Lucas 4

1Mawjaalcwe' Jesús ts'o̱ndaa Galilea na jnaaⁿ jndaa Jordán. Ndo' cha'waañ'eⁿ naquii' ts'oom too' m'aaⁿ Espíritu Santo. Tjañ'oom Espíritu jom cwii joo yuu na tjaa nn'aⁿ c'oom. 2Jo' jo' wen'aaⁿ xuee tyol'uee'ñe tsaⁿjndii chiuu nnts'aaⁿ cha catseitjo̱o̱ñe Jesús. Cha'waati xueewaa' meiⁿchjoo ticwa' Jesús, jnda̱ chii tyjee' na ñe'jnoom'm. 3Quia jo' tso tsaⁿjndii nnoom: —Xeⁿ mayuu' 'u cwiluiindyu' Jnda Ty'o̱o̱ts'om, cwa catsa̱'ntjom' tsjo̱'waa' na catseicwaqueⁿna' tyoo'. 4T'o̱ Jesús nnom, tsoom: —Ja xocats'aa na ljo' ee waa ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na matsona': “Nchii cwe' cantyja 'naaⁿ' nantquie na wando' ts'aⁿ, sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ cha'tso ñ'oom na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om.” 5Jnda̱ chii tjañ'oom tsaⁿjndii jom xqueⁿ cwii sjo̱ nandye. Ndo' mantyjacheⁿ t'mo̱ⁿ nnoom cha'tsoti n'iaaⁿ nt'maⁿ na m'aⁿ nn'aⁿ tsjoomnancue. 6Ndo' tso nnoom: —L'o̱' 'u nntio̱o̱ cwenta cha'tso najnda̱nmeiⁿ' na cwila'xmaⁿ naⁿmaⁿn'iaaⁿ nt'maⁿ ñequio cha'tso na cwiluiit'maⁿndyena. Ee l'o̱o̱ya jnda̱ ljona' ndo' 'ñeeⁿ juu na l'ue ts'o̱o̱ⁿ nñequiaya joona' nnom. 7Xeⁿ 'u nlco' xtye' na nntseit'maaⁿ'ndyu' ja, quia jo' cha'tso joona' ma'naⁿ'. 8T'o̱ Jesús nnom, tsoom: —Quindyo̱o̱' nacañomya, 'u Satanás. Ja tijoom nntseit'maaⁿ'ndyo̱ 'u ee waa ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na matsona': “Macanda̱ nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om cwenta' catseit'maaⁿ'ndyu' ndo' macanda̱ nnom jom nndi'ntjom'.” 9Jnda̱ jo' tjañ'oom tsaⁿjndii Jesús tsjoom Jerusalén ndo' tqueⁿ jom xqueⁿ tsiu' wats'om t'maⁿ. Tso nnoom: —Xeⁿ 'u cwiluiindyu' Jnda Ty'o̱o̱ts'om, cwa cju'ndyu' jo nacje, 10ee waa ljeii 'naaⁿ'aⁿ na matsona': Nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om 'u luee ángeles cwentaaⁿ'aⁿ na cal'ana cwenta 'u. 11Ndo' nntyjee' lueena 'u cha tincjaañjom ljo̱' nc'e'. 12Sa̱a̱ t'o̱ Jesús nnom, tsoom: —Ja tijoom cats'aa cha'na matsu' luaa' ee mati waa cwiicheⁿ ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na matsona': “Tintsa' xjeⁿ Ta Ty'o̱o̱ts'om cwenta'.” 13Quia jnda̱a̱' cha'tso nnom na tyoch'ee tsaⁿjndii na nnts'aaⁿ xjeⁿ Jesús, 'ñeeⁿ juu hasta jnda̱nquiacheⁿ nnty'iaaⁿ'aⁿ aa nnda̱a̱ nnts'aaⁿ. 14Ndo' tjalcwe' Jesús ts'o̱ndaa Galilea. Juu najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo, canda̱a̱'ñ'eⁿ tyotseixmaaⁿ jo'. Ndo' t'om ñ'oom cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'waa ndyuaa'ñeeⁿ. 15Tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ naquii' lan'om 'naaⁿ nn'aⁿ judíos, ndo' cha'tso nn'aⁿ jeeⁿ tyola't'maaⁿ'ndyena jom. 16Tjaaⁿ Nazaret yuu na tjawijneiⁿ. Xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ, tjaaⁿ wats'om cha'xjeⁿ na quich'eeⁿ. Ndo' teicantyjaaⁿ na nntsei'naⁿ'aⁿ. 17Quia jo' tquiana ljeii l'o̱o̱ⁿ na seiljeii profeta Isaías, seicano̱o̱ⁿ'o̱ⁿ ljeii'ñeeⁿ ndo' tue'cañoom yuu na matsona': 18Nquii Espíritu cwentaa' Ta Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿñe ñ'eⁿndyo̱. Ee nqueⁿ jnda̱ tqueⁿño̱o̱ⁿ ja na nñequiaya ñ'oom naya nda̱a̱ nn'aⁿ na nty'iaa'ndye. Ndo' jnda̱ jñoom ja na jndyo̱o̱ na catseinjo̱o̱ⁿ'a nn'aⁿ na chjoo' n'om. Ndo' catseicandiiya nn'aⁿ na matseicandyaandyo̱ joona jnaaⁿna na waa. Ndo' cats'aaya na nleitquioo nn'aⁿ na nchjaaⁿ. Ndo' catseicandyaandyo̱ nn'aⁿ na manchje nawi'. 19Ndo' catseicandiiya cantyja 'naaⁿ' tiempo na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om na nlui'n'maaⁿndye añmaaⁿ nn'aⁿ. 20Jnda̱ jo' seilcwiiñe Jesús tsom na chuu ljeii'ñeeⁿ ndo' seilcweeⁿ'eⁿ juuna' nnom ts'aⁿ na mandi'ntjom. Jnda̱ chii tjacwacatyeeⁿ. Ndo' cha'tso nn'aⁿ na too'ndye wats'om'ñeeⁿ jeeⁿ tyonty'iaana nnoom. 21Quia jo' to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ tyotseineiiⁿ nda̱a̱na. Ndo' tsoom: —Maxuee je' matseicanda̱a̱'ñena' ljeiiwaa' yocheⁿ na cwindye'yo' na matsei'naⁿya juuna'. 22Cha'tso nn'aⁿ tyolue ñ'oom ya cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Tjawee' n'omna na jeeⁿ cajnda ñ'oom na tyotseineiiⁿ. Tyoluena: —Cwa cwe' jnda José tsaⁿm'aaⁿ'. 23Tso Jesús nda̱a̱na: —Je' je' nndu'yo' no̱o̱ⁿ ñ'oomwaañe na cwe' wjaañoom' na matsona': “'U ts'aⁿ na mach'ee nasei, catsein'maⁿndyu' cheⁿnncu'.” Ndo' cwaaⁿti nndu'yo' no̱o̱ⁿ: “Ts'iaaⁿ na cwindya̱a̱yâ na ñesa' tsjoom Capernaum, mati catsa' joona' ñjaaⁿñe ndyuaa tsjom'.” 24Quia jo' tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na: —Mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', tixocala'ljo nn'aⁿ cwii profeta na mañecwii ndyuaana ñ'eⁿñe na mañequiaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 25Ñ'oom na mayuu' matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', jndye yolcu na jnda̱ ljondye tyom'aⁿ ndyuaa Israel joo ncuee na ñet'oom Elías. Ncuee'ñeeⁿ ndyee chu waljoo' xcwe tîcua', ndo' teijndo' cha'waa ndyuaa'ñeeⁿ. 26Sa̱a̱ nchii na m'aaⁿ cwii joo naⁿlcu'ñeeⁿ jñom Ty'o̱o̱ts'om Elías, jñomyom juu na m'aaⁿ cwii yuscu na jnda̱ ljoñe tsjoom Sarepta ndyuaa Sidón. 27Ndo' mati jndye nn'aⁿ na tyolei'cho ntycu lepra tyom'aⁿ ndyuaa Israel joo ncuee na tyom'aaⁿ profeta Eliseo. Sa̱a̱ meiⁿcwiindye naⁿ'ñeeⁿ ticatsein'maaⁿ, macanda̱ quii Naamán, ts'aⁿ ndyuaa Siria. 28Sa̱a̱ quia jndyena na luaa' tso Jesús, quia jo' cha'tso nn'aⁿ na too'ndye wats'om, jeeⁿcheⁿ ndya' jla'wjeena. 29Jla'tyuaa'na, tjeii'na jom nnom tsjoom. Ty'eñ'omna jom xqueⁿ ta yuu waa tsjoomna cha nla'cwatyu'na jom. 30Sa̱a̱ jom jluii'ñê quii'ntaaⁿna, mana tjaaⁿ yuu na wjaⁿ. 31Tjacue Jesús Capernaum, cwii tsjoom ts'o̱ndaa Galilea. Jo' jo' tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ judíos xuee na cwita'jndyeena. 32Ndo' jeeⁿ tjawee' n'omna ñ'oom na tyotseineiiⁿ, ee tyo'mo̱ⁿna' na waa najndeii na matseixmaaⁿ. 33Naquii' wats'om'ñeeⁿ tyom'aaⁿ cwii tsaⁿs'a na m'aaⁿ jndyetia naquii' ts'om. Jndeii seixuaⁿ ñ'oom 'ndyoo jndyetia'ñeeⁿ. 34Tsoom: —Ca'ndii' jâ 'u Jesús ts'aⁿ Nazaret. ¿Ljo' nntsa' ñ'eⁿndyô̱ jâ? ¿Aa jndyo' na nntseityuii' jâ? Mawajnaⁿ'a 'ñeeⁿ cwiluiindyu'. 'U cwiluiindyu' Jnda Ty'o̱o̱ts'om na lju' ts'om'. 35Seitia' Jesús juu, matsoom: —Catseicheⁿ' ndo' calui'yo' naquii' ts'om tsaⁿm'aaⁿ. Ndo' jnda̱ na seiquioo jndyetia juu quii'ntaaⁿ nn'aⁿ, mana jlui' jndyetia ñ'eⁿ naⁿjndii naquii' ts'om. Ndo' meiⁿcwii nata̱' tîcal'ana ñ'eⁿñe. 36Jeeⁿ tyue cha'tsondye nn'aⁿ na ljo' s'aa Jesús. Jluena nda̱a̱ nc'iaana: —Ñ'oommeiⁿ' cwit'mo̱o̱ⁿna' na cwiluiiñê ts'aⁿ na maqueⁿ xjeⁿ. Ee waa najndeii na matseixmaaⁿ na matsa̱'ntjoom meiiⁿ jndyetia, meiiⁿ naⁿjndii, cwicalui'. 37Tjanty'ee ñ'oom cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'waa ndiocheⁿ ndyuaa'ñeeⁿ. 38Quia jo' teicantyjaaⁿ, jlueeⁿ'eⁿ naquii' wats'om'ñeeⁿ. Tjaqueⁿ'eⁿ waa' Simón. Ndo' Simón'ñeeⁿ jeeⁿ nioom matseicona' sta̱xeeⁿ'eⁿ. L'ana ty'oo nnom Jesús na catsein'maaⁿ juu. 39Jo' chii tjantyjaaⁿ'aⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ, sa̱'ntjoom na ca'ndii tycu'ñeeⁿ juu. Ndo' mañoom' tco'yana' tsaⁿ'ñeeⁿ. Mana teicantyja, seiñ'oom'ñe na tcwa'na. 40Quia na jnda̱ tmaaⁿ na manndyoo' wjaacue ñe'quioom', cha'tsondye nn'aⁿ na m'aⁿ nn'aaⁿna na jndye nnom ntycu cwitjoom, tquiochona joo na m'aaⁿ Jesús. Tioom l'o̱o̱ⁿ nacjoo ticwii cwii joo naⁿ'ñeeⁿ, mana n'maaⁿ. 41Mati jndyendye nn'aⁿ sa̱'ntjoom na calui' jndyetia naquii' n'om. Tyola'xuaa jndyetia'ñeeⁿ, tyolue: —'U cwiluiindyu' Jnda nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ jom seitiaaⁿ'aⁿ jndyetia, tinquiaaⁿ na nla'neiⁿ, ee manquiuna na jom cwiluiiñê Cristo. 42Quia jnda̱ teincoo jlueeⁿ'eⁿ quii' tsjoom. Tjaaⁿ yuu na wataaⁿ' quii' jnda̱a̱. Ty'ecal'uee nn'aⁿ jom ndo' jliuna yuu m'aaⁿ. Ñe'cala'tsaaⁿ'ndyena jom na wjaatyeeⁿ, cha tica'ñeeⁿ joona. 43Sa̱a̱ tsoom nda̱a̱na: —Mati macaⁿna' na nñequiaya ñ'oom naya cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ nn'aⁿ nt'omcheⁿ njoom. Ee maxjeⁿ jo' ts'iaaⁿ na jñoom ja. 44Ndo' tyojaanquiaaⁿ ñ'oom'ñeeⁿ naquii' lan'om ts'o̱ndaa Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\