Lucas 1

1Na m'aaⁿ' 'u Teófilo, na jeeⁿ ya ts'aⁿndyu', matseiljeiya ñ'oommeiiⁿ. Majndye nn'aⁿ jnda̱ jla'ljeii ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Jesús chiuu waa na mayuu'cheⁿ na jnda̱ tuii quii'ntaaⁿyâ. 2Jla'ljeiina ñ'oom'ñeeⁿ cha'xjeⁿ ñ'oom na to'ño̱o̱ⁿyâ na tquia nn'aⁿ na nty'iaanda̱a̱ chiuu waa na tuii xjeⁿ na jnaⁿcheⁿna'. 3Jaach'ee xuee mañjom ts'o̱o̱ⁿya cha'tso na tuii. Je' mach'eena' ts'o̱o̱ⁿ na mati ja nntseiljeitcuundyo̱ ñ'oomwaa na nntsei'naⁿ', 4cha catsei'no̱ⁿ' na mayuu' ñ'oom na jnda̱ t'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ njom'. 5Ncuee quia tyom'aaⁿ Herodes tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ ts'o̱ndaa Judea, tyom'aaⁿ cwii tyee cwentaa nn'aⁿ judíos na jndyu Zacarías. Jom tyocañ'eeⁿ ñ'eⁿ tmaaⁿ' ntyee na seicajndyuna' Abías. Scoom'm jndyu Elisabet, cwii ts'aⁿ tsjaaⁿ Aarón. 6Wendye joona, tyol'ana na maty'iomyana' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Meiⁿcwii na cha'tso ñ'oom na matsa̱'ntjom Ta Ty'o̱o̱ts'om tîcwi'nom'na, tyola'canda̱na juuna'. 7Sa̱a̱ tjaa'naⁿ ndana ee Elisabet tîc'oom jnaaⁿ. Ndo' jeeⁿ jnda̱ tquiendyena. 8Quia na tue'cañoomna' tmaaⁿ' ntyee na ñ'eⁿ Zacarías na nndye'ntjomna jo nnom Ty'o̱o̱ts'om naquii' wats'om t'maⁿ, 9cha'xjeⁿ na waa ñ'oom nda̱a̱ ntyee, tyo'oona x'iaa, 'ñeeⁿ nleijnoom' na nncjaaquiee' naquii' wats'om t'maⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Zacarías teijnoom'm na nncjaaqueⁿ'eⁿ na nnts'aaⁿ tsioom suu. Quia jo' tjaqueⁿ'eⁿ ndo' to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na matseicoom suu. 10Yocheⁿ na mach'eeⁿ tsioom suu jndye nn'aⁿ m'aⁿ tach'eeⁿ' wats'om t'maⁿ na cwila'neiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om. 11Xjeⁿ'ñeeⁿ teitquioo'ñe cwii ángel cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om nnoom. Meintyjee' ángel'ñeeⁿ ntyjaa' tio ntyjaya yuu na cwico suu. 12Seiñ'eeⁿ'na' Zacarías quia na nty'iaaⁿ'aⁿ juu. Jeeⁿ seicaty'uena' jom. 13Sa̱a̱ tso ángel nnoom: —Tinty'ue', Zacarías. Majnda̱ jndii Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom na macaⁿ'. Ndo' scu' Elisabet nntseincueⁿ yu'ndaa nda'yo'. Ndo' nntseicajndyu' juu Juan. 14Cantyja 'naaⁿ' juu nñequiaana' na jeeⁿ neiⁿ' ndo' nncjaawee' ts'om'. Mati jndye nn'aⁿ nnc'omna na jeeⁿ neiiⁿna na nluiiñê. 15Ee jom t'maⁿ nntseixmaaⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Tixoc'om winom meiⁿ nta na wjeeti. Ndo' cha'waa naquii' ts'oom nnc'oom Espíritu Santo meiiⁿ na ndi njoom ts'om tsiaa' tsoñeeⁿ. 16Cantyja 'naaⁿ' jom jndyendye nn'aⁿ tsjaaⁿ Israel nlcwe' n'omna jo nnom Ta Ty'o̱o̱ts'om cwentaana. 17Jom nndyojñeeⁿ jo nnom Ta Jesucristo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndyo. Ndo' nndi'ntjoom nnom ñequio najndeii na ñejndi'ntjom Elías. Nnts'aaⁿ na caljoya n'om nn'aⁿ ñ'eⁿ ndana cha nn'aⁿ na cwila'quie' n'om, nnquioo' n'omna cantyja na jndo̱' n'om nn'aⁿ na cwil'a yuu na maty'iomyana'. Luaa' nnts'aaⁿ cha nntseijndaa'ñeyana' naquii' n'om nn'aⁿ na nnc'om cwentaa' Ta Ty'o̱o̱ts'om. 18Quia jo' tso Zacarías nnom ángel: —¿Chiuu nnts'aayuuna' na luaa' nluii? Ee ja luaa jnda̱ tquiendyo̱ ndo' mati scuya jnda̱ tquieñê. 19T'o̱ ángel nnoom, tso: —Ja jndyuya Gabriel na mandi'ntjo̱ⁿya nnom Ty'o̱o̱ts'om. Jom jñoom ja na catseicandiiya 'u ñ'oom nayameiiⁿ. 20Sa̱a̱ queⁿ' cwenta, je' nnta̱' na matsei'neiⁿ' jnaaⁿ' na ticatseiyu' ñ'oom na matsjo̱o̱ njom'. Ndo' nnaaⁿnnda' na nntseineiⁿ' juu xuee quia na nntseicanda̱a̱'ñena' ñ'oomwaa'. 21Ndo' joo nn'aⁿ na tyomeindoo' Zacarías, jeeⁿ tyom'aaⁿ' n'omna chiuu waa na jeeⁿ yo tjaqueⁿ'eⁿ naquii' wats'om t'maⁿ. 22Sa̱a̱ quia na jlueeⁿ'eⁿ taleicatseineiiⁿ, jo' na jla'no̱ⁿ'na na waa na tco'na' nty'iaaⁿ'aⁿ naquii' wats'om. Cwe' tyots'o̱o̱ l'o̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ee jnda̱ ta̱' na matseineiiⁿ. 23Quia na jnda̱ jnda̱a̱' xuee na mandi'ntjoom naquii' wats'om t'maⁿ, tjalcweeⁿ'eⁿ waⁿ'aⁿ. 24Jnda̱nquia teitquioo' na jndeiiñe scoom'm Elisabet. Tyom'aaⁿcheⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ w'aana cwii 'om chi'. 25Quia jo' tso juu Elisabet: “Luaa naya mach'ee Ta Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo̱. Seijndaa'ñê na cantycwii na cwicalui'jnaaⁿ'ndyo̱ jo nda̱a̱ nn'aⁿ na tjaa'naⁿ jndaaya.” 26Jo' jo' chi' na jnda̱ yom na teitquioo'ñe ángel Gabriel nnom Zacarías, ndo' majñomnnda' Ty'o̱o̱ts'om jom cwiicheⁿ tsjoom na jndyu Nazaret, ts'o̱ndaa Galilea 27na m'aaⁿ cwii yuscundyua na jndyu María, tsaⁿ'ñeeⁿ mawaa ñomcaaⁿ'aⁿ ñequio cwii tsaⁿs'a na jndyu José tsjaaⁿ David. 28Jnda̱ tjaquiee' ángel yuu na m'aaⁿ, tso nnoom: —Xmaⁿndyu', 'u na t'maⁿti naya na macanda'. Nquii Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿñê ñ'eⁿndyu'. Quii'ntaaⁿ cha'tso ntyjelcu', 'u matio'naaⁿñetyeeⁿ. 29Ndo' María quia na jñeeⁿ ñ'oommeiⁿ', jeeⁿ seiñ'eeⁿ'ñena' jom ndo' jeeⁿ tyom'aaⁿ' ts'oom ljo' ma'mo̱ⁿ ñ'oommeiⁿ'. 30Quia jo' tso ángel nnoom: —María, tinty'ue'. Ee 'u t'maⁿ naya jnda̱ teijnom' na macanda' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 31Luaa nluii, nndeiindyu' ndo' nntseincui' cwii tyochjoo ndo' nntseicajndyu' juu Jesús. 32Jom nluiit'maⁿñê. Nntseicajndyuna' jom Jnda nquii Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ nandyeticheⁿ. Ndo' nñequiaaⁿ na nluiiñe rey cha'xjeⁿ ñeseixmaⁿ David na tyotsa̱'ntjom. 33Maxjeⁿ nljotyeⁿ na nntsa̱'ntjoom ntseindacantyjo Jacob, ndo' tijoom cantycwii cantyja na nntsa̱'ntjoom. 34Tso María nnom ángel: —¿Chiuu nnts'aayuuna' na nluii na luaa'? Ee tyoom'aaⁿya ñ'eⁿ tsaⁿs'a. 35Quia jo' t'o̱ ángel nnoom, tso: —Juu Espíritu Santo nnts'aaⁿ cwii ts'iaaⁿ t'maⁿ ñ'eⁿndyu'. Ndo' juu na jndeii na matseixmaⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ nandyeticheⁿ, nnc'oomna' ñ'eⁿndyu'. Ee jo' na nluiiñe yu'ndaa na lju' ts'om, ndo' nntseicajndyuna' juu Jnda nquii Ty'o̱o̱ts'om. 36Ndo' queⁿ' cwenta, mati nomnn'aⁿ' Elisabet meiiⁿ na jnda̱ tquieñê majndeiiñê cwii tyochjoo. Je' chi' na jnda̱ yom na jndeiiñê. Ndo' jom ts'aⁿ na cwilue nn'aⁿ na tileic'oom jnda. 37Ee tjaa'naⁿ cwii nnom na xocanda̱a̱ nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om. 38Ndo' tso María nnom ángel: —Ja ts'aⁿ mandi'ntjomtyeⁿ nnom Ta Ty'o̱o̱ts'om. Cats'aana' ñ'eⁿndyo̱ cha'xjeⁿ ñ'oom na jnda̱ tsu'. Quia jo' mana jlui' ángel na m'aaⁿ. 39Jnda̱ jo' seijndaa'ñe María, seityuaaⁿ'aⁿ tjaaⁿ. Tjaaⁿ cwii tsjoom naquii' ntsjo̱ ts'o̱ndaa Judá. 40Tueⁿ'eⁿ waa' Zacarías. Tjaqueⁿ'eⁿ ndo' tquiaaⁿ na xmaⁿñe Elisabet. 41Jnda̱ na jndii Elisabet jndyee' María na tquiaa na xmaⁿñê, quia jo' seijndeii yu'ndaa ts'om tsiaⁿ'aⁿ. Ndo' xjeⁿ'ñeeⁿ tjaquiee' Espíritu Santo cha'waa naquii' ts'oom. 42Ndo' jndeii seineiiⁿ, tsoom: —Quii'ntaaⁿ cha'tsondye tyja̱a̱lcuuya, 'u na matio'naaⁿñeti Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' matio'naaⁿñê yu'ndaa na njom ts'om tsia'. 43Sa̱a̱ ja, ¿'ñeeⁿ cwiluiindyo̱ na jnda'jom nncu' na cwiluiindyu' tsondyee quii Ta na matsa̱'ntjom ja tyjee'cañoom' jndyocando' ja? 44Ee quia na jndiiya na matsu' na xmaⁿndyo̱, quia jo' mantyjacheⁿ seijndeii yu'ndaa ts'om tsiaya na neiiⁿ'eⁿ. 45Matio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om 'u. Ee matsei'yu' na nntseicanda̱a̱'ñena' ñ'oom na seicañeeⁿ 'u, na tso ángel njom'. 46Quia jo' tso María: Ñequio na xcwee' ts'o̱o̱ⁿ matseit'maaⁿ'ndyo̱ Ta Ty'o̱o̱ts'om, 47ndo' neiiⁿ' ts'o̱o̱ⁿya jom, ee cwiluiiñê na macwji'n'maaⁿñê ja. 48Ee ty'oom na wi' ts'oom ñ'eⁿndyo̱, meiiⁿ ts'aⁿ na cwe' cwantindyo ja na mandi'ntjo̱ⁿtya̱ⁿ nnoom. Ndo' je' je', xuee na cwii wjaana', cha'tsondye nn'aⁿ tsjaaⁿ na wjaawicantyjoo' nluena na matio'naaⁿñê ja. 49Ee nqueⁿ na cha'tso najndeii matseixmaaⁿ, t'maⁿ naya jnda̱ s'aaⁿ ñ'eⁿndyo̱. Jom lju' cwiluiiñê, ndo' maxjeⁿ jo' jo' xueⁿ'eⁿ. 50Cha'waa na ndyowana', m'aaⁿ na wi' ts'oom cha'tsoti nn'aⁿ na cwii wjaawicantyjoo' na cwila't'maaⁿ'ndye jom. 51Ee cantyja na s'aaⁿ, t'mo̱ⁿna' chiuu waa najndeii na matseixmaaⁿ. S'aaⁿ na t'oom'ndye nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye cheⁿnquiee cantyja na cwila'tiuu. 52Tyotseit'maaⁿ'ñê nn'aⁿ na cwe' cwantindyo ndo' tjeiiⁿ'eⁿ nn'aⁿ na waa najnda̱ na m'aⁿ n'iaaⁿ. 53Teijneiⁿ nn'aⁿ na nquiu na tjo̱o̱ndye jom. Sa̱a̱ nn'aⁿ na nquiu na tjaa ljo' cotseitjo̱o̱na' joo, tîcateijneiⁿ naⁿ'ñeeⁿ. 54Tyoteijneiⁿ welooya, nn'aⁿ Israel na tyondye'ntjom nnoom, cha ca'mo̱ⁿna' na mañjom ts'oom na nntseicanda̱a̱'ñê ñ'oom na tsoom nda̱a̱na na nnts'aaⁿ. 55Ee tsoom na tijoom cantycwii na wi' ts'oom cha'tsondye nn'aⁿ tsjaaⁿ Israel, majuu Abraham ñequio nn'aⁿ na tuiindye tsjaaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ. 56Ndo' ljoo'ñe María cha'na ndyee chi' ñequio Elisabet. Jnda̱ chii tjalcweeⁿ'eⁿ waⁿ'aⁿ. 57Tue'ntyjo̱ xjeⁿ na nntseincuii Elisabet, quia jo' seincueⁿ cwii tyochjoo. 58Ndo' nn'aaⁿ'aⁿ ñequio nn'aⁿ na m'aⁿ nndyoo' jndyena na jeeⁿ wi' ts'om Ty'o̱o̱ts'om jom. Jo' chii t'omna na neiiⁿna ñ'eⁿñê. 59Xuee na jnda̱ ñeeⁿ na tuiiñe yu'ndaa, tjomndyena na nla'canda̱a̱'ndyena costumbre na waa jo nda̱a̱na na cwil'ana ñ'eⁿ yo'ndaa na naⁿnom. Ndo' tyol'ana na nla'cajndyuna jom xuee' tsotyeeⁿ, Zacarías. 60Sa̱a̱ t'o̱ tsoñeeⁿ, matso: —Nchii jo', maxjeⁿ Juan njñoom. 61Jluena nnoom: —¿Chiuu na luaa'? ndo' tjaa'naⁿ cwii nn'aⁿ'yo' na luaa' jndyu. 62Quia jo' s'o̱o̱ lueena nnom tsotye yu'ndaa na cwitax'eena chiuu l'ue ts'oom na njndyu jnaaⁿ. 63Ndo' jom tcaaⁿ cwii tsom nda̱a̱na. Seiljeiⁿ nacjoo'na': “Juan xuee' yu'ndaam'aaⁿ'.” Ndo' cha'tsondyena tjawee' n'omna. 64Mañejuu xjeⁿ'ñeeⁿ, jnaaⁿ na matseineiⁿ Zacarías, seit'maaⁿ'ñê Ty'o̱o̱ts'om. 65Jeeⁿ ndyaa' tyueneiiⁿ cha'tsondye nn'aⁿ na m'aⁿ nndyoo' ñ'eⁿndyena. T'om ñ'oom cha'waa naquii' ntsjo̱ ts'o̱ndaa Judea cantyja na nmeiiⁿ' tuii. 66Ndo' cha'tso nn'aⁿ na tyondye ñ'oommeiⁿ', jeeⁿ tyola'wena ñ'oom'ñeeⁿ naquii' n'omna. Jeeⁿ tyom'aaⁿ' n'omna, tyota'x'eena nda̱a̱ ntyjeena: —¿Ljo'to cwiluiiñe yu'ndaam'aaⁿ'? Ee jla'no̱ⁿ'na na Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ ts'o̱ nacjoo' yu'ndaa'ñeeⁿ. 67Ndo' Zacarías, tsotye yu'ndaa, too' quii' ts'oom m'aaⁿ Espíritu Santo. Tyoñequiaaⁿ ñ'oom na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om naquii' ts'oom. Tsoom: 68Catseit'maaⁿ'ñena' nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om cwentaa jaa nn'aⁿ Israel, ee jnda̱ jndyoteijneiⁿ jaa nn'aaⁿ'aⁿ ndo' tioml'uaaⁿ jnaaⁿya. 69Quii'ntaaⁿ jaa jnda̱ tqueeⁿ nquii na tjacantyja cwiluiit'maⁿñe na macwji'n'maaⁿñe nn'aⁿ. Cwiluiiñe tsjaaⁿ David na jndyowicantyjoo' na ñejndi'ntjom nnoom. 70Teiyo tsoom na luaa' nnts'aaⁿ ñequio ñ'oom ndyuee profetas cwentaaⁿ'aⁿ na lju' n'om. 71Na nncwjii'ñê jaa luee nn'aⁿ na jndoo jaa, ndo' ñequio luee nn'aⁿ na ticuee' n'om jaa. 72Ndo' nnc'oom na wi' ts'oom welooya na ñet'om teiyo. Macañjom ts'oom ñ'oom'ñeeⁿ na seijndaa'ñetyeeⁿ na lju' tseixmaⁿna'. 73Juu ñ'oom'ñeeⁿ tsoom na nnts'aaⁿ nnom welooya Abraham na ñet'oom teiyoticheⁿ. 74Jo' na nntseicandyaañê jaa luee nn'aⁿ na jndoo jaa cha nndya̱'ntjo̱o̱ⁿya nnoom ñequio na ti'maaⁿ' n'o̱o̱ⁿya. 75Ndo' cha'waati xuee na cwii m'aaⁿtya̱a̱ya, nnc'o̱o̱ⁿya naquii' na jnda̱ tqueⁿljoom'm jaa. Nndya̱'ntjo̱o̱ⁿya nnoom cantyja na maty'iomyana'. 76Ndo' 'u jndaaya, nluiindyu' profeta cwentaa' nquii Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ nandyeticheⁿ. Ee 'u nncja'jndyee' jo nnom Ta na nncwji'yuu'ndyu' cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'cwijom ts'aⁿ na matseijndaa'ñe nato, cha mam'aⁿc'eendye nn'aⁿ quia nncuee'cañoom. 77'U nñequiaa' na nla'no̱ⁿ' nn'aⁿ na m'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ na macwilui'n'maaⁿndyena nc'e na matseit'maⁿ ts'oom jnaaⁿna. 78Nc'e na tjacantyja na wi' ts'om Ty'o̱o̱ts'om jaa, juu na nnaⁿ nandyeticheⁿ, njñoom juu na nntseixueeñe jo nda̱a̱ya. 79Juu nntseixueeñe nda̱a̱ nn'aⁿ na m'aⁿ nacje 'naaⁿ' najo̱o̱ⁿñe na manchjena' joo na wi' na cwitjoom. Ndo' nncjaachom jaa nato na ya nnc'o̱o̱ⁿya jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 80Tjawijndeii tyochjoo Juan. Tjawijndo̱' ts'oom cantyja najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' quia na tue'ntyjo̱ na tsaⁿs'a jom, tyom'aaⁿ jo ndo' yuu tjaa nn'aⁿ c'oom hasta xjeⁿ na seica'mo̱ⁿñê nda̱a̱ nn'aⁿ Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\