Lucas 17

1Tso Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom'm: —Tijoom jaawintyjee'na' na ñe'catseiquiaana' nn'aⁿ na cal'ana jnaⁿ, sa̱a̱ nnt'uiiwi'na' ts'aⁿ na jnaaⁿ' juu nncjaachuuna' nn'aⁿ na mati nl'ana jnaⁿ. 2Yati xeⁿ cwityeⁿ cwii tsjo̱'suu xtyo' tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' catuee' nn'aⁿ jom ts'om ndaaluee nchiiti na nntseiquioona' cwii joo nn'aⁿ na tyoowijnda̱ya cantyja na cwila'yu'. 3Queⁿ'yo' cwenta cantyja 'naⁿ'yo'. ’Xeⁿ cwii nn'aⁿ' na matseiyu' matseitjo̱o̱ñê njom', cwaⁿ'ya' jom. Ndo' xeⁿ cwilcwe' ts'oom, catseit'maⁿ ts'om' jom. 4Ndo' meiiⁿ matseitjo̱o̱ñê njom' ntquiee' ndii' na cwii xuee, ndo' cwii cwii ndii' nncjaacatsoom njom': “Catseit'maⁿ ts'om' ja, cwilcwe' ts'o̱o̱ⁿ”, maxjeⁿ ñequii'cheⁿ catseit'maⁿ ts'om' jom. 5Apóstoles jluena nnom Ta Jesús: —Quiaa' na t'maⁿti nlayu'ya n'o̱o̱ⁿya. 6Tsoom nda̱a̱na: —Meiiⁿ na jeeⁿ cachjoo cwilayu'ya n'om'yo' cwe' cha'na cachjoo cwii ts'om lqueeⁿ mostaza, nnda̱a̱ nndu'yo' nnom ts'oom sicómorowaa': “Catyendyu' ndo' co'na' 'u ts'om ndaaluee.” Ndo' maxjeⁿ nntseicanda̱na' ñ'omndyue'yo'. 7’Cal'uu cwiindyo' 'o m'aaⁿ mosoo' na matseindyaa oo na mach'ee cwenta quioo' jo jnda̱a̱, ndo' quia jnda̱ tyjee' tsaⁿ'ñeeⁿ na jnaⁿ jnda̱a̱, ¿aa mantyja nntsu' nnom: “Cwinoom' luaa, cajmaⁿ' na nlcwa'”? 8¿Aa nchii najndyee nntsu' nnoom?: “Cwa catseijndaa'ndyu' je', catseiñ'oom'ndyu' na nlcwaa'a. Xeⁿ jnda̱ tcwaa'a ndo' jnda̱ t'ua, quia ljo'cheⁿ nlcwa' ndo' nnc'ua'.” 9¿Aa nnts'aacheⁿna' na nñequiaa' na quianl'uaa' moso' nc'e na seicana̱a̱ⁿ ñ'oom na sa̱'ntjom' jom? Matseitiuu xocatsa' na ljo'. 10Mati 'o, quia na jnda̱ l'a'yo' cha'tso na matsa̱'ntjomna' na cal'a'yo', quia jo' candu'yo': “Jâ cwiluiindyô̱ moso na tjaa yuu l'uendye. Ee cwe' tomti na laxmaaⁿyâ na cal'aayâ jnda̱ ñel'aayâ.” 11Quia jo' tjatjati Jesús na mawjaⁿ Jerusalén, teinoom tyencoo' ts'o̱ndaa Samaria ñequio ts'o̱ndaa Galilea. 12Cha'na tjaqueⁿ'eⁿ cwii tsjoom chjoo, jlui'nom qui nn'aⁿ na cho tycu lepra, tquia ty'emei'ntyjee'na. 13Jndeii jla'xuaana, jluena: —'U Jesús na ma'mo̱o̱ⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nn'aⁿ, c'oom' na wi' ts'om' jâ. 14Quia na nty'iaa' Jesús joona, tsoom nda̱a̱na: —Catsala'ca'mo̱ⁿndyo' nda̱a̱ ntyee. Ndo' yocheⁿ na cwi'oona, jliuna cwa jnda̱ ljuu'ndyena tycu'ñeeⁿ. 15Ndo' cwii tsaⁿ'ñeeⁿ, quia na ljeiiⁿ na jnda̱ n'maaⁿ, tjalcweeⁿ'eⁿ, c'uaa 'ñom na matseit'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om. 16Tcoom'm xtyeeⁿ jo nnom Jesús, tquiaaⁿ na quianl'uaa'. Ts'aⁿ samaritano tsaⁿ'ñeeⁿ. 17Quia jo' tso Jesús: —¿Aa nchii quindye nn'aⁿ na ljuu'ndye? Ndo' nt'omcheⁿ ñjeeⁿ je' ¿yuu m'aⁿ? 18Macanda̱ juu tsaⁿm'aaⁿ na nchii ts'aⁿ judío, jndyotseit'maaⁿ'ñê Ty'o̱o̱ts'om. 19Quia jo' tso Jesús nnom: —Quicantyja', cja'to'. Nc'e na matsei'yu'ya ts'om' ñ'eⁿndyo̱ jnda̱ n'maⁿ'. 20Tyota'x'ee nn'aⁿ fariseos nnom Jesús cwaaⁿ nncwjee'cañoom juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. T'o̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom: —Xocala'no̱ⁿ'yo' aa jnda̱ tue'ntyjo̱ juuna' cwe' cwii 'naaⁿ na nleitquioo'. 21Tjaa 'ñeeⁿ nnda̱a̱ nntso: “Luaa' m'aaⁿ”, oo “La'ñeeⁿ m'aaⁿ na matsa̱'ntjoom”, ee jnda̱ mamatsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'om'yo'. 22Tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom'm: —Manncue'ntyjo̱ xuee na nntseiqueeⁿna' n'om'yo' na ñe'canty'ia'nnda'yo' ja na cwiluiindyo̱ nquii na jnaⁿ cañoom'luee, sa̱a̱ taxocanty'ia'yo' ja. 23Nluena nda̱a̱'yo': “Luaa' jom”, oo “Luaa.” Sa̱a̱ tintsantyja'yo'. Meiⁿ tintsantyjo̱'yo'. 24Ee cha'xjeⁿ na maco' tsueechom matseixueena' cwii ntyjaa' tsjo̱'luee xjeⁿ cwiicheⁿ ntyjaa'na', maluaa' nntseijomna' quia na nndyo̱o̱nnda'a na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. 25Sa̱a̱ najndyee macaⁿna' na t'maⁿ nawi' catjo̱ⁿ ndo' mati cal'a nn'aⁿ na m'aⁿ je' na ticuee' n'omna ja. 26Cha'xjeⁿ na tyol'a nn'aⁿ xjeⁿ na tyom'aaⁿ Noé, maluaa' nntseijomna' nl'a nn'aⁿ xjeⁿ na manndyo̱o̱nnda'a na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. 27Ee quia ljo'cheⁿ tyocwa'na, tyowena. Tyo'uncona, tyoñequiana ndana na nnc'unco hasta xuee quia na tuo̱ Noé ts'om w'aandaa. Quia jo' jnaⁿna' na tua'nty'a, tja̱ cha'tsondye naⁿ'ñeeⁿ. 28Ndo' majo'ti tuii quia na tyom'aaⁿ Lot, tyocwa'na, tyowena. Tyola'jndana, tyonda̱a̱na. Tyonomna ntjom, tyol'ana l'aa. 29Sa̱a̱ juu xuee na tjei' Ty'o̱o̱ts'om Lot tsjoom Sodoma, tua' ndaaluaa' chom ñequio ljo̱' sufra̱ na jnaⁿna' tsjo̱'luee. Ndo' seicwjeena' cha'tso nn'aⁿ tsjoom' ñeeⁿ. 30Maluaa' nnts'aana' xuee na nleitquioo'ndyo̱ ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. 31’Majuu xuee'ñeeⁿ, ts'aⁿ na m'aaⁿ ch'eⁿ, tintseicandya' ts'oom 'naaⁿ'aⁿ na nncjaaqueⁿ'eⁿ naquii w'aa na nncwjeeⁿ'eⁿ joona'. Ndo' majo'ti ts'aⁿ na m'aaⁿ jo jnda̱a̱ tindyolcweeⁿ'eⁿ na nndyochoom 'naaⁿ'aⁿ. 32Cjaañjoom' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ' scuu' Lot. 33Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na ñe'cwji'n'maaⁿñe cheⁿnquii, majo'to jo' nntsuuñe. Sa̱a̱ meiⁿnquia ts'aⁿ na mañequiaañe na catjom ljo' na nntjom, tsaⁿ'ñeeⁿ nlui'n'maaⁿñê. 34’Candye'yo' nntsjo̱o̱, juu teijaaⁿ'ñeeⁿ quia na nndyo̱o̱nnda'a, we nn'aⁿ maⁿ' cjoo' jnduu, cwii tsaⁿ'ñeeⁿ wjaañ'oomna' jom na m'aaⁿya, ndo' cwiicheⁿ ma'ndiina'. 35We yolcu ñe'naaⁿ' cwitua, cwii tsaⁿ'ñeeⁿ wjaañ'oomna' jom na m'aaⁿya, ndo' cwiicheⁿ ma'ndiina'. 36We nn'aⁿ m'aⁿ jo jnda̱a̱ na cwil'a ts'iaaⁿ, cwii tsaⁿ'ñeeⁿ wjaañ'oomna' jom na m'aaⁿya, ndo' cwiicheⁿ ma'ndiina'. 37Quia jo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, ta'x'eena nnoom, jluena: —¿Yuu cwii jom jo', Ta? T'o̱o̱ⁿ ndyueena cwii ñ'oom na tjañoom' na ma'mo̱ⁿna' na maxjeⁿ nntu'xeⁿndye naⁿ'ñeeⁿ. Tsoom: —Yuu na meindyuaa 'naⁿ to̱', jo' jo' nntjomndye cant'eiⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\