Santiago 1

1Ja Santiago na cwiluiindyo̱ mosoo' Ty'o̱o̱ts'om ndo' Ta Jesucristo. Matseicwano̱ⁿya na xmaⁿndyo' 'o nn'aⁿ na canchoo'we ntmaaⁿ' jaa nn'aⁿ Israel na jnda̱ t'oom'ndyo' cha'waa tsjoomnancue. 2'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', matsona' na c'om'yo' na neiⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' cwii cwii nnom nawi' na cwiwinom'yo'. 3Ee manquiu'yo' quia maqueⁿna' xjeⁿ juu na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, matseijndaa'ñena' na nnc'om' niom'cheⁿ n'om'yo'. 4Ndo' quiandyo' na juu na m'aaⁿ niomcheⁿ n'om'yo', cats'aana' na canda̱a̱'ndyo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om cha nla'xmaⁿ'yo' nn'aⁿ na wjaaquieendye cantyja na cwila'yu' na meiⁿncwii titseitjo̱o̱na' 'o. 5Xeⁿ m'aaⁿ cwiindyo' 'o na matseitjo̱o̱na' na jndo̱' ts'om, caⁿ juuna' nnom Ty'o̱o̱ts'om, ee jom nchii cwe' xjeⁿ nñequiaaⁿ nda̱a̱'yo' meiⁿ tiquitseitiaaⁿ'aⁿ ts'aⁿ na macaⁿ. 6Ndo' quia cwitaⁿ'yo' nnoom, cal'a'yo' naljo' na cwila'yu'ya cwii n'om'yo' ñ'eⁿñê tinc'om'yo' na we waa m'aaⁿ' n'om'yo', ee ts'aⁿ na luaa' m'aaⁿ' ts'om, matseijomna' juu cha'cwijom nmo̱ⁿ ndaaluee, na lomañjaaⁿ maleiñ'oomñe jndye juuna'. 7Ts'aⁿ na laa'ti' m'aaⁿ' ts'om tintseitiuu na nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom na macaⁿ. 8Ee jom xuee je' matseitioom cwii nnom, sa̱a̱ 'io jnda̱ xuii' na m'aaⁿ' ts'oom, jo' chii tiñe'cwii nnom na wjaam'aaⁿ. 9Nn'aaⁿya na nty'iaa'ñe macaⁿna' na c'oom na neiiⁿ'eⁿ na matseiwendye Ty'o̱o̱ts'om jom. 10Ndo' tsaⁿtya na matseiyu' macaⁿna' na c'oom na neiiⁿ'eⁿ xeⁿ na maju'cje Ty'o̱o̱ts'om jom. Ee tsaⁿtya matseijomna' jom cha'na ljaa' 'naaⁿ' tscojnda̱a̱ na tiyo ntyjana'. 11Ee quia na nlui' ñe'quioom' ndo' xeⁿ jnda̱ teijmeiⁿ'ya, nlcaaⁿ tscojnda̱a̱ ndo' mati ljaa' 'naaⁿ'na' cwiquiaa, mana cwintycwii na jeeⁿ neiⁿncoo'na'. Maluaa' matseijomna' cwii tsaⁿtya, cwintycwiiñê naquii' cha'tso ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ. 12Mañequiaana' na neiiⁿ' ts'aⁿ quia na cwinaⁿñe na maqueⁿna' xjeⁿ juu ndo' ticats'aa jnaⁿ. Ee quia na jnda̱ jnaⁿñe nnco'ñom na ticantycwii na nncwando' ee jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nñequiaaⁿ jo'. Matseijomna' juuna' cha'cwijom corona na nnto'ñoom nn'aⁿ na wi' n'om jom. 13Quia na mach'eena' ts'om ts'aⁿ na ñe'cats'aaⁿ cwii nnom natia, tintseitioom na Ty'o̱o̱ts'om mach'ee na ljo' ee jom tyooch'eena' ntyjeeⁿ na ñe'cats'aaⁿ natia, meiⁿ titseijndaa'ñê na cats'aa ts'aⁿ naljo'. 14Sa̱a̱ mach'eena' xjeⁿ ts'aⁿ quia na mañequiaañê nnom juu natia na matseiqueeⁿ ts'oom, ndo' juu na matseiqueeⁿ ts'oom mawjaañ'oomna' jom xjeⁿ 'naaⁿ'na'. 15Ndo' quia na jnda̱ jnda̱a̱ s'aa ñ'omtiuu 'ñaaⁿ' ts'aⁿ na cats'aaⁿ yuu na l'ue ts'omna', quia jo' mana wjaañ'oomna' ts'aⁿ na nntsuuñê. 16'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya 'o, tañequiandyo' na nñequiu'nn'aⁿna' 'o na nla'tiuu'yo' na nquii Ty'o̱o̱ts'om mach'eeⁿ na cwila'tjo̱o̱ndyo̱ nnoom. 17Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ nandye mañequiaaⁿ cha'tso nnom na cwito'ño̱o̱ⁿya na jeeⁿ ya laxmaⁿna' ndo' canda̱a̱'na'. Jom ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê, meiⁿ tyootseichuii'ñê cha'xjeⁿ cwichuii' ncwaⁿ'. 18Nqueⁿ nc'e na l'ue ts'oom, tqueeⁿ jaa na tuiindyo̱xco̱o̱ quia jla'yuu'a ñ'oom'm na cwiluiiñena' na mayuu'. S'aaⁿ na ljo' cha nlqueⁿna' jaa cha'cwijom ntjom na cwiwe'jndyee quii'ntaaⁿ cha'tso na jnda̱ tqueeⁿ. 19'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na wi' ts'o̱o̱ⁿya, ticwiindyo' 'o catseiqueeⁿna' ts'om na candiiya ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Tinc'oom na jeeⁿ cjee 'ndyoo na ndoo' mantyjii ljo' ma'mo̱ⁿna'. Meiⁿ nchii na nntseiteincuu'ñe na nntseiw'ii x'iaa'. 20Ee quia na matseiw'ii ts'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, tyooch'eeⁿ yuu na maty'iomyana' na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om na cal'aaya. 21Cwe' nc'e jo', cha'tso na cwajndii na la'xmaⁿ nn'aⁿ ñequio cha'tso na waljoo'cheⁿ na tia na cwil'ana, catjei'ndyo' cantyja 'naaⁿ nmeiⁿ'. Ndo' ñequio na cwitue'ndyo'cje'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, cala'ljo'yo' ñ'oom'm na jnda̱ jnoom'm naquii' n'om'yo', na cantyja 'naaⁿ' juuna' nnda̱a̱ nluin'maaⁿndyo'. 22Sa̱a̱ tjaa yuu mateijndeiina' na cwe' mandii ts'aⁿ ñ'oom naya, xeⁿ nchii macaⁿna' na nnts'aaⁿ ljo' na matsona', ee xeⁿ tical'a'yo' naljo' cwinquio'nn'aⁿndyo' cheⁿncjo'yo'. 23Ee ts'aⁿ na cwe' tomti mandii ñ'oom'ñeeⁿ ndo' ticats'aa ljo' na matsona' matseijomna' tsaⁿ'ñeeⁿ cha'na ts'aⁿ na manty'iaa' nnom ñ'eⁿ tsjo̱'jnom. 24Tsaⁿ'ñeeⁿ ntyjeeⁿ chiuu waaⁿ xjeⁿ na manty'iaaⁿ'aⁿ tsjo̱'jnom, sa̱a̱ quia na n'ñeeⁿ na manty'iaaⁿ'aⁿ juuna' mana cwitsuu' ts'oom chiuu waaⁿ. 25Sa̱a̱ tsaⁿ na tyeⁿ ñjom ts'om ñ'oom na mandii, ndo' maqueⁿya cwenta chiuu xcwe matsa̱'ntjom ljeii na matseicandyaañena' jaa ndo' tyeⁿ meiⁿntyjee' na matseicanda̱ chiuu matsa̱'ntjomna', tsaⁿ'ñeeⁿ nnc'oom na neiiⁿ'eⁿ cantyja 'naaⁿ' cha'tso na mach'eeⁿ. 26Xeⁿ m'aaⁿ cwii ts'aⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na matseitiuu na macanda̱ juu jeeⁿ xcwe mach'ee sa̱a̱ ticats'aa xjeⁿ tsaa, quia jo' manquiu'nn'aⁿñe cheⁿnquii, ndo' ñ'oom na matseitiuu jo' tjaa yuu l'uena'. 27Jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, ñ'oom na xcweti ndo' lju' tseixmaⁿ na cwila'yuu'a, luaa matsona': Cateijndeii ts'aⁿ ndyeñeeⁿ' na jnda̱ tja̱ tyendyee, ndo' yolcu na jnda̱ ljondye na tja̱ s'aa, cateijndeii ts'aⁿ joona nawi' na cwitjoomna ndo' tintseiquii'ñe ñequio natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\