Marcos 12

1Quia jo' to̱' Jesús na tyotseineiiⁿ ñ'oom tjañoom' nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ. Tsoom: —Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ. Jnoom'm l'o̱o̱ ta̱uva nnom tyuaaⁿ'aⁿ. S'aaⁿ tiom ndiocheⁿ nnom ntjoom'm. Mati s'aaⁿ cwii peila na nnc'oocue ndaa na jnda̱ 'ndiindyena ta̱'ñeeⁿ. Na macanda̱ s'aaⁿ cwii tatsiaⁿndye yuu na nnts'aa ts'aⁿ cwenta ntjoom'm. ’Ndo' teijneiⁿ tyuaaⁿ'aⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na nl'a ts'iaaⁿ, jnda̱ jo' tjayaaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. 2Quia na jnda̱ tquie ntjom, jñoom cwii mosoom'm yuu m'aⁿ nn'aⁿ na cwil'a ts'iaaⁿ tyuaaⁿ'aⁿ na nñe'quia naⁿ'ñeeⁿ ta̱ na tseixmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. 3Sa̱a̱ joona yacheⁿ t'uena moso'ñeeⁿ, cwajndii tyotjaa'na juu. Jñoomna juu na meiⁿcwii tjaa ljo' tjañ'oom. 4Quia jo' jñomnnaaⁿ'aⁿ cwiicheⁿ mosoom'm. Juu tsaⁿ'ñeeⁿ jñomna ljo̱'. Jla'quiee'ndyena xqueⁿ ndo' tyola'jnaaⁿ'na juu. 5Sa̱a̱ ts'aⁿ na 'naaⁿ' tyuaa jñomnnaaⁿ'aⁿ cwiicheⁿ mosoom'm, tsaⁿ'ñeeⁿ jla'cuee'na jom. Ndo' malaa'ti' l'ana ñequio jndye nt'omcheⁿ mosoom'm na jñoom. Tjaa'na nt'om naⁿ'ñeeⁿ ndo' nt'om jla'cwjeena. 6’Ñecwii ts'aⁿ cwii m'aaⁿ na matseitioom na njñoom, nquii jnaaⁿ jo', na jeeⁿ candya' ts'oom. Tsaⁿ'ñeeⁿ jñoom na macanda̱, ee luaa seitioom: “Matsona' na nla't'maaⁿ'ndyena ti'jndaaya.” 7Sa̱a̱ nquiee nn'aⁿ na cwil'a ts'iaaⁿ tyuaaⁿ'aⁿ, tyoluena nda̱a̱ ntyjeena: “Juu tsaⁿm'aaⁿ' nljo ntjomwaañe l'o̱o̱ⁿ ee jom jnda nquii ts'aⁿ na 'naaⁿ' tyuaawaa. Chiuu ticala'cua̱a̱'a tsaⁿm'aaⁿ' cha jaa nljona' 'naaⁿya.” 8Jo' chii t'uena tsaⁿ'ñeeⁿ, jla'cuee'na jom. Ty'ecatquiee'na jom tquia nnom ntjom'ñeeⁿ. 9Quia jo' tax'ee Jesús nda̱a̱na, tsoom: —Nquii ts'aⁿ na 'naaⁿ' tyuaa'ñeeⁿ, ¿chiuu nnts'aaⁿ? Maxjeⁿ nñoom, nntseicwjeⁿ naⁿ'ñeeⁿ ndo' nñequiaaⁿ tyuaaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na nl'a ts'iaaⁿ. 10’¿Aa tyoola'naⁿ'yo' ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na matsona': Majuuto tsjo̱' na tixocwil'ue nquiu luañeⁿ na cwil'a tsiaⁿtsjo̱', jnda̱ mawacatyeeⁿna' nqui tsiaⁿtsjo̱'? 11Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om seijndaa'ñê na ljo' ndo' jeeⁿ cwijaawee' n'o̱o̱ⁿya na cwinty'iaaya na luaa' tuii. 12Ndo' nn'aⁿ na tyondye ñ'oommeiⁿ' tyoqueⁿndyena na nnt'uena Jesús, ee jla'no̱ⁿ'na na cjoo joona seineiiⁿ ñ'oom tjañoom'waa'. Sa̱a̱ nquiaana nn'aⁿ na jndyendye, cwe' jo' 'ndyena jom, mana ty'ena. 13Jnda̱nquia nn'aⁿ fariseos jñoomna cwantindye nc'iaana ñequio nn'aⁿ 'naaⁿ' Herodes na m'aaⁿ Jesús. Naⁿ'ñeeⁿ nnc'omna cwenta ñ'oom na matseineiiⁿ cha nnda̱a̱ nnt'uiina' jom cantyja 'naaⁿ'na'. 14Jnda̱ na tquiena na m'aaⁿ, jluena nnoom: —Maestro, nquiuuyâ na maxjeⁿ ñ'oom na mayuu' matsei'neiⁿ' ndo' ñecwii xjeⁿ mache' ñequio meiⁿnquia nn'aⁿ ee titseiñ'oom'ndyu' ljo' waa na cwiluiindyena. Mayuu' ñ'oom na ma'mo̱o̱ⁿ' cantyja 'naaⁿ' natoo' Ty'o̱o̱ts'om. ¿Aa matsa̱'ntjomna' na nntio̱o̱ⁿya ts'iaaⁿnda̱a̱ya nnom César, oo aa ticatsa̱'ntjomna'? ¿Aa laxmaaⁿya na catio̱o̱ⁿya jo' oo aa ticalaxmaaⁿya? 15Ndo' sei'no̱ⁿ' Jesús na cwe' cwilueyana. Tsoom nda̱a̱na: —¿Chiuu na ñe'cat'ue'yo' ja? Quia'yo' cwii tsjo̱'ñjeeⁿ denario na nnty'iaya. 16Tquiana cwii denario ndo' jnda̱ na nty'iaaⁿ'aⁿ tsoom nda̱a̱na: —¿'Ñeeⁿ 'ndyoo nnom luaa? Ndo' ¿'ñeeⁿ xuee' teiljeii luaa? Ndo' t'o̱o̱na, jluena: —Tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ, César. 17Ndo' tsoom: —Catiom'yo' ts'iaaⁿnda̱a̱'yo' nnom César yuu na tseixmaⁿna' cwentaaⁿ'aⁿ. Ndo' mati quia'yo' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om yuu na tseixmaⁿna' cwentaa' nqueⁿ. Tjawee' n'omna ñ'oom na t'o̱o̱ⁿ sa̱a̱ tiya nquiuna na ticat'uiina' jom. 18Jnda̱ jo' tquio nt'om nn'aⁿ saduceos na m'aaⁿ Jesús. Naⁿ'ñeeⁿ ticala'yu'na na nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. Ta'x'eena nnoom, jluena: 19—Maestro, waa ljeii na 'ndii Moisés lua̱a̱ya na matsona' xeⁿ tue' cwii tsaⁿs'a ndo' 'ndiina' scuu' na ñenquii, tjaa'naⁿ ndana, quia jo' tyjee ts'oo'ñeeⁿ cocoom ñ'eⁿ scuu' xioom. Nnc'om ntseinaaⁿ ñ'eⁿ yuscu'ñeeⁿ cha nntseinoomñê na tjaa ntseinda xioom t'om. 20Tyom'aⁿ ntquiee' naⁿnom na ñenquii ts'aⁿ ntseinda. Juu tsaⁿtquiee tocoom sa̱a̱ tyuaa' tueeⁿ'eⁿ, tjaa'naⁿ ndana ñ'eⁿ scoom'm. 21Quia jo' tsaⁿ na jnda̱ we tocoom ñ'eⁿ scuu' xioom sa̱a̱ mati jom tueeⁿ'eⁿ ndo' tjaa'naⁿ ndana ñ'eⁿ yuscu'ñeeⁿ. Mati tsaⁿ na jnda̱ ndyee tocoom ñ'eⁿ scuu' xioom ndo' majo'ti tjoom. 22Malaa'ti' cha'tso ntquiee'ndye naⁿnom'ñeeⁿ tuncona ñequio yuscu'ñeeⁿ ndo' majo'ti quia tja̱na, tjaa'naⁿ ndana ñ'eⁿñe. Ndo' na macanda̱ tue'to yuscu'ñeeⁿ. 23Ñe'cata'x'a̱a̱yâ njom', Ta, quia na nnta'ndo'xco cha'tso nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, quia jo' ¿'ñeeⁿ cwiindye joona na nluii scuu' yuscu'ñeeⁿ? Ee jom ñet'oom scuu cha'tso na ntquiee'ndye naⁿ'ñeeⁿ. 24Matso Jesús nda̱a̱na: —Aa nchii ñ'oomwaa' matseicano̱o̱ⁿna' na tixcwe cwitjei'yo' cwenta, ee meiiⁿ na cwila'naⁿ'yo' ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ ticala'no̱ⁿ'yo' ljo' ma'mo̱ⁿna'. Meiⁿ cantyja 'naaⁿ' najndeii na matseixmaaⁿ. 25Ee quia na nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ taxoc'unconnda' meiⁿ naⁿnom, meiⁿ naⁿlcu ee nnc'omna cha'na ángeles na m'aⁿ cañoom'luee. 26Sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, ¿aa chii jnda̱ ñejla'naⁿ'yo' libro na seiljeii Moisés yuu na matseineiⁿna' cantyja 'naaⁿ' ts'oom nioom na nty'iaaⁿ'aⁿ? Jo' jo' xcwe naquii' ntsaachom na cwico ts'oom'ñeeⁿ, teic'uaa na matseineiⁿ Ty'o̱o̱ts'om nnoom, tso: “Ja cwiluiindyo̱ Ty'o̱o̱ts'om cwentaa' Abraham, Isaac ndo' Jacob.” 27Jo' chii caliu'yo' na cwita'ndo' naⁿ'ñeeⁿ ee jom nchii cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om cwentaa l'oo. Jom cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om cwentaa nn'aⁿ na cwita'ndo'. Cwe' jo' ma'mo̱ⁿna' na 'o meiⁿchjoo ticala'no̱ⁿ'yo'. 28Cwii ts'aⁿ na ma'mo̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés tyjee'cañoom na m'aⁿ nn'aⁿ saduceos'ñeeⁿ. Tyondiiñecheeⁿ cha'tso ñ'oom na tyola'neiⁿna ndo' tyoqueeⁿ cwenta na jeeⁿ xcwe ñ'oom t'o̱ Jesús nda̱a̱na. Tax'eeⁿ nnom Jesús, tsoom: —Quii'ntaaⁿ cha'tso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na matsa̱'ntjomna', ¿cwaaⁿ cwii joona' na t'maⁿti tseixmaⁿna'? 29T'o̱ Jesús, tsoom: —Luaa matso ñ'oom na t'maⁿti: “Candye'yo', 'o nn'aⁿ Israel. Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om cwentaaya, macanda̱ ñenqueⁿ cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom. 30C'oom' na candya' ts'om' Ta Ty'o̱o̱ts'om cwenta' ñequio na xcwee'ya ts'om', ñequio cha'waa na jnda ntyji', ñequio cha'waa na jndo̱'ya ts'om', ndo' ñequio cha'waa najndu'.” Luaa' ñ'oom na t'maⁿti na matsa̱'ntjomna'. 31Ndo' ñ'oom na jnda̱ we matseijomna' ñ'oom'ñeeⁿ. Luaa matsona': “C'oom' na wi' ts'om' nc'ia' cha'xjeⁿ na jnda ntyji' ñequio nncu'. Tjaa'naⁿ cwiicheⁿ ñ'oom na t'maⁿti na matsa̱'ntjomna' cha'na ñ'oommeiⁿ'.” 32Quia jo' t'o̱ tsaⁿ'ñeeⁿ na ma'mo̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, tsoom: —Maxjeⁿ ya, 'u Maestro. Luaa' ñ'oom na mayuu' matsu' na ñecwii Ty'o̱o̱ts'om. Tjaa'naⁿ cwiicheⁿ na matsa̱'ntjom, macanda̱ jom. 33Ndo' na nnc'oom ts'aⁿ na candya' ts'oom Ty'o̱o̱ts'om ñequio na xcwee'ya ts'oom, ñequio cha'waa na jndo̱'ya ts'oom, ñequio cha'waa na jnda ntyjeeⁿ, ndo' ñequio cha'waa najneiⁿ, ndo' mati na nnc'oom na wi' ts'oom nc'iaaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ jnda ntyjii nqueⁿ, cha'tso nmeiⁿ' l'ueti nchiiti quioo' na nlco na mañequiaa ts'aⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio meiⁿnquia nt'omcheⁿ na cwiñe'quia nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyena jom. 34Jnda̱ na nty'iaa' Jesús na jndo̱' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'oom na t'o̱, tsoom nnom: —Jnda̱ teindyoo' na nñequiaandyu' na nntsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om 'u. Jnda̱ jo' tjaa'naⁿ 'ñeeⁿ cwii jnda̱a̱' ts'om na nncwax'eti. 35Cwiicheⁿ ndii' na tyom'aaⁿ Jesús naquii' wats'om t'maⁿ na tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ, tsoom: —Nquiee nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés cwiluena na nquii Cristo cwiluiiñê tsjaaⁿ David na jndyowicantyjoo'. 36Sa̱a̱ manquiiti David cantyja na t'mo̱ⁿ Espíritu Santo nnoom tsoom na Cristo cwiluiiñê Ta na matsa̱'ntjom jom. Tsoom: Nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om tsoom nnom juu Ta na matsa̱'ntjom ja: “Cajmaⁿ' ntyjaa'a ntyjaya yuu na matseit'maaⁿ'ñena' 'u hasta xjeⁿ na jnda̱ tsa̱'a nn'aⁿ na jndoo 'u na c'omna nacje 'naⁿ'.” 37Cwe' jo' mawax'a̱a̱ya nda̱a̱'yo' ¿chiuu waayuu na cwiluiiñe Cristo tsjaaⁿ David na jndyowicantyjoo' ee manquiiti David tsoom na juu cwiluiiñe Ta na matsa̱'ntjom jom? Ndo' jndyendye nn'aⁿ ñequio na neiiⁿna tyondyena ñ'oom na seineiiⁿ. 38Naquii' ñ'oom na tyo'mo̱o̱ⁿ, tsoom: —Cal'a'yo' cwenta nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ee joona jeeⁿ cjaawee' n'omna na nnco'nomna na cwee'na liaa jnda na tei'ncoo ndo' na nntaⁿ nn'aⁿ lueena na nla't'maaⁿ'ndye joona ñequio na jndoo'cheⁿ nn'aⁿ. 39Joona jeeⁿ ñe'cwindyuaandyena ntsula̱ nacañoomticheⁿ naquii' lan'om ndo' majo'ti cwil'ana quia na cwicwa'na na waa xuee. 40Mati cwitjeii'na 'naaⁿ yolcu na jnda̱ ljondye na tja̱ s'aa, ndo' cha nntseicu'na' na luaa' la'xmaⁿna, jeeⁿ yo cwila'neiⁿna nnom Ty'o̱o̱ts'om. Jo' t'maⁿti nnt'uiiweeⁿ'eⁿ joona. 41Cwii xuee wacatyeeⁿ Jesús ndyeyu na meintyjee' castom na cwituee' nn'aⁿ s'om cwentaa' wats'om t'maⁿ. Nty'iaa'cheeⁿ na cwitioom nn'aⁿ s'om ts'om castom ndo' na jndye naⁿtya t'maaⁿ' s'om cwitioomna. 42Mati tyje'cañoom cwii yuscu na jnda̱ ljoñe. Jeeⁿcheⁿ ndya' jñeeⁿ'ñê. Tjacjoom'm we tsjo̱'ñjeeⁿ chjoo s'om wee na meiⁿchjoo tit'maaⁿ'. 43Chii t'maⁿ Jesús nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Tsoom nda̱a̱na: —Na mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, yuscum'aaⁿ' ts'aⁿ na jnda̱ tue' saa' ndo' jeeⁿ jñeeⁿ'ñê, sa̱a̱ t'maaⁿ'ti tjoom'm ts'om castom, nchiiti cha'tso nt'omcheⁿ. 44Ee cha'tsondye naⁿm'aⁿ' tioomna s'om na cwe' waljoo' na cwilei'chona, sa̱a̱ jom meiiⁿ na jeeⁿcheⁿ nty'iaa'ñê, tju'ñ'eeⁿ cha'waati na maleiñ'oom na nntseijnaaⁿ na nlcwaaⁿ'aⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\