Santiago 5

1¡Candye'yo' ñ'oommeiiⁿ 'o naⁿtya! ¡Catyuee'yo' ndo' cala'xua'yo' cantyja na cwajndii nntjom'yo' na nlco'wi'na' 'o! 2Ee 'naⁿ na tyandyo', jnda̱ tei'ndaa'na', ndo' lia'yo' na jndati jnda̱ tcwa' canty'ua. 3S'om cajaⁿ ndo' s'om xuee 'naⁿ'yo' jnda̱ t'oom ntsa̱a̱na', ndo' joo tsa̱a̱'ñeeⁿ nntjei'yuu'ndyena' na tia na cwil'a'yo', ndo' nla'tyuii'ñ'eⁿna' 'o cha'xjeⁿ mach'ee chom. Ñejla't'ue'yo' 'naⁿ'yo' na ñ'eⁿ cwileityandyo' cwentaa' ndyumeiiⁿñe. 4S'om na tîcatiom'l'ua'yo' nn'aⁿ na ñel'a ts'iaaⁿ 'naⁿ'yo' cwiñequiana' jnaⁿ'yo' na tis'a cwil'a'yo'. Ndo' Ta Ty'o̱o̱ts'om jnda̱ jñeeⁿ ñ'omndyuee naⁿntjoom'yo' na ñel'a ts'iaaⁿ 'naⁿ'yo'. 5Nnom tyuaawaa jeeⁿ neiⁿncoo' m'aⁿ'yo' ndo' cwil'a'yo' cha'xjeⁿ na 'o l'ue n'om'yo', cwila'ca'meiiⁿndyo' cha'cwijom quioo' na nntseicuee' ts'aⁿ. Ndo' jnda̱ tue'ntyjo̱ xuee na nncwje'yo'. 6Cwil'a'yo' na cat'uiityeⁿ w'aancjo nn'aⁿ na tjaa jnaaⁿ hasta cwil'a'yo' na cwjena, ee na tjaa'naⁿ ljo' ya nnda̱a̱ nl'ana ñ'eⁿndyo'. 7Jo' chii 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo' c'om't'maaⁿ'ndyo' n'om'yo' hasta na nncwjee'nnda' Ta Jesucristo. Cha'xjeⁿ na t'maⁿ ts'om cwii ts'aⁿ na mach'ee ts'iaaⁿ jnda̱a̱, na xjeⁿ na tyjee'cheⁿ ndaalua' hasta xjeⁿ na nnmaⁿcheⁿ na meiⁿnom'm na nlquie ntjoom'm. 8Mati 'o c'om't'maaⁿ'ndyo' n'om'yo' ndo' cwintyje'tyeⁿ'yo', ee mandyoo' nncwjee'nnda' Ta Jesucristo. 9'O nn'aⁿya, tila'ncjoo'ndyo' cheⁿncjo'yo' nacjoo nc'iaa'yo' cha ticaⁿna' na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om 'o ee nqueⁿ cwiluiiñê na macu'xeeⁿ nn'aⁿ, ndo' mam'aaⁿc'eeñê na nnts'aaⁿ naljo'. 10'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', c'om't'maaⁿ'ndyo' n'om'yo' cha'xjeⁿ nquiee profetas na tyoñequia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na jeeⁿ wi' tyotjoom. 11Jaa manquiuuya na neiⁿnco n'om nn'aⁿ na cwinaⁿndye nawi' na cwitjoom. 'O manquiu'yo' chiuu jnaⁿñe Job nawi' na tyotjoom ndo' manquiu'yo' chiuu s'aa Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿñê na cwimacanda̱, ee Ty'o̱o̱ts'om matsei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ ljo' cwitjo̱o̱ⁿya ndo' m'aaⁿ na wi' ts'oom jaa. 12Ñ'oom na macaⁿ'tya̱ya nda̱a̱'yo' 'o nn'aⁿya, na tilcwi'yo' meiⁿ cañoom'luee, meiⁿ tyuaa ndo' meiⁿcwii nnom 'naⁿ, macanda̱ candu'yo' na mayuu' ñ'oom na nquiu'yo' na mayuu' ndo' ñ'oom na nquiu'yo' na tiyuu', candu'yo' na tiyuu' jo' cha na tint'uii Ty'o̱o̱ts'om 'o cantyja 'naaⁿ' jnaⁿ'yo'. 13Xeⁿ m'aaⁿ cwiindyo' 'o na manchje nawi' juu, catseineiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' xeⁿ m'aaⁿ ts'aⁿ na neiⁿnco ts'om cata luantsa. 14Xeⁿ m'aaⁿ cwiindyo' 'o na wii', queeⁿ'ñe nn'aⁿ na cwiluiitquiendye nnom tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ cha na cala'neiⁿ naⁿ'ñeeⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, ndo' caty'oomndyena seitye nacjoom'm ñequio xuee' Ta Ty'o̱o̱ts'om. 15Quia na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio na cwilayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê, nntsein'maaⁿ ts'aⁿ na wii', ndo' xeⁿ na seitjo̱o̱ñe tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom nntseit'maⁿ ts'oom juu. 16Jo' chii ticwiindyo' 'o catjei'yuu'ndyo' jnaⁿ'yo' nda̱a̱ nc'iaa'yo', cha na nn'maaⁿ'yo'. Ee ts'aⁿ na cwiluiiñe cantyja na maty'iomyana', quia matseineiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio na jndaya ntyjii, jndye waa na nnts'aana'. 17Profeta Elías tyotseixmaaⁿ cha'xjeⁿ jaa nmeiiⁿ, sa̱a̱ quia na seineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio na seicantyjaa'ya ts'oom na tcaaⁿ na ticua', ndyee chu waljoo' xcwe taticua'. 18Jnda̱ jo' tcaⁿnnaaⁿ'aⁿ na cua', quia jo' s'aa Ty'o̱o̱ts'om na jnaⁿnnda'na' na tyowa' ndo' tue' ntjom. 19'O nn'aⁿya, xeⁿ ma'ndii cwiindyo' 'o ñ'oom na mayuu', ndo' cwii x'iaaⁿ'aⁿ mach'ee na calcwe'nnaaⁿ'aⁿ, 20caliu'yo', ts'aⁿ na nnts'aa na calcwe' ts'aⁿjnaⁿ nato na tijo'ndyo', macwji'n'maaⁿñê tsaⁿ'ñeeⁿ na nntsuuñe añmaaⁿ', ndo' mach'eeⁿ na jndye jnaaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ matseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\