Lucas 12

1Yocheⁿ na luaa', jndye meiⁿ nn'aⁿ tjatjomndye hasta tyotei'caljoondye ntyjeena na tyeeⁿ m'aⁿna. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na tyotseineiⁿjñeeⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Matsoom: —Cal'a'yo' cwenta ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ fariseos, ee we waa cwila'tiuuna. Ndo' ñ'oom'ñeeⁿ wjaanty'eena' cha'na cwiwicandi' ndaaljo' naquii' tsqueeⁿ tyoo'. 2Tjaa'naⁿ cwii na cwe' wanty'iuu' waa na xocano̱o̱ⁿ ndo' tjaa'naⁿ meiⁿcwii na cwe' nty'iu na xocaliu nn'aⁿ. 3Cwe' nc'e jo', cha'tso na ñejndu'yo' yuu najaaⁿñe, maxjeⁿ nleitquioo' ñ'oom'ñeeⁿ yuu na xuee. Ndo' ñ'oom na jnda̱ jlaneiⁿ'yo' na ñemaaⁿ' ñemaaⁿ' naquii' l'aa na ta̱', maxjeⁿ nleic'uaana' ch'eⁿ. 4’'O nn'aⁿ na ya ñ'oom ja ñ'eⁿndyo', nndye'yo' nntsjo̱o̱, tinc'om'yo' na nquia'yo' nn'aⁿ na cwila'cwjee nn'aⁿ ee tjaa ljo' cwii nnda̱a̱ nl'atina ñ'eⁿndyo'. 5Ja m'mo̱o̱ⁿ 'ñeeⁿ na nnc'om'yo' na nquia'yo'. C'om'yo' na nquia'yo' nquii Ty'o̱o̱ts'om. Ee jom waa najneiⁿ na nncjoom'm 'o naquii' b'io quia na jnda̱ tjeiiⁿ'eⁿ na cwitando'yo'. Mayuu' matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', jom c'om'yo' na nquia'yo'. 6’'Om cantsaa nch'u ¿aa nchii ñewe tsjo̱'ñjeeⁿ cwileil'uandyeyo'? Sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', meiⁿcwiindye jooyo' tyootsuu' ts'om Ty'o̱o̱ts'om. 7Majndeiiticheⁿ 'o. Hasta ticwii cwii soonqueⁿ'yo', jnda̱ tei'nchona'. Jo' chii tintyue'yo', ee 'o jndandyo'ti'yo' nchiiti cantsaa nch'u na jndyendye. 8’Nndye'yo' nntsjo̱o̱, meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na macwji'yuu'ñe cantyja 'naⁿya jo nda̱a̱ nn'aⁿ, mati ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee nncwji'yuu'ndyo̱ na mawajnaⁿ'a tsaⁿ'ñeeⁿ jo nda̱a̱ ángeles cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 9Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na macwji'ñe cantyja 'naⁿya jo nda̱a̱ nn'aⁿ, mati ja nntsjo̱o̱ na ticwajnaⁿ'aⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ jo nda̱a̱ ángeles cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 10’Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matso cwii ñ'omntjeiⁿ nacjo ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, Ty'o̱o̱ts'om nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'oom tsaⁿ'ñeeⁿ. Sa̱a̱ ts'aⁿ na nncju' ñ'omwi' nacjoo' Espíritu Santo, taxocatseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om juu. 11’Quia na nnc'oocho nn'aⁿ 'o jo nda̱a̱ nn'aⁿ na cwitu'xeⁿ ñ'oom naquii' lan'om nch'u, oo jo nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ, xjeⁿ'ñeeⁿ tinc'om'yo' ñ'omtiuu cwaaⁿ ñ'oom nla'lcwe'yo' 12ee xjeⁿ'ñeeⁿ nquii Espíritu Santo m'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo' cwaaⁿ ñ'oom nndu'yo'. 13Quia jo' cwii ts'aⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na jndyendye, tso: —Ta, catsu' nnom ti'xio̱o̱ na cato̱o̱ⁿ'o̱ⁿ 'naⁿ na 'ndii tsotya̱a̱yâ, nlo'ño̱ⁿya na tseixmaⁿna' cwentaya. 14T'o̱ Jesús nnom, matsoom: —'U re, ja nchii cwiluiindyo̱ na cu'xa̱ⁿya ñ'oom 'naⁿ'yo' oo na cato̱o̱ⁿ'a 'naⁿ'yo'. 15Jnda̱ jo' tsoom nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ: —¿Aa jndo'yo'? Nmeiiⁿ' quich'eena'. Queⁿndyo' cwenta na tilaqueeⁿ n'om'yo' 'naⁿ. Ee na wando' ts'aⁿ nchii manaⁿna' cwe' na jndye 'naaⁿ'aⁿ niom. 16Quia jo' mati seineiiⁿ cwii ñ'oom na cwe' tjañoom', tsoom: —Tyom'aaⁿ cwii tsaⁿtya na ya tyuaaⁿ'aⁿ ndo' jeeⁿ ya tyowe' ntjoom'm. 17Tyotseitioom naquii' ts'oom, matsoom: “Chiuu chiuu nnts'aayo̱ ee tjaa'naⁿ yuu ya nntseiwa̱ya 'naⁿ na tue'.” 18Seineiⁿ cheⁿnqueⁿ, tsoom: “Ntyjii chiuu nnts'aa, nntseityuii'a nda̱' yuu na cwicañjom na cwiwe' ndo' nnts'aa nt'omcheⁿ na nt'maⁿti. Jo' jo' nntseiwa̱ cha'tso na tue' ñequio nt'omcheⁿ 'naⁿya. 19Ndo' nntsjo̱o̱cheⁿnco̱ no̱o̱ⁿ: Je' je' yuu'a, jndye 'naⁿya jnda̱ seiwa̱ na nleijndeiina' jndye ndyu. Je' nncwajndya̱, nlcwaa'a ndo' nnc'ua. Nnc'o̱o̱ⁿ na neiⁿnco ts'o̱o̱ⁿ.” 20Sa̱a̱ tso Ty'o̱o̱ts'om nnoom: “Ntjeiⁿndyu' 'u. Tsjom je' nnc'io' ndo' cha'tso 'naⁿ' na jnda̱ seiwe', ¿'ñeeⁿ nljona' l'o̱?” 21Maluaa' nntjom ts'aⁿ na tomti ñjom ts'om na matseit'ue 'naaⁿ'. Sa̱a̱ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om tseixmaⁿ na jñeeⁿ'ñe. 22Ndo' tso Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê: —Cwe' jo' na matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', tanc'om'yo' na jeeⁿ jndye m'aaⁿ' n'om'yo' cantyja 'naⁿ na macaⁿna' 'o tsjoomnancue, yuu nlui' na nlcwa'yo' ndo' na nlcwee'yo'. 23Ee t'maⁿti tseixmaⁿ na cwitando'yo' nchiiti nantquie na cwicwa'yo'. Ndo' cajndandyo'ti'yo' nchiiti lia'yo'. 24Queⁿ'yo' cwenta candyaa, tiquinomyo', meiⁿ tiquila'weyo' ntjom na cwiwe', meiⁿ l'aa yuu na nla'weyo' nantquie tjaa'naⁿ, ndo' meiⁿ nda̱' 'naaⁿyo' tjaa'naⁿ sa̱a̱ Ty'o̱o̱ts'om mateix'eeⁿ jooyo'. 'O cajndandyo'ti ntyjeeⁿ, nchiiti cwe' candyaa. 25¿'Ñeeⁿ cwii 'o nnda̱a̱ nnts'aa na nleitcooñeti meiiⁿ ñe'chjoowi', cwe' na jeeⁿ jndye matseitiuu? 26Quia jo' xeⁿ xonda̱a̱ nl'a'yo' meiⁿ ñechjoowi' luaa', cwe' ts'iaaⁿ' na jeeⁿ jndye cwilatiuu'yo' cantyja 'naaⁿ nt'omcheⁿ na majndeiiticheⁿ jo' xonda̱a̱ nl'a'yo'. 27’Queⁿ'yo' cwenta chiuu waa na neiⁿncoo' ljaa' canchii'. Tiquil'ana' ts'iaaⁿ, meiⁿ tiquil'ana' canduu na nluii liaana'. Sa̱a̱ nndye'yo' nntsjo̱o̱, meiⁿ nquii rey Salomón, xcwe xjeⁿ na tjacantyja na tyañê ticue'ntyjo̱ na neiⁿncoo' liaⁿ'aⁿ cha'na neiⁿncoo' cwii ljaa' canchii'ñeeⁿ. 28Xeⁿ luaa' waa na mach'ee Ty'o̱o̱ts'om, na neiⁿncoo' ljaa' tscojnda̱a̱, ndo' 'io cha nlcona', aa nchii majndeiiticheⁿ ntyjeeⁿ chiuu nlcwee' 'o liaa, 'o nn'aⁿ na ticalayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ jom. 29Nc'e jo' tanc'om'yo' na jaawa jaacue m'aaⁿ' n'om'yo' na nlcwa'yo' ndo' na nncwe'yo'. Tanc'om'yo' na jeeⁿ chjoo' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ' nmeiⁿ'. 30Ee ñenquii'cheⁿ nmeiⁿ' cwil'uee nn'aⁿ cha'waa tsjoomnancue. Sa̱a̱ nquii Tsotye'yo', mantyjeeⁿ na tjo̱o̱ndyo' cha'tso nmeiⁿ'. 31Jo' chii 'o, cal'ue'yo' cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om ndo' nto'ñoom'yo' cha'tso 'naⁿmeiⁿ'. 32’'O nn'aⁿ tmaaⁿ' chjoo cwentaya, tila'catyuendyo', ee cjaawee' ntyjii Tsotye'yo' na nlaxmaⁿ'yo' cantyja na matsa̱'ntjoom. 33Canda̱a̱'yo' 'naⁿ'yo' na niom ndo' cal'a'yo' naya ndyeñeeⁿ'. Xeⁿ luaa' nl'a'yo', cañoom'luee nlat'ue'yo' 'naⁿ'yo' yuu na xocandyue ee jo' jo' xocanda̱a̱ nncjaaquiee' tsaⁿcanch'ue meiⁿ candiu tixocala'ndaa'yo' joona'. 34Ee yuu na cwilawe'yo' naya 'naⁿ'yo', jo' jo' quit'maⁿ n'om'yo'. 35Seineiⁿ Jesús chiuu nnts'aana' quia na nncwjee'nnaaⁿ'aⁿ. Tsoom: —C'om'c'eendyo' na cwimei'ndo'yo' ja. C'om'yo' cha'na nn'aⁿ na m'aⁿ moso na ñequii'cheⁿ xuee chom lámpara 'naaⁿna. 36Cwimei'ndoo'na patrom 'naaⁿna na nncwjeeⁿ'eⁿ na tjaaⁿ yuu toco ts'aⁿ. Quia na m'maaⁿ 'ndyoots'a, m'aⁿc'eendyena na nla'canaaⁿndyena. 37Matseineiiⁿ'ñe patrom mosoom'm quia na nncwje'cañoom na nljeiiⁿ na ya cwenta cwil'ana. Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', nntseijndaa'ñê na nntseiñ'oom'ñê ljo' nlcwa'na. Ndo' nnts'aaⁿ na cwindyuaandyena nacañoom' meiⁿsa na nndi'ntjoom nda̱a̱na. 38Maxjeⁿ matio'naaⁿñena' moso'ñeeⁿ xeⁿ nljeiiⁿ na m'aⁿc'eendyena, meiiⁿ aa nncwjeeⁿ'eⁿ xcwe tsjom oo jaancoo. 39Ndo' cala'no̱ⁿ'yo' ñ'oomwaa, juu ts'aⁿ na cwiluiitquieñe naquii' w'aa, xeⁿ ntyjeeⁿ ljo' xjeⁿ nncwjee' tsaⁿcach'ue, quia jo' nnc'oomc'eeñê ndo' tixonquiaaⁿ na nncjaaquiee' tsaⁿ'ñeeⁿ naquii' w'aa. 40Mati 'o c'om'c'eendyo', ee ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee majuuto xjeⁿ na ticalatiuu'yo' na nncwja̱, majo'to xjeⁿ'ñeeⁿ nncwja̱'caño̱o̱ⁿ. 41Quia jo' tso Pedro nnoom: —Aa ndi' Ta, ¿aa cwe' nda̱a̱ jâ matsei'neiⁿ' ñ'oom tjañoom'waa', oo aa mati nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ? 42T'o̱ Jesús, tsoom: —¿'Ñeeⁿ juu jo' matseitiuu' na cwiluiiñe moso tquiee na cjee matseino̱ⁿ' ndo' na matseicanda̱? Tsaⁿ'ñeeⁿ nnty'iom patrom ts'iaaⁿ na cando' tsaⁿ'ñeeⁿ ntyje mosoñe na nñequiaa nantquie na nlcwa' naⁿ'ñeeⁿ quia cwiwee' xjeⁿ. 43Mañequiaana' na neiiⁿ' moso'ñeeⁿ quia na nncwje'cañoom patrom 'naaⁿ'aⁿ na nljeii na ya mach'eeⁿ. 44Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', l'o̱ juu nñequiaa patrom cha'tso 'naaⁿ'aⁿ na niom na cateix'ee joona'. 45Sa̱a̱ xeⁿ mosotquiee'ñeeⁿ nntseitioom: “Tjo̱o̱cheⁿ na nncwjee' patrom 'naⁿya.” Ndo' jo' na nnto̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na nncwjaaⁿ'aⁿ cha'tso ntyjemosoñê, naⁿnom ndo' naⁿlcu. Nlcwa'jndoo'ñê, nnc'om ndo' nñeⁿ. 46Majuuto xuee na tic'oomc'eⁿ ndo' na taqueⁿtoom cwenta, nncwje'cañoom patrom 'naaⁿ'aⁿ, quia jo' cwajndii nnchoom'm. Jnda̱ jo' nncju'na' jom yuu na m'aⁿ nn'aⁿ na tîcala'yu' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 47’Ee moso'ñeeⁿ mantyjeeⁿ ljo' l'ue ts'om patrom 'naaⁿ'aⁿ na cats'aaⁿ sa̱a̱ tîcatseijndaa'ñê, meiⁿ tîcatseicana̱a̱ⁿ yuu na l'ue ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ, jo' chii jeeⁿ jndye nnchoom'm. 48Sa̱a̱ moso na seitjo̱o̱ñe cwe' ticatsei'no̱ⁿ' ljo' nnts'aa, meiiⁿ na nnchuu' sa̱a̱ tijndye. Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na t'maⁿ ts'iaaⁿ maco'ñom, jndye nlcaⁿna' na cats'aaⁿ. Ndo' ts'aⁿ na t'maⁿ xuu jnda̱ ty'iom ts'aⁿ juu, majndyeti nnom nñequiaaⁿ cwenta. 49’Ja jndyo̱o̱ na jndyo̱cwjaa'ndyo̱ chom quii'ntaaⁿ nn'aⁿ tsjoomnancue. Ndo' toom cwe' na cwiluii naljo'. 50Waa cwii na jndei'na' na catjo̱ⁿya, na nnc'io̱ya. Ndo' jeeⁿ matsei'ndaa'na' ntyjii hasta xuee na nntseicanda̱a̱'ñena' jo'. 51Ticala'tiuu'yo' na jndyo̱o̱ tsjoomnancue na caljoyaandye nn'aⁿ ñ'eⁿ nc'iaana. Ja jndyo̱o̱ na jndyo̱cwjaa'ndyo̱ tia' nn'aⁿ. 52Ee je' xuee na cwii wjaatina', nn'aⁿ na ñe'cwii w'aa nnto̱ⁿ'ndyena, ndyeendye naⁿ'ñeeⁿ nnc'omna nacjoo we, ndo' wendye naⁿ'ñeeⁿ nnc'omna nacjoo ndyee. 53Maxjeⁿ nnto̱ⁿ'ndye nn'aⁿ. Tsotye ts'aⁿ wjaⁿ nacjoo' ti'jnaaⁿ, ndo' ti'jnaaⁿ wjaa nacjoom'm. Tsondyee ts'aⁿ wjaⁿ nacjoo' nomjnaaⁿ ndo' nomjnaaⁿ wjaa nacjoom'm. Ndo' wjaⁿ nacjoo' nomnntsaaⁿ'aⁿ ndo' nomnntsaaⁿ'aⁿ wjaa nacjoom'm. 54Mati tso Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ na jndyendye: —Quia na cwinty'ia'yo' na cwicalui' nchquiu ntyja na majaacue ñe'quioom', mantyja quindu'yo' na manncua', ndo' mayuu' na ljo'. 55Ndo' quia na cwinty'ia'yo' na manaⁿ jndye ntyja na macalui' caxjuu tsoom'naaⁿ, quindu'yo': “Je' nleijmeiⁿ'”, ndo' mayuu' na ljo'. 56'O nn'aⁿ na cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ cwilacanda̱a̱'ndyo' cwe' cha canty'iaa nn'aⁿ, jeeⁿ jndo̱' n'om'yo' na cwiliu'yo' cantyja na cwichuii' nnom tsjoomnancue ñequio tsjo̱'luee. Sa̱a̱ ¿chiuu na tileicala'no̱ⁿ'yo' cantyja na mats'aaya quii'ntaaⁿ'yo' je'? 57Tsoticheⁿ Jesús nda̱a̱na: —¿Chiuu na ticatjei'yo' cwenta yuu waa na maty'iomyana'? 58Quia na nlqueⁿ ts'aⁿ na quio matseintja'ndyu' ñ'oom nacjo', yocheⁿ na ñjomndyo' nato na tsa'yo' na nntjomndyo' wats'iaaⁿ, queⁿndyu' na cwaⁿ'ya' jom, cha tints'aana' na nleiñ'oomtsco̱o̱'ñê 'u ñ'eⁿ ñ'oom jo nnom jwe. Ndo' jwe'ñeeⁿ nñequiaaⁿ cwenta 'u luee sondaro. Ndo' joona nntuee'na' 'u w'aancjo. 59Nndi' nntsjo̱o̱, taxocalui' jo' jo' hasta na jnda̱ tiom'nchaa'ndyu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\