Judas 1

1Ja Judas matseiljeiya cartawaañe. Cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na mandi'ntjomtyeⁿ nnom Jesucristo. Ti'xio̱o̱ya jndyu Jacobo. Cartawaañe matseicwano̱ⁿya juuna' nda̱a̱ nn'aⁿ na ma'maⁿ Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om na macwji'ño̱o̱ⁿ joona na macwjaa'ñê cwentaaⁿ'aⁿ, nc'e na matseitjoom'na' joona ñequio Jesucristo. 2Quiaa Ty'o̱o̱ts'om na nleijndyeti na nnto'ñoom'yo' na wi' ts'oom 'o, ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu tic'om'yo' ñequio na candya' ts'oom 'o. 3'O nn'aⁿya na wi' ts'o̱o̱ⁿya, jnda̱ seiqueeⁿna' ts'o̱o̱ⁿ na nntseiljeiya cwii ñ'oom cwenta'yo' cantyja 'naaⁿ' juu na tjoom' na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om jaa, sa̱a̱ je' maqua̱ⁿya cwenta na macaⁿna' na catseijndo̱'a n'om'yo' na cjoo' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ' juu na cwilayu'ya n'o̱o̱ⁿya na juuna' ñejom tquiaaⁿ na laxmaⁿ nn'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. 4Ee m'aⁿ nn'aⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na cwilajomndyena ñ'eⁿndyo' sa̱a̱ cwinquio'nn'aⁿna 'o. Ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na jach'ee xuee teiljeii ma'mo̱ⁿna' cantyja 'naaⁿna na nnt'uiiwi'na' joona cha'xjeⁿ laxmaⁿna na nntjoomna. Joona tic'omna cantyja 'naaⁿ'aⁿ, ee cwiwil'uee'ndyena juu naya na matseixmaaⁿ na wanaaⁿ na nnc'omyana ñequio nn'aⁿ ndo' naljo' cwil'ana cwitjeii'ndyena cantyja 'naaⁿ' Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa ndo' macanda̱ nqueⁿ tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñê jo nda̱a̱ya. 5Meiiⁿ na ntyjii na manquiu'yo' ñ'oomwaa sa̱a̱ l'ue ts'o̱o̱ⁿ na cjaañjoom' n'om'yo' na ya tjei' Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ Israel ndyuaa Egipto sa̱a̱ jnda̱nquiacheⁿ s'aaⁿ na tja̱ nt'omndye joona na tîcala'yu'na ñ'eⁿñê. 6Ndo' mati cjaañjoom' n'om'yo' nquiee ángeles na ticaljoo'ndyena ts'iaaⁿ na laxmaⁿna, hasta 'ndyena yuu na seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om cwentaana, maleichom joona na pra̱so meiⁿ xocantycwii na chu'tyeⁿndyena l'uaancjo yuu na jaaⁿñeñ'eⁿ hasta juu xuee quia na nncu'xeeⁿ cha'tso. 7Mati nn'aⁿ tsjoom Sodoma ñequio Gomorra ñequio nn'aⁿ nt'omcheⁿ njoom ndiocheⁿ, tquiandyeñ'eⁿna na l'ana meiⁿquia nnom na queeⁿ n'om seiina nchii cha'xjeⁿ na seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nnc'om nn'aⁿ, ndo' na luaa' tyol'a nn'aⁿ njoom'ñeeⁿ tseixmaⁿna' cwii na ma'mo̱ⁿna' na nnt'uiiwi' chom na tijoom canduu' nn'aⁿ na nmeiiⁿ' cwil'a. 8Naⁿ'ñeeⁿ na m'aⁿna quii'ntaaⁿ'yo' meiiⁿ na manquiuna na tuii na ljo', sa̱a̱ laxmaⁿna nn'aⁿ na cwicatsoona ndaa, cwila'ndaa'ndyena seiina, l'o̱na na nlqueⁿ Ta Jesús xjeⁿ joona, cwila'jnaaⁿ'na ángeles na t'maⁿ cwiluiindye cañoom'luee. 9Sa̱a̱ ángel na cwiluiitquieñe na jndyu Miguel quia na seijmeiⁿ'ñê nnom tsaⁿjndii cantyja 'naaⁿ' sei'ts'o 'naaⁿ' Moisés, tîcatseijnaaⁿ'aⁿ cwe' tsoom nnom juu: “Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om catseitiaaⁿ'aⁿ 'u.” 10Sa̱a̱ naⁿm'aⁿ' wi' ñ'oom cwila'neiⁿna nacjoo' meiⁿnquia na ticala'no̱ⁿ'na, ndo' chjoowi' na ndya' cwila'no̱ⁿ'tina, cwila'no̱ⁿ'na jo' cwe' na c'ee' n'omna, cha'cwijom quioo' na cwe' mach'eetoyo'. Ndo' cantyja 'naaⁿ jo' cwila'ndaa'ndye cheⁿnquieena. 11Nlco'wi'na' naⁿm'aⁿ' ee cwi'oontyjo̱na cha'xjeⁿ na s'aa Caín. Cha na nnta'ntjomna s'om cwila'jomndyena na tis'a s'aa Balaam ndo' cwilawendyena nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ seiweñe Coré ndo' nc'e na ljo' s'aaⁿ seicuee' Ty'o̱o̱ts'om jom. 12Matseijnaaⁿ'na' 'o na ñ'eeⁿ naⁿm'aⁿ' quia na cwilajomndyo' ñ'eⁿ nc'iaa'yo' na cwilayu' na tjoom' cwicwa'yo' na cwicañjom n'om'yo' Ta Jesús ndo' naⁿm'aⁿ' ñequio na neiiⁿna cwicwa'na ndo' cwiwena ñ'eⁿndyo' meiⁿ tico'tiana' nquiuna. Matseijomna' joona cha'cwijom ts'aⁿ cwe' m'aaⁿ' ts'om cantyja 'naaⁿ' nquii meiⁿ ticateix'ee canmaⁿ. Joona laxmaⁿna cha'cwijom nchquiu na wjaachuu jndye na tjaa ndaluaa' cachona'. Matseijomna' joona cha'na n'oom na meiiⁿ na jnda̱ tue'ntyjo̱ xjeⁿ na nl'ana' ta̱, sa̱a̱ tjaa ta̱ col'ana', na we ndii' tja̱na' ee na jnda̱ tyena' xeⁿ quii' nch'ioona'. 13Cantyja na cwil'a naⁿm'aⁿ' la'xmaⁿna cha'na nmo̱ⁿ t'maⁿ ndaaluee na mandyontquiena' chom' na tjoom' na cwajndii nt'a, la'xmaⁿna cha'na cancjuu na tijndaa' cwaaⁿ ntyja cwi'oona'. Majndaa' na ticantycwii na nljoo'ndyetyeⁿ naⁿm'aⁿ' yuu na ntomñ'eⁿ najaaⁿ. 14Mati Enoc, tsaⁿ na jnda̱ ntquiee' ndii' na tei'cantyjoo' tsjaaⁿ 'naaⁿ' Adán, tyotseineiiⁿ ñ'oom na t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om naquii' ts'oom cantyja 'naaⁿ naⁿm'aⁿ'. Tsoom: “Nt'iaya nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom cha'tso na macwjee'cañoom ñequio meiⁿ meiⁿcheⁿ nn'aⁿ na lju' n'om, 15na nncu'xeeⁿ cha'tso nn'aⁿ ndo' na nnt'uiiweeⁿ'eⁿ cha'tsondye joona cantyja natia na jnda̱ ñel'ana ndo' na nnts'aaⁿ na nnt'uiityeⁿna' nn'aⁿ na jeeⁿ tia ñejla'xmaⁿ cantyja 'naaⁿ cha'tso nnom natia na jnda̱ ñel'a, ndo' cantyja 'naaⁿ' cha'tso ñ'oom wi' na jnda̱ ñejla'neiⁿna nacjoom'm.” 16Naⁿm'aⁿ' ñequii'cheⁿ cwilancjoo'ndyena ljo' cwiluii na ticjaawee' nquiuna na cwil'a nt'omcheⁿ, ljo' na cwil'a nc'iaana cwiluena xocwil'ue jo'. Ñequii'cheⁿ l'ue n'omna na caluii natia na queeⁿ n'om seiina. S'a ñ'oom cwilaneiⁿna ndo' ca'naaⁿ'ndyena cha nnquioo s'om lueena. 17Sa̱a̱ 'o nn'aⁿya na cwila'yu' na jnda ntyjiiya 'o, cjaanjoom' n'om'yo' ñ'oom na jaach'ee xuee tyoñequia apóstoles cwentaa' Ta Jesucristo, 18na tyoluena nda̱a̱'yo': “Joo ncuee na macanda̱ nnc'om nn'aⁿ na nla'neiⁿ ñ'oom ticuee' ts'om nacjoo' ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' nl'ana cha'tso nnom na tilju' na cwila'queeⁿ n'omna.” 19Jnaaⁿ joona na cwito̱ⁿ'ndye nn'aⁿ na cwila'yu'. Cwila'ñ'oom'ndyena cantyja 'naaⁿ joo na queeⁿ n'om seiina, meiⁿ ticalaxmaⁿna Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om. 20Sa̱a̱ 'o je' nn'aⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' naquii' juu na cwila'yu'ya n'om'yo' na lju' tseixmaⁿna'. Calaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio juu najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo. 21'O caljoo'ndyo' cantyja na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na candya' ts'oom 'o ndo' cwindo'yo' juu xuee quia nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa nncwjee'nnaaⁿ'aⁿ, xjeⁿ'ñeeⁿ nc'e na wi' ts'oom jaa nñequiaaⁿ na nnto'ño̱o̱ⁿya na ticantycwii na nntando̱o̱'a. 22Nn'aⁿ na we waa na m'aaⁿ' n'om cantyja 'naaⁿ ñ'oommeiiⁿ, cat'mo̱ⁿ'yo' nda̱a̱na cha ñecwii nla'tiuuna. 23Ndo' nt'omcheⁿ nn'aⁿ na jnda̱ tjachuuna' joona cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ naⁿm'aⁿ', catjei'n'maaⁿndyo' joona' cha'cwijom na macwji' ts'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ quii' chom. Ndo' ñequio nt'omcheⁿ c'om'yo' na wi' n'om'yo' joona sa̱a̱ c'om'yo' na nquia'yo' na juu natia na laxmaⁿna tincw'uaa'ndyo' joona'. 24Nnom Nqueⁿ na waa najndeii na cwiluiiñê na nncwañom'm 'o na tincju'cjena' 'o na ñequio na neiiⁿ'eⁿ nnts'aaⁿ na nncwintyje'yo' jo nnoom yuu na jeeⁿ caxuee na m'aaⁿ na meiⁿcwii tila'tjo̱o̱ndyo' jo nnoom, 25nnom Nqueⁿ na ñequii'cheⁿ cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om na macwji'n'maaⁿñê jaa cantyja 'naaⁿ' Jesucristo na jom cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa cala't'maaⁿ'ndyo̱ jom, jom cwitaa'jndya̱a̱ya jo nda̱a̱ya, jom cha'tso najndeii matseixmaaⁿ, ndo' na maqueeⁿ xjeⁿ cha'tso, cha'xjeⁿ tyoontycwii na ñejndyowana', na waa na je', ndo' na ticantycwii na cwiwjaatina'. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\