Santiago 4

1¿Yuu cwinaⁿ ndia', ndo' yuu cwinaⁿ na cwila'ntja'ndyo' ñ'eⁿ nc'iaa'yo'? Cwinaⁿ joona' naquii' n'om'yo' nc'e natia na queeⁿ n'om seii'yo'. 2'O tjo̱o̱ndyo' cwii nnom, sa̱a̱ tileicuaana' luee'yo', jo' na nla'cue'yo' ts'aⁿ, ndo' queeⁿ n'om'yo' na nncuaa cwii nnom 'naⁿ luee'yo', sa̱a̱ tileicuaana', jo' na cwino̱ⁿ'yo' mana matseiwena' tia'. Tileicuaa ljo' na l'ue n'om'yo' ee na tyootaⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om. 3Ndo' xeⁿ na cwitaⁿ'yo' sa̱a̱ tileicato'ñoom'yo', mach'eena' na ljo' ee tixcwe cwitaⁿ'yo', ee 'o ñe'quiom 'naⁿ luee'yo' cha na nla'catsuu'yo' joona' yuu na queeⁿ n'om seii'yo'. 4Nty'iaandyo' 'o nn'aⁿ na tixcwe cwil'a'yo'. ¿Aa ticaliu'yo' na ts'aⁿ na m'aaⁿ na ya ñ'oom juu ñequio tsjoomnancue mach'eena' na jnoom'm Ty'o̱o̱ts'om? 5Manc'e jo' chii luaa tso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii: “Nquii Espíritu na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na c'oomñê quii' n'o̱o̱ⁿya na m'aaⁿ na candya' ts'oom jaa, canda̱a̱'ya waa na xueeⁿ jaa.” 6Sa̱a̱ Ty'o̱o̱ts'om mateijndeiityeeⁿ jaa ñequio naya na matseixmaaⁿ. Ee cha'na matso ñ'oom'm na teiljeii: “Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ nacjoo nn'aⁿ na cwilas'andye, cwila'lcundye, sa̱a̱ mateijneiⁿ nn'aⁿ na cwituee'ndyecje.” 7Jo' chii catue'ndyo'cje'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om cha nnaⁿndyo' ñequio tsaⁿjndii ndo' nleinoom 'o. 8Cala'candyoo'ndyo' na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om quia jo' nntseicandyoo'ñê na m'aⁿ'yo'. 'O na laxmaⁿ'yo' jnaⁿ, calalju'yo' luee'yo' ndo' 'o na ñe'c'om'yo' na wi' n'om'yo' Ty'o̱o̱ts'om ndo' mañejuu xjeⁿ mati cwila'candya' n'om'yo' tsjoomnancue, na luaa' laxmaⁿ'yo', calalju'yo' n'om'yo'. 9Co'tiana' nquiu'yo', catyuee'yo' ndo' cata'tio'yo' na cwila'tjo̱o̱ndyo'. Na cwinco'yo' na neiⁿnco n'om'yo', catseicwaqueⁿna' jo' na chjoo' n'om'yo' na cwila'tjo̱o̱ndyo'. 10Catue'ndyo'cje'yo' jo nnom Ta Ty'o̱o̱ts'om cha na jom nnts'aaⁿ na nntseiwendyena' 'o. 11'O nn'aⁿya, tintio'ñ'oom'yo' ntyjee'yo'. Ee ts'aⁿ na nntio'ñ'oom oo matseijndaa'ñe jnaaⁿ' x'iaa', wjaⁿ nacjoo' ljo' na ma'mo̱ⁿ ljeii, ndo' matseijndaa'ñe ljo' tis'a matseixmaⁿ ljeii. Ee xeⁿ na 'u matseijndaa'ndyu' na tijo'ndyo ljo' matso ljeii quia jo' mach'eena' na 'u cwiluiindyu' ts'aⁿ na matseijndaa'ñe ljo' tijo'ndyo matseineiⁿ ljeii, nchii cwiluiindyu' ts'aⁿ na matseicanda̱a̱'ñe ljo' na matsona'. 12Ee ñecwii m'aaⁿ na tquiaa ljeii na matsa̱'ntjomna' ndo' manquiityeeⁿ tseixmaaⁿ na nncu'xeeⁿ na aa cwila'tjo̱o̱ndye nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ'na' ndo' manquiityeeⁿ nnda̱a̱ nncwji'n'maaⁿñê oo nncu'xeeⁿ 'u. Sa̱a̱ 'u je', ¿ljo' cwiluiindyu' na jeeⁿ ñe'cu'xeⁿ' x'ia'? 13Candye'yo' ñ'oom na matsjo̱o̱ luaa, 'o nn'aⁿ na quindu'yo': “'Iocha luaa', nntsaaya tsjoomwaa oo tsjoomwaa', jo' jo' nnc'o̱o̱ⁿya cwii chu na nla'jndaa ndo' nnda̱a̱ na nntantjo̱o̱ⁿ s'om.” 14Ndo' meiⁿ cwe' ticaliu'to'yo' aa cwintando'yo' 'iochati. 'O matseijomna' cha'na nchquiuts'o na chjoowi'taⁿ'ndyo na cwiwitquioo'na' xeⁿ jnda̱ mana cwitsuna'. 15'O luaa macaⁿna' nndu'yo': “Xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om l'ue ts'oom na ndicwaⁿ tando̱o̱'tya̱a̱ya, quia jo' nl'aaya nmeiiⁿ oo nt'omcheⁿ.” 16Sa̱a̱ 'o nchaa l'uu ljo' cwindu'yo', 'o ndicwaⁿ cwilaneiⁿ'yo' ñ'ooms'a, ñ'oomscu, ndo' cha'tso ñ'oom na macwji's'añe oo na macwji'scuñe ts'aⁿ tia laxmaⁿna'. 17Jo' chii meiⁿquia ts'aⁿ na mantyjii na cats'aa yuu na maty'iomyana', ndo' ticats'aa, maxjeⁿ jnaⁿ tseixmaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\