Lucas 13

1Maxjeⁿ'ñeeⁿ tquie'cañom nn'aⁿ na jla'candiina Jesús na sa̱'ntjom Pilato na cwje nt'om nn'aⁿ galileos xcwe xjeⁿ na cwila'cwjeena quioo' na cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. Seitjoom'na' nioomna ñequio nioom quioo'ñeeⁿ. 2T'o̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom: —¿Aa cwila'tiuu'yo' na luaa' tjoomna ee na t'maⁿti jnaaⁿna waa, nchiiti cha'tso nt'omcheⁿ nc'iaana ndyuaa'ñeeⁿ? 3Nndye'yo' nntsjo̱o̱, meiⁿchjoo nchii jo'. Ee mati xeⁿ ticalcwe' n'om'yo', cha'tsondyo' nntsuundyo' cha'xjeⁿ na tsuundye joona. 4Ndo' joo quin'oom nchoo' ndyee nn'aⁿ na tja̱ quia na tioo w'aandye nacjoona nndyoo' peila Siloé, ¿aa cwilatiuu'yo' na naⁿ'ñeeⁿ t'maⁿti tyola'tjo̱o̱ndyena, nchiiti cha'tsondye nn'aⁿ na tyom'aⁿ Jerusalén? 5Nndye'yo' nntsjo̱o̱, meiⁿchjoo nchii jo', ee mati meiiⁿ 'o xeⁿ ticalcwe' n'om'yo', cha'tsondyo' maluaa' nntsuundyo' cha'xjeⁿ na tsuundye joona. 6Quia jo' seineiiⁿ ñ'oomwaa na tjañoom' na ma'mo̱ⁿna' na macaⁿna' na calcwe' n'om nn'aⁿ. Matsoom: —Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ, tyomeintyjee' ts'oom higuera naquii' ntjoom'm. Ndo' tjacal'ueeⁿ ta̱a̱' ts'oom'ñeeⁿ sa̱a̱ tjaa ljo' ljeiiⁿ. 7Jo' chii tsoom nnom ts'aⁿ na mach'ee cwenta ntjoom'm: “Canty'ia', ts'oom higuerawaañe, jnda̱ ndyee chu na mandyo̱o̱cal'ua̱ ta̱a̱'na' ndo' tjaa ljo' coljeiya. Cwa c'ua' juuna' ee cwe' ts'iaaⁿ' matseityeeⁿñena' nomtyuaa.” 8Sa̱a̱ t'o̱ tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom, tso: “Ta, ca'ndii'ya' juuna' meiiⁿ cwe' chuwaa hasta na jnda̱ 'ña̱a̱ⁿ ndiocheⁿ x'eena' ndo' nntio̱o̱ⁿ ts'o to'. 9Xeⁿ nnts'aana' ta̱, ya. Ndo' xeⁿ tjaa'naⁿ, quia ljo'cheⁿ c'ua' juuna'.” 10Cwii xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ tyo'mo̱ⁿ Jesús naquii' wats'om chjoo. 11Jo' jo' tyom'aaⁿ cwii yuscu na jnda̱ quin'oom nchoo' ndyee chu na tei'caljoo jndyew'ii naxeⁿ'. Jeeⁿ ntyjo̱ tyojaacaⁿ ndo' meiⁿchjoo tileicwintyjeeⁿ'eⁿ nayuu. 12Quia na nty'iaa' Jesús tsaⁿ'ñeeⁿ, t'maaⁿ juu, tsoom nnom: —'U nomxjo̱o̱, je' jnda̱ jndyaandyu' tycu na wi'. 13Quia jo' tioom l'o̱o̱ⁿ nacjoo', mantyja jliuu naxeⁿ'. Ndo' tyotseit'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om. 14Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na cwiluiitquieñe wats'om'ñeeⁿ, seiw'eeⁿ na sein'maⁿ Jesús tsaⁿ'ñeeⁿ xuee na cwita'jndyeena. Tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ: —Yom xuee wanaaⁿ na cal'a'yo' ts'iaaⁿ. Joo ncueemeiⁿ' quio'yo' na nn'maaⁿ'yo', nchii xuee na cwita'jndya̱a̱ya. 15Ndo' t'o̱ Jesús nnom, tsoom: —'O nn'aⁿ na cwe' cwil'a'yo' na ndoo' na jeeⁿ cwilacanda̱a̱'ndyo', ¿aa meiⁿcwindyo' 'o tiquila'canaⁿ'yo' quioo'jndyo oo snom njmeiⁿ'yo' yuu na macwa'yo' ndo' na nntsaala'c'u'yo' ndaa juuyo' xuee na cwita'jndya̱a̱ya? 16Ee yuscum'aaⁿ', na cwiluiiñe tsjaaⁿ 'naaⁿ' Abraham na jnda̱ quin'oom nchoo' ndyee chu na maco'wi' Satanás jom, ¿aa ticaty'iomna' na nndyaañê nawii'waa' xuee na cwita'jndya̱a̱ya? 17Yocheⁿ na matseineiiⁿ ñ'oommeiⁿ', tioo na jeeⁿ jnaaⁿ cha'tso nn'aⁿ na jndoo jom. Sa̱a̱ nn'aⁿ na jndyendye, s'aana' na jeeⁿ neiiⁿna nc'e cha'tso ts'iaaⁿ na cajnda na tyoch'eeⁿ. 18Jnda̱ chii tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na: —Juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, ¿ljo' ñ'eⁿ matseijomna' cantyja 'naaⁿ'na'? 19Juuna' matseijomna' cha'na lqueeⁿ' ts'oom mostaza na jeeⁿ cajnda̱a̱. Seic'oom ts'aⁿ juuna' naquii' ntjoom'm. Tyuaa' tjawijndeiina', tue'ntyjo̱ na teit'maⁿna' hasta tyol'a cantsaa cantquiaayo' naquii' l'o̱na'. 20Ndo' tsonnaaⁿ'aⁿ nda̱a̱na: —¿Ljo' cwiicheⁿ na nntseijo̱o̱ⁿ'a juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om? 21Juuna' matseijomna' cha'na ndaaljo' na tjaa'ñe cwii yuscu naquii' ndyee tsua' xjeⁿ jnda̱a̱ tyoo'. Ndo' seicandeii'na' cha'waa tsqueeⁿ tyoo'ñeeⁿ. 22Quia jo' tjawinom Jesús njoom nt'maⁿ ndo' njoom nch'u na tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ yocheⁿ na tyocanjoom nato na wjaⁿ Jerusalén. 23Cwii ts'aⁿ tax'ee nnoom, tso: —Ta, ¿aa tijndye nn'aⁿ na nlui'n'maaⁿndye? 24T'o̱o̱ⁿ, matsoom nda̱a̱na: —'Ndyoots'a cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, cantuuna'. Calajnda̱'yo' na ntsaaquie'yo' juuna'. Ee jndye nn'aⁿ na ñe'c'ooquie' jo' jo', sa̱a̱ xocanda̱a̱ nl'ana. 25Ee quia na jnda̱ teicantyja nquii ts'aⁿ na waa' w'aa'ñeeⁿ na nntseicu'tyeeⁿ 'ndyoots'a, quia jo' 'o na m'aⁿ'yo' ch'eⁿ nnto̱'yo' na ncwaⁿ'yo'. Nndu'yo': “Ta, catseicanaaⁿndyu' na ntsaquia̱a̱'â.” Sa̱a̱ jom nnc'o̱o̱ⁿ nndyue'yo', nntsoom: “Ticaljeii yuu nn'aⁿ 'o.” 26Quia jo' nnto̱'yo' na nndu'yo' nnoom: “Jâ tsuu, tyocwaa'â ñ'eⁿndyu' ndo' tyo'mo̱o̱ⁿ' nda̱a̱yâ xcwe naquii' tsjoomyâ.” 27Sa̱a̱ jom nnc'o̱o̱ⁿ, nntsoom: “Jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱'yo' na ticaljeii yuu nn'aⁿ 'o. Quindyo̱'yo' ñjaaⁿ, 'o nn'aⁿ na cwil'a'yo' natia.” 28Jo' jo' nnc'om'yo' na nlaxua'yo' na matsei'ndaa'na' nquiu'yo' ndo' nnteiⁿnquie'yo' ndei'n'om'yo' na maquiina' 'o. Ee nnty'ia'yo' Abraham, Isaac, Jacob ndo' ñ'eeⁿ cha'tso profetas, na m'aⁿna yuu na matsa̱'ntjoom, sa̱a̱ 'o jnda̱ 'ndiina' ch'eⁿ. 29Quia ljo' nlquie nn'aⁿ na nnaⁿ ndiocheⁿ tsjoomnancue. Ñequio na neiiⁿ naⁿ'ñeeⁿ nncwindyuaandyena nacañoom' meiⁿsa yuu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om na nlcwa'na. 30Queⁿ'yo' cwenta, m'aⁿ nn'aⁿ je' na cwilatiuu'yo' na maju'cjena' joona. Sa̱a̱ nda̱nquia nntseiwendyena' joona. Ndo' m'aⁿ nn'aⁿ je' na cwila'tiuu nquiee na t'maⁿ cwiluiindye, sa̱a̱ nncue'ntyjo̱ na nncju'cjena' joona. 31Majuuti xuee'ñeeⁿ, tquie'cañom nt'om nn'aⁿ fariseos Jesús, jluena nnoom: —Calui' ñjaaⁿ, cja' cwiicheⁿ joo ee ñe'catseicuee' Herodes 'u. 32Tsoom nda̱a̱na: —Catsa'yo', candu'yo' nnom cajndye'ñeeⁿ: “Queⁿ' cwenta, ja manncwjii'tya̱ya naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ. Ndo' nntsein'maⁿtya̱ya nn'aⁿwii 'io cha luaa'. Ndo' tajndye cwii tjo̱o̱ na nntseicanda̱a̱'ndyo̱ ts'iaaⁿ na jndyo̱o̱ya.” 33Sa̱a̱ jndei'na' na je', 'io ndo' cha jo̱jo̱tya̱ cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ na mats'aaya, ee ticatsona' na nchii Jerusalén na nncue' cwii profeta. 34’'O nn'aⁿ Jerusalén na cwilacwje'yo' profetas ndo' majñoom' ljo̱' nn'aⁿ na majño̱o̱ⁿya na m'aaⁿ'. Jndye ndii' ñentyjaa' ts'o̱o̱ⁿ na nntseitjo̱ⁿya ntseinda' cha'xjeⁿ matseitjom caxtixquie ntseinaaⁿ nacjee' ntsqueeⁿ. Sa̱a̱ 'u cwaaⁿ tquiaandyu'. 35Queⁿ'yo' cwenta, Ty'o̱o̱ts'om ma'ñeeⁿ 'o. Taxoc'oom wats'om t'maⁿ 'naⁿ'yo'. Quia jo' seineiiⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ, tsoom: —Nndye'yo' nntsjo̱o̱ na taxocanty'ia'yo' ja hasta na nncue'ntyjo̱ xuee na nndu'yo': “Matio'naaⁿñena' nqueⁿ na mañoom ñequio xuee' Ta Ty'o̱o̱ts'om.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\