Marcos 3

1Cwiicheⁿ cwii ndii' tjaquiee' Jesús naquii' wats'om. Jo' jo' m'aaⁿ cwii tsaⁿs'a na jnda̱ tjateii cwii ts'o̱. 2Jeeⁿ tyoqueⁿ nn'aⁿ fariseos cwenta ljo' nnts'aaⁿ, aa nntsein'maaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ juu xuee na cwita'jndyeena, ee jeeⁿ queeⁿ n'omna na nnda̱a̱ nlqueⁿna ñ'oom nacjoom'm. 3Quia jo' tsoom nnom ts'aⁿ na jnda̱ tjateii ts'o̱: —Quicantyja', cwintyje' xcwe quii'ntaaⁿ naⁿm'aⁿ. 4Ndo' tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ na m'aⁿ jo' jo': —Ja mawax'a̱ya nda̱a̱'yo', xuee na cwita'jndya̱a̱ya ¿aa wanaaⁿ na cateijndeii ts'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ na wi' matjom, oo aa ticateijneiⁿ juu? ¿Aa cwji'n'maaⁿñê x'iaaⁿ'aⁿ na ticue', oo aa ca'ñeeⁿ na cue'? Sa̱a̱ joona yacheⁿ jla'cheⁿna. 5Quia jo' nty'iaaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ ndiocheⁿ, seilioo'ñê ñ'eⁿndyena. Tquiaana' na chjoo' ts'oom ee sei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na jeeⁿ quie' n'omna. Tsoom nnom tsaⁿs'a'ñeeⁿ: —Catseiliuu' ts'o̱'. Seiliuu tsaⁿ'ñeeⁿ ts'o̱o̱ⁿ ndo' mana tco'yana' jom. 6Sa̱a̱ nn'aⁿ fariseos mantyja jlui'na, tyo'maⁿna ñequio nn'aⁿ 'naaⁿ' Herodes chiuu nl'ayoona na nla'cuee'na Jesús. 7Quia jo' tjannda' Jesús 'ndyoo ndaaluee ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ ty'entyjo̱ naxeeⁿ'eⁿ na jnaⁿna ts'o̱ndaa Galilea. 8Ndo' mati nt'omcheⁿ nn'aⁿ tyondyena cantyja 'naaⁿ jndye nnom ts'iaaⁿ t'maⁿ na tyoch'eeⁿ. Quia jo' jndyendyena jnaⁿna ts'o̱ndaa Judea ñequio tsjoom Jerusalén, ñequio ndyuaa Idumea, ñequio xndyaa' jndaa Jordán, ndo' ñequio ndiocheⁿ tsjoom Tiro ñ'eⁿ Sidón. Ty'entyjaa'na jom. 9Jo' chii sa̱'ntjoom nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê na cala'jndaa'ndyena cwii w'aandaa chjoo na nleil'uee'ñê cha tints'aana' na 'oontquieena jom ee tyeeⁿ na jeeⁿ jndye nn'aⁿ m'aⁿ nacañom'm. 10Ee nc'e na jnda̱ sein'maaⁿ jndyendye nn'aⁿ, jo' chii cha'tso nt'omcheⁿ nn'aⁿ na ndicwaⁿ chona ntycu, tyola'canto'ndyena nacañom'm na ñe'nquio'na jom cha nn'maaⁿna. 11Ndo' jndyetia na m'aⁿ naquii' n'om nn'aⁿ, meiⁿyuucheⁿ na nty'iaana jom, l'ana naquii' n'om naⁿ'ñeeⁿ na cata'na cantyena jo nnoom. Tyola'xuaana, tyoluena: —'U cwiluiindyu' Jnda Ty'o̱o̱ts'om. 12Sa̱a̱ Jesús jndei'na' tyotsa̱'ntjoom na ticat'mo̱o̱ⁿna 'ñeeⁿ cwiluiiñê. 13Tjawa Jesús cwii ta, ndo' tqueeⁿ'ñê nn'aⁿ na macwjii'ñê cwentaaⁿ'aⁿ na c'oona na m'aaⁿ. 14Tqueeⁿ canchoo'wendyena na nñ'eeⁿna ñ'eⁿñê ndo' na njñoom joona na nñe'quiana ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. Matseicajndyuna' joona apóstoles. 15Tquiaaⁿ cantyja najndeii na tseixmaaⁿ na nla'xmaⁿna cha nnda̱a̱ nla'n'maaⁿna nn'aⁿ ndo' nnda̱a̱ nntjeii'na jndyetia naquii' n'om nn'aⁿ. 16Nmeiiⁿ ncuee nchoo'we nn'aⁿ na tjeii'ñe Jesús cwentaaⁿ'aⁿ: Simón, tsaⁿ na seicajñoom Pedro, 17Jacobo ñequio tyjeeⁿ Juan, ntseinda Zebedeo, joona seicajñoom Boanerges, ñ'oomwaa' ma'mo̱ⁿna' na jeeⁿ chona ndyueena, 18Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo jnda Alfeo, Tadeo, Simón, tsaⁿ na matii'ñe ñ'oom ñ'eⁿ tmaaⁿ' nn'aⁿ cananista. 19Ndo' ñ'eⁿ Judas Iscariote, ts'aⁿ na tquiaa cwenta Jesús. 20Jnda̱ jo' tja Jesús yuu na mac'eeⁿ, ndi ñ'eeⁿ naⁿ'ñeeⁿ. Ndo' tjomndyennda' cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ yuu na m'aaⁿ hasta tileinquiaana' na nlcwaaⁿ'aⁿ ñ'eⁿ nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê. 21Jnda̱ na jndye nn'aaⁿ' nqueⁿ na luaa' matjoom, ty'ec'omna jom na jndei'na' ee cwilue nn'aⁿ na jnda̱ seintjeiⁿna' jom. 22Nt'om nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na jnaⁿ Jerusalén, tyoluena: —Tsaⁿm'aaⁿ' matseixmaaⁿ Beelzebú, juu tsaⁿjndiitquiee. Nc'e najndeii na matseixmaⁿ, jo' na macwjeeⁿ'eⁿ jndyetia naquii' n'om nn'aⁿ. 23Tqueeⁿ'ñe Jesús naⁿ'ñeeⁿ ndo' seineiiⁿ ñ'oom tjañoom' nda̱a̱na. Tsoom: —¿Chiuu nnts'aayuuna' na nquii Satanás mawjaⁿ nacjoo' nqueⁿ na macwjeeⁿ'eⁿ jndyetia ñequio ntyjenaⁿjndiiñê naquii' n'om nn'aⁿ? 24Xeⁿ m'aaⁿ cwii gobiernom na cwito̱ⁿ'ndye nn'aⁿ 'naaⁿ'aⁿ, nt'om cwi'oo nacjoom'm ndo' nt'om cwila'jomndye ñ'eⁿñê, tsaⁿ'ñeeⁿ xocaljoo'ñetyeeⁿ ts'iaaⁿ. 25Ndo' mati nn'aⁿ na m'aⁿ cwii w'aa xeⁿ cwila'ntja'ndyena, xoc'omna na ñe'naaⁿ', maxjeⁿ nnt'oom'ndyena. 26Ndo' majo'ti cantyja 'naaⁿ' Satanás, xeⁿ na matseiweñê nacjoo' ntyjenaⁿjndiiñê quia jo' xocaljotyeⁿ cantyja najneiⁿ na matsa̱'ntjoom joona. Ee xeⁿ na luaa' mach'eeⁿ, quia jo' matseintycwiiñe cheⁿnqueⁿ. 27’Tjaa'naⁿ ts'aⁿ na nnda̱a̱ na cwe' nncjaaquiee'to waa' ts'aⁿ na jeeⁿ jndeii na nncwji' 'naaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ nntseityeⁿjñeeⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ quia ljo'cheⁿ nnda̱a̱ nncwji'ñ'eeⁿ 'naaⁿ'. Maluaa' matseijomna' ñ'eⁿndyo̱ ja quia macwjii'a naⁿjndii ñ'eⁿ jndyetia naquii' n'om nn'aⁿ. 28’Mayuu'cheⁿ candye'yo' nntsjo̱o̱, nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om cha'tso nnom na cwila'tjo̱o̱ndye nn'aⁿ ñequio meiⁿnquia ñ'oom wi' na ntjeiⁿna' na cwiluena. 29Sa̱a̱ meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matsoyuu na cwiluii ts'iaaⁿ 'naⁿya cwe' cantyja najndeii tsaⁿjndii, tsaⁿ'ñeeⁿ matseineiiⁿ ñ'oom ntjeiⁿ nacjoo' Espíritu Santo. Ndo' na ljo' tijoom nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. Jnaⁿwaa' tijoom cantycwiina'. 30Luaa' tsoom nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Ee joona tyoluena na jom tseixmaaⁿ tsaⁿjndiitquiee. 31Tquiecañom ntyjee Jesús ñequio tsoñeeⁿ yuu na m'aaⁿ sa̱a̱ ch'eⁿ ljoo'ndyena nc'e na jeeⁿ tyeeⁿ m'aⁿ nn'aⁿ. Cwe' jla'cwanomna ñ'oom na calueeⁿ'eⁿ ch'eⁿ. 32Jo' chii nn'aⁿ na meindyuaandye nacañom'm jluena nnoom: —Aa ndi', jnda̱ tyjee' tso'ndyo' ñ'eⁿ ndyenty'iu'. M'aⁿna ch'eⁿ, cwil'ueena 'u. 33Sa̱a̱ t'o̱o̱ⁿ nda̱a̱na tsoom: —Nndye'yo' nntsjo̱o̱ nda̱a̱'yo' 'ñeeⁿ cwiluiiñe tsondyo̱ ndo' ndyentyjo̱. 34Jnda̱ chii nty'iaaⁿ'aⁿ ndiocheⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na meindyuaandye nacañom'm, tsoom nda̱a̱na: —Queⁿ'yo' cwenta, ncjo'yo' cwiluiindyo' tsondyo̱ ñequio ndyentyjo̱. 35Ee meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mach'ee yuu na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om, tsaⁿ'ñeeⁿ cwiluiiñe ti'tyjo̱, ndo' nomtyjo̱, ndo' tsondyo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\