Hebreos 3

1Jo' chii, 'o nn'aⁿya na jnda̱ tjei'ndyo̱ Ty'o̱o̱ts'om 'o, na jnda̱ tqueeⁿ'ñê 'o na la'xmaⁿ'yo' nn'aaⁿ'aⁿ, c'oom'ya n'om'yo' cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús, na cwiluiiñê apóstol ndo' mati tyee na tjacantyja cantyja 'naaⁿ'yo' na cwila'yu'yo' ñ'eⁿñê. 2Tyotseicana̱a̱ⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om na ty'iom ts'iaaⁿ jom cha'xjeⁿ tyotseicanda̱ Moisés quii' waa' Ty'o̱o̱ts'om. 3Sa̱a̱ Jesús t'maⁿti tseixmaaⁿ na nluiit'maⁿñê nchiiti Moisés cha'xjeⁿ ts'aⁿ na mach'ee w'aa cwiluiit'maⁿñetyeⁿ nchiiti w'aa na s'aaⁿ. 4Cwii cwii w'aa majndaa' ts'aⁿ na s'aa juuna', sa̱a̱ cha'tso na niom, Ty'o̱o̱ts'om s'aa joo jo'. 5Tyotseixmaⁿ Moisés moso quii' waa' Ty'o̱o̱ts'om. Tyotseicaña̱a̱ⁿ ts'iaaⁿ na ty'iom jom. Ts'iaaⁿ na tyoch'eeⁿ tyocwji'yuu'ñê nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ ñ'oom na secandii jom. 6Sa̱a̱ Cristo na cwiluiiñê jnda Ty'o̱o̱ts'om, matseicana̱a̱ⁿ quii' waa' Ty'o̱o̱ts'om. Jaa laxmaaⁿya w'aa'ñeeⁿ xeⁿ tica'ndya̱a̱ nc'uaa'ndyo̱o̱ na m'aaⁿya na jom quit'maⁿ n'o̱o̱ⁿ ndo' na cwicantyjaa'tyeⁿ n'o̱o̱ⁿya jom. 7Jo' chii cha'xjeⁿ matso Espíritu Santo naquii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii: Xuee je', xeⁿ cwindye'yo' ñ'oom na matseineiⁿ Ty'o̱o̱ts'om, 8tala'quie' n'om'yo' cha'xjeⁿ ñel'a nn'aⁿ'yo' nn'aⁿ Israel, na tyola'wendyena nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om ndo' tyoqueⁿna xjeⁿ jom quia na tyom'aⁿna ndyuaa yuu tjaa nn'aⁿ c'om. 9Jo' jo' weloo welo'yo' tyoqueⁿna xjeⁿ 'naaⁿna ja meiiⁿ wenn'aaⁿ ndyu tyonty'iaana ts'iaaⁿ t'maⁿ na tyots'aaya quii'ntaaⁿna, 10macwe' jo' seiw'iiya naⁿ'ñeeⁿ. Ndo' tsjo̱o̱ya: “Naⁿm'aⁿ' ñenquii'cheⁿ cwila'tjo̱o̱ndyena no̱o̱ⁿ. Tîcantyjaa' n'omna ja. Meiⁿ tiñe'cala'no̱ⁿna' chiuu waa na l'ue ts'o̱o̱ⁿ na c'omna.” 11Ndo' tio̱o̱ ñ'oom wi' cjoona nc'e na jeeⁿ seiw'iiya joona na tijoom nnc'ooquiee'ndyena yuu na seijndaa'ndyo̱ na nnta'jndyeena. 12Jo' chii 'o nn'aⁿya, cal'andyo' cwenta na tjaa meiⁿ cwiindyo' 'o na nntseixmaⁿ jnaⁿ na ticatseiyu' ñ'eⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om na wando'. 13'O je' 'io ndi 'io quia'yo' na t'maⁿ n'om nc'iaa'yo' yocheⁿ na ndicwaⁿ wanaaⁿ na matseineiⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii cantyja 'naaⁿ'na', cha tjaa 'ñeeⁿ juu quii'ntaaⁿ'yo' na nñequiu'nn'aⁿ jnaⁿ juu na mati nntseiquie' ts'om. 14Ee cha nnda̱a̱ nlaxmaaⁿya cwentaa' Cristo, macaⁿna' na caljoo'ndyo̱tya̱a̱ⁿya cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ quia na to̱o̱'a na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya jom hasta na macanda̱. 15Cha'xjeⁿ ñ'oom na matsona': Xeⁿ xuee je' cwindye'yo' ñ'oom na matseineiⁿ Ty'o̱o̱ts'om, talaquie' n'om'yo' cha'xjeⁿ l'a nn'aⁿ Israel quia tyola'wendyena nacjoom'm. 16¿Cwaaⁿ nn'aⁿ na tyola'wendye jnda̱ na jndyena jndyee' Ty'o̱o̱ts'om? Manquieeti nn'aⁿ na tjei' Moisés ndyuaa Egipto. 17Mawax'a̱tya̱, ¿'ñee naⁿ'ñeeⁿ na tyotseiw'eeⁿ joona wenn'aaⁿ ndyu? Ñequio joo na tyolaxmaⁿ jnaⁿ na tja̱ ndyuaa yuu tjaa nn'aⁿ c'om. 18Ndo' ¿'ñeeⁿ naⁿ'ñeeⁿ na tso Ty'o̱o̱ts'om ñ'oomtyeⁿ na w'iina' na tijoom xuee nnc'ooquiee'ndye yuu na nñequiaaⁿ na nnta'jndyeena? Tsoom na ljo' nda̱a̱ joo nn'aⁿ na tîcalacanda̱a̱'ndye. 19Ndo' na luaa' waa, ma'mo̱ⁿtyeⁿnquiona' nda̱a̱ya nc'e na tîcala'yu' naⁿ'ñeeⁿ, jo' na seicu'na' na nnc'ooquie'na ndyuaa'ñeeⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\