Juan 15

1’Ja cwiluiindyo̱ ts'o̱o̱ ntjom na mayuu' ndo' Tsotya̱ya cwiluiiñê ts'aⁿ na mateix'ee juuna'. 2Matyjeeⁿ meiⁿnquia l'o̱ ts'o̱o̱'ñeeⁿ na tyool'ana' ta̱. Sa̱a̱ ticwii l'o̱ ts'o̱o̱'ñeeⁿ na cwil'ana' ta̱, matyjeeⁿ nqueⁿna' cha majndyeti ta̱ cal'ana'. 3Mati joo ñ'oom na ma'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo' maqueⁿlju'na' n'om'yo' cha ya nl'a'yo' ts'iaaⁿ 'naⁿya. 4Jo' chii caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' cantyja 'naⁿya, cha'xjeⁿ macwiljoo'ndyo̱tya̱ⁿya ñ'eⁿndyo'. Ee cha'xjeⁿ ts'o̱ ts'o̱o̱ xonda̱a̱ nnts'aa cheⁿnquiina' ta̱ xeⁿ ticat'uiina' nquii ts'o̱o̱, majo'ti cantyja 'naⁿ'yo', meiⁿ xocats'aana' na nncue' ta̱ nl'a'yo' xeⁿ ticaljoo'ndyo' cantyja 'naⁿya. 5’Ja cwiluiindyo̱ x'ee ts'o̱o̱, ndo' 'o cwiluiindyo' l'o̱ ts'o̱o̱. 'Ñeeⁿ cwii 'o na tyeⁿ matseijomñe cantyja 'naⁿya, ndo' na cwiljoo'ndyo̱ ñ'eⁿñe, tsaⁿ'ñeeⁿ jndye cha'cwijom ta̱ nncue' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ na nnto̱ⁿ'ñe cantyja 'naⁿya, tjaa'naⁿ ljo' cwii nnda̱a̱ nnts'aa. 6'Ñeeⁿ juu na ticaljoo'ñe cantyja 'naⁿya, nntquie'na' juu cha'xjeⁿ cwityeⁿnquie' l'o̱ ts'o̱o̱, ndo' jo' jo' cwicaaⁿna'. Jnda̱ chii cwicajñeeⁿ' nn'aⁿ l'o̱o̱'ñeeⁿ, cwitioomna joona' quii' chom. 7’Xeⁿ cwila'jomndyo'tyeⁿ'yo' cantyja 'naⁿya, meiⁿ ticatsuu' n'om'yo' ñ'oom na mañequiaya, quia jo' cataⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cha'tso na l'ue n'om'yo', ndo' nñequiaaⁿ. 8Luaa waa na matseit'maaⁿ'ñena' Tsotya̱ya, na cantyja 'naⁿ'yo' jndye ta̱ nncue'. Ee laa'ti' m'mo̱ⁿna' na mayuu'cheⁿ cwila'xmaⁿ'yo' nn'aⁿ na cwila'jomndyo' ñequio ñ'oom na mañequia. 9Cha'xjeⁿ juu Tsotya̱ya candya' ts'oom ja, mati ja candya' ts'o̱o̱ⁿya 'o. Jo' chii caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' cantyja na m'aaⁿya na candya' ts'o̱o̱ⁿya 'o. 10Ja matseicanda̱a̱'ndyo̱ ñ'oom na matsa̱'ntjom Tsotya̱, ndo' cwiljoo'ndyo̱ cantyja na candya' ts'oom ja. Ñequii'cheⁿ cala'canda̱'yo' ñ'oom na matsa̱'ntjo̱ⁿya 'o, ee na nl'a'yo' na ljo', nljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' cantyja na candya' ts'o̱o̱ⁿya 'o. 11’Ñ'oommeiiⁿ matseina̱ⁿya nda̱a̱'yo' cha nla'xmaⁿ'yo' na neiⁿ'yo' ñ'eⁿndyo̱ ndo' cha canda̱a̱'ya nnc'om'yo' na neiⁿ'yo'. Hasta quiaana' na waljoo'cheⁿ na neiⁿ'yo' na cwila'canda̱a̱'ndyo' yuu na matsa̱'ntjo̱ⁿya. 12Luaa waa ñ'oom na matsa̱'ntjo̱ⁿ: C'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo', cha'xjeⁿ m'aaⁿya na candya' ts'o̱o̱ⁿya 'o. 13Tjaa'naⁿ cwii na t'maⁿti na ma'mo̱ⁿna' na wi' ts'om ts'aⁿ nc'iaa' cha'na juu ts'aⁿ na nñequiaañe na cue' cwentaa nc'iaa'. 14'O cwiluiindyo' nc'iaya xeⁿ cwila'canda̱a̱'ndyo' na matsa̱'ntjo̱ⁿya 'o. 15Je' tacatsjo̱o̱tya̱ya na 'o cwiluiindyo' moso. Ee ts'aⁿ na m'aaⁿ moso ticaljeiiⁿ ljo' matseijndaa'ñe patrom 'naaⁿ'aⁿ. Je' matsjo̱o̱ya na 'o cwiluiindyo' nn'aⁿ na ya ñ'oom ñ'eⁿndyo̱ ee jnda̱ tquiaya na caliu'yo' cha'tso ñ'oom na jnda̱ jndiiya 'ndyoo Tsotya̱ya. 16'O nchii tjeii'ndyo' na nla'xmaⁿ'yo' cantyja 'naⁿya, nnco̱ tjeii'ndyo̱ 'o, ndo' jnda̱ ty'io̱ⁿya ts'iaaⁿ 'o na catsa'yo' ndo' cal'a'yo' yuu na ñenquii'cheⁿ nntseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om. Ee na ljo' nl'a'yo' meiⁿquia ñ'oom na ntaⁿ'yo' nnom Tsotya̱ ñequio xueya, jom nñequiaaⁿ. 17Luaa ñ'oom na matsa̱'ntjo̱ⁿya 'o: C'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo'. 18’Quia ticuee' n'om nn'aⁿ tsjoomnancue 'o, cala'no̱ⁿ'yo' na ja tyuaa'ti t'omna na ticuee' n'omna. 19Xeⁿ cwila'xmaⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue, nn'aⁿ cwentaa'na' nnc'omna na neiiⁿna 'o cha'xjeⁿ na neiiⁿna nc'iaana, sa̱a̱ nc'e jnda̱ tjeii'a 'o quii'ntaaⁿna, jo' chii ticala'xmaⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue, ndo' jo' na jndoo nn'aⁿ 'o. 20Cjaañjoom' n'om'yo' ñ'oom na jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', na juu ts'aⁿ na m'aaⁿ moso ticaluiit'maⁿñê cha'xjeⁿ nquii ts'aⁿ na matsa̱'ntjom jom. Nc'e na cwita'wi' nn'aⁿ ja, mati nnta'wi'na 'o. Ndo' xeⁿ cwila'canda̱a̱'ndyena ñ'oom na mañequiaya, quia jo' mati nla'canda̱a̱'ndyena ñ'oom na nñe'quia'yo'. 21Cha'tso nmeiⁿ' nl'ana 'o cwe' nc'e na la'xmaⁿ'yo' cwentaya ee ticata'jnaaⁿ'na nqueⁿ na jñoom ja quii'ntaaⁿna. 22’Xeⁿ nchii na jndyotseina̱ⁿya nda̱a̱na, quia jo' tixocwijndaa' na la'xmaⁿna jnaⁿ. Sa̱a̱ je' tixocanda̱a̱ nluena na ticaliuna na cwila'tjo̱o̱ndyena nnoom. 23Ee 'ñeeⁿ juu na jndoo' ja, mati jndoo' tsaⁿ'ñeeⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱. 24Tijoom ñes'aa cwiicheⁿ ts'aⁿ ts'iaaⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ cha'xjeⁿ ts'iaaⁿ na mats'aa. Xeⁿ na nchii ts'iaaⁿmeiⁿ' mats'aa, quia jo' tixocwijndaa' na cwila'tjo̱o̱ndyena nnoom, sa̱a̱ je' meiiⁿ na jnda̱ ñenty'iaana ts'iaaⁿ na mats'aa cantyjati xjeⁿ na to̱'a, m'aⁿna na jndoona ja ndo' mati nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱. 25Sa̱a̱ luaa' waa cha catseicanda̱a̱'ñena' ñ'oom na teiljeii naquii' ljeii na cwilei'ñ'omna na matsa̱'ntjomna', na matsona': “Jndoona ja meiiⁿ tjaa'naⁿ cwii nnom cantyja 'naⁿya na matseijndaa'ñena' na nl'ana na ljo'.” 26’Ja nlcaaⁿ'a nnom Tsotya̱ na cajñoom Espíritu na cwiluiiñe na mayuu' naquii' n'om'yo'. Quia na jnda̱ tyjeeⁿ'eⁿ nncwji'yuu'ñê cantyja 'naⁿya. 27Ndo' mati 'o nntjei'yuu'ndyo' cantyja 'naⁿya, ee m'aⁿ'yo' ñ'eⁿndyo̱ xjeⁿ na to̱'jndya̱a̱ ts'iaaⁿmeiiⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\