Lucas 21

1M'aaⁿ Jesús wats'om t'maⁿ, ndo' jleinty'iaaⁿ'aⁿ naⁿtya na cwiñe'quia ofrendas cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Cwitioomna joona' ts'om castom. 2Mati nty'iaaⁿ'aⁿ cwii yuscu na jnda̱ ljoñe, na jeeⁿ jñeeⁿ'ñe. Tsaⁿ'ñeeⁿ tjacjoom'm we tsjo̱'ñjeeⁿ na ticajndana' jo' jo'. 3Tso Jesús: —Mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, yuscum'aaⁿ' na jnda̱ ljoñe, ndo' jñeeⁿ'ñê, sa̱a̱ t'maaⁿ'ti tquiaaⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, nchiiti na tquia cha'tsondye nt'omcheⁿ. 4Ee cha'tso naⁿm'aⁿ' cwe' na waljoo' tuee'na na cwiñe'quiana nnom Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ yuscum'aaⁿ meiiⁿ na jñeeⁿ'ñê, tju'ñ'eeⁿ mandi cantyja na nlcwaaⁿ'aⁿ. 5Tyola'neiⁿ nt'om nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ' wats'om t'maⁿ na jeeⁿ chjoomna' ñequio ljo̱' na neiⁿncoo' ndo' ñequio 'naⁿ na ya na cwiñe'quia nn'aⁿ. 6Tsoom: —Cha'tso na cwinty'ia'yo' nmeiⁿ', manncue'ntyjo̱ xuee na nntyuii'ñ'eⁿna'. Taxocaljoo' cwii tsjo̱' nacjoo' x'iaa'na'. 7Quia jo' ta'x'eena nnoom: —'U Maestro na ma'mo̱o̱ⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nn'aⁿ, ¿cwaaⁿ nluii na luaa'? Ndo' ¿cwaaⁿ cwii 'naaⁿ m'mo̱ⁿna' na jnda̱ teinndyoo' nluii nmeiⁿ'? 8Tsoom nda̱a̱na: —Queⁿ'yo' cwenta cha tinquio'nn'aⁿ nn'aⁿ 'o. Ee jndye nn'aⁿ nlquie'cañom na nlue na joona cwiluiindyena Cristo. Nluena: “Ja cwiluiindyo̱ Cristo”, ndo' nluena: “Je' jnda̱ tue'ntyjo̱ xjeⁿ.” Sa̱a̱ 'o tilajomndyo' ñequio naⁿ'ñeeⁿ. 9Meiⁿ tila'catyuendyo' quia na cwindye'yo' na nndyocwje'cañoom ntia' ndo' cwila'wendye nn'aⁿ nacjoo gobiernom 'naaⁿna. Ee jndei'na' na nmeiⁿ' cwinomjndyee, sa̱a̱ tyoowe'ntyjo̱ xjeⁿ na nntsuu tsjoomnancue. 10Ndo' tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na: —Nla'wendye nn'aⁿ cwii ndyuaa nacjoo nn'aⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. Ndo' cwii tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ nntseiweñê nacjoo' cwiicheⁿ tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ. 11Jndye joo jndeii nnts'eii ndo' nnc'oom jndo' nt'maⁿ ñequio ntycu na wjaatcuuñena'. Ndo' t'maⁿ nla'catyuendye nn'aⁿ na nnty'iaana jndye 'naaⁿ t'maⁿ na nleitquioo' tsjo̱'luee. 12’Sa̱a̱ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii cha'tso nmeiⁿ', nnt'ue nn'aⁿ 'o nawi' ndo' nlei'ntyjo̱na 'o ndo' mati nñe'quiana cwenta 'o nda̱a̱ nn'aⁿ naquii' lan'om nch'u ndo' nntioomna 'o l'aancjo. Ndo' nnc'oochona 'o jo nda̱a̱ nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom ñequio naⁿmaⁿn'iaaⁿ t'maⁿ, cwe' cantyja 'naaⁿ' xueya. 13Quia na nntjom'yo' nmeiⁿ' nncju'naaⁿñena' na nntjei'yuu'ndyo' cantyja 'naⁿya. 14Cala'jndaa'ndyo'ya'yo' na tinc'oom' n'om'yo' cwaaⁿ ñ'oom na nnt'o̱'yo' cha nncwañoom'na' 'o, 15ee xjeⁿ'ñeeⁿ nnco̱ nncwjaa'ndyo̱ ñ'oom quii' ndyue'yo' ndo' nñequia na jndo̱' n'om'yo' hasta meiⁿcwiindye joo nn'aⁿ na jndoo 'o xonda̱a̱ nluena na til'ue ñ'oom na nndu'yo' meiⁿ na nluena na tiyuu'na'. 16Mati lotye'yo', londyee'yo', ntyjee'yo', nn'aⁿ'yo', nn'aⁿ na ya ñ'oom 'o ñ'eⁿndye, nñe'quiana cwenta 'o luee nn'aⁿ ndo' nt'omndyo' nla'cwjee naⁿ'ñeeⁿ. 17Cha'tsondye nn'aⁿ nnc'omna na ticuee' n'omna 'o cwe' nc'e na m'aⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' xueya. 18Sa̱a̱ xoca'ndiya na nntsuundyo'. Hasta meiⁿ cwe' cwii soonqueⁿ'yo' xocatsuuna' ñ'eⁿndyo'. 19Ndo' nc'e na tica'ndyenc'uaa'ndyo' nnto'ñoom'yo' na ticantycwii na nntando'yo'. 20’Sa̱a̱ quia na nnty'ia'yo' na cwitjaa'ndye sondaro tsei ndiocheⁿ Jerusalén, quia jo' cala'no̱ⁿ'yo' na jnda̱ tue'ntyjo̱ xjeⁿ na nntyuii' tsjoom'ñeeⁿ. 21Quia ljo' nn'aⁿ na m'aⁿ ts'o̱ndaa Judea, c'ooleinomna, c'oona quii' ntsjo̱. Ndo' nn'aⁿ na m'aⁿ quii' tsjoom'ñeeⁿ calui'na jo' jo'. Ndo' nn'aⁿ na m'aⁿ jo jnda̱a̱ tinc'oolcwe'na tsjoom'ñeeⁿ. 22Ee quia jo' ncuee na cwitioomndye nn'aⁿ cantyja na wi'ndyena cha nntseicanda̱a̱'ñena' cha'tso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na jnda̱ teiljeii. 23Nty'iaandye yolcu na ndeiindye joo ncuee'ñeeⁿ ñequio yolcu na 'ndaandye nda. Ee nnquioo cwii nawi' t'maⁿ nacjoo nn'aⁿ tyuaawaa ndo' jeeⁿ t'maⁿ nawi' na nnt'uiina' joona. 24Nncwjena ñ'eⁿ xjo ndo' nt'om nnc'oocho nn'aⁿ pra̱so na ticwii cwii ndyuaa. Ndo' nn'aⁿ na nchii judíos nlco̱'na tsjoom Jerusalén jndye xuee, hasta nncuee' xjeⁿ na jnda̱ seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nncjaawintyjee' na cwiluii na ljo'. 25’T'maⁿ 'naaⁿ nleitquioo' nnty'iaa nn'aⁿ nnom ñe'quioom' ñ'eⁿ chi' ñ'eⁿ cancjuu. Ndo' nnom tsjoomnancue t'maⁿ nntsei'ndaa'na' n'om nn'aⁿ. Nntseiñ'eeⁿ'na' joona quia na nndyena na jeeⁿ c'uaa manquiuu' nmo̱ⁿ ndaaluee, nntseicaty'uena' joona. 26Nnts'aana' na tajndeii' n'omna nc'e na cwicatyuena ñequio na m'aaⁿ'ticheⁿ n'omna chiuu cwii wjaach'eetina' nnom tsjoomnancue. Ee nntseicwachuu'ñena' cha'tso 'naⁿ najnda̱ na matseixmaⁿ tsjo̱'luee. 27Quia ljo'cheⁿ nnty'iaana ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee na macwja̱caño̱o̱ⁿnnda'a tsjoomnancue. Nndyo̱o̱ naquii' nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndo' ñequio na neiⁿncoo' nacaxuee na cwiluiit'maⁿndyo̱. 28Quia na jnda̱ jnaⁿna' na cwiluii cha'tso nmeiⁿ', c'omt'maaⁿ'ndyo' n'om'yo', c'om'c'eendyo' ee jnda̱ teindyoo' na nluin'maaⁿndyo'. 29Mati seineiiⁿ ñ'oom na tjañoom' nda̱a̱na, tsoom: —Cala'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' ts'oom higuera ndo' cha'tso nt'omcheⁿ n'oom. 30Quia cwinty'ia'yo' na jnda̱ macwicalui' tscoo'na', cwila'no̱ⁿ'yo' na jnda̱ teindyoo' ncueesua'. 31Mati quia na cwinty'ia'yo' na cwiluii cha'tso nmeiⁿ', cala'no̱ⁿ'yo' na jnda̱ teindyoo' m'aaⁿna' na nntsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 32’Candye'yo' nntsjo̱o̱, mayuu'cheⁿ na xocwjeñ'eⁿ nn'aⁿ na m'aⁿ je' hasta xjeⁿ na jnda̱ seicanda̱a̱'ñena' cha'tso ñ'oommeiⁿ'. 33Tsjo̱'luee ñ'eⁿ tsjoomnancue nntycwiiñ'eⁿna' sa̱a̱ juu ñ'oom 'naⁿya tijoom cwinom'na' juuna'. 34’Cal'andyo' cwenta na tincjaachuna' 'o na ñoomñoom na nl'a'yo', oo na nnc'om'yo' na candye'yo', oo na nncuaa ñ'omtiuu 'naⁿ'yo' 'naⁿ na macaⁿna' 'o. Cha tints'aana' na tic'omc'eendyo' ndo' majndeiito nncwjee'cañoom xuee'ñeeⁿ 'o. 35Tintjom'yo' cha'cwijom na nnquioo cwii teinco' ee nnt'uiina' nn'aⁿ na m'aⁿ cha'waa nnom tsjoomnancue. 36Jo' chii c'om'c'eendyo' cha'waa xuee na m'aⁿ'yo'. Ndo' calaty'oondyo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cha nnc'oom jndeii' n'om'yo' na nnda̱a̱ nnaⁿndyo' nawi' na quia nndyo, ndo' nnda̱a̱ nncwintyje'tyeⁿ'yo' jo no̱o̱ⁿ na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. 37Naxuee tyo'mo̱ⁿ Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ naquii' wats'om t'maⁿ. Ndo' quia tmaaⁿ tyocalueeⁿ'eⁿ, tyocaⁿ ta na jndyu Olivos. 38Ndo' cha'tso nn'aⁿ cwitsjoom tyoquiena wats'om t'maⁿ na nndyena ñ'oom na nñequiaaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\