Santiago 2

1'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñequio Ta Jesucristo, jom tjacantyja na cwiluiit'maⁿñê. L'ue ts'oom na til'a'yo' na cwe' jndaa' nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyo'. 2Nnts'aana' na wjaaquiee' cwii ts'aⁿ yuu na cwitjomndyo' na ndii' tseix'ii s'om cajaⁿ ts'o̱ ndo' cwee liaa na ya. Ndo' mati wjaaquiee' cwii ts'aⁿ na cwee liaa na cwantindyo, 3sa̱a̱ 'o nla'ñ'oom'ndyo'ti'yo' ts'aⁿ na cwee liaa na ya, ndo' nndu'yo' nnoom: “Cajmaⁿ' ljoo yuu na yati”, sa̱a̱ nnom ts'aⁿ na jñeeⁿ'ñe nndu'yo': “Luaa' cwintyje'”, oo “Luaa' cajmaⁿ' nomtyuaa”, 4ndo' na luaa' cwil'a'yo' cwit'mo̱ⁿ' cheⁿncjo'yo' na cwe' jndaa' 'ñeeⁿ na cwiluiit'maⁿñeti quii'ntaaⁿ'yo', ndo' naljo' ma'mo̱ⁿna' na tis'a cwila'tiuu'yo', tixcwe cwitjei'yo' cwenta. 5'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, candye'yo' ñ'oomwaa: Nn'aⁿ tsjoomnancue na nty'iaandye, jnda̱ tjei' Ty'o̱o̱ts'om joona na laxmaⁿna na tyandyena nc'e na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿñê, nc'e na candya' n'omna jom, nnto'ñoomna cantyja na matsa̱'ntjoom cha'xjeⁿ na jnda̱ tqueeⁿ na nnts'aaⁿ. 6Sa̱a̱ 'o je', yacheⁿ cwil'a'yo' na catseijnaaⁿ'na' ndyeñeeⁿ' ndo' ¿aa nchii manaⁿtya cwinchjeena 'o? Ndo' joona cwilei'cho xjeⁿ'naaⁿna 'o jo nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ. 7Ndo' aa chii majoo naⁿtya cwila'neiⁿna ñ'oomntjeiⁿ nacjoo' xuee nqueⁿ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿna' na cantyja 'naaⁿ' juu jo' matseicajndyuna' 'o. 8Waa ljeii na tjacantyja na matsa̱'ntjomna'. Luaa matsona': “C'oom' na wi' ts'om' x'ia' cha'xjeⁿ na jnda ntyji' ñequio nncu'.” Xeⁿ na mayuu'cheⁿ cwila'canda̱'yo' ljeii'ñeeⁿ, quia jo' ya cwil'a'yo'. 9Sa̱a̱ xeⁿ cwe' jndaa' 'ñeeⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyo'ti'yo', mach'eena' na waa jnaⁿ'yo' ee cwila'tjo̱o̱ndyo' jo nnom ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na matsa̱'ntjomna'. 10Ee xeⁿ matseicanda̱a̱'ñe ts'aⁿ cha'tso ljeii'ñeeⁿ, sa̱a̱ matseitjo̱o̱ñe cantyja 'naaⁿ' cwii joona', matseijndaa'ñena' na waa jnaaⁿ'aⁿ jo nda̱a̱ cha'tso ljeii'ñeeⁿ. 11Ee nquii Ty'o̱o̱ts'om na tso: “Tinc'oom'ya' ñequio cwiicheⁿ ts'aⁿ”, majom matsoom: “Tintseicue' ts'aⁿ.” Jo' chii xeⁿ na tyooche' na cwe' m'aaⁿ'ya' ñ'eⁿ cwiicheⁿ ts'aⁿ, sa̱a̱ nntseicue' ts'aⁿ, maxjeⁿ jnda̱ seitjo̱o̱ndyu' nnom cha'waa ljeii'ñeeⁿ. 12Jo' chii macaⁿna' na cal'andyo' cwenta ñ'oom na cwila'neiⁿ'yo', ndo' ljo' na cwil'a'yo', cha'xjeⁿ cwil'a nn'aⁿ na maxjeⁿ nquiu na meiⁿchiuucheⁿ nleijndaa' ñ'oom 'naaⁿ nnts'aa ljeii na matseicandyaañena' jaa. 13Ndo' nn'aⁿ na tîc'om na jnda nquiu nc'iaa, quia na nntu'xeⁿndye nn'aⁿ, tjaa'naⁿ 'ñeeⁿ nnc'oom na wi' ts'om joona. Sa̱a̱ nn'aⁿ na t'om na wi' n'om nc'iaa, naⁿ'ñeeⁿ nlui'yana quia na nntu'xeⁿndye nn'aⁿ. 14'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, ¿yuu l'ue na nntso ts'aⁿ na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ tjaa na mach'eeⁿ na ma'mo̱ⁿna' na ljo'? Na luaa' ts'oom, ¿aa nnda̱a̱ nlui'n'maaⁿñê? 15Cal'uu, xeⁿ m'aaⁿ cwii nn'aaⁿya na tsaⁿs'a oo tsaⁿscu na matseitjo̱o̱na' liaana ndo' nantquie na nlcwa'na na ticwii xuee, 16ndo' cwiindyo' 'o nntso nda̱a̱na: “Catsa'to'yo'.” Ty'o̱o̱ts'om catio'naaⁿñê 'o na nlcwee'yo' liaa ndo' na nlcwa'cjaacjo'yo', sa̱a̱ xeⁿ tinquiaa' ljo' na macaⁿna' joona, ¿yuu nnteijndeii ñ'oom na luaa' tsu' nda̱a̱na? 17Maluaa' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na matseiyu'ya ts'om' ñ'eⁿñê xeⁿ tjaa'naⁿ ts'iaaⁿ coch'eena' ñ'eⁿndyu' quia jo' ma'mo̱ⁿna' na ticwando'na' naquii' ts'om'. 18Nnts'aacheⁿna' na cwiindyo' 'o nntso: “'U matseiyu'ya ts'om' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ndo' ja mats'aa yuu na maty'iommyana'.” Xeⁿ na ljo', ca'mo̱ⁿ' na matseiyu'ya ts'om' ñ'eⁿñê meiⁿ tyoowitquioo' ñequio na mache', ndo' ja ñequio ljo' na mats'aaya m'mo̱o̱ⁿya na matseiyu'ya ts'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿñê. 19'U matseiyu' na ñecwii Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ, ya na ljo' mache', mati naⁿjndii maluaa' cwila'yu'na ndo' cwiteindyena na nquiaana. 20Tintsa' na cwe' ntjeiⁿndyu'to', queⁿ'ya' cwenta. Na cwe' na nntso ts'aⁿ na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ cantyja na mach'eeⁿ tyoowitquioo' na mayuu' na ljo', quia jo' juu na matseiyu'ya ts'om', matseixmaⁿna' ts'oo. 21Cjaañjoom' n'om'yo' ljo' na s'aa welooya Abraham, jo' na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na tacatseixmaaⁿ jnaⁿ ee na tquiaaⁿ ti'jnaaⁿ Isaac na cue' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 22Queⁿ' cwenta ñ'oomwaa' cantyja 'naaⁿ' Abraham, cantyja na s'aaⁿ ma'mo̱ⁿna' na tyotseiyu'ya ts'oom ndo' juu jo' matseicanda̱a̱'ñena' cantyja na luaa' s'aaⁿ. 23Ndo' na luaa' s'aaⁿ seicanda̱a̱'ñena' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': “Tyotseiyu'ya ts'om Abraham ñequio Ty'o̱o̱ts'om, jo' na tqueⁿna' jom na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaaⁿ, ndo' seicajndyuna' jom ts'aⁿ na jeeⁿ ya ñ'oom juu ñequio Ty'o̱o̱ts'om.” 24Ndo' na ljo', ¿aa cwiqueⁿ'yo' cwenta? Nchii tomti maco'ñom Ty'o̱o̱ts'om ts'aⁿ cwe' cantyja na matseiyu'ya ts'om ñ'eⁿñê sa̱a̱ mati cantyja na mach'ee. 25Majo'ti tuii ñequio sculjaa' na jndyu Rahab, tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na tacatseixmaaⁿ jnaⁿ nc'e ljo' na s'aaⁿ, na tquiaaⁿ waⁿ'aⁿ na ljoo'ndye nn'aⁿ na ty'equeⁿ cwenta chiuu m'aⁿ nn'aⁿ tsjom'm, ndo' jñoom joona cwiicheⁿ nato. 26Ee cha'xjeⁿ cha'waa seii' ts'aⁿ xeⁿ ticuaa espíritu 'naaⁿ'na', maxjeⁿ ts'oo juuna', majo'ti matseijomna' na matseiyu'ya ts'om ts'aⁿ, ts'oo juuna' xeⁿ ticañ'eⁿ na mach'ee ts'aⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\