Lucas 7

1Jnda̱ na seineiⁿ Jesús cha'tso ñ'oommeiⁿ' na tyondye nn'aⁿ, quia jo' tjaaⁿ tsjoom Capernaum. 2Tsjoom'ñeeⁿ m'aaⁿ cwii capeitaⁿ na matsa̱'ntjom cwii siaⁿnto sondaro. Ndo' m'aaⁿ cwii mosoom'm na jeeⁿ wi' ts'oom, mañe'cue' na nioom wii'. 3Quia na jñeeⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Jesús, jñoom nt'om nn'aⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nn'aⁿ judíos na c'oocal'ana ty'oo na candyoya Jesús na nntsein'maⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ mosoom'm. 4Jnda̱ tquiena na m'aaⁿ Jesús, ñequio ñ'oom ty'oo tyoluena nnoom: —Ts'aⁿ na jñom jâ, ya ts'aⁿñe, jo' chii maty'iomna' na catseiñ'oom'ndyu' jom. 5Ee jeeⁿ wi' ts'oom jaa nn'aⁿ tsjaaⁿ Israel, ndo' s'aaⁿ wats'om 'naaⁿyâ. 6Quia jo' tja Jesús ñ'eⁿ naⁿ'ñeeⁿ. Quia ma'ooquiena waa' capeitaⁿ, jñom tsaⁿ'ñeeⁿ nt'om nn'aⁿ na ya ñ'oom jom ñ'eⁿndye na c'oocaluena nnom Jesús: —Ta, ndi' matso ts'aⁿ na wii' mosoo' ticatseixmaaⁿ na nncja'quie' naquii' waⁿ'aⁿ, jo' chii tiñe'tseicachjuutyeeⁿ 'u. 7Meiⁿ cwe' na nndyocatjomñê 'u, ticatseixmaaⁿ. Ndo' ntyjeeⁿ na meiiⁿ cwe' ñ'oom na nntsu', nn'maⁿ mosoom'm. 8Ee jom m'aaⁿ nacje 'naaⁿ' ts'aⁿ na matsa̱'ntjom jom. Ndo' mati m'aⁿ sondaro nacje 'naaⁿ'aⁿ. Quia na nntsoom nnom cwii joona: “Luaa' cja'”, wjaa tsaⁿ'ñeeⁿ. Ndo' quia na nntsoom nnom cwiicheⁿ: “Candyo' luaa”, ndyo. Mati quitsoom nnom cwii cwii mosoom'm: “Catsa' luaa”, ndo' nnts'aa. 9Quia na jndii Jesús ñ'oomwaa', jeeⁿ tjawee' ts'oom cantyja 'naaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ. Taqueeⁿ nty'iaaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na 'oontyjo̱ naxeeⁿ'eⁿ, tsoom: —Candye'yo' nntsjo̱o̱, meiⁿ cwii ts'aⁿ tyooljeiya quii'ntaaⁿ jaa nn'aⁿ Israel, na t'maⁿ matseiyu'ya ts'om cha'na tsaⁿm'aaⁿ'. 10Quia na jnda̱ ty'elcwee' nn'aⁿ na jñom capeitaⁿ, jliuna na jnda̱ n'maⁿ moso na wii'. 11Jnda̱ tuii na luaa', tja Jesús tsjoom na jndyu Naín. Ndo' jndye nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaaⁿ ty'ena ñ'eⁿñê ñequio jndye nt'omcheⁿ nn'aⁿ. 12Quia na jnda̱ teindyoona 'ndyoots'a tatiom nnom tsjoom, jliuna na cwicalui' nn'aⁿ na 'oocaty'iuu ts'oo, tsaⁿs'a jnda cwii yuscu na jnda̱ ljoñe. Tsaⁿs'a'ñeeⁿ macanda̱ ñenquii tuiiñe. Jndye nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ ty'ela'jomndye ñ'eⁿ yuscu'ñeeⁿ. 13Jnda̱ na nty'iaa' Ta Jesús yuscu'ñeeⁿ tioo na jeeⁿ wi' ts'oom juu. Tsoom nnom: —Tanty'ioo'. 14Quia jo' tjantyjaaⁿ'aⁿ, tyeⁿnquioom'm yuu na njom ts'oo. Ndo' nn'aⁿ na cho juuna', ty'emei'ntyjee'na. Matsoom nnom ts'oo'ñeeⁿ: —Aa ndi' sa, matsjo̱o̱ njom': Quicantyja'. 15Ndo' teicantyja ts'aⁿ na jnda̱ tue', to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na matseineiiⁿ. Tquiaa Jesús jom l'o̱ tsoñeeⁿ. 16Jeeⁿ ndya' seicaty'uena' cha'tso nn'aⁿ. Tyola't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om, tyoluena: —Jnda̱ teitquioo'ñe cwii profeta quii'ntaaⁿya na t'maⁿ tseixmaaⁿ. Ndo' mati tyoluena: —Ty'o̱o̱ts'om jnda̱ tyjee'cañoom na mateijneiⁿ jaa na cwiluiindyo̱ cwentaaⁿ'aⁿ. 17Ndo' tjanty'ee ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na luaa' s'aa Jesús cha'waa ts'o̱ndaa Judea ñequio njoom na niom ndiocheⁿ jo' jo'. 18Nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaa Juan, jla'candiina jom cha'tso ñ'oommeiⁿ'. Quia jo' t'maaⁿ wendye naⁿ'ñeeⁿ. 19Jñoom joona na c'oota'x'ena 'ndyoo Jesús, ¿aa jom cwiluiiñê nquii na nncwjee'cañoom tsjoomnancue oo aa nncwindoo'na cwiicheⁿ? 20Ndo' quia na jnda̱ tquie'cañom naⁿ'ñeeⁿ Jesús, jluena nnoom: —Juan tsaⁿ na matseits'oomñe nn'aⁿ, jom jñoom jâ na m'aaⁿ' na cata'x'a̱a̱yâ njom': “¿Aa 'u cwiluiindyu' nquii na nncwjee'cañoom tsjoomnancue, oo aa nncwindo̱o̱'â cwiicheⁿ?” 21Juu xjeⁿ'ñeeⁿ tyotsein'maⁿ Jesús jndye nn'aⁿ na wii ñequio ntycu na tcuu wjaana'. Mati tyotsein'maaⁿ nn'aⁿ na maleichuu jndyetia, ndo' s'aaⁿ na nty'iaa nn'aⁿ na nchjaaⁿ. 22Jnda̱ chii tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ na jñom Juan: —Catsa'yo', cala'candii'yo' Juan ljo' na jnda̱ jndye'yo', ndo' na jnda̱ nty'ia'nda̱a̱'yo' jndye nn'aⁿ n'maaⁿ. Nn'aⁿ na nchjaaⁿ jnda̱ teitquioo. Ndo' nn'aⁿ na ntjeiⁿ nc'ee', je' ya cwi'ooca'. Nn'aⁿ na cho tycu lepra, je' jnda̱ n'maaⁿ. Nn'aⁿ na candaa, je' ya cwindye. Nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, jnda̱ cwitando'nnda'. Ndo' ndyeñeeⁿ' jnda̱ macwindye ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 23Ndo' mañequiaana' na neiiⁿ' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na ticwji'ñe cantyja 'naⁿya. 24Jnda̱ na ty'elcwee' nn'aⁿ na jñom Juan, to̱' Jesús na matseineiiⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na m'aⁿ nacañom'm cantyja 'naaⁿ' Juan. Matsoom: —¿Chiuu waa saacanty'ia'yo' na sa'yo' ndyuaa na tja nn'aⁿ c'oom yuu na tyom'aaⁿ Juan? ¿Aa nty'ia'yo' jom cha'cwijom cwii tsmaaⁿ na maleiñ'oomñe jndye? Ntyjii nchii jo'. 25Quia jo' ¿chiuu waa na saacanty'ia'yo'? ¿Aa nty'ia'yo' jom na cweⁿ liaa na jeeⁿ jnda? Ntyjii nchii jo'. Queⁿ'yo' cwenta, nn'aⁿ na cwicwee' liaa na jnda, joona jeeⁿ l'ue m'aⁿna ndo' ya cwic'eeⁿna quii' lan'iaaⁿ nt'maⁿ. 26Quia jo' ¿chiuu waa na saacanty'ia'yo' na sa'yo'? ¿Aa nty'ia'yo' na cwiluiiñê profeta? Mayuu' na jo' jom. Ndo' t'maⁿti matseixmaaⁿ, nchiiti meiⁿnquia profeta. 27Ee waa ljeii na matseineiⁿna' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Matsona': Ja majño̱o̱ⁿñetya̱ya cwii moso 'naⁿya na wjaajndyee cantyja na nncja' na wjaañ'oom ñ'oomya. Jom nncwji'yuu'ñê cantyja 'naⁿ' cha nnc'omc'eendye nn'aⁿ quia na nncue'cañoom'. 28Candye'yo' nntsjo̱o̱, quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na m'aⁿ tsjoomnancue, tijoom ñet'oom cwii profeta na t'maⁿti cwiluiiñe cha'na Juan. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', ts'aⁿ na cjeti mach'ee, juu t'maⁿti cwiluiiñe yuu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, nchiiti Juan. 29Cha'tso nn'aⁿ na jndye ñ'oom na seineiⁿ Juan mandiñ'eeⁿ nn'aⁿ na cwito'ñoom s'om ts'iaaⁿnda̱a̱ nn'aⁿ cwentaa' gobiernom, ñequio cha'tso nt'omcheⁿ nn'aⁿ, teits'oomndyena s'aa Juan ee jla'no̱ⁿ'na na xcwe mach'ee Ty'o̱o̱ts'om. 30Sa̱a̱ nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, l'ana na ticwil'ue ñ'oom na seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nlui'n'maaⁿndyena, jo' chii tînquiandyena na nntseits'oomñe Juan joona. 31Quia jo' tso Jesús nda̱a̱na: —¿Ljo' nntseijoom'ndyo̱ cantyja 'naⁿ'yo' ñequio cha'tso nt'omcheⁿ nc'iaa'yo' na m'aⁿ je'? Ndo' ¿'ñeeⁿ matseijomna' 'o? 32Matseijomna' 'o cha'na yocanch'u na tileicatjoom' na cwinquioo' na meindyuaandye ts'om nataa. Cwila'xuaana nda̱a̱ nc'iaana, cwiluena: “Cwitjo̱o̱'â tsmaaⁿ na macoco ts'aⁿ sa̱a̱ 'o tiñe'cala'jnom'yo'. Cwitaayâ som ts'oo sa̱a̱ mati tiñecatyuee'yo'.” 33Ee tyjee'cañoom Juan, ts'aⁿ na ñeseits'oomñe nn'aⁿ, jom tîcwaaⁿ'aⁿ nantquie na ya, meiⁿ winom tîc'om. Sa̱a̱ 'o cwindu'yo': “Tsaⁿjndii matseixmaaⁿ.” 34Ndo' ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, jnda̱ tyja̱caño̱o̱ⁿya 'o. Ja matseijomndyo̱ ñ'eⁿ nn'aⁿ, macwa'a ndo' ma'ua. Sa̱a̱ 'o cwindu'yo' na ja cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jeeⁿ cwa', jeeⁿ 'uu. Ndo' mati cwindu'yo' na ja matseix'iaa'ndyo̱ ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwito'ñoom s'om cwentaa' gobiernom ñequio nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om. 35Sa̱a̱ tints'aa ee cha'tso ljo' na mach'ee Ty'o̱o̱ts'om cwit'mo̱o̱ⁿna' na jndo̱' ts'oom. 36Cwii ts'aⁿ fariseo tqueeⁿ'ñê Jesús waⁿ'aⁿ na nlcwa'na. Ndo' tjaquiee' Jesús quii' waa' fariseo'ñeeⁿ ndo' tjacjom nacañom' meiⁿsa. 37Cwii yuscu tsjoom'ñeeⁿ na cwe' luaa' m'aaⁿ ñ'eⁿ naⁿnom, quia na jñeeⁿ na wacatyeeⁿ Jesús nacañoom' meiⁿsa waa' fariseo, jndyoñ'oom cwii tsioo na tuiina' ñ'eⁿ tsjo̱' canchii' na njom ncheⁿ' cachi. 38Jndyomeintyjeeⁿ'eⁿ nacañoom' nc'ee Jesús. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na maty'ioom ndo' cwiquiaa ndaannoom nacjoo' nc'ee Jesús. Ñequio sooxqueeⁿ tyowee'ñê nc'ee Jesús. Tyo'om nc'ee ndo' tyoñ'oomñê ncheⁿ' cachi'ñeeⁿ. 39Ndo' juu ts'aⁿ fariseo na tqueeⁿ'ñê Jesús na catseijomñe ñ'eⁿñê, nty'iaaⁿ'aⁿ na luaa'. Quia jo' seitioom naquii' ts'oom: “Tsaⁿm'aaⁿ, xeⁿ mayuu' cwiluiiñê profeta, jnda̱ sei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ 'ñeeⁿ yuscum'aaⁿ' na manquiu' jom, ndo' ljo' mayaaⁿ'. Ee tsaⁿm'aaⁿ', ts'aⁿ na cwe' luaa' m'aaⁿ ñ'eⁿ naⁿnom.” 40Quia jo' tso Jesús nnom fariseo'ñeeⁿ: —Aa ndi', Simón, waa cwii na ñe'catsjo̱o̱ njom'. T'o̱ Simón, tsoom: —Ta, catsu' nndii. 41Tso Jesús: —Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ na teijndeii s'om nn'aⁿ. Ndo' t'om we nn'aⁿ na tyocacho'jnaⁿ nnoom. Cwii tsaⁿ'ñeeⁿ tyocachujnaaⁿ 'om siaⁿnto denarios. Ndo' cwiicheⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ tyocachujnaaⁿ ñewen'aaⁿ nchoo' qui denarios. 42Ndo' naⁿ'ñeeⁿ tîcanda̱a̱ nntioomna, sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', wendyena seit'maⁿ ts'oom. Quia jo' ¿cwaaⁿ cwii na wendye naⁿ'ñeeⁿ nnc'oom na jndati ntyjii ñ'eⁿñê? 43T'o̱ Simón, matsoom: —Matseitiuuya ts'aⁿ na t'maaⁿ'ti chujnaⁿ nnoom, juu tsaⁿ'ñeeⁿ jndati ntyjii jom. Quia jo' matso Jesús nnoom: —Majo'ndyo macwji' cwenta. 44Jnda̱ jo' taqueeⁿ, nty'iaaⁿ'aⁿ yuscu'ñeeⁿ, matsoom nnom Simón: —¿Aa manty'ia' yuscum'aaⁿ'? Ja jndyo̱quia̱'a wa', tînquiaa' ndaa na nntmaⁿ nc'a̱ sa̱a̱ tsaⁿm'aaⁿ' je', jnda̱ tmaaⁿ nc'a̱ ñequio ndaannoom. Ndo' jnda̱ tyuee'ñê nc'a̱ ñequio sooxqueeⁿ. 45'U tîc'ua' ntsmaaⁿ'a cha'na waa costumbre, sa̱a̱ tsaⁿm'aaⁿ' cantyjati na jndyo̱quia̱'a wa', tyoocjaameintyjeeⁿ'eⁿ na ma'om nc'a̱. 46'U tîcwjaa'ndyu' seitye xqua̱a̱ⁿ sa̱a̱ tsaⁿm'aaⁿ' jnda̱ ty'oomñê ncheⁿ' cachi nc'a̱. 47Jo' chii matsjo̱o̱ njom' cha'tso na matseitjo̱o̱ñê jnda̱ seit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ, jo' na jeeⁿ jnda ntyjeeⁿ ja. Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na m'aaⁿ' ts'om nquii na tit'maⁿ matseitjo̱o̱ñe, meiiⁿ na matseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ juu, maxjeⁿ ticuee' na jnda ntyjii ñ'eⁿndyo̱. 48Jnda̱ chii matsoom nnom yuscu'ñeeⁿ: —Jnda̱ seit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya cha'tso jnaⁿ'. 49Nn'aⁿ na meindyuaandye ñ'eⁿñê nacañoom' meiⁿsa, to̱'na na cwiluena nda̱a̱ nc'iaana: —¿'Ñeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿm'aaⁿ' na mati matseit'maⁿ ts'oom jnaaⁿ nn'aⁿ? 50Sa̱a̱ matsoom nnom yuscu'ñeeⁿ: —Nc'e na matsei'yu'ya ts'om' ñ'eⁿndyo̱, jo' na jnda̱ jlui'ya'. Cja' na meiⁿcwii ñomtiuu tanc'oom'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\