Hebreos 8

1Cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa na matseina̱ⁿ cantyja 'naaⁿ ntyee, luaa ñ'oom na t'maⁿti tseixmaⁿna' na cha'tso. Cristo matseixmaaⁿ tyee na tjacantyja na cwiluiit'maⁿñê cwentaaya. Jnda̱ tjaaⁿ cañoom'lueecheⁿ. Je' mawacatyeeⁿ ntyjaa' ts'o̱ Ty'o̱o̱ts'om ntyjaya na macwiluiit'maⁿñê, 2na mamandi'ntjoom naquii' yuu na tjacantyja na lju' tseixmaⁿna', juu na s'aa nquii Ty'o̱o̱ts'om, nchii nn'aⁿ l'a jo'. 3Cwii cwii tyee na tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñe cwity'ioomna ts'iaaⁿ jom na nntseicueⁿ'eⁿ quioo' ndo' na ñequiaaⁿ jooyo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cwentaa nn'aⁿ. Nc'e na luaa', mati tcaⁿna' na waa na nñequiaa Jesucristo. 4Xeⁿ na ndi m'aaⁿ tsjoomnancue, meiⁿ xoc'oomna' jom na nntseixmaaⁿ tyee, ee m'aⁿ ntyee ljooñe na cwinequia quioo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ matseijndaa'ñe ljeii na tqueⁿ Moisés. 5Wats'om yuu na cwindye'ntjom ntyee'ñeeⁿ, cwe' tseixmaⁿna' ncwaaⁿ' na jlui'tsjaaⁿ' juu na waa cañoom'luee. Nquiuuyaaya na cwe' ncwaaⁿ' jo' ee quia to̱' Moisés na nnts'aaⁿ wats'omliaa, matso Ty'o̱o̱ts'om nnoom: “Queⁿ' queⁿ' cwenta na catsa' juuna' cha'xjeⁿ na t'mo̱o̱ⁿya njom' quia t'oom' sjo̱ Sinaí.” 6Sa̱a̱ nquii tyee na tjacantyja cwentaaya, mach'eeⁿ ts'iaaⁿ yuu na xcweti cwiwit'maaⁿ', matseitjoom nn'aⁿ ñequio Ty'o̱o̱ts'om nc'e cwii ñ'oomtyeⁿ na xcwetina', na cajndati ñ'oom chuuna' na tso Ty'o̱o̱ts'om na nntseicana̱a̱ⁿ. 7Juu ñ'oomtyeⁿ na seijndaa'ñe jndyee Ty'o̱o̱ts'om, xeⁿ tqueⁿna' na canda̱a̱'ndye nn'aⁿ, quia jo' tîcaⁿna' cwiicheⁿ ñ'oom. 8Sa̱a̱ ljeii Ty'o̱o̱ts'om na juu ñ'oom'ñeeⁿ tîqueⁿna' nn'aⁿ na canda̱a̱'ndye jo nnoom, jo' chii tsoom: Matso nquii Ta: Mancue'ntyjo̱ xjeⁿ na nlqua̱a̱ⁿxco̱ ñ'oomtyeⁿ ñequio nn'aⁿ Israel ndo' ñequio nn'aⁿ Judá. 9Juu ñ'oom'ñeeⁿ tixotseijomna' ñequio ñ'oomtyeⁿ na seijndaa'ndyo̱ ñequio weloona, quia na t'uiya lueena na tjeii'a joona ndyuaa Egipto; sa̱a̱ nc'e na tîcala'canda̱a̱'ndyena ñ'oom'ñeeⁿ, jo' chii 'ndiya joona, luaa' matso nqueⁿ na matsa̱'ntjoom. 10Juu ñ'oomtyeⁿ na nntseijndaa'ndyo̱ ñequio nn'aⁿ Israel quia na nncue'ntyjo̱ xjeⁿ, luaa nntseixmaⁿna' matso nquii na matsa̱'ntjom: Ñ'oom 'naⁿya na matsa̱'ntjomna', nncwjaa'ndyo̱ joona' naquii' nqueⁿna, ndo' nntseiljeiya joona' naquii' n'omna. Ja nntseixmaⁿya Ty'o̱o̱ts'om cwentaana ndo' joona nla'xmaⁿna nn'aⁿya. 11Quia ljo'cheⁿ tixocaⁿna' na ca'mo̱ⁿ cwii cwii ts'aⁿ nda̱a̱ nc'iaa', oo nda̱a̱ nn'aaⁿ'aⁿ oo nda̱a̱ nt'omcheⁿ, cha nnta'jnaaⁿ'na nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom, ee xjeⁿ'ñeeⁿ cha'tsondye nn'aⁿ nnta'jnaaⁿ'na ja, meiiⁿ ts'aⁿ na tit'maⁿ cwiluiiñe, meiiⁿ ts'aⁿ na tjacantyja na matsa̱'ntjom. 12Ndo' natia na cwil'ana nntseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ ndo' xocañjomti ts'o̱o̱ⁿya jnaaⁿna. 13Quia na matseineiⁿ Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' cwii ñ'oomtyeⁿ xco, ma'mo̱ⁿna' na jnda̱ tquieeñe ñ'oom na tyowaa jndyee ndo' juu na jnda̱ tquiee tseixmaⁿna', mawaa xjeⁿ na nntsuuna'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\