Lucas 20

1Tju'na' cwii xuee'ñeeⁿ na ma'mo̱ⁿ Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ naquii' wats'om t'maⁿ. Mañequiaaⁿ ñ'oom naya na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, ndo' xjeⁿ'ñeeⁿ tquie'cañom ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ñequio nn'aⁿ na cwiluiitquiendye quii' tsjoom. 2Jlue naⁿ'ñeeⁿ nnoom: —Catsu' nda̱a̱yâ, ¿yuu ty'om' najndu' na mache' nmeiiⁿ'? Ndo' ¿'ñeeⁿ tquiaa na matseixmaⁿ' na luaa'? 3Quia jo' t'o̱ Jesús nda̱a̱na: —Mati ja mawax'a̱ cwii ñ'oom nda̱a̱'yo'. Cat'o̱'yo' nndii. 4Na tyotseits'oomñe Juan nn'aⁿ, ¿yuu jnaⁿ najneiⁿ? ¿Aa nam'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om oo aa cwe' ñ'om ndyuee nn'aⁿ? 5Quia jo' tyola'neiⁿ cheⁿnquieena ñ'eⁿ nc'iaana, tyoluena: —Xeⁿ nl'uuya na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om jnaⁿna', quia jo' nntsoom: “¿Chiuu na tîcala'yu'yo' ñ'eⁿñê?” 6Sa̱a̱ xeⁿ nl'uuya nam'aⁿ nn'aⁿ jnaⁿna', nla'cwjee nn'aⁿ jaa ñ'eⁿ ljo̱', ee cwilayu'yana na Juan cwiluiiñê profeta. 7Jo' chii t'o̱o̱na nnoom: —Jâ ticaliuuyâ yuu jnaⁿyuu najndeii Juan na tyotseits'oomñê nn'aⁿ. 8Quia jo' tso Jesús nda̱a̱na: —Meiⁿ ja, xocatsjo̱o̱ nda̱a̱'yo' 'ñeeⁿ mañequiaa najndo̱ na mats'aa nmeiiⁿ'. 9To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na tyotseineiiⁿ ñ'oom tjañoom'waa nda̱a̱ nn'aⁿ, tsoom: —Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ. Tcoom'm l'o̱o̱ uva tyuaaⁿ'aⁿ. Jnda̱ jo' teijndeiiyaaⁿ joona' nn'aⁿ na nl'a ts'iaaⁿ jo' jo' ndo' jndye xuee tjaaⁿ cwiicheⁿ ntyja. 10Quia na tue'ntyjo̱ xjeⁿ na tquie ntjom'ñeeⁿ, jñoom cwii mosoom'm na m'aⁿ naⁿ'ñeeⁿ na nñe'quiana na tseixmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. Sa̱a̱ tyotjaa' naⁿ'ñeeⁿ juu, jñoomna juu na tjaa ljo' tjachuu. 11Jo' chii jñomnnaaⁿ'aⁿ cwiicheⁿ mosoom'm. Mati tsaⁿ'ñeeⁿ tyotjaa'na ndo' tyolajnaaⁿ'na juu, jnda̱ chii jñoomna juu na tjaa ljo' tjachuu. 12Jñomnnaaⁿ'aⁿ cwiicheⁿ moso na jnda̱ ndyee. Juu tsaⁿ'ñeeⁿ jla'quiee'ndyena, jnda̱ chii tjeii'na juu naquii' ntjom'ñeeⁿ. 13’Quia jo' tso ts'aⁿ na ntjoom' jo': “¿Chiuu chiuu nnts'aayo̱? Luaa nnts'aa, njño̱o̱ⁿ nquii ti'jndaa na jeeⁿ candya' ts'o̱o̱ⁿ. Nnts'aacheⁿndyo quia na nnty'iaana jom, nla't'maaⁿ'ndyena jom.” 14Sa̱a̱ nn'aⁿ na cwil'a ts'iaaⁿ tyuaaⁿ'aⁿ, quia na nty'iaana na nquii jnaaⁿ jo', tyoluena nda̱a̱ nc'iaana: “Luaa' ts'aⁿ na cwiljo ntjom l'o̱. Cwa nla'cua̱a̱'a jom cha jaa nljo ntjom lua̱a̱ya.” 15Jo' chii, tjeii'na jom nnom ntjom ndo' jla'cuee'na jom. Tax'ee Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ, tsoom: —Nquii ts'aⁿ na ntjoom' jo', ¿ljo' nts'aaⁿ quio naⁿ'ñeeⁿ? 16Nñoom ndo' nntseicwjeⁿ joona. Ndo' nñe'quiaaⁿ ntjom 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nt'omcheⁿ nn'aⁿ. Jnda̱ na jndyena na seineiⁿ Jesús ñ'oommeiⁿ', jluena: —Tijoom cwancuee' Ty'o̱o̱ts'om na caluii na luaa'. 17Sa̱a̱ Jesús nquiee nty'iaaⁿ'aⁿ nda̱a̱na. Tjeiiⁿ'eⁿ cwii ñ'oom na seijoom'ñe cheⁿnqueⁿ na tsjo̱' na ya jom. Tsoom: —Quia jo' ¿ljo' ñe'ca'mo̱ⁿ ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na mawaa na matsona'?: Majuu tsjo̱' na tîcwil'uee'ndye luañeⁿ na cwil'a tsiaⁿtsjo̱', jnda̱ mameiⁿntyjee'na' nqui tsiaⁿtsjo̱'. 18Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na tileicatsei'no̱ⁿ' cantyja 'naⁿya, maju'wi'na' juu cha'cwijom ts'aⁿ na toomñe na tiooñe nacjoo' tsjo̱'. Sa̱a̱ ts'aⁿ na tiñe'catseiyu' ñ'eⁿndyo̱, maxjeⁿ nlco'wi'na' jom. Nntseijomna' tsaⁿ'ñeeⁿ cha'cwijom ts'aⁿ na tioo cwii tsjo̱' t'maⁿ nacjoo', na seitiuujnda̱a̱na' juu. 19Nquiee ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, mañejuu xjeⁿ'ñeeⁿ tyola'jnda̱na na nnt'uena Jesús, ee jla'no̱ⁿ'na na nacjoo joona seineiiⁿ ñ'oom na tjañoom'waa'. Sa̱a̱ nquiaana nn'aⁿ na jndyendye, 20jo' chii jñoomna nn'aⁿ na ty'equeⁿ cwenta ñ'oom na matseineiiⁿ. Tyol'a naⁿ'ñeeⁿ na ya nn'aⁿndyena, cha nnty'iaana aa nntseineiiⁿ ñ'oom na quio majuutina' nnda̱a̱ nla'quioona jom l'o̱ gobiernom na cu'xeⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ jom. 21Joo naⁿ'ñeeⁿ ta'x'ee nnoom: —'U Maestro na ma'mo̱o̱ⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nn'aⁿ, nquiuuyâ na ndyeyu matsei'neiⁿ' ndo' ya ma'mo̱o̱ⁿ' meiⁿ tyooche' na cwe' jndaa' 'ñeeⁿ neiⁿ'. Ñe'quii'cheⁿ ñ'oom na mayuu' ma'mo̱o̱ⁿ' cantyja 'naaⁿ' natoo' Ty'o̱o̱ts'om. 22Ndo' je' Ta, ñe'candya̱a̱yâ, ¿aa matsona' na nñe'quiaayâ ts'iaaⁿnda̱a̱yâ nnom César, oo aa ticatsa̱'ntjomna'? 23Sa̱a̱ jom sei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ cwe' na ñe'c'omna cwenta jom. Tsoom nda̱a̱na: —¿Chiuu na ñe'cal'a'yo' na cat'uiina' ja? 24Cat'mo̱ⁿ'yo' cwii tsjo̱'ñjeeⁿ no̱o̱ⁿ. ¿'Ñeeⁿ 'ndyoonnom luaa ndo' 'ñeeⁿ xuee' ljeiiwaa? Jlue naⁿ'ñeeⁿ: —Nquii César, tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ tsjoom Roma. 25Quia jo' tsoom nda̱a̱na: —Catiom'yo' ts'iaaⁿnda̱a̱'yo' nnom César yuu na tseixmaⁿna' cwentaaⁿ'aⁿ, ndo' quia'yo' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om yuu na tseixmaⁿna' cwentaa' nqueⁿ. 26Tîcanda̱a̱ nnc'omna jom ñ'eⁿ ñ'oom na matseineiiⁿ. Yacheⁿ jla'cheⁿna na tjawee' n'omna ñ'oom na t'o̱o̱ⁿ. 27Jnda̱ jo' tquie'cañom nt'om nn'aⁿ saduceos nam'aaⁿ Jesús. Joona nn'aⁿ na cwilue na xocata'ndo'nnda' nn'aⁿ. 28Ta'x'eena nnoom, jluena: —'U Maestro na ma'mo̱o̱ⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nn'aⁿ, 'ndii Moisés ñ'oom lua̱a̱yâ na matsona' xeⁿ nncue' cwii tsaⁿs'a ndo' nljoñe scoom'm na tjaa'naⁿ ntseinda, quia jo' tyjee ts'oo'ñeeⁿ cocoom ñ'eⁿ scuu' xioom. Nnc'om ntseinaaⁿ ñ'eⁿ yuscu'ñeeⁿ cha nntseinoomñê na tjaa ntseinda xioom t'om. 29Luaa tuii. Tyom'aⁿ ntquiee' naⁿnom ñenquii ts'aⁿ ntseinda. Juu tsaⁿtquiee tocoom ndo' tyuaa' tueeⁿ'eⁿ, tjaa ndana ñ'eⁿ scoom'm. 30Jnda̱ chii tsaⁿ na jnda̱ we tocoom ñ'eⁿ scuu' xioom, ndo' mati jom tueeⁿ'eⁿ, tjaa ntseinaaⁿ ñ'eⁿ yuscu'ñeeⁿ. 31Quia jo' tsaⁿ na jnda̱ ndyee tocoom ñ'eⁿ yuscu'ñeeⁿ. Ndo' majo'ti cha'tso ntquiee'ndyena cwii ndo' cwiindyena to'ñoomna jom na scuuna ndo' tja̱na. Meiⁿcwii ndana tjaa'naⁿ ñ'eⁿñê. 32Ndo' na cwiimacanda̱ tue' yuscu'ñeeⁿ. 33Quia jo' quia na nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, ¿'ñeeⁿ cwiindye joona na saaⁿ'aⁿ? Ee cha'tso ntquiee'ndye naⁿ'ñeeⁿ scuuna jom. 34T'o̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom: —Nn'aⁿ tsjoomnancue cwi'unco ndo' cwiñe'quia nda na cwi'unco. 35Sa̱a̱ m'aⁿ nn'aⁿ na majnda̱ majndaa'ya na la'xmaⁿ na nnta'ndo'xcona na jnda̱ tja̱. Ndo' la'xmaⁿna na nnc'omna tiempo na nncuaaxco tsjoomnancue. Naⁿ'ñeeⁿ taxoc'uncona, meiⁿ naⁿnom, ndo' meiⁿ naⁿlcu. 36Meiⁿ taxocwjennda'na ee nntseijomna' joona cha'na ángeles. Ndo' nc'e na cwicandaana na nnta'ndo'xcona, jo' chii matseijomna' na cwita'ndo'na cha'na wando' nquii Ty'o̱o̱ts'om. 37Sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' na nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, maquiiti Moisés t'mo̱o̱ⁿ na ljo' ñequio ñ'oom na seiljeiⁿ cantyja 'naaⁿ' ts'oom nioom zarza. Naquii' ñ'oom'ñeeⁿ tsoom na Ta Ty'o̱o̱ts'om cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om cwentaa' Abraham, Isaac, ndo' Jacob. 38Ee jom nchii cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om cwentaa l'oo, jom cwentaa nn'aⁿ na cwita'ndo'. Jo' chii maxjeⁿ ma'mo̱ⁿna' na cha'tso nn'aⁿ cwita'ndo'na cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 39Cwantindye nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés t'o̱o̱na nnoom, jluena: —'U Maestro na ma'mo̱o̱ⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nn'aⁿ majo'ndyo ñ'oom matsu'. 40Ndo' taticanda̱a̱' n'om nn'aⁿ saduceos na cwii nnta'x'eetina nnoom. 41Tso Jesús nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ: —¿Chiuu na cwilue nn'aⁿ na Cristo cwiluiiñê tsjaaⁿ David na jndyowicantyjoo'? 42Ee naquii' libro na chuu Salmos, maquiiti David tsoom: Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om tsoom nnom juu Ta na matsa̱'ntjom ja: “Cajmaⁿ' ntyjaa'a ntyjaya yuu na matseit'maaⁿ'ñena' 'u, 43hasta xjeⁿ na jnda̱ tsa̱'a nn'aⁿ na jndoo 'u na c'omna nacje 'naⁿ'.” 44Cwe' jo' mawax'a̱ya nda̱a̱'yo': —¿Chiuu nnts'aayuuna' na cwiluiiñe Cristo tsjaaⁿ David na jndyowicantyjoo' ee manquiiti David matsoom na juu cwiluiiñe Ta na matsa̱'ntjom jom? 45Luaa ñ'oom na tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, ñequio na ndye cha'tsondye nn'aⁿ: 46—Queⁿndyo' cwenta na til'a'yo' cha'na cwil'a nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ee joona jeeⁿ neiiⁿna na nnco'nomna na cwee'na liaa na jnda na tei'ncoo. Ndo' l'ue n'omna na nla't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ joona na quia naⁿ'ñeeⁿ na xmaⁿndyena ñequio na jndoo' jndye nn'aⁿ. Mati na nncwindyuaandyena yuu na matseit'maaⁿ'ñetina' joona naquii' lan'om. Ndo' na nncwindyuaandyena yuu na yati cwiwiñ'oom' na waa xuee. 47Ndo' cwinty'uetyeⁿnquiona 'naaⁿ yolcu na jnda̱ ljondye na tja̱ noom. Juu xjeⁿ na cwil'ana na ljo', jeeⁿ teincoo ñ'oom cwila'neiⁿna nnom Ty'o̱o̱ts'om cha tino̱o̱ⁿ na ljo' cwila'xmaⁿna. T'maⁿti lco'wi'na' naⁿ'ñeeⁿ nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\