Lucas 24

1Cwitsjoomya xuee najndyee smanaⁿ, ty'ena yuu waa tsei'tsuaa. Ty'echona nasei cachi na jnda̱ jla'jndaa'ndyena. 2Jnda̱ na tquiena jliuna na jnda̱ teindyo̱ tsjo̱' na ta̱' 'ndyoo tsue'tsjo̱'. 3Quia na ty'equie'na jo' jo', taticaliuna sei'ts'o 'naaⁿ' Ta Jesús. 4Xcwe na matseiñ'eeⁿ'ñena' joona na cwicatyuena, ndo' teitquioo'ndye we nn'aⁿ nacañoomna na jeeⁿ canchii', caxuee liaa. 5Jeeⁿ ndya' tyuena, jla'ntyjanquioondyena nqueⁿna nomtyuaa. Jlue naⁿ'ñeeⁿ nda̱a̱na: —¿Chiuu quii'ntaaⁿ l'oo cwil'ue'yo' ts'aⁿ na wando'? 6Tac'oomñê ñjaaⁿ, jnda̱ wando'xcoom. Cjaañjoom' n'om'yo' ñ'oom na seineiiⁿ nda̱a̱'yo' quia na ndi m'aaⁿ ts'o̱ndaa Galilea. 7Tsoom na nqueⁿ na cwiluiiñê ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, nñe'quia nn'aⁿ cwenta jom luee nn'aⁿjnaⁿ. Ndo' naⁿ'ñeeⁿ nnty'ioomna jom ts'oom'naaⁿ. Sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee ncwando'xcoom. 8Quia jo' tjañjoom' n'omna ñ'oom na tyotseineiiⁿ. 9Jnaⁿna yuu na waa tsei'tsuaa, ty'elcwee'na ndo' jla'candiina nn'aⁿ canchoo'cwii ñequio cha'tso nt'omcheⁿ nn'aⁿ chiuu waa na tuii. 10María Magdalena, ñ'eⁿ Juana, ñ'eⁿ María tsondyee Jacobo, ñ'eeⁿ nt'omcheⁿ yolcu na ñ'eeⁿ ñ'eⁿndyena, joona jla'candiina nn'aⁿ canchoo'cwii ñ'oom'ñeeⁿ. 11Sa̱a̱ apóstoles ndoo' nquiuna cwe' ñ'omnco jo'. Tîcala'yu'na. 12Sa̱a̱ Pedro teicantyjaaⁿ, jleinoom, tjaaⁿ yuu waa tsei'tsuaa. Quia na nty'iaaⁿ'aⁿ naquii' tsei'tsuaa, cwe' liaa canchii' ljeiiⁿ. Ndo' tjalcwe'nnaaⁿ'aⁿ waⁿ'aⁿ, jaawa jaacue tyom'aaⁿ' ts'oom cha'tso na jnda̱ tuii. 13Majuuti xuee'ñeeⁿ we nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿ Jesús cwi'oona cwii tsjoom chjoo na jndyu Emaús na m'aaⁿ na' canchoo'cwii kilómetros na tquiana' ñ'eⁿ Jerusalén. 14Ndo' cheⁿnquieena cantyja cha'tso na nmeiiⁿ' tuii. 15Yocheⁿ na luaa' jeeⁿ cwila'neiⁿna, manquiiti Jesús tue'ntyjo̱o̱ⁿ joona. Ñe'cwi tjaaⁿ ñ'eⁿndyena. 16Sa̱a̱ tîcata'jnaaⁿ'na jom ee s'aana' n'omnda̱a̱na cha'cwijom na titquioona. 17Tsoom nda̱a̱na: —¿Ljo' ñ'oom jeeⁿ cwilaneiⁿ'yo' na tsa'yo' nato? Quia jo' ty'emeintyjee'na na chjoo' n'omna. 18Ndo' cwiindye joona na jndyu Cleofas t'o̱ nnoom, tso: —¿Aa 'u cwii ts'aⁿ na cwe' tyje'ya Jerusalén, jo' chii ticaljei' chiuu waa na tuii wja mawena'? 19Quia jo' t'o̱o̱ⁿ nda̱a̱na: —¿Ljo' tuii? Joona t'o̱o̱na nnoom: —Aa, waa na tuii cantyja 'naaⁿ' Jesús, ts'aⁿ tsjoom Nazaret na tyotseixmaⁿ profeta. T'maⁿ najneiⁿ ts'iaaⁿ na tyoch'eeⁿ ñequio ñ'oom na tyotseineiiⁿ jo nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ ndo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 20Sa̱a̱ nquiee ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio naⁿmaⁿn'iaaⁿ cwentaayâ tquiana cwenta jom na cat'uiityeⁿna' jom na cueeⁿ'eⁿ, ndo' ty'ioom nn'aⁿ jom ts'oom'naaⁿ. 21Ndo' jâ jeeⁿ ñentyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ na jom nluiiñê nquii na nntseicandyaañe nn'aⁿ Israel. Ndo' waa cwiicheⁿ, je' jnda̱ ndyee xuee na tuii na nmeiiⁿ'. 22Ndo' nchii macanda̱ jo', mati joo yolcu na ñ'eeⁿ tmaaⁿ' na laxmaaⁿyâ, tquioñ'omna ñ'oom na jeeⁿ seiñ'eeⁿ'na' jâ. Ee mateincooquiuu' ty'ena yuu waa tsei'tsuaⁿ'aⁿ, 23sa̱a̱ taticaliuna sei'ts'o 'naaⁿ'aⁿ. Tquiolcwee'na, tyoluena na mati tco'na' ángeles nda̱a̱na na jlue yo'ñeeⁿ nda̱a̱na na jom wanoom'm. 24Jo' chii ty'e nt'om nc'iaayâ yuu waa tsei'tsuaa ndo' jliuna na mayuu' cha'xjeⁿ na jlue yolcu'ñeeⁿ. Sa̱a̱ maxjeⁿ tîcanty'iaana nquii Jesús. 25Quia jo' tso Jesús nda̱a̱na: —'O nn'aⁿ na tileicala'no̱ⁿ'yo' maxjeⁿ tiqueⁿ'yo' cwenta ndo' ticjoo' n'om'yo' na nlayu'yo' cha'tso ñ'oom na tyolue profetas. 26Aa nchii maxjeⁿ matsona' na nquii Cristo catjoom cha'tso nawi'meiⁿ' cwitjo̱o̱cheⁿ na nntseit'maaⁿ'ñena' jom. 27Quia jo' tyo'mo̱o̱ⁿ naquii' ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om cha'tso ñ'oom na matseineiⁿna' cantyja 'naaⁿ' nqueⁿ. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ ñequio ljeii na tqueⁿ Moisés ndo' tcuu ty'oomna' hasta xjeⁿ ljeii na tqueⁿ cha'tso profetas. 28Quia na ty'ewindyoona tsjoom chjoo yuu na cwi'oona, quia jo' s'aaⁿ na ndoo' wjaatyeeⁿcheⁿ. 29Sa̱a̱ joona l'ana na jndei'na' na caljoo'ñê ñ'eⁿndyena. Jluena: —Caljoo'ndyu' ñ'eⁿndyô̱ ee je' jnda̱ tmaaⁿ ndo' manleinco̱o̱ⁿ'. Jo' chii tjaqueⁿ'eⁿ naquii' w'aa na nljoo'ñê. 30Ndo' quia na tjacjom nacañoom' meiⁿsa ñ'eⁿndyena, to'ñoom tyoo', tquiaaⁿ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ'na', tyjeeⁿ ndo' tquiaaⁿ juuna' nda̱a̱na. 31Ndo' xjeⁿ'ñeeⁿ s'aana' joona cha'cwijom ts'aⁿ na ya teitquioo'nnda' ndo' ta'jnaaⁿ'na na manquii Jesús jo'. Sa̱a̱ jom mana tsuñê jo nda̱a̱na. 32Tyoluena nda̱a̱ ntyjeena: —Aa tiyuu' s'aana' jnda'jom teiiⁿ n'o̱o̱ⁿya yocheⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱ya xjeⁿ na ñjomndyo̱ nato quia na seicano̱o̱ⁿ chiuu ma'mo̱ⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii. 33Ndo' mañejuu xjeⁿ'ñeeⁿ teicantyjana, ty'elcwee'na Jerusalén. Jliuna nn'aⁿ na canchoo'cwii ñe'naaⁿ' m'aⁿ naⁿ'ñeeⁿ ñequio nt'omcheⁿ nc'iaana. 34Quia jo' jlue naⁿ'ñeeⁿ nda̱a̱na: —Jeeⁿ sa, mayuu'cheⁿ jnda̱ mawando'xco Ta Jesús, ee jnda̱ teitquioo'ñê nnom Simón. 35Quia jo' joona tyola'neiⁿna chiuu waa na tuii quia na m'aⁿna nato ndo' chiuu waa na ta'jnaaⁿ'na jom quia na tyjeeⁿ tyoo'. 36Yocheⁿ na cwila'neiⁿna ñ'oommeiⁿ', teitquioo' meintyjee' Jesús xcwe quii'ntaaⁿna. Tquiaaⁿ na xmaⁿndyena. Tsoom: —C'om'yo' na tjaañomtiuu quii' n'om'yo'. 37Sa̱a̱ joona nioom tyuena, ee jla'tiuuna na cwe' ncwaaⁿ'aⁿ jo' cwinty'iaana. 38Ndo' tsoom nda̱a̱na: —¿Chiuu na jeeⁿ matsei'ndaa'na' nquiu'yo' ndo' na luaa' m'aaⁿ' n'om'yo'? 39Canty'ia'yo' l'o̱o̱ya ñ'eⁿ nc'a̱ya na mannco̱tya̱ luaa. Ndo' nquio'yo' ja, ee ncwaaⁿ' ts'aⁿ tjaa'naⁿ sei' cachuuna', meiⁿ ndei' cha'na cwinty'ia'yo' na cho̱ ja. 40Jnda̱ tsoom na luaa', t'mo̱o̱ⁿ l'o̱o̱ⁿ ndo' nc'eeⁿ. 41Sa̱a̱ ndicwaⁿ cwe' matseitsaⁿ'tona' joona na jeeⁿ neiiⁿna, jeeⁿ cjaawee' n'omna, hasta tileicalayu'na na jom. Quia jo' tsoom nda̱a̱na: —¿Aa cwilei'ñ'om'yo' na ya nlcwa' ts'aⁿ? 42Jo' chii tquiana cwii taⁿ' catscaa jneiiⁿ ñequio tscuu na ñjom tsiom'. 43To'ñoom ndo' tcwaaⁿ'aⁿ ñequio na jndoo'na. 44Ndo' tsoom nda̱a̱na: —Cha'tso ñ'oom na teiljeii cantyja 'naⁿya naquii' ñ'oom na tqueⁿ Moisés ñequio profetas, ndo' mati naquii' salmos, ñ'oom'ñeeⁿ tyo'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱'yo' quia na ndicwaⁿ m'aaⁿya ñ'eⁿndyo'. Joona' wjaatseicanda̱a̱'ñena', ndo' je' macwiluii cha'xjeⁿ na tsjo̱o̱. 45Quia jo'cheⁿ tquiaa Jesús na nla'no̱ⁿ'na ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeiina'. 46Tsoom nda̱a̱na: —Ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii, matsona' na nquii na cwiluiiñe Cristo, jndei'na' na nntjoom nawi' t'maⁿ, ndo' xuee na jnda̱ ndyee nncwando'xcoom na tueeⁿ'eⁿ. 47Ñequio xuee' jom nñe'quia nn'aⁿ ñ'oom na calcwe' n'om nn'aⁿ jnaaⁿna cha na nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om joona. Ñ'oommeiiⁿ nnaⁿna' Jerusalén, nncjaanty'eena' xjeⁿ cha'waa tsjoomnancue. 48Ndo' 'o la'xmaⁿ'yo' na catjei'yuu'ndyo' ñ'oommeiiⁿ. 49Queⁿ'yo' cwenta, ja njño̱o̱ⁿya nquii Espíritu Santo na jnda̱ tso Tsotya̱ya na nñequiaaⁿ nda̱a̱'yo'. Jo' chii, caljoo'ndyo' tsjoom Jerusalén hasta na nnto'ñoom'yo' juu na nnaⁿ nandye na nñequiaa najnda̱'yo'. 50Quia jo' jlui'na tsjoom'ñeeⁿ. Tjachom joona nndyoo' tsjoom Betania. Seintyjo̱o̱ⁿ l'o̱o̱ⁿ nacjoona, tio'naaⁿñê joona. 51Majuu xjeⁿ na matio'naaⁿñê joona to̱ⁿ'na' jom ñ'eⁿndyena. Tjañ'oomna' jom nandye cañoom'luee. 52Ndo' joona, quia jnda̱ jla't'maaⁿ'ndyena jom, ty'elcwee'na Jerusalén na jeeⁿcheⁿ ndya' neiiⁿna. 53Ñe'quii'cheⁿ tyom'aⁿna wats'om t'maⁿ na tyola't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. Mantyjati luaa'ndyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\