Juan 3

1Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ na tyoluiitquieñe quii'ntaaⁿ nn'aⁿ judíos. Tsaⁿ'ñeeⁿ tyotseijomñê ñ'oom na quit'maⁿ n'om nn'aⁿ tmaaⁿ' fariseos. Jom jñoom Nicodemo. 2Jñoom na m'aaⁿ Jesús cwii teijaaⁿ. Matsoom nnom: —Maestro, manquiuuyâ na 'u cwiluiindyu' ts'aⁿ na jñom Ty'o̱o̱ts'om na ca'mo̱ⁿ' ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱yâ. Ee xocanda̱a̱ nntsa' ts'iaaⁿmeiⁿ' xeⁿ nchii Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ ñ'eⁿndyu'. 3Jesús t'o̱o̱ⁿ, matsoom nnom: —Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ njom', xeⁿ ticaluiixcoñe ts'aⁿ tixocanda̱a̱ nntseijomñe cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 4Ndo' tax'eeñe Nicodemo nnoom, matso: —¿Chiuu nnts'aa ts'aⁿ na nluiiñennaaⁿ'aⁿ na jnda̱ tquieñê? Ee tixocanda̱a̱ nncjaaquiee'nnaaⁿ'aⁿ tsiatsjaaⁿ' tsoñeeⁿ ndo' na nluiiñennaaⁿ'aⁿ. 5Jesús t'o̱o̱ⁿ, matsoom nnom: —Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ya njom'. Xeⁿ ticaluiiñe ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' ndaatioo ndo' ñequio Espíritu, tixocanda̱a̱ nncjaquiee'ñê cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 6Nc'e na nn'aⁿ jaa, jo' chii mati ndaaya mann'aⁿ joona. Maluaa' matseijomna' ts'aⁿ na tuiiñe cantyja 'naaⁿ' Espíritu Santo. Tseixmaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 7Tinntseiñ'eeⁿ'ñena' ts'om' juu ñ'oom na matsjo̱o̱ya: “Maxjeⁿ jndei'na' na caluiindyo'xco'yo'.” 8Ndi' na c'uaa cam'aaⁿ jndye, sa̱a̱ tileicantyjo̱' yuu jnaⁿna', meiⁿ yuu wjaana'. Malaa'ti' matseijomna' na tileicala'no̱ⁿ' nn'aⁿ chiuu waa na tuiiñe ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' Espíritu. 9T'o̱ Nicodemo, tsonnaaⁿ'aⁿ: —Maxjeⁿ ticatsei'no̱ⁿ'a. 10Matso Jesús: —Aa ljo', ndo' 'u t'maⁿ cwiluiindyu' na ma'mo̱o̱ⁿ' nda̱a̱ nn'aⁿ Israel. Jo' chii ticatseitiuuya na tileicatsei'no̱ⁿ' ñ'oommeiiⁿ. 11Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ya njom'. Matseina̱ⁿya cantyja na mantyjiiya, ndo' macwji'yuu'ndyo̱ ljo' na jnda̱ nty'iano̱o̱ⁿ, sa̱a̱ 'o tiñe'calayu'yo' ñ'oom'ñeeⁿ. 12Jnda̱ mamatseina̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ 'naⁿ na niom tsjoomnancue cha cala'no̱ⁿ'yo', sa̱a̱ tiñe'calayu'yo' ñ'oom'ñeeⁿ. Quia jo', ¿chiuu ya nnts'aa cha na nlayu'yo' ñ'oom na mañequia cantyja 'naaⁿ' cañoom'luee? 13’Ee tjaa'naⁿ ts'aⁿ na jnda̱ tjawa cañoom'luee cha nnda̱a̱ nntseicandii nn'aⁿ chiuu macaⁿna' na cal'ana na nlco'xcwena' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyena. Macanda̱ ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaaⁿya cañoom'luee ntyjiiya. 14Quia ñet'om nn'aⁿ judíos jo ndo' ndyuaa yuu na tjaa nn'aⁿ c'om, quia jo' ty'iom Moisés cwii xjo na tuiina' cha'na catsuu cjoo' cwii ts'oom. Maluaa' matseijomna' na nnty'ioom nn'aⁿ ja ts'oom'naaⁿ na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaaⁿya cañoom'luee. 15Luaa' nluii cha meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseiyu' ñ'eⁿndyo̱ nntseixmaⁿ na ticantycwii na nncwando'. 16’Nc'e Ty'o̱o̱ts'om t'maⁿ waa na m'aaⁿ na candya' ts'oom nn'aⁿ tsjoomnancue, jo' chii Ja na ñennco̱ na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ tquiaaⁿ na tuiindyo̱ cha ticwii cwii ts'aⁿ na nntseiyu' ñ'eⁿndyo̱ tixocatsuuñe. M'aaⁿ na ticantycwii na wando'. 17Ja na cwiluiindyo̱ Jnda Ty'o̱o̱ts'om nchii jñoom ja quii'ntaaⁿ nn'aⁿ cha na cat'uiiya joona cantyja jnaaⁿna. Jom jñoom ja cha nnda̱a̱ nlui'n'maaⁿndyena. 18’Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na nntseiyu' ñequio ja, ticat'uii Ty'o̱o̱ts'om juu cantyja 'naaⁿ' jnaaⁿ'. Sa̱a̱ meiⁿquia ts'aⁿ na tiñe'catseiyu', je' mamat'uiina' juu cantyja jnaaⁿ', ee na tiñe'catseiyu' ñ'eⁿndyo̱ na macanda̱ ja cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ. 19Jnda̱ mamat'uiina' nn'aⁿ na tyoolayu' ee ja na cwiluiindyo̱ naxuee jnda̱ tyja̱cano̱o̱ⁿya joona, sa̱a̱ neiiⁿtina' na cwila'jomndyena cantyja 'naaⁿ' na jo̱o̱ⁿñe, ee cwil'ana yuu na ticatsa̱ntjomna'. 20Ee ticwii cwii ts'aⁿ na mach'ee natia, jeeⁿ jnoom'm ja na cwiluiindyo̱ naxueeñe. Tsaⁿ'ñeeⁿ tiñe'catseijomñê ñ'eⁿndyo̱ ja, ee jeeⁿ nquiaⁿ'aⁿ na nntseicano̱o̱ⁿya natia na mach'eeⁿ. 21Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na mach'ee yuu na maty'iomyana', tsaⁿ'ñeeⁿ matseijomñê ñ'eⁿndyo̱ ja na cwiluiindyo̱ naxueeñe. Ndo' na ljo' cwiwitquioo'ya na cha'tso na mach'eeⁿ, mach'eeⁿ nc'e Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ ñ'eⁿñê. 22Jnda̱ jo' jlui' Jesús Jerusalén ndo' jâ nn'aⁿ na t'maaⁿ na cala'jomndyô̱ ñ'eⁿ ts'iaaⁿ na mach'eeⁿ, mati jluii'â ñ'eⁿñê. Tyoma'no̱o̱ⁿyâ ñ'eⁿñê ts'o̱ndaa Judea. Tyom'aaⁿyâ jo' jo' cwantindyo xuee. Ndo' jndye nn'aⁿ tquie'cañom jom na nleits'oomndye. 23Mati Juan tyotseits'oomñê nn'aⁿ cwii joo na jndyu Enón, manndyoo' Salim, ee majndye ndaatioo m'aaⁿ jo'. Ndo' tyo'oo nn'aⁿ na tyotseits'oomñê joona. 24Ee xjeⁿ'ñeeⁿ tyooju' Herodes jom w'aancjo. 25Quia jo' nt'om nn'aⁿ judíos na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaa jom, jla'ñ'eeⁿ' ndyueena ñequio nc'iaana nn'aⁿ judíos na cwe' tquieya. Ee cwila'ntja'ndye naⁿ'ñeeⁿ ñ'eⁿndyena cwaaⁿ cwii nnom na jndati tseixmaⁿ na cwiwits'oomndye nn'aⁿ. ¿Aa cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na mañequiaa Juan, oo, aa cantyja 'naaⁿ' Jesús? 26Quia jo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaa Juan ty'entyjaa'na jom. Jluena nnoom: —'U ta na ma'mo̱o̱ⁿ' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱yâ, juu ts'aⁿ na tyocañ'eⁿ ñ'eⁿndyu' xndyaa' jndaa Jordán, nquii na tjei'yuu'ndyu' cantyja 'naaⁿ' nda̱a̱yâ, canty'ia', cwiwits'oomndye nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ'aⁿ, ndo' cha'tsondye nn'aⁿ cwi'oontyjo̱ naxeeⁿ'eⁿ. 27Juan t'o̱o̱ⁿ nda̱a̱na, matsoom: —Tjaa na nnda̱a̱ nnts'aa ts'aⁿ xeⁿ nchii Ty'o̱o̱ts'om matseijndaa'ñê ljo' nntseixmaⁿ ts'aⁿ. 28Mancjo'yo' nquiu'yo' na ñetsjo̱o̱ cantyja 'naⁿya, ja nchii Cristo cwiluiindyo̱. Ty'o̱o̱ts'om ty'ioom ts'iaaⁿ ja na catseijndo̱'a n'om nn'aⁿ na cala'jndaa'ndyena naquii' n'omna na cala'ljona Cristo. 29'O cwila'no̱ⁿ'yo' ñ'oom na tjañoom' na juu tsaⁿs'a na maco'ñom yuscu na macoco ñ'eⁿñê, masaa' yuscu'ñeeⁿ jom. Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na matseijomñe ñ'eⁿ tsaⁿs'a'ñeeⁿ, nchii m'aaⁿ na lioo' na maco'ñom x'iaa' yuscu'ñeeⁿ. Nchii jo'. Cwiquioo na neiiⁿ' na mandiiñe ñ'oom na matseineiⁿ x'iaa'. Maluaa' matseijomna' na matseicanda̱a̱'ñena' na neiⁿya cantyja 'naaⁿ' Jesús. 30Jo' chii jeeⁿ xcwe na jom cjaaluiit'maⁿñetyeeⁿ sa̱a̱ ja catseicjetina'. 31Tsoti Juan: —Nc'e tsaⁿm'aaⁿ' jnaaⁿ cañoom'luee, t'maⁿti cwiluiiñê, nchiiti cha'tsondye nn'aⁿ. Ja na cwe' ts'aⁿ ja, matseixmaⁿya cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue ndo' matseina̱ⁿya cantyja 'naaⁿ'na'. Sa̱a̱ nquii tsaⁿm'aaⁿ' na jnaaⁿ cañoom'luee, cwiluiit'maⁿñetyeeⁿ na cha'tso. 32Ndo' macwji'yuu'ñê cantyja na jnda̱ nty'iaaⁿ'aⁿ ñequio na jnda̱ jñeeⁿ, sa̱a̱ tjaa'naⁿ 'ñeeⁿ juu ñe'co'ñom ñ'oom na macwji'yuu'ñê. 33Juu ts'aⁿ na maco'ñom ñ'oom na macwji'yuu'ñê, matseijomñe tsaⁿ'ñeeⁿ na Ty'o̱o̱ts'om cwiluiiñe na mayuu'. 34Ee nquii na jñom Ty'o̱o̱ts'om jo nda̱a̱ nn'aⁿ, ñ'oom'm matseineiⁿ, ee canda̱a̱'ya mañequiaaⁿ Espíritu na cwiluiiñê naquii' ts'om. 35Nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya m'aaⁿ na candya' ts'oom Jnaaⁿ. Ndo' naquii' l'o̱ jnda̱ tqueeⁿ cha'tsoti na maniom. 36Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseiyu' ñequio Jnda Ty'o̱o̱ts'om, matseixmaⁿ na ticantycwii na wando' añmaaⁿ'. Sa̱a̱ 'ñeeⁿ juu na ticatseiñ'oom'ñe na nntseiyu' ñequio Jnaaⁿ, tsaⁿ'ñeeⁿ xocandaa' na nncwando' añmaaⁿ'. Tyeⁿ waa na matseiw'ii Ty'o̱o̱ts'om juu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\