Hebreos 6

1Jo' chii tsatsatya̱a̱ya naquii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om cha nla'xmaaⁿya nn'aⁿ na jnda̱ tquiee n'om. Ca'ndya̱a̱ya cwii ntyja ñ'oom na cwe' we'yandyo na cwit'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ' Cristo, nchii macanda̱ tomti nlana̱a̱ⁿya ñ'oom na calcwe' ts'om ts'aⁿ jnaaⁿ'aⁿ, ndo' mati ñ'oom na cwji'ñe ts'aⁿ cantyja na mach'eeⁿ na titseicantyjaa' ts'oom na cantyja 'naaⁿ' jo' nlui'n'maaⁿñê, ndo' ñ'oom na macaⁿna' na catseiyu'ya ts'om ts'aⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, 2ndo' ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na cwiwits'oomndye nn'aⁿ, ndo' ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na cwitioo nn'aⁿ lueena nacjoo' x'iaana quia cwitaⁿ nn'aⁿ na cwil'uee'ñe Ty'o̱o̱ts'om juu, ndo' ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na cwitando'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ ndo' ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na ticantycwii na nnt'uiiwi'na' nn'aⁿ na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 3Ndo' xeⁿ nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om na nnt'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo' ñ'oom na nnteijndeiina' na nntseiquieeñena' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ, maxjeⁿ nl'aayâ. 4Ee nn'aⁿ na cwila'jomndye cantyja 'naaⁿ' nquii na cwiluiiñe naxuee ndo' jnda̱ jliuna na juu na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na cwicandaana, jeeⁿ ya juu jo' ndo' cwito'ñoomna Espíritu Santo, 5ndo' jnda̱ jliuna na jeeⁿ ya ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om ndo' najndeii na cwiluiiñê cha'waa ndyu ndo' ndyu na cwindyona', 6ndo' jnda̱ na tajnaaⁿ'na cha'tso nmeiⁿ', xeⁿ cwitjeii'ndyena cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, xonda̱a̱ nlcwe'nnda' n'omna, ee na luaa' l'ana cwity'ioomxcona Jnda Ty'o̱o̱ts'om ts'oom'naaⁿ na cwilui'jnaaⁿñê nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ. 7Nn'aⁿ na luaa' la'xmaⁿ, matseijomna' joona cha'na tyuaa na ya cwiwicandi' ndaaluaa' na cwiquioo cjoo'na', xeⁿ ya cwiwe' ntjom na nleil'uee'ñe ts'aⁿ na tyoch'ee ts'iaaⁿ, ma'mo̱ⁿna' na matio'ñaaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om tyuaa'ñeeⁿ, 8sa̱a̱ xeⁿ cwe' n'oomnioom ñequio l'o̱o̱nioom cwi'oom tyuaa'ñeeⁿ, cwiwitquioo' na maju'wi' Ty'o̱o̱ts'om tyuaa'ñeeⁿ ndo' na macanda̱ njñom ts'aⁿ chom juuna'. 9Sa̱a̱ 'o nn'aⁿya na jeeⁿ wi' n'o̱o̱ⁿyâ, meiiⁿ na luaa' waa ñ'oom na cwil'uuyâ nda̱a̱'yo', jndaa'ya nquiuuyâ na titseijomna' 'o cha'na tyuaa na til'uena'. Niom na cwit'mo̱o̱ⁿna' na m'aⁿ'yo' nato na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ. 10Ee Ty'o̱o̱ts'om cwiluiiñê na maty'iomyana', meiⁿ xocatsuu' ts'oom na jnda nquiu'yo' jom na ñeteijndei'yo' nn'aⁿ na cwila'yu' ñ'eⁿñê ndo' ndicwaⁿ cwil'a'yo' na ljo'. 11L'ue n'o̱o̱ⁿyâ na cwii cwiindyo' 'o hasta xuee na macanda̱ ñequii'cheⁿ nnt'mo̱ⁿ'yo' na m'aⁿ'yo' na wi' n'om' ntyjee'yo' na cwila'yu' cha nnda'yo' juu na cwicantyjaa' n'om'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om. 12Til'ue n'o̱o̱ⁿyâ na nnc'om'yo' na ntqueⁿ'yo' sa̱a̱ calajnda̱'yo' na nluii'ndyo'tyeⁿ'yo' cha'xjeⁿ tyol'a nn'aⁿ na tyoñ'omt'maaⁿ'ndyena n'omna na nnto'ñoomna cha'tso na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nñequiaaⁿ nda̱a̱na. 13Quia na tso Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom nnom Abraham waa na nnts'aaⁿ, tjaa 'ñeeⁿ cwiicheⁿ na t'maⁿti cwiluiiñe cha'na jom na cantyja 'naaⁿ' xuee' juu nnda̱a̱ nntseityeⁿtyeeⁿ ñ'oom'm. Jo' chii tqueⁿtyeⁿñe cheⁿnqueⁿ ñ'oom'm nnom tsaⁿ'ñeeⁿ. 14Tsoom nnom: “Na mayuu'cheⁿ t'maⁿ nntio̱'naaⁿndyo̱ 'u ndo' nnts'aa na nleijndyendye nn'aⁿ tsjaaⁿ 'naⁿ' na nncjawintyjoo'.” 15Tyom'aaⁿ Abraham na jeeⁿ t'maⁿ ts'oom na ñeteinom'm na nluii na ljo', ndo' jnaaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ na tso Ty'o̱o̱ts'om nnoom. 16Quia na ntyjaa' ts'om ts'aⁿ na cala'yu' nn'aⁿ na nntseicanda̱a̱'ñê ñ'oom na jnda̱ tsoom nnom cwii x'iaaⁿ'aⁿ na nnts'aaⁿ, malcweeⁿ'eⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om na queⁿya cwenta na nchii cantu matseineiiⁿ. Ndo' na ljo' mach'eeⁿ, meiⁿchjoo xonquiaana' na nntseineiⁿti ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ. 17Jo' chii l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om na nleitquioo'ya nda̱a̱ nn'aⁿ na manto'ñoomna juu na nndaana na jnda̱ tsoom na nnto'ñoomna, ee na nntseicanda̱a̱'ñê ñ'oom na jnda̱ tqueⁿtyeeⁿ, meiⁿ xocatseichueeⁿ'eⁿ ñ'oom na jnda̱ tsoom. Jo' chii cha na m'mo̱ⁿna' na mayuu' juu ñ'oom'ñeeⁿ, seityeⁿñê cheⁿnqueⁿ ñ'oomtyeⁿ nacjoom'm. 18Cantyja 'naaⁿ we nnom ñ'oommeiiⁿñe na xocwijndyoona' meiⁿ xonquiu'nn'aⁿ Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ joona', jaa cwito'ño̱o̱ⁿya cwii na mañequiaana' na t'maⁿ n'o̱o̱ⁿya na xotseichuii'na' nc'e cwila'quit'maⁿ n'o̱o̱ⁿya juu na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya jom. 19Ndo' juu na m'aaⁿya na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya jom, matseixmaⁿna' cwii na tyeⁿ matseiljona' añmaaⁿya cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Juu jo' meiⁿ tixocatyuii'na', m'aaⁿ ndo' m'aaⁿna'. Macjaquiee'na' naxeⁿ' liaa na ntyja quii' wats'om cañoom'luee, 20yuu na jnda̱ tjaquiee' Jesús cantyja 'naaⁿya. Ndo' na luaa', maqueⁿna' jom na cwiluiiñê tyee na tjacantyja cantyja 'naaⁿya, na mañecwii ts'iaaⁿ matseixmaaⁿ cha'xjeⁿ ñeseixmaⁿ Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\