Juan 11

1Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ wii' na jndyu Lázaro. Juu tsaⁿ'ñeeⁿ tyom'aaⁿ tsjoom Betania ñequio María ñequio xjoom Marta. 2Majuu María, xjo Lázaro'ñeeⁿ, tsaⁿ na tu'nquio ncheⁿ' nc'ee Jesús, ndo' ñequio sooxqueeⁿ tyuee'ñê nc'ee. 3Ndo' joo yolcu'ñeeⁿ jla'cwanomna ñ'oom na m'aaⁿ Jesús. Jluena: —'U Ta, juu ts'aⁿ na jeeⁿ candya' ts'om', weeⁿ'eⁿ. 4Jnda̱ na jndii Jesús ñ'oomwaa', matsoom: —Tycuwaa' nchii macanda̱ na cwe' nntseicuee'na' jom. Matjoom na luaa' cha caluiit'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Ndo' mati nntseit'maaⁿ'ñê ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ. 5Jeeⁿ wi' ts'om Jesús Marta ñequio tyjee tsaⁿ'ñeeⁿ ñequio nquii Lázaro. 6Jnda̱ na jñeeⁿ na wii' Lázaro'ñeeⁿ, ljoo'ñetyeeⁿ we xuee jo' jo' yuu na m'aaⁿ. 7Jnda̱ teinom we xuee'ñeeⁿ, jâ nn'aⁿ na t'maaⁿ na calajomndyô̱ ñ'eⁿñê ts'iaaⁿ na mach'eeⁿ, matsoom nda̱a̱yâ: —Tsaanndaa'a Judea. 8Jo' chii l'uuyâ nnoom: —'U ta na ma'mo̱o̱ⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱yâ, tyoowijndye xuee na jla'jndaa'ndye nn'aⁿ judíos na njñomna ljo̱' 'u, ndo' ¿aa jo' wja'nnda'? 9T'o̱ Jesús nda̱a̱yâ, matsoom: —Ndicwaⁿ waa xjeⁿ na nnts'aatya̱ ts'iaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nnt'ue nn'aⁿ judíos ja. Ndo' na luaa' waa matseijomna' cha'cwijom na cwii xuee na canda̱a̱'ya canchoo'we horas na nnts'aa ts'aⁿ ts'iaaⁿ. Quia naxuee manom ts'aⁿ, xocwity'ueeⁿ, ee ya tquioom'm nc'e na manty'iaa' ñe'quioom' tsjoomnancuewaañe. 10Sa̱a̱ tixocanda̱a̱ nnts'aa ts'aⁿ ts'iaaⁿ natsjom. Xeⁿ nnts'aaⁿ na ljo' nncwity'ueeⁿ, ee tjaa'naⁿ naxuee c'oom ñ'eⁿñê. 11Jnda̱ tsoom na luaa' nda̱a̱yâ, tsotyeeⁿcheⁿ: —Juu ti'x'iaaya Lázaro watsom, sa̱a̱ jo̱ na nntseilcwiya jom. 12Quia jo' t'o̱o̱yâ, l'uuyâ: —Jeeⁿ 'u Ta, xeⁿ na cwe' watsom, maxjeⁿ nlco'yana' jom. 13Seineiⁿ Jesús ñ'oomwaa' ee na m'aaⁿ ts'ooñe Lázaro, sa̱a̱ jâ jlatiuuyâ na ma'mo̱o̱ⁿ na watsoo tsaⁿ'ñeeⁿ. 14Quia jo' tsondyeyoom nda̱a̱yâ: —Jnda̱ tue' Lázaro. 15Ndo' neiⁿya na tic'o̱o̱ⁿya jo' jo' quia na tueeⁿ'eⁿ cha na nlayu'yo'. Je' cjaaya na m'aaⁿ. 16Tomás, tsaⁿ na cwilacajndyuuyâ catyeⁿnquiee, juu cwii jâ nn'aⁿ na canchoo'wendyô̱ na t'maⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñ'eⁿñê, matso ti'ñeeⁿ nda̱a̱yâ: —Mati cjaaya cha mañejom cwja̱a̱ya ñ'eⁿñê. 17Quia jo' saayâ, squia̱a̱yâ Betania. Jnda̱ na squia̱a̱yâ jo' jo' tyolue nn'aⁿ nnom Jesús na jnda̱ ñequiee xuee na ndii' Lázaro tsei'tsuaa. 18Tsjoom'ñeeⁿ cha'na we kilómetros waljoo' xcwe na tquia m'aaⁿna' ñ'eⁿ Jerusalén. 19Ndo' majndye nn'aⁿ judíos jnda̱ tquie'cañom Marta ñequio María. Tquiola'jomndyena na cwiñe'quiana na t'maⁿ n'om naⁿ'ñeeⁿ na tue' Lázaro. 20Jnda̱ na jndii Marta na jnda̱ wjaawindyo̱o̱'â ñ'eⁿ Jesús, jlueeⁿ'eⁿ na jndyocatjomñê juu yuu na m'aaⁿyâ. Sa̱a̱ María ljoo'ñê na waa w'aa. 21Matso Marta nnom Jesús: —'U Ta, toom cwe' m'aaⁿ' ñjaaⁿ, tîcue' ñetyjo̱. 22Sa̱a̱ meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿ'eⁿ ntyjiiyaya na meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ñ'oom na nlcaⁿ' nnom Ty'o̱o̱ts'om, nñequiaaⁿ. 23T'o̱ Jesús, matsoom nnom: —Ncwando'nnda' ti'ty'iu' meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿ'eⁿ. 24T'o̱ Marta nnoom, matso: —Ntyjiiya na nncwando'nnda' ñetyjo̱ xuee na macanda̱ quia na nntseinlcwi Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. 25Matso Jesús nnom: —Ja cwiluiindyo̱ na mañequia na cwita'ndo'xco nn'aⁿ, ndo' ja mañequia na ticantycwii na mawando' ts'aⁿ. 'Ñeeⁿ juu na matseiyu' ñ'eⁿndyo̱, meiiⁿ na cue', maxjeⁿ nncwando'xco. 26Ndo' ticwii cwii ts'aⁿ na matseiyu' ñ'eⁿndyo̱, ticantycwii na nncwando', ndo' meiⁿ tijoom nntsuuñe. ¿Aa matseiyu' na ljo'? 27Matsoom nnom Jesús: —Mayuu' Ta, matseiyu'a na 'u cwiluiindyu' Cristo, Jnda Ty'o̱o̱ts'om. Ma'u jo' na tseixmaⁿ' na nncwje'cañoom' tsjoomnancue. 28Jnda̱ na tso Marta na luaa', quia jo' tjaaⁿ, tjacwaaⁿ tyjeeⁿ María. Ñemaaⁿ' matsoom nnom tsaⁿ'ñeeⁿ: —Jnda̱ tyjee' nquii Maestro ndo' maqueeⁿ'ñê 'u. 29Quia na jndii María na ljo', seityuaaⁿ'aⁿ, jndyocatjomñê Jesús yuu na m'aaⁿyâ. 30Ee xjeⁿ'ñeeⁿ tyootsaaquia̱a̱'â quii' tsjoom ñ'eⁿ Jesús. Ndi m'aaⁿyâ ñ'eⁿñê yuu na tjacatjomñe Marta jâ. 31Ndo' joo nn'aⁿ judíos na cwila'jomndye ñ'eⁿ María na cwiñe'quia na t'maⁿ ts'oom, quia nty'iaana na seityuaaⁿ'aⁿ, teicantyjaaⁿ, jlueeⁿ'eⁿ quii' w'aa, ty'entyjo̱na naxeeⁿ'eⁿ. Ee jla'tiuuna na wjaacaty'ioom yuu waa tsei'tsuaa. 32Quia na tueⁿ'eⁿ na m'aaⁿyâ ñ'eⁿ Jesús, tcoom'm xtyeeⁿ jo nc'ee. Matsoom nnom: —Jeeⁿ 'u Ta, toom cwe' m'aaⁿ' ñjaaⁿñe, quia jo' tîcue' ñetyjo̱. 33Nty'iaa' Jesús na jeeⁿ maty'ioo María, ndo' jeeⁿ cwityuee nn'aⁿ judíos na tquiontyjo̱ naxeeⁿ'eⁿ. Quia jo' jeeⁿ seichjoo'na' ts'om Jesús, ndo' sei'ndaa'na ntyjeeⁿ. 34Tax'eeⁿ nda̱a̱na, matsoom: —¿Yuu cwijom ty'iu'yo' jom? Jluena nnoom: —Ta, candyo' canty'ia'. 35Ndo' Jesús ty'ioom. 36Quia jo' joo nn'aⁿ judíos jlue: —Queⁿ'yo' cwenta na jeeⁿ wi' ts'oom ti'ts'oo. 37Sa̱a̱ cwantindye joona jluena: —Tsaⁿs'am'aaⁿ' s'aaⁿ na ya nty'iaa' tsaⁿnchjaaⁿ'. ¿Aa nchii mati nnda̱a̱ nnts'aaⁿ na tîcue' Lázaro? 38Sei'ndaa'nnda'na' ntyjii Jesús. Saayâ ñ'eⁿñê yuu na waa tsue'tsjo̱' na tuii tsei'tsuaa juuna'. Cwita̱' tsjo̱' 'ndyoots'aa'na'. 39Tso Jesús nda̱a̱na: —Quindyo̱'yo' tsjo̱'waa. Juu Marta, xjo ts'oo, matsoom: —Jeeⁿ 'u Ta, je' jnda̱ teic'eeñê ee jnda̱ jnda̱a̱' ñequiee xuee na tueeⁿ'eⁿ. 40Matso Jesús nnom: —¿Aa nchii jnda̱ tsjo̱o̱ njom', xeⁿ nntseiyu' nnty'ia'njom' na nntseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om? 41Quia ljo'cheⁿ tei'ndyo̱o̱na tsjo̱' yuu na tjaa'ndyena ts'oo. Ndo' jlunda̱a̱ñê, matsoom: —Jeeⁿ quianl'ua' 'u Tsotya̱ya na mandi' ñ'oom 'ndyo̱ya. 42Ee mantyjiiya na ñequii'cheⁿ mandi' ñ'oom na matseina̱ⁿya njom'. Sa̱a̱ cwe' nc'e nn'aⁿ na jndyendye na m'aⁿna na cañomya jo' chii tsjo̱o̱ya ñ'oomwaa' cha cala'yu'na na 'u jñom' ja. 43Ndo' quia na jnda̱ tsoom na luaa', seiweeⁿ jñeeⁿ'eⁿ, tsoom: —Lázaro, calui'. 44Ndo' juu ts'oo Lázaro, jlueeⁿ'eⁿ na chu'tyjoo liaa na tintmeiⁿ nc'eeⁿ ndo' l'o̱o̱ⁿ. Ndo' ta̱' nnoom payom. Matso Jesús nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: —Calacano̱ⁿ'yo' liaameiⁿ' cha nnda̱a̱ nncjaⁿ. 45Ndo' majndye nn'aⁿ judíos'ñeeⁿ quia na nty'iaana na luaa' s'aa Jesús, jla'yu'na ñ'eⁿñê. 46Sa̱a̱ nt'omndye joona ty'entyjaa'na nn'aⁿ fariseos. Tyoluena chiuu nty'iaana na s'aa Jesús. 47Jo' chii tjomndye nquiee ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nn'aⁿ fariseos ñequio nt'omcheⁿ nc'iaana na m'aⁿ n'iaaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ nc'iaana: —¿Chiuu nl'aayo̱o̱? Ee teijndye ts'iaaⁿ t'maⁿ mach'ee tsaⁿm'aaⁿ' na tixocaluii na cwe' ts'aⁿ nnts'aa. 48Ndo' xeⁿ cwe' n'ndya̱a̱to̱o̱ na ncjaach'eetyeeⁿ na luaa', quia jo' cha'tso nn'aⁿ nla'yu' ñ'eⁿñê. Ndo' na ljo' nquiee naⁿmaⁿn'iaaⁿ nn'aⁿ romanos nla'tyuii'na wats'om 'naaⁿ jaa nn'aⁿ judíos ñequio ndaandyuaa 'naaⁿya. 49Caifás jndyu cwiindye joo naⁿ'ñeeⁿ na luaa' tso. Juu cwiluiitquieñê chu'ñeeⁿ nda̱a̱ ntyee cwentaa jaa nn'aⁿ judíos. Matsoom nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: —'O meiⁿchjoo ticala'no̱ⁿ'yo'. 50Meiⁿ ticaliu'yo' na yati xeⁿ na cue' cwii tsaⁿs'a cwentaa cha'tsondye nn'aⁿ ndyuaaya, cha tints'aa gobiernom na cwja̱a̱ya na cha'tsondyo̱. 51Sa̱a̱ nchii cantyja na jndo̱' ts'om nqueⁿ na luaa' ñ'oom tjeiiⁿ'eⁿ. Jom nc'e na cwiluiiñê tyee na cwiluiit'maⁿñê nda̱a̱ jaa nn'aⁿ judíos chu'ñeeⁿ, jo' chii seijndo̱' Ty'o̱o̱ts'om ts'oom na nncue' Jesús cwentaa nn'aⁿ judíos. 52Ndo' nchii macanda̱ cwe' cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ judíos, mati nntjoom na ljo' cha cha'tsondye nn'aⁿ na meiⁿquiayuucheⁿ na m'aⁿ na quit'maⁿ n'om jom nntseitjom Ty'o̱o̱ts'om joona cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 53Jo' chii nc'e na luaa' tso Caifás, cantyjati xuee'ñeeⁿ jnaⁿna' na jla'jomndye naⁿmaⁿn'iaaⁿ'ñeeⁿ na nla'cuee'na Jesús. 54Cwe' nc'e jo', tîconom xcweyaaⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ judíos. Jo' chii jluii'â ts'o̱ndaa Judea ñ'eⁿñê, saayâ cwii tsjoom chjoo na jndyu Efraín. Tsjoom'ñeeⁿ candyoo' m'aaⁿna' ñequio ndyuaa na tjaa nn'aⁿ c'oom. T'o̱o̱ⁿyâ ñ'eⁿñê jo' jo' cwantindyo xuee. 55Ndo' jnda̱ jaawindyoo' na nncuee' xuee pascua na jaa nn'aⁿ judíos cwilacwja̱a̱ya canmaⁿ. Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncuee' xuee pascua'ñeeⁿ, jndyendye nn'aⁿ jlui'na njoomna, ty'ena Jerusalén cha nnda̱a̱ nntjei'ljuu'ndyena cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na cwila't'maaⁿ'ndyo̱ Ty'o̱o̱ts'om. 56Joo nn'aⁿ na ty'e xuee tyol'ueena Jesús. Yocheⁿ na tyom'aⁿna wats'om, tyoluena nda̱a̱ nc'iaana: —¿Chiuu m'aaⁿ' n'om'yo', aa nnts'aacheⁿna' na ticañoom ncuee? 57Ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ jaa nn'aⁿ judíos ñequio nn'aⁿ tmaaⁿ' fariseos tqueⁿna ñ'oom na jndei'na'. Sa̱'ntjomna xeⁿ m'aaⁿ meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na ntyjii yuu m'aaⁿ Jesús, catseicandii tsaⁿ'ñeeⁿ joona, cha na nnda̱a̱ nnt'uena jom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\