Marcos 7

1Nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, jnaⁿna Jerusalén, tquiena na m'aaⁿ Jesús. 2Ee jnda̱ tqueⁿna cwenta chiuu cwil'a nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê na cwicwa' na tyootjei'ljuu'ndyena cha'xjeⁿ costumbre na waa ee tyoondyuu'na cha'xjeⁿ nquiu naⁿ'ñeeⁿ na macaⁿna'. Jo' chii tyola'ncjoo'ndye naⁿ'ñeeⁿ nacjoona. 3Ee nn'aⁿ fariseos ñequio cha'tso nn'aⁿ judíos, jeeⁿ cwiqueⁿndyena na cwila'canda̱na costumbre na tqueⁿ nn'aⁿ na tyoluiitquiendye nda̱a̱na. Jo' chii mati ticwa'na xeⁿ nchii na nndyuu'jndyeena cha'xjeⁿ na matso costumbre'ñeeⁿ. 4Ndo' quia na cwinquiolcwee'na na ty'ena ts'ua ticwa'na xeⁿ nchii na cwiqueⁿlju'ndyejndyeena. Mati jndye nt'omcheⁿ costumbre cwila'wena na matseijndaa'ñena' chiuu waa na nntmaaⁿ waso, ñequio caseito, ñequio xjo casuela, ñequio jnduu. 5Quia jo' nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ta'x'eena nnom Jesús, jluena: —Nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿndyu' ¿chiuu na ticala'canda̱na costumbre na tqueⁿ nn'aⁿ na tyoluiitquiendye nda̱a̱ya na cwicwa'na na ndicwaⁿ m'aⁿna na tiqueⁿlju'ndyena? 6T'o̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom: —'O nn'aⁿ na we waa cwila'tiuu'yo', jeeⁿ teixcwe ñ'oom tjei' profeta Isaías cantyja 'naⁿ'yo' quia na seiljeiⁿ ñ'oom na matsona': Naⁿm'aⁿ' ndoo' na jeeⁿ cwila't'maaⁿ'ndyena ja, sa̱a̱ t'maⁿ waa na tixcwee' n'omna ñ'eⁿndyo̱. 7Cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na cwila't'maaⁿ'ndyena ja ee cwit'mo̱o̱ⁿna ñ'oom na cwe' cwiqueⁿ nn'aⁿ, tachii ñ'oomya. 8Ndo' tsoti Jesús nda̱a̱na: —'O yacheⁿ cwi'ndye'yo' ñ'oom na sa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om ndo' cwitsantyjo̱'yo'yo' costumbre na cwe' nn'aⁿ tqueⁿ. Joo costumbre'ñeeⁿ cwit'mo̱o̱ⁿna' chiuu waa na nntmaaⁿ caseito, ñequio waso, ndo' jndye nt'omcheⁿ ñ'oom na laa'ti' macaⁿna' na calacanda̱'yo'. 9Ndo' tsotyeeⁿ nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ: —'O jeeⁿ cwil'a'yo' na til'ue ljeii na sa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, cha nnda̱a̱ nntsantyjo̱'yo' costumbre na cwil'uee'ndyo' ncjo'yo'. 10Ee matso Moisés: “Catseit'maaⁿ'ndyu' tsotye' ñ'eⁿ tso'ndyo'”, ndo' mati matsoom: “'Ñeeⁿ juu na matso ñ'oomwi' nacjoo' tsotye oo tsondyee, cala'cuee' nn'aⁿ juu.” 11Sa̱a̱ 'o cwindu'yo' wanaaⁿ na nntso ts'aⁿ nnom tsotyeeⁿ oo tsoñeeⁿ: “Catseit'maⁿ ts'om' taxocanda̱a̱ nnteijndeiya 'u 'naⁿ na tjo̱o̱ndyu' ee cha'tso 'naⁿya na niom la'xmaⁿna' Corbán.” (Ñ'oomwaa' ma'mo̱ⁿna' na cha'tso 'naaⁿ' ts'aⁿ jnda̱ tqueeⁿ joona' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om). 12Ndo' quia na luaa' cwindu'yo' cwil'a'yo'yo' na tacaⁿna' na cateijndeii ts'aⁿ tsotyeeⁿ oo tsoñeeⁿ. 13Ndo' laa'ti' cwil'a'yo' na til'ue ñ'oom na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om ee cwilacanda̱'yo' costumbre na tqueⁿ nn'aⁿ. Mati jndye nt'omcheⁿ nnom na cwil'a'yo' cha'na nmeiⁿ'. 14Cwiicheⁿ cwii ndii' t'maⁿ Jesús nn'aⁿ na jndyendye na m'aaⁿ, tsoom nda̱a̱na: —Candye'yo' cha'tsondyo' ndo' cala'no̱ⁿ'yo': 15Tjaa'naⁿ cwii nantquie na macwa' ts'aⁿ na nnts'aana' na til'ueñê jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ ñ'oom na cwinaaⁿ' naquii' ts'oom nl'ana' na til'ueñê. 16'Ñeeⁿ juu na niom lue' n'om lua'qui na nndii, candii. 17Quia jo' 'ndii Jesús nn'aⁿ na jndyendye, tjaqueⁿ'eⁿ quii' w'aa. Ndo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê ta'x'eendyena cantyja 'naaⁿ' ñ'oom tjañoom' na seineiiⁿ. 18Quia jo' tsoom nda̱a̱na: —¿Aa maxjeⁿ mati 'o tila'no̱ⁿ'yo'? ¿Aa tiqueⁿ'yo' cwenta na tjaa'naⁿ cwii nnom nantquie na cwicwa' nn'aⁿ na juuna' nnts'aana' na til'ueñe ts'aⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om? 19Ee nchii naquii' ts'om ts'aⁿ nncuee'na'. Maxjeⁿ ts'om tsiaⁿ'aⁿ nncuee'na', jnda̱ chii nnteiⁿ'eⁿ juuna'. Luaa' tsoom na ma'mo̱o̱ⁿ na ya nlcwa' ts'aⁿ cha'tso nnom nantquie. 20Jnda̱ chii tsoom nda̱a̱na: —Joo na cwinaaⁿ' naquii' ts'om ts'aⁿ cwil'ana' na til'ueñê jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 21Ee cantyjati na tseixmaⁿ naquii' ts'om ts'aⁿ jo' na cwiwitquioo' natia na matseitiuu cha'na cwe' nnc'oomya ts'aⁿ ñ'eⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, oo ñ'eⁿ sculjaa', cha'na nntseicuee' ts'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, 22cha'na nnch'uee ts'aⁿ, cha'na nntseiqueeⁿ ts'om ts'aⁿ 'naaⁿ' x'iaaⁿ'aⁿ, cha'na nnc'oom ts'aⁿ na wi'ñe, cha'na cwe' ñequiu'nn'aⁿ ts'aⁿ, cha'na meiⁿ cwe' tajnaaⁿ'to ts'aⁿ, cha'na nntseita̱a̱' ts'om ts'aⁿ, cha'na nntio'ñ'oom ts'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, cha'na nntseis'añe oo nntseiscuñe ts'aⁿ, oo cha'na nntseintjeiⁿñe cheⁿnquii ts'aⁿ. 23Cha'tso natiameiⁿ' cwinaaⁿ'na' naquii' ts'om ts'aⁿ ndo' joona' cwil'ana' na tjaa yuu l'ueñe jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 24Jlui' Jesús jo' jo', tjaaⁿ ndyuaa Tiro ñ'eⁿ Sidón. Jo' tjaqueⁿ'eⁿ quii' w'aa ee tical'ue ts'oom na nndye nn'aⁿ na jo' m'aaⁿ. Sa̱a̱ tîcanda̱a̱ nncwanty'ioom. 25Mañoom' jndii cwii yuscu na jo' m'aaⁿ. Tyje'cañoom jo' jo' ndo' tco' xtye jo nnom Jesús. Ee m'aaⁿ yuscuchjoo jnda yuscu'ñeeⁿ na maleiñ'oom jndyetia. 26Ndo' jom nchii ts'aⁿ judío. Jom ts'aⁿ sirofenicia. S'aa ty'oo nnom Jesús na cwji' tsaⁿ'ñeeⁿ jndyetia naquii' ts'om yuscuchjoo jnaaⁿ. 27Sa̱a̱ tso Jesús nnoom: —Matsona' na nlcwa'jndyee yocanch'u, ee ticaty'iomna' na nntjeii'a na cwicwa'na na nñe'quiaayo̱o̱ joona' nda̱a̱ calue' nch'u. 28Yuscu'ñeeⁿ t'o̱o̱ⁿ nnom Jesús. Tsoom: —Jeeⁿ mayuu', 'u Ta, sa̱a̱ canty'ia', calue' nch'u ndya' cwicwa'yo' meiiⁿ cwe' nacajnda̱a̱ na cwiquiaa nacjee' meiⁿsa na jla'quiaa yocanch'u. 29Quia jo' tso Jesús nnom yuscu'ñeeⁿ: —Jeeⁿ majo'ndyo ñ'oom na tsu'. Ya xeⁿ wja'to' wa'. Jnda̱ jlui' jndyetia naquii' ts'om yuscuchjoo jnda'. 30Tja tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' quia na tueⁿ'eⁿ waⁿ'aⁿ, ljeiiⁿ na mawaacheⁿ yuscuchjoo cjoo' jnduu. Mayuu' na jnda̱ jlui' jndyetia naquii' ts'om. 31Tjalcwe' Jesús na ñet'oom jo' jo'. Tjawinoom ndyuaa Tiro, ndo' ndyuaa Sidón ñequio ndyuaa jo ndo' njoom Decápolis. Tueⁿ'eⁿ ndaaluee chjoo ts'o̱ndaa Galilea. 32Ndo' tquioñ'om nn'aⁿ cwii ts'aⁿ na cantaa' ndo' canchee'ñe. L'ana ty'oo nnom Jesús na catioom ts'o̱o̱ⁿ nacjoo' tsaⁿ'ñeeⁿ. 33Quia jo' tjei'ño̱o̱ⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ quii'ntaaⁿ naⁿ'ñeeⁿ, ty'ena yuu na ñe'wendyena. Tjaa'ñê nda̱a̱l'o̱o̱ⁿ n'om lua'qui tsaⁿ'ñeeⁿ, seicanaⁿ'aⁿ nomts'o̱o̱ⁿ ñ'eⁿ ndaajnaaⁿ'aⁿ, quia jo' tyenquioom'm nomtsaa tsaⁿ'ñeeⁿ. 34Jnda̱ jo' nty'iaaⁿ'aⁿ cañoom'luee, ndo' tcom ts'oom na jnda ntyjeeⁿ, tsoom: —Efata. (Ñ'oomwaa' matsona': Catseicanaaⁿñena'.) 35Mantyja jnaaⁿ n'om lua'qui tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' mati x'ee tsaa. Ndo' mana jnaⁿna' na ya matseineiiⁿ. 36Quia jo' seicu' Jesús ndyuee naⁿ'ñeeⁿ na ticaluena nnom meiⁿcwii ts'aⁿ cantyja na tuii. Sa̱a̱ meiiⁿ na ñenquii'cheⁿ tyotsoom nda̱a̱na na ticaluena, joona yacheⁿ jndyeti tyola'neiⁿna nda̱a̱ nc'iaana. 37Ndo' jeeⁿ tjawee' n'om naⁿ'ñeeⁿ, tyola'neiⁿna, tyoluena: —Jesús jeeⁿ ya mach'eeⁿ ee nn'aⁿ na cantaa, mach'eeⁿ na ya cwindyena. Ndo' nn'aⁿ na tileicala'neiⁿ mach'eeⁿ na ya cwilaneiⁿna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\