Judas 1:24

24Nnom Nqueⁿ na waa najndeii na cwiluiiñê na nncwañom'm 'o na tincju'cjena' 'o na ñequio na neiiⁿ'eⁿ nnts'aaⁿ na nncwintyje'yo' jo nnoom yuu na jeeⁿ caxuee na m'aaⁿ na meiⁿcwii tila'tjo̱o̱ndyo' jo nnoom,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More