Marcos 4

1Cwiicheⁿ cwii ndii' tquie'cañom cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ na jndyendye na m'aaⁿ Jesús 'ndyoo ndaaluee. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na ma'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ndo' jeeⁿ ndya' tyola'canto'ndyena nacañom'm. Jo' chii tjacuo̱o̱ⁿ ts'om w'aandaa chjoo na meintyje'cheⁿna' ts'om ndaaluee. Tjacjom ts'omna' ndo' cha'tsondye nn'aⁿ ljoo'ndyena 'ndyoowi' ndaaluee tyuaatcwii. 2Jndye ñ'oom tjañoom' teil'uee'ñê na tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. Tue'cañoomna' na tsoom ñ'oomwaa: 3—Candye'yo' ñ'oomwaa: Tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ, tjacjoom'm lqueeⁿ trigo. 4Ndo' yocheⁿ na majoom'm lqueeⁿ'ñee, nt'om tquiaa ts'om nato. Ndo' tquie cantsaa, tcwa'yo' joona'. 5Nt'om lqueeⁿ tquiaana' tyuaa na jeeⁿ ljo̱' yuu na tita m'aaⁿ ts'o. Lqueeⁿ'ñeeⁿ tyuaa' t'oomna' ee tita tiona' ts'o. 6Sa̱a̱ na jeeⁿ jmeiⁿ' tyonty'iaa' ñe'quioom', t'uaana'. Tjacaaⁿna' ee na tinjoom ty'e nch'ioo'na'. 7Nt'om lqueeⁿ tquiaana' yuu na meintyjee' nda' l'o̱o̱ nioom. Tyuaa'ti tjawindye l'o̱o̱ nioom'ñeeⁿ, tco̱'na' ntjom, nc'e naljo' tjaa'naⁿ ljo' tue' l'a lqueeⁿ'ñeeⁿ. 8Sa̱a̱ nt'om lqueeⁿ tquiaana' yuu na ya ts'o. T'oomna', ty'ewijnda̱na', jndye lqueeⁿ tue'. Nt'om tjei'na' cwii xuu waljoo' yom ts'oom lqueeⁿ trigo na cwii ts'oom lqueeⁿ tjacju' tsaⁿ'ñeeⁿ. Ndo' nt'om tjei'na' we xuu waljoo' xcwe na cwii ts'oom lqueeⁿ tjacjoom'm. Ndo' nt'om tjei'na' ñequiee xuu na cwii ts'oom lqueeⁿ na tjacjoom'm. 9Quia jo' tso Jesús nda̱a̱na: —'Ñeeⁿ juu na niom lue' n'om lua'qui na nndii, candii. 10Jnda̱ na tju'na' na ñenquii Jesús ñequio nn'aⁿ canchoo'wendye ndo' ñequio nt'om nn'aⁿ na mati cwicañ'eeⁿtyeⁿ ñ'eⁿñê, ta'x'eena ljo' ñe'ca'mo̱ⁿ ñ'oom tjañoom'ñeeⁿ. 11Ndo' tsoom nda̱a̱na: —Mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na 'o cala'no̱ⁿ'yo' ñ'oom na tyooliu nn'aⁿ cantyja na matsa̱'ntjoom. Sa̱a̱ nn'aⁿ na tyoola'jomndye ñ'eⁿndyo̱, ñenquii' ñ'oom tjañoom' matseina̱ⁿya nda̱a̱na. 12Jo' chii mach'eena' na mayuu'cheⁿ meiiⁿ na jndye ndii' nndyena ñ'oom na mañequiaya, sa̱a̱ xocala'no̱ⁿ'na. Ndo' meiiⁿ na jndye ndii' nnty'iaana ts'iaaⁿ na mats'aa sa̱a̱ tixoqueⁿna cwenta. Ee cwil'ayana na nmeiiⁿ' cha tilcwe' n'omna, tintseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om jnaaⁿna. 13Quia jo' tsoom nda̱a̱na: —¿Aa maxjeⁿ ticala'no̱ⁿ'yo' ñ'oom tjañoom'waa'? ¿Chiuu nl'aa na nla'no̱ⁿ'yo' nt'omcheⁿ ñ'oom tjañoom'? 14Juu ts'aⁿ na tjacju' lqueeⁿ trigo, jo' ts'aⁿ na mañequiaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 15Lqueeⁿ na tquiaa ts'om nato, jo' nn'aⁿ na cwindye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na mañequiaa ts'aⁿ, sa̱a̱ mantyja macwji' Satanás ñ'oom'ñeeⁿ naquii' n'omna. 16Ndo' lqueeⁿ na tquiaa yuu na jeeⁿ ljo̱' tyuaa, jo' nn'aⁿ na ya cwindye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Neiiⁿna cwito'ñoomna juuna'. 17Sa̱a̱ tiyo cwindyena ee matseijomna' joona cha'na jnda̱ lqueeⁿ'ñeeⁿ na tinjoom ty'e nch'ioo'na'. Ndo' quia na maco'wi'na' joona oo cwila'wjee nn'aⁿ joona nc'e na cwila'yu'na, mantyja cwi'ndyena. 18Lqueeⁿ na tquiaa naquii' l'o̱o̱ nioom, jo' nn'aⁿ na ya Cwindye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 19Sa̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ jeeⁿ m'aaⁿ' n'omna chiuu cwii 'oom'aⁿtina. Maquiu'nn'aⁿna' joona na ñe'cwityandyena, ndo' jeeⁿ cwila'queeⁿ n'omna na ñe'calei'chona cha'tso nnom 'naⁿ. Cha'tso nmeiⁿ' matseicatsuuna' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'omna. Jo' chii tileicanaⁿjndeiina' na nl'ana yuu na cjawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om. 20Sa̱a̱ m'aⁿ nn'aⁿ na ya cwindye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Cwila'ljona juuna' naquii' n'omna. Cwiqueⁿndyena na cwil'ana yuu na ya. Matseijomna' joona cha'na lqueeⁿ na tquiaa yuu na jeeⁿ ya ts'o. Nt'om naⁿ'ñeeⁿ matseijomna' cantyja 'naaⁿna cha'na cwii ts'oom lqueeⁿ'ñeeⁿ na tjei'na' cwii xuu waljoo' yom ts'oom. Ndo' nt'omndyena matseijomna' cha'na cwii ts'oom lqueeⁿ'ñeeⁿ na tjei'na' we xuu waljoo' xcwe. Ndo' nt'omndye naⁿ'ñeeⁿ matseijomna' joona cha'na cwii ts'oom lqueeⁿ'ñeeⁿ na tjei'na' ñequiee xuu. 21Jnda̱ jo' seineiⁿtyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na: —¿Aa nnts'aacheⁿna' na nntseicw'aa ts'aⁿ xjocanti ndo' nncwjaa'ñeyom juuna' nacjee' ts'oom maquila, oo na nlcoom'm juuna' nacjee' jnduu? ¿Aa nchii ndye nntseintyjaaⁿ juuna'? 22Cha'tso na mats'aa je' na ticaliu cha'tsondye nn'aⁿ, mancjo'yo' nlacano̱o̱ⁿ'yo' nda̱a̱na. Ndo' cwii cwii ñ'oom wjaañoom' na matseina̱ⁿya je' maxjeⁿ nncue'ntyjo̱ na nla'no̱ⁿ' nn'aⁿ meiⁿnquiayuucheⁿ. 23'Ñeeⁿ juu na niom lue' n'om lua'qui na nndii, candii. 24Ndo' mati tsoom nda̱a̱na: —Queⁿ'yo' cwenta cantyja 'naaⁿ ñ'oommeiⁿ' na cwindye'yo'. Ee cha'xjeⁿ na cwiqueⁿndyo' na cwindye'yo', malaa'ti' nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om na nla'no̱ⁿ'yo'. Ndo' nnts'aaⁿ na nntsaala'no̱ⁿ'ti'yo' nc'e na cwiqueⁿ'yo' cwenta. 25Ee meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mayuu' matseiljo ñ'oomya naquii' ts'om, m'mo̱o̱ⁿtya̱ya nnom. Sa̱a̱ ts'aⁿ na ticatseiljo ñ'oomya naquii' ts'om, tsaⁿ'ñeeⁿ mach'eena' cwe' ts'iaaⁿ'ndyo cantyjati chjoowi' ñ'oom na mantyjiityeeⁿ. 26Mati tsonnda' Jesús nda̱a̱na: —Juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, matseijomna' cha'xjeⁿ na cwiluii quia na maju' ts'aⁿ lqueeⁿ trigo nomtyuaa. 27Jnda̱ na tjoom'm lqueeⁿ wjaⁿ. Nntsom, nneiⁿncooñê, mmaaⁿñê, cwe' laa'ti' cwiwinom jndye xuee, jndye tsjom. Ndo' lqueeⁿ'ñeeⁿ nnc'oomna', wjaawindyena' sa̱a̱ tsaⁿ'ñeeⁿ ticatsei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ chiuu cwiluiiyuu na cwi'oowijnda̱na'. 28Ee tyuaa ticaⁿna' ts'aⁿ na nnteijndeii na nnc'oom ntjom. Najndyee cwi'oom jnda̱, ndo' 'oowindyena'. Ndo' cwiwaa' xu'lqueeⁿ. Jnda̱ jo' macwjaa'ñena' n'om lqueeⁿ. 29Ndo' quia na jnda̱ tmaⁿ lqueeⁿ, 'oocatyje nn'aⁿ joona' ee na jnda̱ tue'ntyjo̱ xjeⁿ na nno̱ⁿna'. 30Ndo' mati tsoom: —Juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, ¿ljo' ñ'eⁿ matseijomna'? Ndo' ¿ljo' ñ'eⁿ nlajo̱o̱ⁿ'a na m'mo̱ⁿna' chiuu jaawit'maⁿ cantyja na matsa̱'ntjoom? 31Matseijomna' cha'na cwii lqueeⁿ mostaza na nnom' ts'aⁿ. Tjaa'naⁿ cwiicheⁿ lqueeⁿ na cachjooti na cwinom nn'aⁿ. 32Jnda̱ na jnom' ts'aⁿ lqueeⁿ'ñeeⁿ cwi'oomna', wjaawindyena', mawinom'na' cha'tso ntjom na tiquiwindye. Cwileitana' hasta cantsaa na cwi'oontyja cwita'jndyeeyo' ncwaⁿ' l'o̱ ts'oom'ñeeⁿ. 33Jndye nt'omcheⁿ ñ'oom tjañoom' teil'uee'ñe Jesús quia tyotseineiiⁿ nda̱a̱ tmaaⁿ' naⁿ'neeⁿ, cantyjati na nnda̱a̱ nla'no̱ⁿ'na. 34Cha'tso ñ'oom na tyotseineiiⁿ nda̱a̱na, ñenquii'cheⁿ ñ'oom tjañoom'. Ndo' jnda̱nquia quia na tju'na' na ñenqueⁿ ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, quia jo' seineiⁿndyeyoom ñ'oom'ñeeⁿ nda̱a̱na. 35Mañejuu xuee'ñeeⁿ quia na jnda̱ tmaaⁿ, tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê: —Cjaaya xndyaa' ndaaluee, ntyjawa'ñeⁿ. 36Quia jo' 'ndyena nn'aⁿ na jndyendye. Tuo̱na ts'om w'aandaa na maxjeⁿ njom Jesús. Ty'eñ'omna jom. Mati ty'ela'jomndye nt'omcheⁿ l'aandaa. 37Xjeⁿ'ñeeⁿ jndeii tioo jndye nnom ndaaluee tyontquiena' nmo̱ⁿ ts'om w'aandaa hasta wjaatoo'na' wjaatiomna' ndaatioo. 38Sa̱a̱ nquii Jesús watsom jo ts'aaⁿ w'aandaa, wantyeeⁿ cwii liaa ndyaa. Joona jla'nlcwina jom, jluena nnoom: —'U Maestro, ¿aa maxjeⁿ tjaa na coch'eena' 'u meiiⁿ na nncwja̱a̱ya? 39Quia jo' teicantyja Jesús, seitiaaⁿ'aⁿ jndye. Seineiiⁿ nnom ndaaluee, tsoom: —Cuacheeⁿ, cjameiⁿntyje'. Quia jo' teicheⁿ jndye ndo' su s'aana' nnom ndaaluee. 40Ndo' tsoom nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê: —¿Chiuu na jeeⁿcheⁿ tyue'yo'? ¿Aa maxjeⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nlayu'ya n'om'yo'? 41Sa̱a̱ joona yacheⁿ tyocatyuena. Tyoluena nda̱a̱ ntyjeena: —¿'Ñeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿm'aaⁿ'? Jnda'jom meiiⁿ jndye, meiiⁿ ndaaluee cwila'canda̱na' ñ'oom na matsa̱'ntjoom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\