Lucas 10

1Jnda̱ teinom nmeiⁿ', tjeii'ñe Jesús nt'omcheⁿ nn'aⁿ, ndyeen'aaⁿ nchoo' qui nchoo' wendyena. Jñoom we we, we wendyena na c'oojndyeena ticwii tsjoom ndo' ticwii joo yuu na quia nncjaa nqueⁿ. 2Tsoom nda̱a̱na: —Jndye nn'aⁿ m'aⁿ na tyoondye ñ'oom naya. Matseijomna' naⁿ'ñeeⁿ cha'cwijom lqueeⁿ na jnda̱ tmaⁿ. Sa̱a̱ naⁿntjom na nntyje lqueeⁿ, meiⁿchjoo tijndye. Cwe' jo' cataⁿ'yo' nnom Ta Ty'o̱o̱ts'om na cajñomtyeeⁿ nt'omcheⁿ naⁿntjom na nntei'jndeii 'o na nntjei'yuu'ndyo' ñ'oom naya nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ. 3Ndo' tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na: —Catsa'yo'. Queⁿ'yo' cwenta, majño̱o̱ⁿya 'o quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na wi'ndye. Matseijomna' 'o cha'cwijom canmaⁿ na m'aⁿ quii'ntaaⁿ lobo. 4Tintsaañ'om'yo' 'naⁿ na cwicañjom s'om, meiⁿ chetsja', meiⁿ lcoom. Ndo' nchii na nla'chjuundyo' na nlaneiⁿ'yo' ñ'eⁿ nn'aⁿ nato. 5Meiⁿnquia w'aa na nntsquie'yo', candu'jndyee'yo' nda̱a̱ nn'aⁿ w'aa'ñeeⁿ: “Quiaa Ty'o̱o̱ts'om na ya m'aⁿ'yo' ñ'eⁿ ntyjee'yo'.” 6Ndo' nn'aⁿ w'aa'ñeeⁿ xeⁿ cwila'xmaⁿ na cato'ñoom naya'ñeeⁿ, quia jo' caljona' quiondyena, sa̱a̱ xeⁿ na ticala'xmaⁿna na nnto'ñoomna juuna', quia jo' calcwe'nnda'na' ñ'eⁿndyo'. 7Ndo' w'aa yuu na nntsquie'yo', jo' caljoo'ndyo'. Nchii cwe' cwii ndo' cwii w'aa nnc'om'yo'. Cwa'yo' ndo' cwe'yo' nantquie na nñe'quiana nda̱a̱'yo'. Ee tsaⁿntjom maxjeⁿ tseixmaaⁿ na co'ñoom na mawantjoom. 8Meiⁿnquia tsjoom na nntsquie'yo' ndo' nnto'ñoomna 'o, cwa'yo' meiⁿnquia nantquie na nñe'quiana nda̱a̱'yo'. 9Calan'maⁿ'yo' nn'aⁿwii na m'aⁿ jo' jo' ndo' candu'yo' nda̱a̱na: “'O nn'aⁿ, juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, matseindyoo'ñena' jo nda̱a̱'yo'.” 10Sa̱a̱ meiⁿnquia tsjoom na nntsquie'yo' na tiñe'cala'ljo nn'aⁿ 'o, calui'yo' ts'om nataa ndo' candu'yo': 11“Cwilaquiaayâ ts'o jnda̱a̱ na niom tsjom'yo' na chuu' nc'a̱a̱'â. Nmeiiⁿ cwil'aayâ na cwit'mo̱o̱ⁿyâ na 'o tiñe'cato'ñoom'yo' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ cala'no̱ⁿ'yo' juu na matsa̱'ntjoom nn'aⁿ matseicandyoo'ñena' na m'aⁿ'yo'.” 12Quia jo' tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na: —Nndye'yo' nntsjo̱o̱ quia na nncue'ntyjo̱ xuee na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, nlco'wi'tina' nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ, nchiiti nn'aⁿ tsjoom Sodoma. 13’Wi' nntjom'yo' 'o nn'aⁿ tsjoom Corazín. Mati 'o nn'aⁿ tsjoom Betsaida, ee xeⁿ jo nda̱a̱ nn'aⁿ tsjoom Sidón ñ'eⁿ Tiro t'mo̱o̱ⁿya juu najndeii na matseixmaⁿya cha'xjeⁿ t'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱' 'o, tyuaa' jla'canda̱a̱'ndye naⁿ'ñeeⁿ na teindyuaandyena na tcwee'na liaa na ta̱a̱ ndo' tioona tsjaa' nqueⁿna na cwit'mo̱o̱ⁿna na cwilcwe' n'omna. 14Cwe' jo', xuee na nntu'xeⁿndye nn'aⁿ, t'maⁿti nlco'wi'na' 'o nchiiti nn'aⁿ tsjoom Tiro ñ'eⁿ Sidón. 15'O nn'aⁿ tsjoom Capernaum, ¿aa ndya' cwilatiuu'yo' na cañoom'lueecheⁿ nntseiwendyena' 'o, cwe' ee na jndye ts'iaaⁿ s'aaya quii'ntaaⁿ'yo'? Maxjeⁿ nntiom Ty'o̱o̱ts'om 'o yuu na njoomticheⁿ na maco'wi'na' nn'aⁿ. 16’Ts'aⁿ na mandii ñ'oom na cwiñe'quia'yo', mañ'oomya jo' mañeeⁿ. Sa̱a̱ 'ñeeⁿ na nts'o̱o̱ 'o, maja mach'ee tsaⁿ'ñeeⁿ na nts'o̱o̱ⁿ. Ndo' 'ñeeⁿ na nts'o̱o̱ ja, nquii na jñom ja mach'ee tsaⁿ'ñeeⁿ na nts'o̱o̱ⁿ. 17Quia na jnda̱ tquiennda' ndyeen'aaⁿ nchoo' qui nchoo' we naⁿ'ñeeⁿ na jñom Jesús, ñequio na neiiⁿna jluena: —Ta, hasta naⁿjndii tuee'ndyecje nda̱a̱yâ ñequio xue'. 18Tso Jesús nda̱a̱na: —Ntyjiiya na jnda̱ tyuii' najndeii na ñeseixmaⁿ Satanás. Ñejomto tiooñê cha'cwijom tioo chom tsuee. 19Ja jnda̱ tquiaya najnda̱'yo', cha meiiⁿ candyue'yo' canduu ñ'eⁿ caljo̱, meiⁿchjoo tjaa ljo' nntjom'yo'. Ndo' nnaⁿndyo' ñequio cha'tso najndeii na matseixmaⁿ Satanás na m'aaⁿ nacjo'yo'. Meiⁿcwii nmeiⁿ' xocal'a nata̱' 'o. 20Sa̱a̱ tinc'om'yo' na neiⁿ'yo' cwe' cantyja na cwituee'ndyecje naⁿjndii nda̱a̱'yo'. C'om'yo' na neiⁿ'yo' nc'e na jnda̱ teiljeii ncue'yo' cañoom'luee. 21Mañejuuti xjeⁿ'ñeeⁿ, tioo na neiiⁿ' Jesús nc'e Espíritu Santo. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na matseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om, tsoom: —Matseit'maaⁿ'ndyo̱ 'u Tsotya̱ya na cwiluiindyu' na matsa̱'ntjom' cañoom'luee ñequio nnom tsjoomnancue. Ee jnda̱ tanty'iuu'ndyu' ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwe' jndo̱'to n'om ñequio nn'aⁿ na jeeⁿ t'maⁿ cwila'no̱ⁿ'. Ndo' jnda̱ seicano̱o̱ⁿ' joona' nda̱a̱ nn'aⁿ na cje cwil'a. Mayuu' Ta, ee luaa' waa na tjawee' ts'om'. 22Jnda̱ jo' seineiⁿnnda' Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ na cwindye, tsoom: —Nquii Tsotya̱ya Ty'o̱o̱ts'om cha'tso nnom jnda̱ tioom l'o̱o̱ya. Tjaa 'ñeeⁿ matsei'no̱ⁿ' chiuu tseixmaⁿya na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ, macanda̱ nqueⁿ ntyjeeⁿ. Meiⁿ tjaa 'ñeeⁿ matsei'no̱ⁿ' chiuu tseixmaⁿ Tsotya̱ya, macanda̱ ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ mantyjiiya. Ndo' mati meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na l'ue ts'o̱o̱ⁿ na nntsei'no̱ⁿ' chiuu tseixmaⁿ Tsotya̱ya, mañequia na nntsei'no̱ⁿ'. 23Quia jo' taqueeⁿ, nty'iaaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, tsoom nda̱a̱na na ñenquieena: —Jeeⁿ neiiⁿ nn'aⁿ na cwinty'iaanda̱a̱ ts'iaaⁿ na cwinty'ia'yo' na mats'aaya. 24Candye'yo' nntsjo̱o̱, jndye profetas ñequio reyes na tyotsa̱'ntjom, jeeⁿ tyocantyjaa' n'omna na nnty'iaanda̱a̱na ts'iaaⁿmeiⁿ' na cwinty'ia' 'o na mats'aa ndo' na nndyena ñ'oom na cwindye' 'o na mañenquia, sa̱a̱ tîcanty'iaana meiⁿ tîcandyena. 25Teintyjee' cwii ts'aⁿ na ma'mo̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Tax'ee nnom Jesús na cwe' ñe'canty'iaa' chiuu nnts'aaⁿ. Matso: —Ta, ¿cwaaⁿ na tseixmaⁿya na cats'aa cha na nndaya na ticantycwii na nncwa'ndo̱'a? 26T'o̱ Jesús nnom, tsoom: —¿Chiuu t'maⁿ ljeii na mawaa? ¿Chiuu matsei'no̱ⁿ' na matsei'naⁿ' juuna'? 27T'o̱ tsaⁿ'ñeeⁿ, matso: —Ljeii'ñeeⁿ luaa matsa̱'ntjomna': “C'oom' na candya' ts'om' Ta Ty'o̱o̱ts'om cwenta' ñequio na xcwee'ya ts'om', ñequio cha'waa na jnda ntyji', ñequio cha'waa na jndu' ndo' ñequio cha'waa na jndo̱'ya ts'om'.” Ndo' mati matsona': “C'oom' na wi' ts'om' x'ia' cha'xjeⁿ na jnda ntyji' ñequio nncu'.” 28Quia jo' tso Jesús nnom: —Majo'ndyo ñ'oom na t'o̱'. Catseicanda̱' nmeiⁿ', quia jo' nnda' na nncwando'. 29Sa̱a̱ tsaⁿ'ñeeⁿ na ñe'cwji'yañe cheⁿnqueⁿ tax'eennaaⁿ'aⁿ 'ndyoo Jesús, tsoom: —¿'Ñeeⁿ juu cwiluiiñe x'iaya? 30T'o̱ Jesús, tsoom: —Ndi', t'oom cwii tsaⁿs'a. Jnaaⁿ Jerusalén na wjaacueeⁿ tsjoom Jericó ndo' tioondye naⁿcanty'ue cjoom'm. Tjeii'na 'naaⁿ'aⁿ, jla'quiee'ndyena jom, 'ndyena jom na majaaweeⁿ'eⁿ. 31Ndo' seijomna' na wjaacue cwii tyee cwentaa nn'aⁿ judíos juu nato'ñeeⁿ. Ndo' quia na ljeiiⁿ juu ts'aⁿ na tquiee'ñe, tjanquiaañê, chii teinoom'm. 32Majo'ti s'aa cwii ts'aⁿ levita. Jnda̱ na mawjaawiñoom'm jo' jo' ndo' ljeiiⁿ juu, majo'ti tjanquiaañê chii teinoom'm. 33Sa̱a̱ cwii ts'aⁿ ndyuaa Samaria na wjaa nato'ñeeⁿ, quia na tjawiñoom'm tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' na nty'iaaⁿ'aⁿ juu tioo na jeeⁿ wi' ts'oom. 34Tjantyjaaⁿ'aⁿ juu. Tioom seitye ñ'eⁿ winom yuu na tquiee'ñe, jnda̱ chii seityeeⁿ liaa. Jnda̱ jo' tei'caljoom juu quioo' na ñeljoom. Tjañ'oom juu w'aa na cwe' cwiquieya nn'aⁿ. Jo' jo' teix'eeⁿ juu. 35Cwiicheⁿ xuee quia na mawjaⁿ, tjeiiⁿ'eⁿ we tsjo̱'ñjeeⁿ s'om denarios, tquiaaⁿ joona' nnom ts'aⁿ na waa' w'aa'ñeeⁿ. Tsoom nnom: “Cateix'ee' jom ndo' xeⁿ nlcaⁿtina' s'om, quia nndyo̱lcwa̱'a, ntseicanda̱a̱'ndyo̱.” 36Quia jo' tax'ee Jesús 'ndyoo tsaⁿ na matsei'naaⁿ' ljeii na tqueⁿ Moisés, tsoom: “¿Chiuu matsei'tiuu', 'ñeeⁿ cwii na ndyeendye naⁿ'ñeeⁿ cwiluiiñe x'iaa' ts'aⁿ na tioondye naⁿcanty'ue nacjoo'?” 37T'o̱ tsaⁿ'ñeeⁿ, matso: —Juu ts'aⁿ na ty'oom na wi' ts'om ñ'eⁿñê cwiluiiñe x'iaaⁿ'aⁿ. Ndo' tso Jesús nnom: —Cja', ndo' majo'ti catsa'. 38Tjatjati Jesús ñequio nn'aⁿ na cwi'oo ñ'eⁿñê. Tquiena cwii tsjoom chjoo. Ndo' cwii yuscu na jndyu Marta, seiljo joona waa'. 39M'aaⁿ tyjee tsaⁿ'ñeeⁿ na jndyu María, juu tjacjoo cwii ntyjaa' Jesús na mandii ñ'oom na matseineiiⁿ. 40Sa̱a̱ Marta, tileicalui'ñê na jeeⁿ matsein'oom'ñê. Tjantyjaaⁿ'aⁿ Jesús, tsoom nnom: —Ta, ¿aa mando' na ñenco̱ ma'ndii nomtyjo̱ na catsei'n'o̱o̱ⁿ'ndyo̱? Catsu' nnoom na cateijneiⁿ ja. 41T'o̱ Jesús, tsoom nnom: —'U leii, Marta, t'maⁿ matseiñ'eeⁿ'na' 'u na jndye ñ'omtiuu m'aaⁿ'. 42Sa̱a̱ ñecwii waa na macaⁿna', ndo' nomty'iu' María jnda̱ tjeii'ñê cwii na yati cwentaaⁿ'aⁿ, na mañeeⁿ ñ'oom naya. Ndo' tjaa 'ñeeⁿ nncwji' na matseixmaaⁿ juuna'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\