Juan 13

1Cantyjati na jnaⁿna' na t'maⁿ Jesús jâ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿñê, t'mo̱o̱ⁿ na jeeⁿ candya' ts'oom jâ. Ntyjeeⁿ na jnda̱ jaawe'ntyjo̱ xjeⁿ na nlueeⁿ'eⁿ tsjoomnancuewaañe na nncjaalcwe'nnaaⁿ'aⁿ na m'aaⁿ Tsotyeeⁿ. Jo' chii quia majaawe'ntyjo̱ xjeⁿ na nlatya̱a̱ⁿ jaa nn'aⁿ judíos xuee pascua quia cwilacwja̱a̱ya canmaⁿ, t'mo̱ⁿtyeeⁿ na jeeⁿ t'maⁿ waa na candya' ts'oom jâ. 2Cwicwaa'â ñ'eⁿ Jesús natmaaⁿ. Xjeⁿ'ñeeⁿ jnda̱ seijndo̱' tsaⁿjndii ts'om x'iaayâ Judas Iscariote, jnda Simón, na quiaa tsaⁿ'ñeeⁿ cwenta jom. 3Ndo' jom majndaa'ya ntyjeeⁿ na l'o̱o̱ⁿ jnda̱ tquiaa Tsotyeeⁿ na meiⁿcwii tintjoom na nchii ñ'oom' nquii. Mantyjeeⁿ na jnaaⁿ na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ndo' na majo' wjaalcweeⁿ'eⁿ. 4Teicantyjaaⁿ yocheⁿ na cwicwaa'â natmaaⁿ. Tjeiiⁿ'eⁿ liaatco na cweⁿ, to'ñoom cwii liaa na cwityuee' lua̱a̱yâ, seityeeⁿ juuna' tsiaⁿ'aⁿ. 5Jnda̱ jo' tioom ndaatioo ts'om 'naⁿ na cwicandyuu'â. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na mamaaⁿ nc'a̱a̱'â na t'maaⁿ na calajomndyô̱ ñ'eⁿñê, jnda̱ chii mawee'ñê nc'a̱a̱'â ñequio liaa'ñeeⁿ. 6Ndo' quia na tue'cañoom yuu na wacatyeeⁿ Simón Pedro, matso tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom: —Ta, ¿aa mmaⁿ' nc'a̱ya? 7T'o̱o̱ⁿ nnom, matsoom: —Ts'iaaⁿ na mats'aa tileicatsei'no̱ⁿ' na maje'ndyo, sa̱a̱ nda̱quiacheⁿ nntsei'no̱ⁿ'. 8Matso Pedro nnoom: —Xoya na mmaⁿ' nc'a̱ya. T'o̱ Jesús, matsoom nnom: —Xeⁿ ticamaaⁿya nc'e' ticatseixmaⁿ' cantyja 'naⁿya. 9Matso Simón Pedro nnoom: —Xeⁿ luaa'waa Ta, nchii macanda̱ nc'a̱. Mati camaⁿ' l'o̱o̱ya ñequio xqua̱a̱ⁿya. 10Matso Jesús nnom: —Cwii ts'aⁿ na jnda̱ jnda̱a̱', ticaⁿna' na nntmaⁿñe na cha'waañe ee jnda̱ lju'ñe, manda̱ nc'ee macaⁿna' na nntmaⁿ. 'O laxmaⁿ'yo' na lju' n'om'yo' sa̱a̱ ticha'tsondyo'. 11Ee ntyjeeⁿ 'ñeeⁿ juu nñequiaa cwenta jom luee ntyee. Macwe' jo' na matsoom: “Sa̱a̱ ticha'tsondyo' laxmaⁿ'yo' na lju' n'om'yo'.” 12Quia na jnda̱ tmaaⁿ nc'a̱a̱'â, ndo' tcweennaaⁿ'aⁿ liaatco 'naaⁿ'aⁿ, jnda̱ jo' tjacjoonnaaⁿ'aⁿ nacañoom' meiⁿsa. Matsoom nda̱a̱yâ: —¿Aa cwila'no̱ⁿ'yo' cantyja na s'aaya 'o? 13'O cwilacajndyu'yo' ja Maestro ndo' na cwiluiindyo̱ na matsa̱'ntjo̱ⁿya 'o. Ndo' maty'iomyana' na ljo' cwindu'yo', ee maxjeⁿ jo' ja. 14Ndo' na jnda̱ tmaaⁿya nc'ee'yo' na cwiluiindyo̱ na matsa̱'ntjo̱ⁿya 'o ndo' na ma'mo̱o̱ⁿya ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo', mati 'o matsona' na nntue'ndyo'cje'yo' na nndye'ntjom'yo' nda̱a̱ nc'iaa'yo'. 15Ee jnda̱ s'aaya cwii nnom na ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱'yo' cha mati cal'a'yo' ñequio nt'omcheⁿ cha'xjeⁿ jnda̱ s'aaya 'o. 16Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱'yo', juu ts'aⁿ na m'aaⁿ moso ticaluiit'maⁿñe cha'na nquii ts'aⁿ na matsa̱'ntjom juu. Mati ts'aⁿ na mawjaa ts'iaaⁿ na jñom ts'aⁿ juu, ticaluiit'maⁿñeti cha'xjeⁿ nquii ts'aⁿ na jñom juu. 17Xeⁿ cwila'no̱ⁿ'yo' ñ'oommeiⁿ' ndo' cwil'a'yo' na ljo', nntio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om 'o. 18’Nchii matsjo̱o̱ ñ'oomwaa' cantyja 'naⁿ'yo' na cha'tsondyo'. Mantyjiiya chiuu n'om' 'o na jnda̱ tjeii'ndyo̱. Ee maxjeⁿ macaⁿna' na catseicanda̱a̱'ñena' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii. Matsona': “Manquii na macwa' ñ'eⁿndyo̱ malcwe' nacjoya.” 19Je' matsjo̱o̱ya ñ'oomwaa' nda̱a̱'yo' cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii na ljo', cha quia na nntseicanda̱a̱'ñena' nlayu'yo' na ja cwiluiindyo̱ manquiiti na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱'yo'. 20Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo'. 'Ñeeⁿ juu na matseiljo ts'aⁿ na majño̱o̱ⁿya, ja matseiljo tsaⁿ'ñeeⁿ. Ndo' 'ñeeⁿ juu na matseiljo ja, matseiljo tsaⁿ'ñeeⁿ nqueⁿ na jñoom ja. 21Jnda̱ na tso Jesús ñ'oomwaa', sei'ndaa'na' ntyjeeⁿ, ndo' ndyeyu tjei'yuu'ñê nda̱a̱yâ. Tsoom: —Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', cwiindyo' 'o nñequiaa cwenta ja. 22Quia jo' jâ nn'aⁿ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿñê tyonty'iaa ntyja̱a̱yâ nda̱a̱yâ. Ee ticala'no̱o̱ⁿ'â 'ñeeⁿ cwiindyo̱ jâ na matsoom na luaa' nnts'aa. 23Xjeⁿ'ñeeⁿ ja Juan na jeeⁿ candya' ts'om Jesús, mawacatya̱ⁿ nacañom'm na cwicwaa'â. 24Ndo' Simón Pedro s'o̱o̱ l'o̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ na cwax'a̱ 'ndyoo Jesús cwaaⁿ cwiindyo̱ jâ na nñequiaa cwenta jom. 25Jo' chii seintyjo̱ndyo̱ jo ndo' jndya Jesús, tax'a̱ya nnoom, tsjo̱o̱: —Aa ndi' Ta, ¿'ñeeⁿ cwii jâ na nnts'aa na ljo'? 26T'o̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ, tsoom: —Majuu ts'aⁿ na nnom nñequiaya cwii taⁿ' tyoo' xjeⁿ na jnda̱ seicanda'a juuna'. Ndo' quia na jnda̱ seicanaⁿ'aⁿ tyoo'ñeeⁿ tquiaaⁿ juuna' nnom Judas Iscariote, jnda Simón. 27Ndo' Judas, jnda̱ na to'ñoom taⁿ' tyoo'ñeeⁿ, mana tuo̱ Satanás quii' ts'oom. Ndo' tso Jesús nnoom: —Queⁿndyu' ts'iaaⁿ na nntsa'. 28Sa̱a̱ meiⁿcwiindyo̱ jâ na meindyuaandyô̱ nacañoom' meiⁿsa ñ'eⁿñê tîcala'no̱o̱ⁿ'â chiuu na luaa' ñ'oom tsoom. 29Ndo' ee na manquiuuyâ na Judas maleiñ'oom tjaⁿche na ñjom s'om na cwiwil'uee'ndyô̱, jo' chii nt'omndyo̱ jâ jla'tiuuyâ na ñe'catso Jesús nnoom na catseijnaaⁿ ljo'tindyo na macaⁿna' na nleil'uee'ndyô̱ na waa xuee, oo quiaaⁿ cwantindyo nda̱a̱ ndyeñeeⁿ'. 30Ndo' jnda̱ na tcwa' Judas tyoo'ñeeⁿ, mañoom' jlueeⁿ'eⁿ. Juu xjeⁿ'ñeeⁿ jnda̱ teijaaⁿ. 31Jnda̱ na jlui' Judas quii'ntaaⁿyâ, matso Jesús nda̱a̱yâ: —Je' ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, manntseit'maaⁿ'ñena' ja. Ndo' cantyja 'naaⁿ' ljo' na manntjo̱ⁿya nntseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om. 32Ndo' xeⁿ nntseit'maaⁿ'ñena' jom cantyja na manntjo̱ⁿ, quia jo' mati cantyja 'naaⁿ' jo' nntseit'maaⁿ'ñê ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, ndo' tyuaa' nnts'aaⁿ na ljo'. 33'O ntseindaaya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, chjootindyo cwii m'aaⁿya ñ'eⁿndyo'. Nl'ue'yo' ja, ndo' cha'xjeⁿ tsjo̱o̱ya nda̱a̱ nc'iaa'yo' nn'aⁿ judíos, je' mati matsjo̱o̱ nda̱a̱' 'o: 'O xocanda̱a̱ nntsquie'cañom'yo' yuu na nncjo̱. 34Cwii ñ'oom xco na matsa̱'ntjomna' mañequiaya nda̱a̱'yo', na c'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo'. Cha'xjeⁿ na m'aaⁿya na candya' ts'o̱o̱ⁿya 'o, malaa'ti' c'om' 'o na wi' n'om' nc'iaa'yo'. 35Na nl'a'yo' na ljo' nla'no̱ⁿ' cha'tsondye nn'aⁿ na 'o cwiluiindyo' nn'aⁿ na cwilajomndyo' ñ'eⁿndyo̱, xeⁿ m'aⁿ'yo' na wi' n'om' nc'iaa'yo'. 36Tax'eeñe Simón Pedro nnoom. Matso: —Ta, ¿yuu wja'yu'? T'o̱ Jesús, matsoom nnom: —Cantyja na nntjo̱ⁿ je' 'u xocanda̱a̱ nntseijomndyu', sa̱a̱ mati 'u nncue'ntyjo̱ nntjom' na ljo'. 37Matso Pedro nnoom: —Ta, ¿chiuu na xocanda̱a̱ nntseijomndyo̱ je' ljo' na nntjom'? Tints'aa meiiⁿ quio jo' c'io̱. 38T'o̱ Jesús, matsoom nnom: 'U matsei'tiuu' na nñequiaandyu' na nnc'io' cantyja 'naⁿya. Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ njom', cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo na jaawixuee, sa̱a̱ 'u jnda̱ ndyee ndii' macwji'ndyu' cantyja 'naⁿya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\