Lucas 15

1Cha'tsondye nn'aⁿ na cwito'ñoom s'om cwentaa' gobiernom Roma ñequio nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja na nquiu nn'aⁿ fariseos, jla'candyoo'ndyena nam'aaⁿ Jesús na nndyena ñ'oom na nntseineiiⁿ. 2Nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés tyotio'ñ'oomna jom. Jluena: —Tsaⁿm'aaⁿ' ya ñ'oom jom ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' macwaaⁿ'aⁿ ñ'eⁿndyena. 3Quia jo' seineiiⁿ ñ'oom na tjañoom' nda̱a̱na, tsoom: 4—Xeⁿ cwiindyo' 'o m'aaⁿ cwii siaⁿnto canmaⁿ ntsmeiⁿ' ndo' xeⁿ nntsuuñe cwii jooyo', ¿aa nchii n'ndiiyaaⁿ ñequieen'aaⁿ nchoo' qui nchoo' ñjeeⁿ quioo'ñeeⁿ yuu na cwicwa'yo' ndo' nncjaacal'ueeⁿ juu catsmaⁿ na tsuuñe hasta xjeⁿ na nljeiiⁿcheⁿ? 5Xeⁿ jnda̱ ljeiiⁿ catsmaⁿ'ñeeⁿ, nlei'caljoom juuyo' xtyoom'm ñequio na neiiⁿ'eⁿ. 6Ndo' quia na nncueⁿ'eⁿ waⁿ'aⁿ, nntseitjoom nc'iaaⁿ'aⁿ ñequio nn'aⁿ na m'aⁿ nndyoo' waⁿ'aⁿ. Nntsoom nda̱a̱na: “C'o̱o̱ⁿya na neiiⁿya, ee catsmaⁿ tsma̱a̱ⁿ'a na tsuuñe jnda̱ ljeinnda'a juuyo'.” 7Luaa nntsjo̱o̱ nndye'yo', maluaa' na t'maⁿti neiiⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ cañoom'luee cantyja 'naaⁿ' cwii ts'aⁿjnaⁿ na cwilcwe' ts'om, nchiiti ñequieen'aaⁿ nchoo' nqui nchoo' ñjeeⁿ ts'aⁿ na mamach'ee yuu na maty'iomyana' na ticaⁿna' na nlcwe' ts'om. 8’Oo cal'uu na m'aaⁿ cwii yuscu na maleiñ'oom qui xjeⁿ s'om xuee, ndo' xeⁿ nntsuuñê cwii joona' naquii' w'aa, ¿aa nchii nntseicanaaⁿñê chom, ndo' ya ya nlcaañe, tcuutcuu nl'ueeⁿ juuna' hasta xjeⁿ na nljeiiⁿcheⁿ? 9Ndo' xeⁿ jnda̱ ljeiiⁿ, nntseitjoom nc'iaaⁿ'aⁿ ñequio nn'aⁿ na m'aⁿ nndyoo' waⁿ'aⁿ ndo' nntsoom nda̱a̱na: “C'o̱o̱ⁿya na neiiⁿya, ee jnda̱ ljeiya tsjo̱'ñjeeⁿ na tsuu.” 10Luaa nntsjo̱o̱ nndye'yo', maluaa' jeeⁿ cwila'neiiⁿ'ndye ángeles cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' cwii ts'aⁿjnaⁿ na cwilcwe' ts'om. 11Seineiⁿticheⁿ Jesús, tsoom: —Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ, tyom'aⁿ we ntseinaaⁿ na naⁿnom. 12Juu tsaⁿchee tsoom nnom tsotyeeⁿ: “Ta, quiaa' 'naⁿ' na tseixmaⁿya na nnco'ño̱ⁿ.” Quia jo' to̱ⁿ' tsotyeeⁿ 'naⁿ na niom, tquiaa nnoom. 13Tyoowijndye xuee na tuii na ljo', seitjoom cha'tso 'naaⁿ'aⁿ, tjaaⁿ tquia cwiicheⁿ ndyuaa. Jo' jo' seico̱o̱ⁿ cha'tso 'naaⁿ'aⁿ cwe' luaa'. 14Jnda̱ na ndyueñ'eⁿ seicatsoom, seijomna' jndyo cwii jndo' t'maⁿ tyuaa'ñeeⁿ. Jnaⁿna' na tco'wi'na' jom na tjaa'naⁿ ljo' cwii ya nleil'uee'ñê. 15Quia jo' tjaaⁿ, tjaquiee'toom na nnts'aaⁿ ts'iaaⁿ moso 'naaⁿ' cwii ts'aⁿ ndyuaa'ñeeⁿ. Jñom tsaⁿ'ñeeⁿ jom na nnteix'eeⁿ calcu jo jnda̱a̱. 16Jeeⁿ ñe'cwaaⁿ'aⁿ meiiⁿ cwe' nlcwa jnda̱a̱ na cwicwa' calcu. Sa̱a̱ meiⁿcwii tjaa 'ñeeⁿ tquiaa ljo' nlcwaaⁿ'aⁿ. 17Quia jo' tjañjoom' ts'oom, seitioom: “Jndye moso m'aⁿ waa' tsotya̱, hasta ma'ndiina' nantquie na cwicwa'na. Ndo' ja ñjaaⁿ m'aaⁿya, mañe'c'io̱ya na ñe'jndo̱'a. 18Je' yuu' nluii'a ljoo, nncjo̱lcwa̱'nnda'a m'aaⁿ tsotya̱ya, ndo' nntsjo̱o̱ nnoom: Ta, jnda̱ seitjo̱o̱ndyo̱ nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' njom' 'u. 19Tacatseixmaⁿya na nntsu' na jnda' ja. Catsa' cwe' cha'na cwii moso' ja.” 20Quia jo' mana tjalcweeⁿ'eⁿ na m'aaⁿ tsotyeeⁿ. ’Tquia ndicwaⁿ wjaanoom, ljeii tsotyeeⁿ jom. Tioo na jeeⁿ jnda ntyjii ñ'eⁿñê. Jleinom, tjacatjomñe jom. Taxcweeñe ndo' t'uu ntsmaaⁿ'aⁿ. 21Quia jo' tso jnaaⁿ nnoom: “Ta, jnda̱ seitjo̱o̱ndyo̱ nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' njom' 'u. Tacatseixmaⁿya na nntsu' na jnda' ja.” 22Jnda̱ tquiena na waa w'aa, tso tsotyeeⁿ nda̱a̱ mosoo': “Cwa queⁿndyo' quia'yo' liaa na yati, ndo' cala'cwe'yo' joona' jom. Ndo' catjaa'ndyo' tsei'x'ii ts'o̱o̱ⁿ cala'ñjom'yo' lcoom jom. 23Ndo' mati tsaac'om'yo' quioo'jndyo chjoo na t'meiiⁿñe. Cala'cue'yo' juuyo'. Nlcwaa'a ndo' nl'aaya xuee. 24Ee ti'jndaaya luaa, cha'cwijom jnda̱ tueeⁿ'eⁿ ndo' wando'nnaaⁿ'aⁿ, tsuuñê ndo' teijndaa'ñennaaⁿ'aⁿ.” Quia jo' to̱'na na tyola't'maaⁿ'ndyena. 25’Sa̱a̱ jnaaⁿ tsaⁿtquiee, tic'oomñe, jnda̱a̱ tja. Quia na jnda̱ tyjee' ndyowindyoo' na waa w'aana, jndii na cwitjo̱' ndo' cam'aaⁿ jnoom. 26Tcwaaⁿ cwii mosoona, tax'eeⁿ 'ndyoo ljo' cwiluii. 27T'o̱ tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom: “Ti'ty'iu' jnda̱ tyjeeⁿ'eⁿ jo' na seicuee' tsotye' quioo'jndyo chjoo na t'meiiⁿñe ee ya tyjeeⁿ'eⁿ, tiweeⁿ'eⁿ.” 28Sa̱a̱ tsaⁿ'ñeeⁿ seiw'eeⁿ, meiⁿ quii' w'aa ti'cjaaqueⁿ'eⁿ. Jo' chii jlui' tsotyeeⁿ ndo' s'aa ty'oo nnoom na cjaaqueⁿ'eⁿ. 29Sa̱a̱ jom t'o̱o̱ⁿ nnom tsotyeeⁿ, tsoom: “Queⁿ' cwenta, teijndye ndyu mandi'ntjo̱ⁿya njom' meiⁿ tyootseiquie' ts'o̱o̱ⁿya yuu na matsa̱'ntjom' ja. Sa̱a̱ meiⁿcwii ndii' tyooñequiaa' meiiⁿ cwe' canch'ioo ndyua na nntseicua̱'a na nnc'o̱o̱ⁿya na neiⁿya ñequio nc'iaya. 30Sa̱a̱ je' na tyjee' ti'jnda' luaa' na tjatseico̱o̱ⁿ 'naⁿ' ñequio lculjaa', jnda'jom quio'jndyo chjoo na t'meiiⁿñe jnda̱ seicue' cwentaaⁿ'aⁿ.” 31Ndo' t'o̱ tsotyeeⁿ nnoom, tso: “'U jndaaya, maxjeⁿ m'aaⁿ' ñ'eⁿndyo̱ ndo' cha'tso 'naⁿya 'u 'naⁿ'. 32Sa̱a̱ maty'iomna' na cal'aaya xuee ndo' c'o̱o̱ⁿya na neiiⁿya ee ti'ty'iu' luaa' cha'cwijom jnda̱ tueeⁿ'eⁿ ndo' wando'nnaaⁿ'aⁿ, jnda̱ tsuuñê sa̱a̱ teijndaa'ñennaaⁿ'aⁿ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\