ñ'oom na tsoom: Luaa ja ñequio ntseindaaya na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om l'o̱o̱. 14Ndo' cha'xjeⁿ ntseinda we ts'aⁿ laxmaⁿna mañecwii sei' ñequio niom' mati tyotseixmaⁿ Jesús sei' ñequio niom' cha'xjeⁿ laxmaⁿ nn'aⁿ cha cantyja na nncueeⁿ'eⁿ nnda̱a̱ nntseityueeⁿ'eⁿ najndeii na mach'ee na cwiwje nn'aⁿ, manquii tsaⁿjndii jo'. 15Ndo' na luaa', jnda̱ seicandyaañê cha'tsondye nn'aⁿ na cha'waa xuee chuuna na la'xmaⁿna cha'cwijom moso na mandi'ntjomtyeⁿ na m'aⁿna na nquiaana na nncwjena. 16Ee ñ'oom na mayuu' tachii cwe' ángeles na jndyoteijneiⁿ, sa̱a̱ jndyoteijneiⁿ nn'aⁿ tsjaaⁿ Abraham na jndyoteincoo'. 17Ndo' cha na nluii na ljo', tcaⁿna' na ñecwii xjeⁿ tseixmaaⁿ ñequio ntyjeeⁿ, cha jo nnom Ty'o̱o̱ts'om nntseixmaaⁿ cwii tyee na tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñê, na matseicana̱a̱ⁿ ndo' na m'aaⁿ na wi' ts'oom nc'iaaⁿ'aⁿ cha nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ jnaⁿ na laxmaⁿna nc'e na tueeⁿ'eⁿ cwentaana. 18Ee cha'xjeⁿ na tjoom nawi' ndo' tyocantyjaa'ñena' na catseitjo̱o̱ñê, jo' chii je' nnda̱a̱ nnteijneiⁿ nn'aⁿ na maqueⁿna' xjeⁿ joona na nla'tjo̱o̱ndyena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\