Hebreos 7

1Nquii Melquisedec tyom'aaⁿ rey nda̱a̱ nn'aⁿ tsjoom Salem ndo' mati tyotseixmaaⁿ tyee cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ na ndyeticheⁿ. Quia na jndyolcwe' Abraham jnda̱ na tantjoom tia' ñ'eⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom, tjacatjomñe Melquisedec jom, tcaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ na catio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om jom. 2Ndo' cha'tso 'naⁿ na tjei' Abraham luee nn'aⁿ ñ'eⁿ na s'aaⁿ tia', tquiaaⁿ diezmo cantyja 'naaⁿ joo jo' nnom Melquisedec. Xuee' Melquisedec ma'mo̱ⁿna' na cwiluiiñê ts'aⁿ na matsa̱'ntjom cha'xjeⁿ na maty'iomyana' ndo' xuee' tsjoom Salem ma'mo̱ⁿna' na tjaa tia' nn'aⁿ tsjoom'ñee, jo' ma'mo̱ⁿna' na tyoluiiñê ts'aⁿ na ya matsa̱'ntjoom naⁿ'ñeeⁿ na tjaa tia' cachona. 3Tijndaa' meiⁿ tsotyeeⁿ, meiⁿ tsoñeeⁿ, meiⁿ cwaaⁿ nn'aⁿ tsjaaⁿ na tuiiñê. Tijndaa' cwaaⁿ na tuiiñê, meiⁿ cwaaⁿ na tueeⁿ'eⁿ. Ndo' na ljo' ñequii'cheⁿ matseijomna' jom cha'na nquii Jnda Ty'o̱o̱ts'om, ñequii'cheⁿ matseixmaaⁿ tyee. 4C'oom' n'om'yo' na jeeⁿ t'maⁿ tyoluiiñe Melquisedec na nquii weloo welooya Abraham, cha'tso na tjeiiⁿ'eⁿ luee nn'aⁿ na ñequio s'aaⁿ tia', tquiaaⁿ diezmo nnom. 5Cantyja 'naaⁿ' ljeii na tqueⁿ Moisés, nquiee ntyee na cwiluiindye tsjaaⁿ Leví na jndyowicantyjoo', matsa̱'ntjom ljeii'ñeeⁿ na quia nn'aⁿ judíos diezmo nda̱a̱na, meiiⁿ na nn'aaⁿndyena ndo' mati cwiluiindye ntyee'ñeeⁿ tsjaaⁿ 'naaⁿ' Abraham. 6Sa̱a̱ juu Melquisedec, meiⁿ nchii cwiluiiñê tsjaaⁿ Leví jom, to'ñoom cwenta diezmo l'o̱ Abraham, tsaⁿ na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om nnom chiuu nnts'aaⁿ. Ndo' tcaⁿ Melquisedec na catio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om Abraham. 7Ee ñ'oom na mayuu' ts'aⁿ na t'maⁿti cwiluiiñe matio'naaⁿñê ts'aⁿ na cjeti tseixmaⁿ. 8Cantyja 'naaⁿ' na waa quii'ntaaⁿ nn'aⁿ judíos, nn'aⁿ na cwito'ñoom diezmo, joona nn'aⁿ na cwiwje, sa̱a̱ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na jnda̱ teiljeii matseineiⁿna' cantyja 'naaⁿ' Melquisedec na cha'cwijom na ndicwaⁿ wanoom'm. 9Jo' chii nnda̱a̱ nntso ts'aⁿ na joo ntyee na la'xmaⁿna tsjaaⁿ Leví na je' cwito'ñoomna diezmo, mati tquiana diezmo cantyja 'naaⁿna nnom Melquisedec nc'e nquii Abraham. 10Ee quia na tquiaa Abraham diezmo nnom Melquisedec xjeⁿ na tjacatjomñe tsaⁿ'ñeⁿ jom, meiiⁿ na tyooluiiñe Leví sa̱a̱ cantyja na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwenta, nc'e nquii Abraham, jo' maty'iomna' na tquiaa Leví diezmo. 11To'ñoom nn'aⁿ Israel ljeii na matsa̱'ntjomna' cantyja 'naaⁿ' ntyee tsjaaⁿ Leví na joona tsjaaⁿ Aarón na jndyowicantyjoo'. Quia jo' ts'iaaⁿ na ñel'a ntyee'ñeeⁿ, xeⁿ nnda̱a̱ nlqueⁿna' ts'aⁿ na canda̱a̱'ñe jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, maxjeⁿ taxocaⁿna' na nnc'oom cwiicheⁿ tyee na nchii cha'na ts'iaaⁿ na ñeseixmaⁿ Aarón sa̱a̱ nlcaⁿna' cwii tyee na nntseixmaⁿ ts'iaaⁿ cha'na juu na ñeseixmaⁿ Melquisedec. 12Ee quia na cwileijndyoo ts'iaaⁿ na la'xmaⁿ ntyee, mati macaⁿna' na nleijndyoo ljeii na matseijndaa'ñena' ts'iaaⁿ na cwil'ana. 13Ndo' nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa na cantyja 'naaⁿ' matseineiⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii, jom tuiiñê tsjaaⁿ cwiicheⁿ tmaaⁿ' nn'aⁿ Israel, ndo' cantyja 'naaⁿ' tmaaⁿ'ñeeⁿ, tjaa meiⁿ ncwii ts'aⁿ na jnda̱ ñet'oom tyee. 14Ee maxjeⁿ majndaa'ya na nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa, tuiiñe tsjaaⁿ tmaaⁿ' Judá, ndo' quia seineiⁿ Moisés cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ ntyee, ticwjaa'ñê ñ'oom cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ tmaaⁿ'ñeeⁿ. 15Ndo' majndaa'ya na ljo' quia cwiwitquioo' na juu tyee cantyja 'naaⁿya matseijomna' jom cha'na Melquisedec, 16na nchii ñeseixmaaⁿ tyee nc'e na mawaa ljeii na matseijndaa'ñena' cwaaⁿ tsjaaⁿ nn'aⁿ nla'xmaⁿna ntyee, sa̱a̱ nc'e na waa najndeii na wando' na tijoom catyuii'. 17Ee matso Ty'o̱o̱ts'om na ljo' cantyja 'naaⁿ' Cristo: 'U ñequii'cheⁿ matseixmaⁿ' tyee cha'xjeⁿ ts'iaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec. 18Jo' chii ñ'oom na teijndaa'jndyee na tyotsa̱'ntjomna', 'ndiina', nc'e na tijndeiina' na nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ'na', ticwil'uena'. 19Ee ljeii na tqueⁿ Moisés meiⁿcwii ts'aⁿ tîqueⁿna' na canda̱a̱'ñe jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ waa cwiicheⁿ na matseinoomñe juuna' na la'xmaaⁿya cwii na canda̱a̱'ti na mañequiaana' na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya na cantyja 'naaⁿ' juu jo' matseicandyoo'ñena' jaa na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 20Ndo' t'mo̱o̱ⁿ na mayuu' na ljo' nc'e ñ'oomtyeⁿ na seineiiⁿ. Nt'omcheⁿ ntyee na ñet'om, quia na t'omna ts'iaaⁿ, tjaa'naⁿ ñ'oomtyeⁿ tuaa cantyja 'naaⁿna. 21Sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús ty'iomna' ts'iaaⁿ tyee jom ñequio ñ'oomtyeⁿ ee matso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii: Nquii na matsa̱'ntjom seineiiⁿ ñ'oomtyeⁿ meiⁿ xotseichueiiⁿ'eⁿ na seitioom: “'U ñequii'cheⁿ nntseixmaⁿ' ts'iaaⁿ tyee cha'xjeⁿ ts'iaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec.” 22Nc'e juu ñ'oomtyeⁿwaa', ma'mo̱ⁿndyeyuna' na Jesús waa ñ'oom na canda̱a̱'ti cantyja 'naaⁿ'aⁿ, nchiiti juu na tyowaajndyee. 23Jeeⁿ jndyendye ntyee na tyom'aⁿ najndyee, ee leicaljoo'ndye ts'iaaⁿ'ñeeⁿ nc'e na tyowjena, 24sa̱a̱ nc'e na ticue' Jesús, jo' chii tjaa'naⁿ cwiicheⁿ ts'aⁿ tjaquiee' ts'iaaⁿ tyee na matseixmaaⁿ. 25Jo' chii canda̱a̱'ya nnda̱a̱ nncwji'n'maaⁿñê cha'tsondye nn'aⁿ na cwila'candyoo'ndyena na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ'aⁿ, ee ticantycwii na wanoom'm ndo' na macaaⁿ nnom cantyja 'naaⁿna. 26Jo' chii canda̱a̱'ya cwiluiiñe Jesús tyee na tjacantyja na macaⁿna' jaa. Jom lju' ts'oom, tyootseitjo̱o̱ñê, juu na cwajndii tjaa'naⁿ na t'aa'na' jom, tiquich'eeⁿ cha'na cwil'a nn'aⁿ jnaⁿ, je' matseit'maaⁿ'ñena' jom nandyeti cañoom'luee. 27Meiⁿ ticaⁿna' na cats'aaⁿ cha'na tyol'a nt'omcheⁿ ntyee na tjacantyja tyoluiit'maⁿndye, na 'io ndii 'io tyola'cwjeena quioo' na tyoñequiana jooyo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, najndyee cwentaa jnaaⁿ nquieena ndo' nda̱ jo' mati cwentaa jnaaⁿ nn'aⁿ. Sa̱a̱ xuii' na s'aa Jesús, ñejomndii' tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿ'eⁿ, cwii na macanda̱. 28Ljeii na tqueⁿ Moisés tqueⁿna' nn'aⁿ ts'iaaⁿ ntyee na ticanda̱a̱' la'xmaⁿna. Sa̱a̱ ñ'oom na nda̱nquia tqueⁿtyeⁿ Ty'o̱o̱ts'om maty'iomna' ts'iaaⁿ nquii Jnaaⁿ na tjaa yuu ntycwii na tseixmaaⁿ na canda̱a̱'ñê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\