Lucas 9

1Quia jnda̱ seitjom Jesús canchoo'we nn'aⁿ na cwilajomndye ñ'eⁿñê, tquiaaⁿ na cala'xmaⁿna najneiⁿ cha nnda̱a̱ nntjeii'na naⁿjndii, ndo' na nnda̱a̱ nla'n'maⁿna nn'aⁿ wii. 2Jñoom joona na c'oonquiana ñ'oom cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om ndo' na nla'n'maⁿna nn'aⁿwii. 3Tsoom nda̱a̱na: —Meiⁿcwii tjaa ljo' catsaañ'om'yo' na nleil'uee'ndyo' nato, meiⁿ ts'ooml'eii, meiⁿ 'naⁿ na cwicañjom s'om, meiⁿ nantquie, meiⁿ tsjo̱'ñjeeⁿ, manda̱ liaa na cwee'yo'. 4Meiⁿnquia w'aa yuu na nntsquie'yo', jo' caljoo'ndyo'. Ndo' majo' nlui'yo' na nntsa'tsa'ti'yo'. 5Meiⁿnquia tsjoom na tiñe'cato'ñoom nn'aⁿ 'o, quia na cwicalui'yo' tsjoom'ñeeⁿ, calaquia'yo' ts'ojnda̱a̱ na chuu' nc'ee'yo'. Luaa' nl'a'yo' cha calui'yuu' nacjoo naⁿ'ñeeⁿ na tîcato'ñoomna ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 6Quia jo' jlui'na, ty'ena cha'tso njoom nch'u, tyoñe'quiana ñ'oom chiuu na nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ ndo' tyola'n'maⁿna nn'aⁿ wii. 7Jndii Herodes, ts'aⁿ na m'aaⁿ gobiernom, cha'tso na tyoch'ee Jesús. T'maⁿ seiñ'eeⁿ'na' jom na tyolue nt'om nn'aⁿ na Juan jnda̱ wando'nnda'. 8Nt'om tyolue na Elías jnda̱ teitquioo'ñennda'. Ndo' nt'om tyolue na jnda̱ wando'nnda' cwii profeta na teiyo tyoñequia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 9Sa̱a̱ tso Herodes: —Nnco̱ sa̱'ntjo̱ⁿ na catyjena xtyo' Juan. Quia jo' ¿'ñeeⁿ luaa' na teijndye ñ'oom mandii cantyja 'naaⁿ'? Ndo' tyojoo' ts'oom na nnty'iaaⁿ'aⁿ juu. 10Jnda̱ na lcwee'nnda' nn'aⁿ na canchoo'we ts'iaaⁿ na jñom Jesús joona, jla'candiina jom cha'tso na jnda̱ l'ana. Quia jo' tjachom joona, ty'ena cwii ntyja jo jnda̱a̱ nndyoo' tsjoom Betsaida. 11Quia na jliu nn'aⁿ na ljo', ty'entyjo̱na naxeeⁿ'eⁿ. To'ñoom joona ndo' tyotseineiiⁿ nda̱a̱na cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' sein'maaⁿ nn'aⁿ wii. 12Jnda̱ na jaamaaⁿ, ty'entyjaa' nn'aⁿ na canchoo'wendye jom. Jluena: —Cajñom' nn'aⁿ na c'oona njoom nch'u oo jo ranchoo nn'aⁿ nmeiⁿ' ndiocheⁿ na nl'ueena yuu nlquiena ndo' cha nliuna na nlcwa'na, ee ñjaaⁿ tjaa chiuuya, tjaa ljo' quiom. 13Sa̱a̱ matsoom nda̱a̱na: —'O quia'yo' na nlcwa'na. T'o̱o̱ naⁿ'ñeeⁿ nnoom, jluena: —Macanda̱ ñe'om taⁿ' tyoo' ñequio we catscaa cwileiñ'o̱o̱ⁿyâ. ¿Ljo'ti nntso luaa'? Macanda̱to xeⁿ tsaalajndaayâ nantquie na nlcwa' cha'tsondye naⁿm'aⁿ'. 14Ndo' naⁿ'ñeeⁿ na cwe' tomti naⁿnom, cha'na 'om meiⁿndyena. Quia jo' tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ canchoo'we: —Candu'yo' nda̱a̱ naⁿm'aⁿ' na cwindyuaandyena xjeⁿ ntmaaⁿ' na wen'aaⁿ wen'aaⁿ nchoo' qui na cwii cwii tmaaⁿ'. 15Ndo' l'ana na ljo', teindyuaandye cha'tsondye nn'aⁿ. 16Jnda̱ jo' to'ñoom 'om taⁿ' tyoo' ñequio we catscaa'ñeeⁿ. Jlunda̱a̱ñê cañoom'luee, tquiaaⁿ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om. Jnda̱ chii tyjeeⁿ joona', tquiaaⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na t'maaⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê ts'iaaⁿ na mach'eeⁿ na cat'oom naⁿ'ñeeⁿ joona' nda̱a̱ nn'aⁿ na jndyendye. 17Cha'tsondye naⁿ'ñeeⁿ tcwa' tjacjoona. Ndo' 'ndiicheⁿna' na tîcandyue lcwa'na. Quia na jnda̱ jla'tjomna jo', too' canchoo'we tsquiee. 18Cwii xuee'ñeeⁿ m'aaⁿndyo̱ Jesús cwii ntyja na matseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om. Mañ'eeⁿ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Tax'eeⁿ nda̱a̱na, matsoom: —¿'Ñeeⁿ juu cwilue nn'aⁿ na cwiluiindyo̱? 19Joona t'o̱o̱na nnoom: —Nt'om nn'aⁿ cwilue 'u Juan, ts'aⁿ na tyotseits'oomñe nn'aⁿ. Ndo' nt'omcheⁿ cwilue 'u Elías. Ndo' nt'omcheⁿ cwilue na 'u cwii profeta na tyoñequia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om tandyo xuee na jnda̱ wando'nnda'. 20Ndo' tsoom nda̱a̱na: —Ndo' 'o je', ¿'ñeeⁿ juu cwindu'yo' na cwiluiindyo̱? T'o̱ Pedro, tsoom: —'U cwiluiindyu' nquii Cristo na jnaⁿ' na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 21Quia jo' sa̱'ntjoomtyeeⁿ na meiⁿcwii ts'aⁿ ticaluena nnom na ljo'. 22Matsoom: —Ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee maxjeⁿ tseixmaⁿya na jndye nawi' catjo̱ⁿ. Nn'aⁿ na cwiluiitquiendye, ñequio ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés nnc'omna na ticuee' n'omna ja. Nla'cuee'na ja, sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwa'ndo̱'xco̱. 23Jnda̱nquia tsoom nda̱a̱ cha'tsondyena: —Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na l'ue ts'om na nncw'aa'ñe ja, cwji'ñê cantyja na matseitiuu nqueⁿ. Caljoya ts'oom nawi' na matjoom ticwii xuee, ndo' candyontyjo̱o̱ⁿ cantyja na mats'aa, meiiⁿ quio jo' cueeⁿ'eⁿ. 24Ee meiⁿnquia ts'aⁿ na mañequiaañe na catjom ljo' na nntjom nc'e na m'aaⁿ cantyja 'naⁿya, tsaⁿ'ñeeⁿ nlui'n'maaⁿñê. Sa̱a̱ meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mal'uee'ñe cheⁿnquii chiuu nlui'n'maaⁿñê, majo'to jo' nntsuuñe. 25Quia jo' yuu waa je' na mateijndeiina' ts'aⁿ meiiⁿ cha'waa tsjoomnancue cuaana' na 'naaⁿ'aⁿ xeⁿ nntsuu añmaaⁿ'aⁿ ndo' matseityuii'ñe cheⁿnqueⁿ. 26Ndo' meiⁿquia ts'aⁿ na m'aaⁿ na jnaaⁿ' cantyja 'naⁿya ñequio ñ'oom naya 'naⁿya, ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee nc'o̱o̱ⁿya na jnaaⁿ'a tsaⁿ'ñeeⁿ quia nndyo̱o̱nnda'a na matseit'maaⁿ'ñena' ja, ñequio na matseit'maaⁿ'ñena' Tsotya̱ ndo' ñequio ángeles na lju'ndye. 27Sa̱a̱ mayuu'cheⁿ, nndye'yo' nntsjo̱o̱, nt'om nn'aⁿ na m'aⁿ ñjaaⁿ xocwjena hasta xeⁿ jnda̱ nty'iaanda̱a̱na cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 28Jnda̱a̱ cha'na ñeeⁿ xueendyo na seineiiⁿ ñ'oommeiⁿ', tjawaaⁿ cwii ta na nntseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om. Tjañ'oom Pedro ñequio Juan ñ'eⁿ Jacobo. 29Ndo' yocheⁿ na matseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om, seichuii'na' nnoom. Ndo' s'aana' na jeeⁿcheⁿ ndya' canchii' liaⁿ'aⁿ, jnda'jom maco'na' lui'. 30Ndo' teitquioo'ndye we naⁿnom na cwila'neiⁿ ñ'eⁿñê, Moisés ñ'eⁿ Elías jo'. 31Seixueeñena' ndiocheⁿ nacañoomna, ndo' jla'neiⁿna ñ'eⁿñê cantyja na nla'cuee' nn'aⁿ jom quia na nncjaⁿ Jerusalén. 32Ndo' Pedro, jeeⁿ seijaa'ñe tsaⁿtsjom nacjoom'm ñequio nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê sa̱a̱ jnda̱a̱ l'ana na tîcandana. Jo' chii nty'iaana nacaxuee na matseixmaⁿ Jesús ndo' nty'iaa nda̱a̱na we naⁿnom'ñeeⁿ na teitquioo'ndye ñ'eⁿñê. 33Juu xjeⁿ na cwito̱ⁿ'ndye naⁿ'ñeeⁿ ñ'eⁿ Jesús, tso Pedro nnoom: —Ta, jeeⁿ ya na m'aaⁿyâ ñjaaⁿ. Cwa nl'aayâ ndyee xquie'ncwaⁿ', cwii cwenta' 'u, cwii cwentaa' Moisés ndo' cwii cwentaa' Elías. Sa̱a̱ ticatsei'no̱ⁿ' Pedro ljo' na tsoom. 34Yocheⁿ na matseineiiⁿ na ljo', jndyocue cwii nchquiu na seicata̱'na' joona. Ndo' jeeⁿ nioom tyuena na tjaa'ñena' joona naquii' nchquiu'ñeeⁿ. 35Ndo' teic'uaa jndyee' Ty'o̱o̱ts'om naquii' nchquiu'ñeeⁿ, matso: —Luaañe Jndaaya na jeeⁿ candya' ts'o̱o̱ⁿya. Candye'yo' ñ'oom 'ñom. 36Jnda̱ na teicheⁿ na seineiⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jliuna ñenquii Jesús cwii m'aaⁿ. Ndo' xuee na cwityom'aⁿtina, meiⁿcwii ts'aⁿ tîcaluena nnom chiuu waa na nty'iaana. 37Cwiicheⁿ xuee quia na jnda̱ tquiocuena sjo̱'ñeeⁿ, tjacatjomñe cwii tmaaⁿ' t'maⁿ nn'aⁿ joona. 38Naquii' tmaaⁿ'ñeeⁿ seixuaa cwii ts'aⁿ, tso: —Ta, mats'aaya ty'oo njom' na canty'ia' ljo' matjom ti'jndaaya, ee ñenqueⁿ tuiiñê. 39Luaa matjoom, mat'uii jndyetia jom, ndo' mach'ee na jndeii matseixuaⁿ. Cwiteiñê ndo' cwicalui' chom' 'ñom. Nc'uaa' ma'ndii jom xeⁿ jnda̱ seity'uiiñe jom. 40Ndo' jnda̱ seity'oondyo̱ nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿndyu' na catjeii'na jndyetia sa̱a̱ tîcanda̱a̱ l'ana. 41T'o̱ Jesús, matsoom: —'O nn'aⁿ na tiñe'cala'yu'yo' ndo' quie' n'om'yo', hasta cwanti yo na macaⁿna' na c'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿndyo' ndo' na matseiquii ts'o̱o̱ⁿya quiondyo'. Jnda̱ jo' tsoom nnom tsotye tyochjoo'ñeeⁿ: —Candyo'ñ'oom' ti'jnda' ñjaaⁿ. 42Ndo' yocheⁿ na mandyotseicandyoo'ñe tyochjoo, seiquioo tsaⁿjndii jom ndo' s'aa na jndeii tyoteiñê. Sa̱a̱ seitia' Jesús tsaⁿjndii. Sein'maaⁿ tyochjoo jnda̱ chii tquiaaⁿ juu nnom tsotye. 43Cha'tso nn'aⁿ na nty'iaa na luaa', jeeⁿ tjawee' n'omna cantyja na t'maⁿ najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' ncuee'ñeeⁿ jndyendye nn'aⁿ jeeⁿ tyojaawee' n'omna cha'tso na tyoch'ee Jesús. Ndo' seineiiⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaaⁿ. 44Tsoom: —Quiandyo' na cjo̱ ñ'oommeiiⁿ n'om lua'qui'yo'. Ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee maxjeⁿ nñequiaa ts'aⁿ cwenta ja luee nn'aⁿ. 45Sa̱a̱ joona tîcala'no̱ⁿ'na ñ'oommeiⁿ' ee seicu'na na nliuna joona'. Ndo' nquiaana na nnta'x'eena 'ñom chiuu ma'mo̱ⁿna'. 46Joo nn'aⁿ canchoo'we tyola'ñ'eeⁿ' ndyueena 'ñeeⁿ cwii joona nnc'oom na t'maⁿti nntseixmaⁿ. 47Jnda̱ na sei'no̱ⁿ' Jesús chiuu waa na m'aaⁿ' n'omna, quia jo' to'ñoom cwii yucachjoo, tqueeⁿ juu nacañom'm. 48Tsoom nda̱a̱na: —Meiⁿnquia ts'aⁿ na maco'ñom yucachjoom'aaⁿ nc'e xueya, ja maco'ñom tsaⁿ'ñeeⁿ, ndo' meiⁿnquia ts'aⁿ na maco'ñom ja, mati maco'ñom tsaⁿ'ñeeⁿ nquii na jñom ja. Nc'e na luaa', ts'aⁿ na cjeti cwiluiiñe quii'ntaaⁿ'yo', tsaⁿ'ñeeⁿ cwiluiit'maⁿñetyeeⁿ. 49Quia jo' t'o̱ Juan, tsoom: —Ta, nty'iaayâ cwii ts'aⁿ na macwji' naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ ñequio xue'. Ndo' l'uuyâ nnoom ticwanaaⁿ ee nchii ñ'eⁿ jaa matseijomñê. 50Sa̱a̱ Jesús tsoom nnom: —Tindu'yo' na ticwanaaⁿ ee juu ts'aⁿ na tic'oom nacjooya, maxjeⁿ matseijomñê ñ'eⁿndyo̱ jaa. 51Quia na jnda̱ jaawe'ntyjo̱ xjeⁿ na nnco'ñom Ty'o̱o̱ts'om jom cañoom'luee, quia jo' ñe'cwii seijndaa'ñê na wjaⁿ Jerusalén. 52Ndo' jñomjñeeⁿ nn'aⁿ na c'oo cwii tsjoom chjoo, tsjoom nn'aⁿ samaritanos. Ty'e naⁿ'ñeeⁿ na nla'jndaa'ndyena cantyja na nncuee'cañoom ñequio nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê. 53Sa̱a̱ nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ tical'ue n'omna na nljoo'ñê tsjoomna ee jla'no̱ⁿ'na na Jerusalén wjaⁿ. 54Quia jo' we nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom'm, Jacobo ñ'eⁿ Juan, quia na nty'iaana na luaa', jluena: —Aa ndi' Ta, ¿aa nncwancue' na nl'aayâ cha'na s'aa Elías? Nntaaⁿyâ na quioo chom na nnaⁿ cañoom'luee nacjoo naⁿm'aⁿ' cha nntseicwjeena' joona. 55Sa̱a̱ jom taqueeⁿ, seitiaaⁿ'aⁿ joona, tsoom: —'O ticala'no̱ⁿ'yo' ljo' cwii nnom cwilaxmaⁿ'yo'. 56Ee ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee tîcandyo̱o̱ na nncwjii'a na cwita'ndo' nn'aⁿ. Ja jndyo̱o̱ na nncwji'n'maaⁿndyo̱ joona. Mana ty'ety'etina cwiicheⁿ tsjoom chjoo. 57Yocheⁿ na ñjomndyena nato, tso cwii ts'aⁿ nnoom: —Ta, ja nntseijomndyo̱ ñ'eⁿndyu' meiⁿyuucheⁿ na wja'. 58T'o̱ Jesús nnom, tsoom: —Candye majndaa' lue'l'aayo', ndo' cantsaa majndaa' cantquiaayo', sa̱a̱ ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, meiⁿ yuu na nncwajndya̱, tijndaa'. 59Ndo' tsoom nnom cwiicheⁿ ts'aⁿ: —Candyotseijomndyu' ñ'eⁿndyo̱. Sa̱a̱ tso tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom: —Jeeⁿ sa 'u Ta, quiaa' na wanaaⁿ na caty'iujndya̱a̱ tsotya̱, quia jo' yuu' je', nñ'a̱ⁿya ñ'eⁿndyu'. 60Ndo' tso Jesús nnom tsaⁿ'ñeeⁿ: —Ca'ndii' nmeiⁿ'. M'aⁿ nt'om nn'aⁿ na ticata'ndo' cantyja 'naⁿya, la'xmaⁿna cha'cwijom l'oo. Joona caty'iuundye ntyjeena. Sa̱a̱ 'u cja'quiaa' ñ'oom cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ. 61Tso cwiicheⁿ ts'aⁿ nnoom: —Ta, nntseijomndyo̱ ñ'eⁿndyu', sa̱a̱ quiaa' ñ'om' na jo̱cwaⁿjndya̱a̱ nn'aⁿ w'aya na majo̱. 62T'o̱ Jesús nnom, matsoom: —Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mato̱' na matseijomñe ñ'eⁿndyo̱, a̱a̱ tixcwee' ts'om, ñenquii'cheⁿ ñjom ts'om cantyja na jnda̱ 'ndii, matseijomna' tsaⁿ'ñeeⁿ cha'cwijom ts'aⁿ na mat'uii ts'oomsnda sa̱a̱ mawaqueⁿxeⁿ', tsaⁿ'ñeeⁿ ticatsona' na nncjaaquiee'ñe cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\