Marcos 2

1Jnda̱ na teinom cwantindyo xuee, tue'cañoomnnda' Jesús tsjoom Capernaum. Ndo' teic'uaa ñ'oom na jnda̱ tyjeeⁿ'eⁿ, m'aaⁿ waa' cwii ts'aⁿ. 2Jndye nn'aⁿ tjomndyena jo' jo' hasta tileicwiijndeii w'aa. Meiⁿ cwe' 'ndyoots'a tîcanda̱a̱ nlquie'cañomna. Ndo' tyoñequiaaⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱na. 3Ndo' jo' tquie'cañom ñequiee nn'aⁿ na m'aaⁿ Jesús. Tquioñ'omna cwii ts'aⁿ na ntjeiⁿ nc'ee. 4Quia na nty'iaana na tîcanda̱a̱ nnc'oontyjaa'na na m'aaⁿ ee na jeeⁿ tyeeⁿ m'aⁿ nn'aⁿ, quia jo' ty'ewana xqueⁿ w'aa. Jla'canaaⁿndyena ndyeyu na meintyjee' Jesús. Jla'c'o̱ⁿna tsuee na ndii' ts'aⁿwii'. 5Quia na nty'iaa' Jesús na cwila'yu'ya n'om naⁿ'ñeeⁿ, tsoom nnom nquii ts'aⁿ na wii': —'U jndaaya, jnda̱ seit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya 'u cha'tso jnaⁿ' na niom. 6Ndo' nt'om nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na teindyuaandye jo' jo', jndye ñ'oom tyola'tiuuna naquii' n'omna na ticuee' n'omna Jesús. 7Jla'neiⁿ cheⁿnquieena naquii' n'omna, jluena: “Tsaⁿm'aaⁿ' ¿chiuu na luaa' matsoom? Cwa ñ'oom ntjeiⁿ matseineiiⁿ nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om ee macanda̱ jom nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'oom jnaaⁿ nn'aⁿ.” 8Ndo' ntyjii Jesús na luaa' m'aaⁿ' n'omna. Tsoom nda̱a̱na: —¿Chiuu na ticuaaya nquiu'yo' ñ'eⁿndyo̱? 9¿Cwaaⁿ ñ'oom cwila'tiuu'yo' na tijndei'tina' na nntsjo̱o̱ nnom tsaⁿwii'm'aaⁿ? ¿Aa nchii cha'na jnda̱ tsjo̱o̱ nnoom na matseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya jnaaⁿ'aⁿ na waa? Oo ¿aa nchii jndei'tina' nquiu'yo' na nntsjo̱o̱ na quicantyjaaⁿ, catseilcwiiñê tsuee 'naaⁿ'aⁿ ndo' cjaacaⁿ? 10Queⁿ'yo' cwenta, ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoom'luee nntsjo̱o̱ juu ñ'oom na nquiu' 'o na jndei'tina'. Quia jo' quia na jnda̱ tco'yana' tsaⁿm'aaⁿ nla'no̱ⁿ'yo' na majndeiiticheⁿ ja waa najndo̱ nnom tsjoomnancue na nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya jnaaⁿ nn'aⁿ. 11Quia jo' tsoom nnom ts'aⁿ na ntjeiⁿ nc'ee: —'U re, matsjo̱o̱ya njom', quicantyja'. Catseilcwiindyu' tsuee 'naⁿ'. Cja'to' wa'. 12Ndo' mantyja teicantyja tsaⁿ'ñeeⁿ, seilcwiiñê tsuee 'naaⁿ'aⁿ. Jlueeⁿ'eⁿ na jndoo' cha'tsondye naⁿ'ñeeⁿ. Jeeⁿ tjawee' n'omna na luaa' tuii. Tyola't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om, tyoluena: —Meiⁿjom ndii' tyoonty'iaaya na nluii na luaa'. 13Jnda̱ tuii na luaa', tja Jesús cwiicheⁿ cwii ndii' 'ndyoo ndaaluee ndo' jndye nn'aⁿ ty'entyjaa'na jom. Tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. 14Cwii xuee mawinoom yuu na cwitioom nn'aⁿ ts'iaaⁿnda̱a̱na cwentaa' gobiernom. Jo' jo' noom'm cwii ts'aⁿ na jndyu Leví jnda Alfeo. Wacatyeeⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ na maco'ñoom s'om na cwitioom nn'aⁿ. Tso Jesús nnoom: —Candyo'tseijomndyu' ñequio ts'iaaⁿ 'naⁿya. Ndo' teicantyja tsaⁿ'ñeeⁿ, tjatseijomñe ñ'eⁿ Jesús. 15Cwii xuee m'aaⁿ Jesús waa' Leví ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Jo' jo' wacatyeeⁿ nacañoom' meiⁿsa ñequio naⁿ'ñeeⁿ na cwicwa'na. Ndo' mati majndye nn'aⁿ na cwito'noom ts'iaaⁿnda̱a̱ nn'aⁿ cwentaa' gobiernom ñequio nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja na nquiu nn'aⁿ fariseos, teindyuaandyena ñ'eⁿñê. Ee jndye nn'aⁿ ty'entyjo̱na naxeeⁿ'eⁿ. 16Sa̱a̱ nn'aⁿ fariseos ñequio nc'iaana na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, quia na nty'iaana na macwa' Jesús ñequio nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' ñequio nn'aⁿ na cwito'ñoom s'om cwentaa' gobiernom, ta'x'eena nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, jluena: —¿Chiuu waayuu na macwaaⁿ'aⁿ ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwito'ñoom s'om ndo' ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om? 17Jnda̱ na jndii Jesús na luaa' cwiluena, tsoom nda̱a̱na: —Nn'aⁿ na tiwii titjo̱o̱ndyena ts'aⁿ na mach'ee nasei. Sa̱a̱ nn'aⁿ na wii, tjo̱o̱ndyena tsaⁿ'ñeeⁿ. Ja nchii na jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nn'aⁿ na m'aⁿ cantyja na maty'iomyana', ja jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nn'aⁿjnaⁿ. 18Nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na tyoñequiaa Juan tsaⁿ na tyotseits'oomñe nn'aⁿ ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na cwila'naaⁿ nn'aⁿ fariseos, m'aⁿna na cwila'cwejndo'ndyena cwii xuee. Ndo' nt'omndye joona ty'entyjaa'na Jesús, ta'x'eena nnoom, jluena: —Nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaa Juan cwila'cwejndo'ndyena ndo' majo'ti cwil'a nn'aⁿ fariseos, sa̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaa', tyoola'cwejndo'ndyena. ¿Chiuu na tyool'ana? 19T'o̱ Jesús cwii ñ'oom na cwe' tjañoom' cantyja 'naaⁿ' nqueⁿ. Tsoom nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: —Nn'aⁿ na cwila'jomndye na macoco ts'aⁿ ¿aa maty'iomna' na nla'cwejndo'ndyena yocheⁿ na ndii ñ'eⁿ tsaⁿs'a'ñeeⁿ ñ'eⁿndyena? Cantyjati xuee na m'aaⁿ ñ'eⁿndye naⁿ'ñeeⁿ na cwiwit'maaⁿ' na tocoom, ticatsona' na nla'cwejndo'ndyena. 20Sa̱a̱ manncue'ntyjo̱ xuee na nncwji'na' jom quii'ntaaⁿna, quia ljo'cheⁿ nla'cwejndo'ndyena. 21Seineiⁿticheⁿ Jesús cwii ñ'oom na tjañoom' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom xco na ma'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Tsoom: —Ts'aⁿ na matseiyo̱ liaa, ticaty'iomna' na nncwjaa'ñê cwii taⁿ' liaa xco na tyootmaⁿ na nntseiyo̱o̱ⁿ liaa ntsaa. Ee na ljo' nnts'aaⁿ, quia nntmaⁿ liaa tquie quia jo' nncjaateii liaa xco, nntyjaañena' liaa ntsaa, ndo' cwajndiiti nnc'ioo'ñena' liaa ntsaa'ñeeⁿ. 22Mati ts'aⁿ na mach'ee winom tijoom nntioom juuna' tjaⁿ na jnda̱ teijndyo. Ee xeⁿ na ljo' nnts'aa ts'aⁿ nnt'ioo' tjaⁿ'ñeeⁿ, mana cwiwi'ndaa'na', ndo' mati nlcwe' winom. Jo' chii maty'iomna' na ts'om tjaⁿ xco nnc'oocuena'. 23Cwii xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ judíos, mawinom Jesús yuu na niom ntjom lqueeⁿ trigo. Ndo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, yocheⁿ na cwiwinomna jo' jo', to̱'na na cwit'ioo'ndyena meiⁿ ndyee xu'lqueeⁿ. 24Nt'om nn'aⁿ fariseos jluena nnom Jesús: —Queⁿ' cwenta naⁿm'aⁿ', ¿chiuu na cwil'ana cwii na ticatsa̱'ntjomna' xuee na cwita'jndya̱a̱ya? 25T'o̱ Jesús, tsoom nda̱a̱na: —'O, ¿aa nchii jnda̱ jla'naⁿ'yo' ñ'oom chiuu s'aa David quia na seitjo̱o̱na' na nlcwaaⁿ'aⁿ? Sa̱a̱ tyoolancjoo'ndyo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Jom t'oom na ñejnoom'm ndo' mati nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê. 26Tjaqueⁿ'eⁿ naquii' wats'om 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ndo' tcaaⁿ tyoo' nnom Abiatar tyee na cwiluiitquieñe. Jnaaⁿ'aⁿ ntyoo'ñeeⁿ. Tcwaaⁿ'aⁿ joona' ndo' mati tquiaaⁿ na tcwa' nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê. Ndo' ntyoo'ñeeⁿ na jnda̱ tquia nn'aⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om, ticwanaaⁿ na nlcwa' meiⁿnquia ts'aⁿ, macanda̱ ntyee wanaaⁿ na nlcwa'na juuna'. 27Tsoticheⁿ Jesús nda̱a̱na: —Tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om xuee na nnta'jndyee nn'aⁿ cha na nnteijndeiina' joona, nchii seijndaa'ñê na nnts'aana' xjeⁿ 'o na nndu'yo' na jeeⁿ t'maⁿ xuee tseixmaⁿna'. 28Jo' chii ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee waa na matseixmaⁿya na nntsjo̱o̱ ljo' wanaaⁿ na cal'a nn'aⁿ xuee na cwita'jndya̱a̱ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\