Hebreos 5

1Cwitjeii'ndye nn'aⁿ cwii ts'aⁿ na nluiiñe tyee na tjacantyja cwiluiit'maⁿñe quii'ntaaⁿna. Cwity'iomna ts'iaaⁿ jom na meiⁿntyjeeⁿ'eⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om cwentaana, na nñequiaa tsaⁿ'ñeeⁿ 'naⁿ na cwiñequiana nnoom ñequio quioo' na cwila'cwjeena na cwila't'maaⁿ'ndyena jom. 2Ndo' nc'e juu tyee'ñeeⁿ ñecwiixjeⁿ matseitjo̱o̱ñe cha'xjeⁿ joona, jo' chii nnda̱a̱ nc'oom na wi' ts'oom nc'iaaⁿ'aⁿ na leicala'no̱ⁿ'na chiuu waa na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om nc'e mati jom cwiluiiñe ts'aⁿ na matseitjo̱o̱ñe, 3ndo' nc'e na matseixmaaⁿ na ljo', jo' chii matseicueⁿ'eⁿ quioo' na mañequiaaⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om cwentaa jnaaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ mati cwentaa nn'aⁿ tmaaⁿ' na matseixmaaⁿ. 4Meiⁿ tjaa 'ñeeⁿ juu na cwe' l'ue cheⁿnquii ts'om na caluiit'maⁿñe na nnc'oom ts'iaaⁿ tyee'ñeeⁿ. Maxjeⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om nnty'ioom ts'iaaⁿ'ñeeⁿ juu cha'xjeⁿ na ty'ioom juuna' Aarón. 5Maluaa' waa cantyja 'naaⁿ' Cristo, nchii ty'iomñe cheⁿnqueⁿ ts'iaaⁿ na cwiluiiñê tyee na tjacantyja, nquii Ty'o̱o̱ts'om seit'maaⁿ'ñe jom na catseixmaaⁿ ts'iaaⁿ'ñeeⁿ, ee manquiityeeⁿ tsoom: 'U cwiluiindyu' jndaaya. Xuee je' majndaa' na cwiluiindyo̱ tsotye'. 6Ndo' mati waa cwiicheⁿ ñ'oom'm na teiljeii na matsoom: 'U ñequii'cheⁿ na cwiluiindyu' tyee cha'xjeⁿ ts'iaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec. 7Xjeⁿ na tando' Cristo nnom tsjomnancue jndeii tyotseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om, hasta tyoquiaa ndaannoom na tyoch'eeⁿ ty'oo nnom nquii na waa najndeii na matseixmaⁿ na tintseicuee'na' jom na tyuaa', ndo' nc'e na tyotseicaña̱a̱ⁿ, jo' chii jndii Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom 'ñom. 8Ndo' nc'e na luaa', meiiⁿ na cwiluiiñe Cristo Jnda Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ ljeiiⁿ na tcaⁿna' na catseicanda̱a̱'ñê jo nnom, 9ndo' cwii na jnda̱ tqueⁿna' na cwiluiiñê na canda̱a̱'ñê, seijndaa'ñena' na cha'tso nn'aⁿ na cwila'canda̱a̱'ndye joo nnoom, mañequiaaⁿ na la'xmaⁿna na ticantycwii na cwicalui'n'maaⁿndyena 10ee tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom tyee na tjacantyja na cwiluiit'maⁿñe, cha'na ts'iaaⁿ na tyotseixmaⁿ juu tyee Melquisedec. 11Jndye ñ'oom niom na matsona' na catsjo̱o̱ya nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ na matseixmaⁿ tyee'ñeeⁿ sa̱a̱ mach'eena' na jndei'na' na nntseiteinco̱o̱'a juuna' nda̱a̱'yo' ee 'o jeeⁿ nc'uaa' cwila'no̱ⁿ'yo'. 12Jaach'ee xuee cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii matsona' na je' cwiluiindyo' nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nt'omcheⁿ, sa̱a̱ 'o ndicwaⁿ macaⁿna' na catseineiⁿxco ts'aⁿ nda̱a̱'yo' ñ'oom'm na tijndei'tina' na nntsei'no̱ⁿ' ts'aⁿ, 'o ndaatsuu macaⁿna' nchii nantquie na canda̱a̱'. 13Ndo' nn'aⁿ na cwe' ndaatsuu macaⁿna' joo, matseijomna' joona cha'cwijom yo'ndaa na ndicwaⁿ cwintei', ti'naaⁿ naⁿ'ñeeⁿ na ntjeii'na cwenta cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na jndei'tina'. 14Sa̱a̱ nantquie na canda̱a̱', tseixmaⁿ juuna' cwentaa nn'aⁿ na canda̱a̱' cwila'no̱ⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. M'aaⁿna' cwentaa nn'aⁿ na ya cwitjeii' cwenta yuu na maty'iomyana' ndo' yuu na ticat'iomyana'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\