Juan 20

1Jaancoo xuee neiⁿnco', xuee najndyee smaⁿna, tyjee'cañoom María Magdalena tsei'tsuaa'ñeeⁿ, ndicwaⁿ jaaⁿcheⁿ. Nty'iaaⁿ'aⁿ na jnda̱ teindyo̱ tsjo̱' na ñejñoom 'ndyoo juuna'. 2Quia jo' jleinoom, tjaaⁿ yuu na m'aaⁿ ja na jeeⁿ candya' ts'om Jesús ñ'eⁿ Simón Pedro. Matsoom nda̱a̱yâ: —Jnda̱ tjeii'na sei'ts'o 'naaⁿ' Ta Jesús tsei'tsuaa, meiⁿ ticaliuuyâ yuu tqueⁿna juuna'. 3Quia jo' ja ñequio Pedro saayâ, squia̱a̱yâ yuu waa tsei'tsuaa. 4Ñe'cwi saayâ, jleino̱o̱ⁿyâ, sa̱a̱ jndeiiti jleino̱o̱ⁿ, nchiiti Pedro. Jo' chii ja tua̱jndya̱a̱ya yuu waa tsei'tsuaa. 5Seintyjanquiondyo̱, nty'iaya liaa na ñechu'tyjooñe Jesús meindyuaana' naquii' tsei'tsuaa, sa̱a̱ tîcjo̱quia̱'a. 6Ndo' quia na tuee'cañoom Simón Pedro jo' jo', na cwijndyontyjo̱o̱ⁿ naxa̱ⁿ'a, jom tjaqueⁿ'eⁿ hasta naquii'cheⁿ tsei'tsuaa. Mati nty'iaaⁿ'aⁿ joo liaa'ñeeⁿ na ñechu'tyjooñe Jesús meindyuaana' jo' jo'. 7Ndo' juu liaa na ñeta̱' xqueⁿ Jesús ljeiiⁿ na ticwacatyeeⁿna' ñequio nt'omcheⁿ liaa na ñechu'tyjooñê. Wacatyeeⁿna' na ñenquiina', chi'lcwiina'. 8Quia jo' mati ja na matseijomndyo̱ ñ'eⁿ Jesús, tjo̱quia̱'a naquii'cheⁿ tsei'tsuaa. Nty'iaya na ljo' waa, ndo' quia ljo'cheⁿ seiyu'a. Ee meiiⁿ na ja tua̱jndya̱a̱ jo' jo', sa̱a̱ tîcjo̱quia̱'a na mandiñoom'. 9Ee xjeⁿ'ñeeⁿ ndicwaⁿ tjo̱o̱cheⁿ nla'no̱o̱ⁿ'â ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona' maxjeⁿ nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om na nncwando'xco Jesús xeⁿ jnda̱ tue'. 10Quia jo' wendyô̱ jâ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿñê jluii'â tsei'tsuaa. Saalcwa̱a̱'â na waa w'aayâ. 11Sa̱a̱ María meintyjee'cheeⁿ nacañoom' tsei'tsuaa, maty'ioom. Yocheⁿ na maty'ioom jo' jo', seintyjanquioñê na nty'iaaⁿ'aⁿ naquii'cheⁿ tsei'tsuaa. 12Jo' jo' nty'iaaⁿ'aⁿ we ángeles, jeeⁿ canchii' liaa cwee'na. Cwii tsaⁿ'ñeeⁿ wacatyeeⁿ jo yuu na ñet'oom xqueⁿ Jesús, ndo' x'iaaⁿ'aⁿ wacatyeeⁿ jo yuu ñet'om nc'ee Jesús. 13Ndo' ta'x'eena nnoom: —¿Chiuu 'u ts'aⁿ na maty'ioo'? Tsoom nda̱a̱na: —Jnda̱ ty'eñ'omna nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom ja, meiⁿ ticaljeiiya yuu ty'equeⁿna jom. 14Jnda̱ ncue na tsoom na luaa', quia jo' teiqueeⁿ, nty'iaaⁿ'aⁿ na meintyjee' Jesús jo' jo', sa̱a̱ ticwajnaⁿ'aⁿ na nquii Jesús jo'. 15Tso Jesús nnoom: —'U yuscu, ¿chiuu na jeeⁿ maty'ioo'? ¿'Ñeeⁿ juu mal'ue'? Ndoo' ntyjeeⁿ ts'aⁿ na mach'ee cwenta ntjom'ñeeⁿ juu Jesús. Jo' chii matsoom nnom: —Aa ndi' ta, xeⁿ 'u tjañ'oom' jom, catsu' no̱o̱ⁿ yuu tja'queⁿ' jom, quia jo' nncjo̱c'o̱ⁿya jom. 16Quia jo' matso Jesús: —María. Jnda̱ na jñeeⁿ na tjei' Jesús xueⁿ'eⁿ, quia jo' teiqueeⁿ. T'o̱o̱ⁿ ñequio ñ'oom na cwila'neiⁿ nn'aⁿ judíos. Matsoom: —Raboni. Ñ'oom'ñeeⁿ matsona' ts'aⁿ na ma'mo̱ⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nc'iaa'. 17Matso Jesús nnoom: —Tint'uii'tyeⁿ' ja, ee tyoocjo̱waa na m'aaⁿ Tsotya̱ya. Sa̱a̱ cja' na m'aⁿ ti'nc'iaya na cwiteijndeiina ja, catseicandii' na majo̱waa na m'aaⁿ Tsotya̱ya na mati cwiluiiñê Tsotye'yo', na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'omya ndo' Ty'o̱o̱ts'om cwenta'yo'. 18Quia jo' tja María Magdalena, tjatseicañeeⁿ jâ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿ Jesús. Juu María t'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ ñ'oom na jnda̱ seineiⁿ Jesús nnoom, ndo' na jnda̱ nty'iaaⁿ'aⁿ juu. 19Ndo' mañejuu tmaaⁿ xuee neiⁿnco'ñeeⁿ, jâ nn'aⁿ na t'maⁿ Jesús tjomndyô̱ na ñe'naaⁿ'. Jla'cata̱'tya̱a̱ⁿyâ ndyueel'a nc'e na nquiaayâ nc'iaaya nn'aⁿ judíos. Xjeⁿ'ñeeⁿ tyjee'cañoom na m'aaⁿyâ, teintyjeeⁿ'eⁿ xcwe quii'ntaaⁿyâ. Matsoom: —C'oom'yo' na tjaa ñomtiuu. 20Ndo' jnda̱ tsoom na luaa', t'mo̱o̱ⁿ l'o̱o̱ⁿ ñequio tsei'ntsqueeⁿ'eⁿ nda̱a̱yâ. Ndo' tquiaana' na jeeⁿ neiiⁿyâ na nty'iaanndaa'â jom. 21Ndo' tsoom nda̱a̱yâ: —Quiaa Ty'o̱o̱ts'om na tjaa ñomtiuu laxmaⁿ'yo'. Cha'xjeⁿ jnda̱ jñoom ja ñequio ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ malaa'ti' majño̱o̱ⁿya 'o. 22Ndo' quia na jnda̱ tsoom na luaa', tjoom'm jndye nda̱a̱yâ. Tsoom: —Cato'ñoom'yo' Espíritu Santo. 23'Ñeeⁿ joo na cwilat'maⁿ n'om'yo' jnaaⁿ, mati Ty'o̱o̱ts'om matseit'maⁿ ts'oom jnaaⁿna. Sa̱a̱ 'ñeeⁿ joo na ticalacandyaandyo' cantyja 'naaⁿ jnaaⁿ, maxjeⁿ tyeⁿ jnda̱ t'uii jnaaⁿna joona. 24Xjeⁿ na jndyojndyee Jesús, juu Tomás, cwii jâ na cwilajomndyô̱ ts'iaaⁿ na mach'eeⁿ tic'oomñê, jom tsaⁿ na cwil'uuyâ catyeⁿnquiee. 25Jo' chii nt'omndyô̱ jâ l'uuyâ nnom Tomás: —Jnda̱ nty'iaayâ nquii Jesús. Sa̱a̱ t'o̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ: —Ja xeⁿ ticanty'iano̱o̱ⁿ 'naaⁿ yuu na tjaa clavos n'oml'o̱o̱ⁿ, ndo' na nncwjaa'ndyo̱ nnomts'o̱o̱ yuu na jla'cjoondye clavos, ndo' xeⁿ ticantquieendyo̱ jnda'ts'o̱o̱ tsei'ntsqueeⁿ'eⁿ maxjeⁿ xocatseiyu'a na wando'xcoom. 26Jnda̱ ñeeⁿ xuee na tuii na luaa' quia jo' jâ nn'aⁿ na t'maⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñ'eⁿñê tyom'aaⁿnndaa'â w'aa'ñeeⁿ, ndo' quia ljo'cheⁿ mati ñ'eⁿ Tomás. Ndo' tyjee'cañoom Jesús naquii' ntaaⁿyâ na ndi ta̱' ndyueel'a. Tsonnaaⁿ'aⁿ nda̱a̱yâ: —C'om'yo' na tjaa ñomtiuu. 27Mañoom' matsoom nnom Tomás: —Caty'iom' nnomts'o̱' ts'om ts'o̱o̱ya, ndo' canty'ia' l'o̱o̱ya. Ndo' cwjaa'ndyu' jnda'ts'o̱' tsei'ntsquieeya. Tantsa' na tiñe'catseiyu'. 28T'o̱ Tomás nnoom, tso: —Jeeⁿ 'u Ta, 'u cwiluiindyu' Ty'o̱o̱ts'omya ndo' nquii na matsa̱'ntjom ja. 29Matso Jesús nnoom: —'U Tomás, cwe' na je' jnda̱ nty'ia'njom' ja, jo' na matsei'yu'. Matio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na cwila'yu' ñ'eⁿndyo̱ meiiⁿ tyoonty'iaanda̱a̱na ja. 30Jâ nn'aⁿ na t'maⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñ'eⁿñê jndo̱o̱'nda̱a̱yâ na jndye nt'omcheⁿ ts'iaaⁿ s'aaⁿ na tixocaluii na cwe' meiⁿquia ts'aⁿ nnts'aa. Joona' tîcwiljeii nacjoo' librowaa. 31Sa̱a̱ nmeiiⁿ matseiljeiya cha na calayu'yo' na juu Jesús cwiluiiñê Cristo, ndo' Jnda Ty'o̱o̱ts'om. Matseiljeiya nmeiiⁿ cha cantyja na cwilayu'yo' ñ'eⁿñê nnto'ñoom'yo' na ticantycwii na cwitando'yo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\