Lucas 23

1Quia jo' cha'tsondye nn'aⁿ na tjomndye jo' jo', tei'cantyjana, ty'eñ'omna Jesús na m'aaⁿ Pilato. 2To̱'na na tyoñequiana jnaaⁿ'aⁿ. Jluena: —Tsaⁿm'aaⁿ' jnda̱ jliuuyâ na matsei'naⁿ'aⁿ n'om nn'aⁿ ndyuaayâ. Ee quitsoom na ticwanaaⁿ na nñe'quiaayâ ts'iaaⁿnda̱a̱yâ nnom César. Ndo' manquiityeeⁿ matsoom na cwiluiiñê Cristo ndo' rey jom. 3Quia jo' ta'x'ee Pilato nnoom, tso: —¿Aa 'u cwiluiindyu' rey na catsa̱'ntjom nn'aⁿ judíos? T'o̱ Jesús nnom: —Maxjeⁿ jo' ja, cha'xjeⁿ na matsu'. 4Ndo' tso Pilato nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nn'aⁿ na jndyendye: —Ja meiⁿcwii jnaaⁿ' tsaⁿs'am'aaⁿ' ticaljeiya. 5Sa̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ jla'jndeii' ndyueena, jluena: —Ñ'oom na ma'mo̱o̱ⁿ matseijmeiⁿ'na' nn'aⁿ cha'waa ts'o̱ndaa Judea. Tyoch'eeⁿ na ljo' ts'o̱ndaa Galilea, ndo' mati ñjaaⁿ. 6Jnda̱ na jndii Pilato ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Galilea, tax'eeⁿ: —¿Aa ts'aⁿ ts'o̱ndaa Galilea tsaⁿs'am'aaⁿ'? 7Quia na ljeiijndaa'ñê na jnaⁿ Jesús ts'o̱ndaa Galilea yuu na matsa̱'ntjom Herodes, quia jo' seicwanoom Jesús na m'aaⁿ Herodes'ñeeⁿ na tsaⁿ'ñeeⁿ cu'xeeⁿ Jesús. Ee tyjee' tsaⁿ'ñeeⁿ Jerusalén quia jo'. 8Ndo' jeeⁿ neiiⁿ'eⁿ quia na nty'iaaⁿ'aⁿ Jesús ee jaach'ee xuee na jeeⁿ ñe'cwajnaⁿ'aⁿ juu ndo' na jndye ñ'oom jnda̱ jñeeⁿ cantyja 'naaⁿ'. Jo' jeeⁿ queeⁿ ts'oom na nnty'iaaⁿ'aⁿ na nnts'aa Jesús cwii ts'iaaⁿ na xocanda̱a̱ nnts'aa na cwe' cwii ts'aⁿ. 9Ndo' jndye ñ'oom tyowax'eeⁿ, sa̱a̱ meiⁿcwii ñ'oom tic'o̱ Jesús. 10Ndo' ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, mati ty'ena na m'aaⁿ. Tyoqueⁿya n'omna na tyoñequiana jnaaⁿ' Jesús. 11Ndo' mati Herodes ñequio sondaro 'naaⁿ'aⁿ, cwe' tyoncona Jesús ndo' tyola'jnaaⁿ'na jom. Jla'cweena jom cwii liaa na jnda, jnda̱ chii jla'cwanomnnda'na jom na m'aaⁿ Pilato. 12Juu xuee'ñeeⁿ ljoyaañe Pilato ñ'eⁿ Herodes, ee ñet'omntiaa'ndyena. 13Quia jo' seitjom Pilato ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nn'aⁿ na la'xmaⁿ n'iaaⁿ ñequio nn'aⁿ na jndyendye. 14Tsoom nda̱a̱na: —'O tquioñ'om'yo' tsaⁿs'am'aaⁿ na cwindu'yo' matseijmeiiⁿ'eⁿ nn'aⁿ judíos. Sa̱a̱ queⁿ'yo' cwenta, jo nda̱a̱ cha'tsondyo' jnda̱ tcaaⁿ'a ñ'oom nnoom, ndo' meiⁿcwii jnaaⁿ'aⁿ tîcaljei na cha'tso ñ'oom na cwiqueⁿ'yo' nacjoom'm. 15Meiⁿ Herodes tîcaljeii jnaaⁿ'aⁿ, jo' na seicwanomnnda' tsaⁿ'ñeeⁿ jom na m'aaⁿya. Queⁿ'yo' cwenta, meiⁿcwii tyootseitjo̱o̱ñê na matsa̱'ntjomna' na cueeⁿ'eⁿ. 16Jo' chii nnchuu'jñeeⁿ xeⁿ jnda̱ nntseicandyaandyo̱ jom. 17Ndo' waa costumbre na jndei'na' na catseicandyaañe Pilato cwii pra̱so jo nda̱a̱ nn'aⁿ xcwe na waa xuee. 18Sa̱a̱ cha'tso nn'aⁿ na jndyendye, ñe'cwii ñ'oom jla'xuaana, jluena: —Quindyo̱o̱' luaa' ñjaaⁿñe ndo' catseicandyaandyu' Barrabás. 19Tsaⁿ'ñeeⁿ tuee'na jom w'aancjo ee teijndaa' jnaaⁿ'aⁿ na seiweñê nacjoo' gobiernom. Ndo' seicueⁿ'eⁿ ts'aⁿ. 20Ndo' Pilato nc'e na ñe'catseicandyaañê Jesús, seineiⁿnnaaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. 21Sa̱a̱ joo naⁿ'ñeeⁿ jndeiiti jla'xuaannda'na, jluena: —Caty'iom' jom ts'oom'naaⁿ. Caty'iom' jom ts'oom'naaⁿ. 22Tsoom nda̱a̱na na jnda̱ ndyee ndii': —¿Ljo' jeeⁿcheⁿ tis'a s'aaⁿ? Meiⁿcwii jnaaⁿ'aⁿ tîcaljeiya na matsa̱'ntjomna' na cueeⁿ'eⁿ. Jo' chii nnchuu' jñeeⁿ, xeⁿ jnda̱ nntseicandyaandyo̱ jom. 23Sa̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ jndeii' ndyueena, jndeii tyola'xuaana, tyotaⁿna na cañoom ts'oom'naaⁿ. Ndo' ñ'oom'ñeeⁿ na tyoluena ñequio ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee jnaⁿjndeiina'. 24Jo' chii Pilato tquiaañetoom ñ'oom na caluii cha'xjeⁿ na cwitaⁿna. 25Seicandyaañê ts'aⁿ na tyotaⁿna na m'aaⁿ w'aancjo, meiiⁿ na tyotseiweñe nacjoo' gobiernom ndo' seicuee' ts'aⁿ. Ndo' tquiaaⁿ Jesús lueena na cal'ana chiuu na l'ue n'omna. 26Xjeⁿ na ty'eñ'om sondaro Jesús na nnty'ioomna jom ts'oom'naaⁿ, t'uena cwii ts'aⁿ na jnaⁿ jnda̱a̱, ts'aⁿ tsjoom Cirene na jndyu Simón. Jla'cachuuna jom ts'oom'naaⁿ tyojaantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿ' Jesús ñ'eⁿ juuna'. 27Ndo' cwii tmaaⁿ' t'maⁿ nn'aⁿ ty'entyjo̱ naxeⁿ' Jesús, ndii ñ'eeⁿ yolcu na jeeⁿ cwityuee ndo' cwila'xuaa na matsei'ndaa'na' n'om na cwinty'iaa na luaa' matjoom. 28Sa̱a̱ taqueⁿ Jesús, tsoom: —'O yolcu Jerusalén, tandyuee'yo' cantyja 'naⁿ ja luaa, catyuee'yo' cantyja 'naⁿ' ncjo'yo' ñ'eⁿ nda'yo'. 29Ee queⁿ'yo' cwenta, manncue'ntyjo̱ xuee na nlue nn'aⁿ: “Jeeⁿ teijnoom yolcu na tileic'om nda, na tîcandeiindye, meiⁿ tjaa yo'ndaa jla'cantei'.” 30Ncuee'ñeeⁿ nnto̱' nn'aⁿ na nluena nda̱a̱ ntsjo̱: “Catquiaandyo' nacjooyâ”, ndo' nluena nda̱a̱ nta: “Cala'cata̱'yo' jâ.” 31Ee xeⁿ nmeiiⁿ macwil'a nn'aⁿ ñ'eⁿndyo̱ ja na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿya, cwanti na t'maⁿti nawi' nntjoom naⁿ'ñeeⁿ na waa jnaaⁿna. 32Ndo' mati ty'echona we nn'aⁿ na wi'ndye na nnty'ioomna n'om'naaⁿ. 33Quia na tquiena cwii joo na jndyu Ta Tsei'xqueⁿ Ts'oo, ty'ioomna jom ts'oom'naaⁿ jo' jo' ñequio naⁿ'ñeeⁿ na wi'ndye, cwii tsaⁿ'ñeeⁿ ntyjaaⁿ'aⁿ ntyjaya ndo' cwiicheⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ ntyjaaⁿ'aⁿ ntyjatymaaⁿ'. 34Tsoom: —Tsotya̱ya, catseit'maⁿ ts'om' joona, ee ticala'no̱ⁿ'na ljo' cwil'ana ñ'eⁿndyo̱. Ndo' tyo'oo sondaro x'iaa na nnty'iaana 'ñeeⁿ nleijnoom' cwii cwii liaⁿ'aⁿ. 35Jo' jo' jndye nn'aⁿ na cwe' ty'ecanty'iaa na luaa'. Sa̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ jeeⁿ ticuee' n'omna jom, tyoluena: —Jeeⁿ ya tjei'n'maaⁿñê nt'omcheⁿ nn'aⁿ, je' cwji'n'maaⁿñe cheⁿnqueⁿ xeⁿ mayuu' cwiluiiñê nquii Cristo tsaⁿ na tjeii'ñe Ty'o̱o̱ts'om na catsa̱'ntjom. 36Mati tyola'jnaaⁿ' sondaro Jesús. Ty'entyjaa'na na nñe'quiana winom na ta̱ na nnc'om. 37Jluena: —Xeⁿ 'u cwiluiindyu' Rey na catsa̱'ntjom' nn'aⁿ judíos, cwji'n'maaⁿndyu' cheⁿnncu'. 38Ndo' jo ndyeyu ts'om xqueeⁿ ty'ioomna ljeii ñ'oom griego, latyeⁿ, ñ'eⁿ hebreo. Matsona': “Luaañe Rey cwentaa nn'aⁿ judíos.” 39Cwii joo naⁿ'ñeeⁿ na wi'ndye na ñoom ñ'eⁿñê, seijnaaⁿ' jom. Tso: —¿Aa nchii Cristo cwiluiindyu'? Cwa cwji'n'maaⁿndyu' cheⁿnncu' ndo' mati jâ. 40Sa̱a̱ t'o̱ cwiicheⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ, seitiaaⁿ'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, tsoom: —Cwa tinquia' Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' 'u jnda̱ t'uiityeⁿna' na maxjeⁿ nnc'io'. ¿Aa ticando' mañejo'ti matjom' cha'xjeⁿ matjom jom? 41Ndo' wendyo̱ jaa nmeiiⁿ mayuu'cheⁿ maty'iomyana' na catjo̱o̱ⁿya na luaa ee cwitio̱o̱ⁿndyo̱ cantyja na ñel'aaya. Sa̱a̱ juu Tam'aaⁿ' meiⁿcwii nawi' tîcats'aaⁿ. 42Quia jo' tsoom nnom Jesús: —'U Ta, cjaañjoom' ts'om' ja quia na nndyo' na nntsa̱'ntjom'. 43Tso Jesús nnom tsaⁿ'ñeeⁿ: —Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ njom', xuee je' nnc'oom' ñ'eⁿndyo̱ jo paraíso yuu na m'aaⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om. 44Xjeⁿ na tuee' quiajmeiⁿ', teijaaⁿ cha'waa tsjoomnancue hasta na ndyee na matmaaⁿ. 45Ee na teijaaⁿ ñe'quioom'. Ndo' juu liaa tco na ntyjaty'io naquii' wats'om t'maⁿ ty'ioo'xcwena'. 46Quia jo' jndeii seixuaa Jesús, tsoom: —Tsotya̱ya, ma'ndiya cantyja na wando̱'a naquii' l'o̱'. Jnda̱ tsoom na luaa', mana tueeⁿ'eⁿ. 47Quia na nty'iaa' tyo na matsa̱'ntjom sondaro chiuu waa na tuii, seit'maaⁿ'ñê Ty'o̱o̱ts'om, tsoom: —Mayuu'cheⁿ tsaⁿm'aaⁿ' matseixmaaⁿ ts'aⁿ na lju' cwiluiiñe. 48Ndo' cha'tso nn'aⁿ na tjomndye na nty'iaa na ljo' tuii, quia ty'elcwee'na l'aana, tyotmeiiⁿ'na nda' ndei'candyaana na cwit'mo̱o̱ⁿna na matsei'ndaa'na' nquiuna. 49Ndo' cha'tso nn'aⁿ na ta'jnaaⁿ'na Jesús ñequio yolcu na ty'entyjo̱ naxeeⁿ'eⁿ na jnaⁿ Galilea, tyonty'iaa tquiana na luaa' tjom Jesús. 50Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ na jndyu José na jnaⁿ tsjoom Arimatea ts'o̱ndaa Judea. Tsaⁿ'ñeeⁿ cwii joo nn'aⁿ na m'aⁿ n'iaaⁿ cwentaa nn'aⁿ judíos. Jom ya ts'aⁿñê ndo' mach'eeⁿ na maty'iomyana'. 51Mati tyomeinom'm juu na nntsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. Tîcatseijomñê ñ'oom na t'maⁿ nt'omcheⁿ nc'iaaⁿ'aⁿ na cue' Jesús. 52Tjaaⁿ na m'aaⁿ Pilato ndo' tcaaⁿ ts'oo Jesús. 53Jnda̱ chii tjacatyjeeñê juu. Seityjooñê liaa sábana tsaⁿ lino ndo' tjaa'ñê juu naquii' tsue'tsjo̱' na tuiiya. Jo' jo' meiⁿcwii tjaa'naⁿ 'ñeeⁿ cojaaquiee'. 54Juu xuee'ñeeⁿ, maxuee na cwila'jndaa'ndye nn'aⁿ na nnta'jndyeena xuee sábado. Ndo' xjeⁿ'ñeeⁿ majaawee'ya xjeⁿ cantyja 'naaⁿ'na'. 55Yolcu na tquio ñ'eⁿñê na jnaⁿna Galilea, ty'enty'iaana tsei'tsuaa, tqueⁿna cwenta chiuu waa na tjacanty'iuu'ñê. 56Jnda̱ jo' ty'elcwee'na Jerusalén, ty'ela'jndaa'ndyena nasei cachi ndo' ncheⁿ'. Ndo' ta'jndyeena juu xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ cha'xjeⁿ matsa̱'ntjom ljeii naqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\