Mateo 10

1Jesús tqueeⁿ'ñê jâ nn'aⁿ canchoo'we. Tquiaaⁿ cantyja najndeii na matseixmaaⁿ nda̱a̱yâ na catjeii'â jndyetia naquii' n'om nn'aⁿ, ndo' na cala'n'maaⁿyâ nn'aⁿ cha'tso nnom ntycu na wiina ñequio cha'tso nnom na tajndeii' n'omna na maquiina'. 2Nmeiiⁿ ncuee canchoo'wendyô̱ apóstoles na jñoom ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ. Najndyee Simón, na mati jndyu Pedro, jnda̱ we tyjeeⁿ Andrés, jnda̱ jo' Jacobo ñequio tyjeeⁿ Juan ntseinda Zebedeo, 3Felipe ñequio Bartolomé, Tomás ñequio ja Mateo na ñeto'ño̱ⁿ ts'iaaⁿnda̱a̱ nn'aⁿ, ndo' Jacobo jnda Alfeo ñequio Lebeo, tsaⁿ na cwiluena Tadeo, 4Simón, ts'aⁿ na ndii'ñe tmaaⁿ' nn'aⁿ partido cananista, ndo' ñ'eⁿ Judas Iscariote, tsaⁿ na tquiaa cwenta Jesús. 5Ndo' canchoo'wendyô̱ jâ jñom Jesús, jnda̱ tquiaaⁿ ñ'oom nda̱a̱yâ, tsoom: —Tintsaquie'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na nchii nn'aⁿ judíos ndo' tintsaquie'yo' naquii' meiⁿcwii tsjoom 'naaⁿ nn'aⁿ samaritanos. 6Sa̱a̱ catsa'yo' na m'aⁿ nn'aaⁿya, nn'aⁿ Israel na cwiluiindyena cha'cwijom canmaⁿ na jnda̱ tsuundye. 7Ndo' yocheⁿ na tsaco'ndii'ndyo', quia'yo' ñ'oom, candu'yo' na jnda̱ tue'ntyjo̱ na nntsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'om nn'aⁿ. 8Cala'n'maⁿ'yo' nn'aⁿwii ñequio nn'aⁿ na cho tycu lepra. Calanlcwi'yo' l'oo. Catjei'yo' naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ. Cha'xjeⁿ na jnda 'o na cwe'yu naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, malaa'ti' quia' 'o na nndaa nt'omcheⁿ. 9’Tintsacho'yo' s'om cajaⁿ, meiⁿ s'om xuee, meiⁿ s'om wee na ñjom chetsja' na ntyjaandyo'. 10Meiⁿ chetsja' tintsacho'yo' na tsa'yo' nato, ñecwii ljo liaa, meiⁿ lcoom, meiⁿ ts'ooml'eii. Ee ts'aⁿ na mandi'ntjom nnom Ty'o̱o̱ts'om, tseixmaaⁿ na co'ñoom na nleil'uee'ñê na macaⁿna' jom. 11’Ndo' meiⁿyuucheⁿ na nntsaquie'yo', meiiⁿ tsjoom t'maⁿ, meiiⁿ tsjoom chjoo, jo' jo' cal'uee'ndyo' 'ñeeⁿ juu tseixmaⁿ na ya ts'aⁿñe. Waa' tsaⁿ'ñeeⁿ jo' caljoo'ndyo' hasta quia na nlui'yo' tsjoom'ñeeⁿ. 12Quia na cwitsaquie'yo' naquii' w'aa'ñeeⁿ, candu'yo' nda̱a̱ nn'aⁿ na Ty'o̱o̱ts'om matio'naaⁿñê joona. 13Ndo' xeⁿ w'aa'ñeeⁿ m'aⁿ nn'aⁿ na ya nn'aⁿndye, quia jo' nluii cha'xjeⁿ na cwindu'yo' na catio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om joona. Sa̱a̱ xeⁿ tic'omna na ya nn'aⁿndyena, quia jo' tixocaluii cha'xjeⁿ na cwindu'yo'. 14Ndo' xeⁿ nnts'aana' na m'aaⁿ 'ñeeⁿ juu na tiñe'catseiljo 'o, oo tiñe'candii ñ'oom na cwindu'yo', quia na cwicalui'yo' w'aa'ñeeⁿ oo tsjoom'ñeeⁿ cala'quia'yo' ts'ojnda̱a̱ na chuu' nc'ee'yo'. Ee na nl'a'yo' na luaa' cwicalui'yuu'na' na joona tiñe'cato'ñoomna ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na cwiñe'quia'yo'. 15Mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, juu xuee na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, mat'maⁿti nlco'wi'na' nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ yuu na tîcato'ñoom nn'aⁿ ñ'oom naya, nchiiti na nlco'wi'na' nn'aⁿ ndyuaa Sodoma ñequio Gomorra na teiyo seityuii' Ty'o̱o̱ts'om cwii cwii tsjoomna nc'e na wi'ndye naⁿ'ñeeⁿ. 16’Queⁿ'yo' cwenta, majño̱o̱ⁿya 'o quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na wi'ndye. Cwiluiindyo' cha'cwijom canmaⁿ na m'aⁿ quii'ntaaⁿ lobo. Cwe' jo' c'om'c'eendyo' cha'na catsuu cha tiquiu'nn'aⁿna' 'o. Ndo' c'om'yo' na tjaa mayaⁿ'yo' cha'na catu'. 17Matsjo̱o̱ cal'a'yo' cwenta naⁿ'ñeeⁿ ee nnc'oochona 'o nda̱a̱ naⁿmaⁿn'iaaⁿ ndo' nla'sei'na 'o meiiⁿ naquii' lan'om 'naaⁿna. 18Ndo' nnc'oochona 'o jo nda̱a̱ gobiernom ñequio jo nda̱a̱ nn'aⁿ na cwiluiit'maⁿndyeti nc'e cwila'xmaⁿ'yo' cwentaya. Jo' na nñequiaana' na wanaaⁿ na nntjei'yuu'ndyo' cantyja 'naⁿya nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ ndo' mati nda̱a̱ nn'aⁿ na tyoocandaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 19Sa̱a̱ tinc'om'yo' ñ'omtiuu ñ'oom na nntjei'yuu'ndyo' oo chiuuya nlanchu'yo' ñ'oom. Ee nquii Ty'o̱o̱ts'om m'mo̱o̱ⁿ naquii' n'om'yo' cwaaⁿ ñ'oom na nndu'yo' quia na je' mamacaⁿna' na nntjei'yuu'ndyo'. 20Ee ñ'oom na nndu'yo' nchii na jndo̱' n'om' ncjo'yo' ee nquii Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om nntseijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'om'yo' cwaaⁿ ñ'oom nnt'o̱'yo'. 21’Ee ntseinda ts'aⁿ nñequiana cwenta tyjeena na nla'cuee' naⁿmaⁿn'iaaⁿ juu. Ndo' ñ'eeⁿ nn'aⁿ na nñe'quiana cwenta ndana na cwje. Ndo' nda nn'aⁿ nla'wendyena nacjoo tyendyeena cha cwje naⁿ'ñeeⁿ. 22Ndo' cha'tsondye nn'aⁿ nnc'omna na jndoona 'o, nc'e na cwilaxmaⁿ'yo' cantyja 'naⁿya. Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na tyeⁿ cwiljoo'ñe ñ'eⁿndyo̱ hasta na macanda̱, tsaⁿ'ñeeⁿ nlui'n'maaⁿñe. 23Quia cwita'wi'na 'o na m'aⁿ'yo' cwii tsjoom, calui'yo' jo' jo', catsa'yo' cwiicheⁿ tsjoom. Ee ñ'oom na mayuu'cheⁿ matsjo̱o̱, tyoolui'ñ'eⁿ njoom ndyuaa Israel na nntjei'yuu'ndyo' nda̱a̱ nn'aⁿ ndo' ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee nncwja̱nnda'a. 24Tsoti Jesús ñ'oom tjañoom' nda̱a̱ jâ nn'aⁿ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿñê. Tsoom: —Juu ts'aⁿ na matsei'naaⁿ' ticaluiit'maⁿñê, ee nquii maestro 'naaⁿ'aⁿ cwiluiit'maⁿñeti nchiiti jom. Ndo' mati juu ts'aⁿ na mandi'ntjom ticaluiit'maⁿñê, ee nquii patrom 'naaⁿ'aⁿ t'maⁿti cwiluiiñe nchiiti jom. 25Juu ts'aⁿ na matsei'naaⁿ' matsona' na catjoom cha'xjeⁿ na matjom maestro 'naaⁿ'aⁿ. Ndo' mati juu ts'aⁿ na mandi'ntjom maty'iomna' na cjaawinoom cha'xjeⁿ na mawinom ts'aⁿ na mandi'ntjoom nnom. Ndo' nquii ts'aⁿ na cwiluiitquieñe cwii w'aa, xeⁿ nlue nn'aⁿ na cwiluiiñê tsaⁿjndiitquiee, majndeiiticheⁿ tinluena ñ'oomwi' nacjoo nn'aⁿ waⁿ'aⁿ. 26’Quia jo' tintyue'yo' ljo' na nl'a nn'aⁿ 'o. Ee cha'tso na wanty'iuu' m'aaⁿna' je', maxjeⁿ nleitquioo'. Ndo' meiⁿ tjaa'naⁿ cwii na cwe' nty'iu tuii na tixocwitquioo'na'. 27Cwe' jo' joo ñ'oom tjañoom' na matseina̱ⁿya nda̱a̱'yo', 'o calaneiⁿ' ndyeyu'yo' nda̱a̱ nn'aⁿ. Ndo' ñ'oom na matseina̱ⁿya nda̱a̱'yo' na ñencjo'yo', candu'yo' na candye cha'tso nn'aⁿ. 28Tinc'om'yo' na nquia'yo' joo nn'aⁿ na cwila'cwjee nc'iaa ee tixonda̱a̱ nla'catsuuna añmaaⁿ nn'aⁿ. 'O je' c'om'yo' na nquia'yo' nquii Ty'o̱o̱ts'om ee jom waa najneiⁿ na nncjoom'm ts'aⁿ quii' b'io, na nntsuuñe añmaaⁿ' ts'aⁿ na macanda̱. 29’'O manquiu'yo' na meiⁿchjoo ticajnda cwiwil'ua we cantsaa nch'u. Sa̱a̱ nquii Tsotye'yo' Ty'o̱o̱ts'om mach'eeⁿ cwenta jooyo'. Meiⁿcwiindye jooyo' xocue' na ticaljeiiⁿ. 30Mati ticwii cwii soonqueⁿ'yo' majndaa' ntyjeeⁿ ljo' joona'. 31Cwe' jo' tilacatyuendyo' ee jndandyo'ti'yo' ntyjeeⁿ nchiiti cantsaa nch'u. 32’Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na nncwji'yuu'ñe cantyja 'naⁿya jo nda̱a̱ nn'aⁿ, ja nncwji'yuu'ndyo̱ na mawajnaⁿ'a jom jo nnom Tsotya̱ya na m'aaⁿ cañoom'luee. 33Sa̱a̱ 'ñeeⁿ ts'aⁿ na nncwji'ñe cantyja 'naⁿya jo nda̱a̱ nn'aⁿ, mati ja nncwji'yuu'ndyo̱ na ticwajnaⁿ'a jom jo nnom Tsotya̱ya na m'aaⁿ cañoom'luee. 34’Ticala'tiuu'yo' na jndyo̱o̱ tsjoomnancue na ya nnc'om nn'aⁿ ñ'eⁿ nc'iaana. Ee ja nchii na jndyo̱o̱ na caljoya n'om nn'aⁿ ñequio nc'iaana. Ee cantyja 'naⁿya nnc'om nn'aⁿ na jndoondye ntyjeena. 35Ee cantyja 'naⁿ ja nnto̱ⁿ'na' tsaⁿs'a ñ'eⁿ tsotyeeⁿ, mati tsaⁿscu ñ'eⁿ tsoñeeⁿ, ndo' tsaⁿnntsa ñ'eⁿ sta̱xeeⁿ'eⁿ. 36Cwe' jo' cwii cwii ts'aⁿ na matseiyu' ñ'eⁿndyo̱, nquiee nn'aⁿ waⁿ'aⁿ nla'jndoona jom. 37’'Ñeeⁿ juu ts'aⁿ na jndati ntyjii tsotye, tsondyee, nchiiti ja, tsaⁿ'ñeeⁿ titseixmaaⁿ na nnc'oomñê cwentaya. Mati juu ts'aⁿ na jndati ntyjii ñ'eⁿ ti'jnda, oo nomjnda, nchiiti ñ'eⁿndyo̱ ja, tsaⁿ'ñeeⁿ ticatsona' na nnc'oomñe cwentaya. 38Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na nntseijomñe cantyja na mats'aa, xeⁿ tiljoya ts'om nawi' na matjom cantyja 'naⁿya, meiiⁿ cue', tsaⁿ'ñeeⁿ ticatsona' na nntseixmaaⁿ cwentaya. 39Ee meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mañequiaañe na catjom ljo' na nntjom nc'e na m'aaⁿ cantyja 'naⁿya, nlui'n'maaⁿñe tsaⁿ'ñeeⁿ. Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mal'uee'ñe cheⁿnquii chiuu nlui'n'maaⁿñê, majo'to jo' nntsuuñê. 40’Meiⁿquia ts'aⁿ na matseiljo 'o, mati ja matseiljo tsaⁿ'ñeeⁿ. Ndo' juu ts'aⁿ na matseiljo ja, mati matseiljo tsaⁿ'ñeeⁿ Tsotya̱ya na jñom ja. 41Meiⁿquia ts'aⁿ na matseiljo cwii profeta na mañequiaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om, juu naya na macandaa' cwii profeta, majo'ti nndaa' tsaⁿ'ñeeⁿ. Ndo' meiⁿquia ts'aⁿ na matseiljo cwii ts'aⁿ na m'aaⁿ cantyja na maty'iomyana', nc'e na manty'iaaⁿ'aⁿ na ya mach'ee tsaⁿ'ñeeⁿ, mañejuu naya na macandaa' ts'aⁿ na ya mach'ee, majo'ti nnda' tsaⁿ'ñeeⁿ. 42Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mach'ee naya meiiⁿ ñe'chjoowi' ndaatioo teiⁿ na nnc'uu cwii ts'aⁿ na tit'maⁿ cwiluiiñe nc'e na matseijomñe ñ'eⁿndyo̱, ñ'oom na mayuu' na matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', tsaⁿ'ñeeⁿ waa naya 'naaⁿ'aⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\