Marcos 8

1Joo ncuee'ñeeⁿ tjomndyennda' cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ na jndyendye. Ndo' tjaa'naⁿ na cwileiñ'om naⁿ'ñeeⁿ na nlcwa'na. Jo' chii t'maⁿ Jesús nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, tsoom nda̱a̱na: 2—Wi' ts'o̱o̱ⁿya tmaaⁿ' nn'aⁿm'aⁿ', ee je' jnda̱ ndyee xuee na m'aⁿna ñ'eⁿndyo̱ ndo' tatjaa'naⁿ ljo' cwii cwileiñ'omna na nlcwa'na. 3Ndo' xeⁿ njño̱o̱ⁿya joona na c'oolcwee'na l'aana na ñe'jndo'na, quia jo' nato m'aⁿna nntycwii na jndeii' n'omna ee ñ'eeⁿ nt'omndye joona na tquia jnaⁿna. 4Quia jo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê jluena nnoom: —Tjaa'naⁿ chiuu ya na nnts'aa ts'aⁿ na nñequiaaⁿ na nlcwa' naⁿm'aⁿ' na jndyendyena, ee ljoo na m'aaⁿya jo jnda̱a̱. 5Tax'eeñê nda̱a̱na: —¿Cwanti tyoo' cwilei'ñ'om'yo'? T'o̱o̱na, jluena: —Ntquiee' taⁿ' tyoo'. 6Quia jo' sa̱'ntjoom na c'oocwindyuaandye nn'aⁿ nomtyuaa. To'ñoom ntquiee' taⁿ' tyoo'ñeeⁿ, tquiaaⁿ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om, jnda̱ jo' tyjeeⁿ joona'. Tquiaaⁿ joona' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê ndo' joona tquiana joona' nda̱a̱ nn'aⁿ. 7Mati cwileiñ'omna cwantindyo calcaa nch'u. Jnda̱ na tquiaaⁿ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om, tsoom na quiana jooyo' nda̱a̱ nn'aⁿ. 8Ndo' cha'tsondye naⁿ'ñeeⁿ tcwa' tjacjoona. Too' ntquiee' tsquiee na jla'tjomna ntaⁿ' ntyoo' ñequio ntaⁿ' calcaa na 'ndiina'. 9Ndo' joo nn'aⁿ na tcwa' jo' tuee' cha'na ñequiee meiⁿ joona. Quia jo' t'maⁿ Jesús naⁿ'ñeeⁿ na c'ootona. 10Jnda̱ chii tuo̱o̱ⁿ ts'om w'aandaa ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Ty'ena ndyuaa Dalmanuta. 11Tquie'cañom nn'aⁿ fariseos na m'aaⁿ Jesús, to̱'na na cwila'ncjoo'ndyena ñ'eⁿñê. Ndo' cha na nlqueⁿna xjeⁿ jom, taⁿna na ca'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na cwii 'naaⁿ na nnaⁿna' na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 12Jesús jeeⁿ tcom ts'oom na chjoo' ts'oom, tsoom: —Naⁿm'aⁿ' cwitaⁿna cwii 'naaⁿ na nnty'iaana na nnaⁿna' cañoom'luee. Ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', maxjeⁿ xonquia na nnty'iaana meiⁿcwii 'naaⁿ meiiⁿ na cwitaⁿna. 13Quia jo' tjaaⁿ. 'Ñeeⁿ naⁿ'ñeeⁿ. Tuo̱nnaaⁿ'aⁿ ts'om w'aandaa, teixndyaañê cwiicheⁿ nantyja ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. 14Ndo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿ Jesús ñecwii taⁿ' tyoo' cwileiñ'omtina ts'om w'aandaa ee tsuu' n'omna na nnc'ooñ'omna na nlcwa'na. 15Quia jo' seijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'omna na ticjaañ'oomna' joona cantyja 'naaⁿ ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ fariseos. Ndo' seijoom'ñê ñ'oom'ñeeⁿ ñequio ndaaljo' na cwiluii tyoo'. Tsoom nda̱a̱na: —C'om'c'eendyo' na cal'a'yo' cwenta cantyja 'naaⁿ' tyoo' 'naaⁿ nn'aⁿ fariseos ñequio Herodes ee ndaaljo' 'naaⁿna tis'a laxmaⁿna'. 16Quia jo' nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿ Jesús to̱'na na cwilaneiⁿna nda̱a̱ nc'iaana cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa'. Jluena: —Luaa' matsoom cwe' ee tjaa'naⁿ tyoo' tquiocho̱o̱ya. 17Sei'no̱ⁿ' Jesús na ljo' cwila'tiuuna. Tsoom nda̱a̱na: —¿Chiuu na jeeⁿ matseiñ'eeⁿ'ñena' 'o cwe' jnaaⁿ' na tjaa'naⁿ tyoo' tquiocho'yo'? ¿Aa maxjeⁿ ndicwaⁿ ticala'no̱ⁿ'yo' ndo' na tileicjo̱ ñ'oom naquii' n'om'yo'? ¿Aa maxjeⁿ tileiqueⁿ'yo' cwenta? 18'O na niom n'omnda̱a̱'yo', ¿aa maxjeⁿ ticajndo'yo'? Ndo' 'o na niom lue' n'om lua'qui'yo', ¿aa maxjeⁿ ticandye'yo'? ¿Aa tacjaanjoom' n'om'yo' ljo' s'aaya quia na seitjo̱o̱na' na nlcwa' nn'aⁿ? 19Quia na tyja̱ya 'om taⁿ' tyoo' na tcwa' 'om meiⁿ nn'aⁿ, ¿cwanti lquiee na ñjom tyoo' 'ndiina' na jla'we'yo'? T'o̱o̱na, jluena nnoom: —Canchoo'we lquiee 'ndiina'. 20—Ndo' cwiicheⁿ cwii ndii' quia na tyja̱ya ntquiee' taⁿ' tyoo' na tcwa' ñequiee meiⁿ nn'aⁿ, ¿cwanti lquiee na 'ndiina'? Joona t'o̱o̱na nnoom, jluena: —Ntquiee' 'ndiina'. 21Quia jo' matsoom nda̱a̱na: —¿Aa maxjeⁿ hasta je' ticala'no̱ⁿ'yo'? 22Quia na jnda̱ tquiena tsjoom Betsaida tquioñ'om nn'aⁿ cwii tsaⁿnchjaaⁿ' na m'aaⁿ Jesús. Tyol'ana ty'oo na catioyaaⁿ ts'o̱o̱ⁿ nacjoo' tsaⁿ'ñeeⁿ na catsein'maaⁿ juu. 23Quia jo' t'ueeⁿ ts'o̱ tsaⁿnchjaaⁿ'. Tjañ'oom juu nnom tsjoom. Ty'oomñê ndaajnaaⁿ'aⁿ lua'nnom ndo' tyenquioom'm lua'nnom tsaⁿ'ñeeⁿ, jnda̱ chii tax'eeⁿ nnom, tsoom: —¿Aa waa ljo' manty'ia'? 24Sein'meiiⁿ' tsaⁿnchjaaⁿ'ñeeⁿ lua'nnoom, tsoom: —Manty'ia nn'aⁿ ndoo' ntyjii cha'cwijom n'oom joona, sa̱a̱ cwi'ooca'na. 25Cwiicheⁿ cwii ndii' tionnda' Jesús l'o̱o̱ⁿ cjoo' lua'nnom tsaⁿ'ñeeⁿ. Quia jo' nquiee nty'iaa' tsaⁿnchjaaⁿ' ndo' mana n'maaⁿ, xueeya nty'iaaⁿ'aⁿ. 26Jnda̱ chii jñom Jesús jom. Tso nnoom: —Cja'to', cja'ndye'yu' wa'. Ticwinoom' quii' tsjoom, meiⁿ tintsu' nnom meiⁿcwii ts'aⁿ chiuu tuii. 27Jnda̱ chii jlui' Jesús tsjoom Betsaida ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Ty'ena njoom nch'u ndyuaa tsjoom Cesarea Filipo. Ndo' xcwe na ñjomndyena nato, tax'eeⁿ nda̱a̱na, tsoom: —¿'Ñeeⁿ cwilue nn'aⁿ na cwiluiindyo̱? 28Naⁿ'ñeeⁿ t'o̱o̱na, jluena: —Nt'om nn'aⁿ cwilue na 'u Juan, ts'aⁿ na tyotseits'oomñe nn'aⁿ. Ndo' nt'omcheⁿ cwilue Elías 'u. Sa̱a̱ nt'omcheⁿ cwilue na 'u cwii profeta na jnda̱ wando'xco'. 29Quia jo' tax'eennaaⁿ'aⁿ ndyueena, tsoom: —Ndo' 'o je', ¿'ñeeⁿ juu cwindu'yo' na cwiluiindyo̱? T'o̱ Pedro, tso: —'U maxjeⁿ nquii Cristo cwiluiindyu'. 30Jesús ñecwii ñ'oom sa̱'ntjoom na ticaluena nnom meiⁿcwii ts'aⁿ na cwiluiiñê na ljo'. 31Quia jo' to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na cantyja 'naaⁿ' nqueⁿ na cwiluiiñê ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. Tsoom jndye nawi' tseixmaaⁿ na catjoom. Ndo' tyo'mo̱o̱ⁿ na xocato'ñoom nn'aⁿ judíos na cwiluiitquiendye jom, meiⁿ ntyee na cwiluiitquiendye, meiⁿ nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Maxjeⁿ nla'cuee'na jom sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee, nncwando'nnaaⁿ'aⁿ na nncueeⁿ'eⁿ. 32Ndyeyu seineiiⁿ ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱na. Ndo' Pedro tjañ'oom Jesús cwii ntyja. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na matseitiaaⁿ'aⁿ juu na nmeiⁿ' matso na nluii. 33Teiqueⁿ Jesús, nty'iaaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Seitiaaⁿ'aⁿ Pedro, tsoom: —Quindyo̱o̱' nacañomya 'u na matseijomndyu' ñ'eⁿ Satanás. Ee ñ'oom na matsei'tiuu' jnaⁿna' cwe' cantyja na cwila'tiuu nn'aⁿ, nchii cantyja na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om. 34Quia jo' t'maaⁿ cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ yuu na m'aaⁿ ñequio nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê. Tsoom nda̱a̱na: —Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na l'ue ts'om na nncw'aa'ñe ja, cwji'ñê cantyja na matseitiuu nqueⁿ. Caljoya ts'oom nawi' na matjoom, meiiⁿ cueeⁿ'eⁿ. Ndo' candyontyjo̱o̱ⁿ cantyja na mats'aa. 35Ee meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mañequiaaⁿñe na catjom ljo' na nntjom ee na m'aaⁿ cantyja 'naⁿya ñequio ñ'oom naya, juu tsaⁿ'ñeeⁿ nlui'n'maaⁿñê. Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mal'uee'ñe cheⁿnquii chiuu nlui'n'maaⁿñe, majo'to jo' nntsuuñe. 36Meiiⁿ cha'waa tsjoomnancue cuaana' cwentaa' ts'aⁿ, sa̱a̱ ¿yuu waa na mateijndeiina' juu ee xoc'o̱na' ñ'eⁿñê na ticatsuuñe añmaaⁿ'aⁿ? 37¿Aa nnda̱a̱ nnts'aa ts'aⁿ na nnjoml'ua na nlui'n'maaⁿñe añmaaⁿ'aⁿ? Cwaaⁿ nnda̱a̱. 38Tiempo je' laxmaⁿ nn'aⁿ na ticala'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ndo' la'xmaⁿna jnaⁿ, xeⁿ jnaaⁿna ja ñequio ñ'oom naya na mañequia, mati ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, quia na nndyo̱nnda'a ñequio na matseit'maaⁿ'ñena' Tsotya̱ ñequio ángeles na lju' n'om, nnc'o̱o̱ⁿ na jnaaⁿ'a naⁿ'ñeeⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\