Mateo 12

1Luaa tuii cwii xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ. Mawinom Jesús yuu waa ntjom lqueeⁿ trigo. Ndo' jâ nn'aⁿ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿñê na ñe'jndo̱o̱'â, to̱o̱'â tyotyja̱a̱yâ xu'lqueeⁿ. Tyoty'ueendyô̱, tyotquia̱a̱yâ joona'. 2Ndo' nn'aⁿ fariseos quia na nty'iaana na luaa' cwil'aayâ, jluena nnom Jesús: —Queⁿ' cwenta, nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿndyu' cwil'ana yuu na ticaty'iomna' xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ. 3T'o̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ, tsoom: —'O, ¿aa tyoola'naⁿ'yo' ñ'oom chiuu s'aa David ñequio nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê na ñe'jndo'na? Sa̱a̱ tyoolancjoo'ndyo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 4Ee tjaqueⁿ'eⁿ wats'om cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, tcaaⁿ ntyoo' nnom tyee. Tcwaaⁿ'aⁿ joona' ndo' mati tquiaaⁿ na tcwa' nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê. Ndo' ntyoo'ñeeⁿ na jnda̱ tqueⁿ nn'aⁿ joona' nnom Ty'o̱o̱ts'om, ticwanaaⁿ na nlcwa' meiⁿnquia ts'aⁿ. Macanda̱ nquiee ntyee wanaaⁿ na nlcwa'na. 5Ndo' cwaaⁿti jnda̱ jla'naⁿ'yo' naquii' ljeii na tqueⁿ Moisés na matsona' na nquiee ntyee jndye ts'iaaⁿ cwil'ana naquii' wats'om t'maⁿ na cwindye'ntjomna juu xuee na cwita'jndya̱a̱ya. Sa̱a̱ tjaa jnaaⁿna na ljo' cwil'ana. 6Je' nndye'yo' nntsjo̱o̱, ljoo jnda̱ tyja̱caño̱o̱ⁿya naquii' ntaaⁿ'yo' na t'maⁿti cwiluiindyo̱ nchiiti juu wats'om t'maⁿ na jeeⁿ cwila't'maaⁿ'ndyo'. 7'O tyoola'no̱ⁿ'yo' ljo' ñe'catso ñ'oomwaa na tso Ty'o̱o̱ts'om: “Ja cajndati ntyjii na nnc'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'ia'yo' nchiiti na cwiñe'quia'yo' quioo' na cwila't'maaⁿ'ndyo' ja.” Xeⁿ jla'no̱ⁿ'yo' ñ'oomwaa' tixoqueⁿ'yo' xjeⁿ nn'aⁿ na tjaa jnaaⁿ. 8Nc'e na luaa' waa, ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee waa na matseixmaⁿya na nntsjo̱o̱ ljo' cal'a nn'aⁿ xuee na cwita'jndya̱a̱ya. 9Jnda̱ chii jlui' Jesús jo' jo'. Tjaaⁿ, tjaqueⁿ'eⁿ wats'om 'naaⁿna. 10Ndo' jo' jo' m'aaⁿ cwii tsaⁿs'a na ntjeiⁿ ts'o̱. Ndo' nn'aⁿ fariseos na m'aⁿ wats'om'ñeeⁿ jeeⁿ tyol'ueendyena chiuu nl'ayoona na nñe'quiana cwenta Jesús. Ta'x'eena nnoom, jluena: —Juu xuee na cwita'jndya̱a̱ya ¿aa maty'iomna' na nntsein'maⁿ ts'aⁿ ts'aⁿwii', oo aa tis'a? 11T'o̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom: —Cala'tiuu'yo', xeⁿ m'aaⁿ cwiindyo' 'o na m'aaⁿ catsmaⁿ tsmeiⁿ', ndo' xeⁿ nncju'na' juuyo' ts'om tsue'tsjoom, ¿aa nchii nntseityua' na wja'cwji' juuyo' meiiⁿ juu xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ? 12Nquii Ty'o̱o̱ts'om jndati ntyjeeⁿ cwii ts'aⁿ nchiiti cwe' catsmaⁿ. Jo' chii maty'iomna' na cateijndeii ts'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ nawi' na matjom, meiiⁿ juu xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ. 13Quia jo' tsoom nnom ts'aⁿwii': —Catseiliuu' ts'o̱'. Mana seiliuu ts'o̱. Mañoom' tco'yana' cha'xjeⁿ cwiicheⁿ ts'o̱o̱ⁿ. 14Ndo' fariseos'ñeeⁿ jlui'na. Jla'tjomndyena, to̱'na tyo'maⁿna chiuu nl'ayoona na nla'cuee'na Jesús. 15Sa̱a̱ sei'no̱ⁿ' Jesús na luaa' ñecal'ana ñ'eⁿñê. Jo' chii jlueeⁿ'eⁿ jo' jo' ndo' jndye nn'aⁿ ty'entyjo̱na naxeeⁿ'eⁿ. Sein'maaⁿ cha'tso nn'aⁿwii. 16Ndo' tqueⁿtyeeⁿ ñ'oom nda̱a̱na na ticat'oomna ñ'oom 'ñeeⁿ cwiluiiñê. 17Ndo' na luaa' tsoom, seicanda̱a̱'ñena' ñ'oom na seiljeii profeta Isaías, na matsona': 18Luaa ts'aⁿ na jnda̱ tjeii'ndyo̱ cwentaya na cwiluiiñê na mandi'ntjoom no̱o̱ⁿ. Jnda ntyjiiya jom ndo' jeeⁿ neiⁿya cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Nñequiaya Espíritu Santo na juu nnc'oomñe ñ'eⁿñê. Ndo' nñequiaaⁿ ñ'oomya chiuu waa na maty'iomyana' nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos. 19Jom xocatseintja'ñê, meiⁿ xocatseijndeii' 'ñom. Ndo' xocaljei' jom ts'om nataa na macwjaa'ñê tia' nn'aⁿ. 20Xoco'weeⁿ'eⁿ ts'aⁿ na tityeⁿ matseiyu' na juu matseijomna' cha'na tsmaaⁿ na jnda̱ tomndyaa. Ee jom jaateijndeiityeeⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ. Meiⁿ xotseicanduu'ñ'eeⁿ cantyja 'naaⁿ' ts'aⁿ na tixuee naquii' ts'om na juu matseijomna' cha'na chom canti na ncuencue canduu'. Ee jom nñequiaatyeeⁿ naxuee naquii' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. Jo' chii nnts'aaⁿ na nnaⁿjndeii cantyja na maty'iomyana' naquii' n'om nn'aⁿ. 21Ndo' nn'aⁿ na nchii judíos nla'cantyjaa' n'omna jom. 22Tquioñ'omna cwii ts'aⁿ na m'aaⁿ Jesús na jnda̱ tuo̱ naⁿjndii naquii' ts'om. Tsaⁿ'ñeeⁿ nchjaaⁿ'aⁿ ndo' tileicatseineiiⁿ l'a naⁿjndii'ñeeⁿ. Sein'maⁿ Jesús jom. Quia jo' to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na matseineiiⁿ ndo' teitquioo'nnaaⁿ'aⁿ. 23Nto' cha'tso nn'aⁿ na nty'iaa na luaa' tuii, jeeⁿ tjawee' n'omna. Jluena: —¿Aa nts'aacheⁿna' na tsaⁿm'aaⁿ' cwiluiiñê nquii na meindo̱o̱'a na nluiiñe tsjaaⁿ David na jndyowicantyjoo'? 24Ndo' nn'aⁿ fariseos, quia jndyena ñ'oomwaa', tyoluena: —Tsaⁿs'am'aaⁿ' matseixmaaⁿ najndeii Beelzebú nquii tsaⁿjndiitquiee. Jo' chii cwicanda̱a̱ macwjeeⁿ'eⁿ naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ. 25Sei'no̱ⁿ' Jesús ñ'oom na tyom'aaⁿ' n'omna. Tsoom nda̱a̱na: —Xeⁿ m'aaⁿ cwii gobiernom na cwito̱ⁿ'ndye nn'aⁿ 'naaⁿ'aⁿ, nt'om cwi'oo nacjoom'm ndo' nt'om cwila'jomndye ñ'eⁿñê, ndo' na luaa' waa xocaljoo'ñetyeeⁿ ts'iaaⁿ. Ndo' cha'na nn'aⁿ na ñecwii tsjoom oo nn'aⁿ na ñe'cwii w'aa, xeⁿ cwila'ntja'ndyena, maxjeⁿ nnto̱ⁿ'ndyena. Ndo' na ljo' cwila'tyuii'ndye cheⁿnquieena. 26Ee xeⁿ na mayuu' cha'na cwindu'yo' na nquii tsaⁿjndiitquiee macwjeeⁿ'eⁿ ntyje naⁿjndiiñê naquii' n'om nn'aⁿ, quia jo' ma'mo̱ⁿna' na matseityuii'ñe cheⁿnqueⁿ. ¿Chiuu nnts'aayom na nljotyeⁿ cantyja najneiⁿ na matsa̱'ntjoom? 27'O cwindu'yo' na ja cwe' cantyja najndeii Beelzebú jo' na macwjii'a naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ. Xeⁿ na mayuu' na ljo', quia jo' mati nc'iaa'yo', ñequio najndeii jom cwitjeii'na naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ. Sa̱a̱ nc'e na tiyuu' na ljo', cantyja na cwil'a nquieena cwilui'yuu' na tixcwe cwitjei'yo' cwenta. 28Sa̱a̱ nc'e ja ñequio najndeii Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om, jo' na macwjii'a naⁿjndii naquii' n'om nn'aⁿ, jo' chii ma'mo̱ⁿna' juu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, jnda̱ tyjee'cañoomna' 'o. 29’Cwii tsaⁿcanch'ue xonda̱a̱ nncjaaqueⁿ'eⁿ waa' ts'aⁿ na waa najndeii na nncwjeeⁿ'eⁿ 'naaⁿ'. Sa̱a̱ xeⁿ nntseityeⁿjñeeⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ quia jo' nnda̱a̱ na nncwji'ñ'eeⁿ 'naaⁿ'. 30’'Ñeeⁿ juu na tic'oomñe cantyja 'naⁿya, maxjeⁿ m'aaⁿ nacjoya. Ndo' 'ñeeⁿ juu na ticatseitjom nn'aⁿ ñ'eⁿndyo̱, jom mach'eeⁿ na matseilcwe'na' nn'aⁿ na ticala'yu'na ñ'eⁿndyo̱. 31’Jo' chii matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', Ty'o̱o̱ts'om nntseit'maⁿ ts'oom cha'tso jnaⁿ na cwila'xmaⁿ nn'aⁿ ñequio cha'tso ñ'omntjeiⁿ na cwiluena. Sa̱a̱ meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseineiⁿ ñ'oom wi' nacjoo' Espíritu Santo, tsaⁿ'ñeeⁿ xocatseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om. 32Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseineiⁿ ñ'oom wi' nacjo ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. Sa̱a̱ meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matsoyuu na cwiluii ts'iaaⁿ 'naⁿya cwe' cantyja najndeii tsaⁿjndii, tsaⁿ'ñeeⁿ matseineiⁿ ñ'oom wi' nacjoo' Espíritu Santo. Ndo' na ljo' tijoom nntseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ, meiiⁿ tiempomeiiⁿcheⁿ ndo' meiiⁿ ncuee na jnda̱ ntycwii tsjoomnancue. 33’Quia jo' seineiⁿ Jesús cwii ñ'oom tjañoom' na macaⁿna' na catjeii'na cwenta cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Seijoom'ñe nqueⁿ cha'cwijom cwii ts'oom na ya ta̱a̱'na'. Tsoom: —Xeⁿ cwinty'ia'yo' na ya ta̱ na ntyja cwii ts'oom, cwila'no̱ⁿ'yo' na mati nquii ts'oom cwiluiiñena' ts'oom na ya. Ndo' xeⁿ cwinty'ia'yo' na tis'a ta̱ na ntyja cwii ts'oom, cwila'no̱ⁿ'yo' na mati tis'a ts'oom'ñeeⁿ. Ee cantyja chiuu waa ta̱ na mach'ee cwii cwii ts'oom jo' nnta'jnaⁿ'yo' cwaaⁿ ts'oom na ya ndo' cwaaⁿ ts'oom na tis'a. 34Cha'na catsuutsja jeeⁿ wjee ndaa'ndyooyo', maluaa' matseijomna' 'o. Chiuu nl'a'yo' na nlaneiⁿ'yo' ñ'oom ya ndo' naquii' n'om'yo' too'cheⁿ natia. Ee cantyjati na matseitiuu ts'aⁿ naquii' ts'oom, mantyja jo' ñ'oom na cwicalui' 'ñom. 35Juu ts'aⁿ na ya ts'aⁿñe matseineiⁿ ñ'oom ya ee naquii' ts'oom cwinaⁿ naya na matseitioom. Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na tia ts'aⁿñe matseineiⁿ ñ'oom tia ee naquii' ts'oom cwinaⁿ natia na matseitioom. 36Nndye'yo' nntsjo̱o̱, juu xuee na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, quia jo' nñequiana cwenta nnoom cantyja 'naaⁿ' cwii cwii 'ndyo ñ'oom na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na ñejla'neiⁿna. 37Ee cantyjati ñ'oom na cwilaneiⁿ'yo', Ty'o̱o̱ts'om nncu'xeeⁿ 'o. Ñ'oom na ya na cwindu'yo' nncwañoom'na' 'o. Ndo' ñ'oom tia na cwindu'yo' nnt'uiityeⁿna' 'o. 38Quia jo' nt'om nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés jluena nnom Jesús: —Cwa, Maestro, l'ue n'o̱o̱ⁿyâ na m'mo̱ⁿ' cwii 'naaⁿ na t'maⁿ na nnty'iaayâ. 39T'o̱ Jesús nda̱a̱na: —Nn'aⁿ na m'aⁿ je' jeeⁿ tia nn'aⁿndye, jnda̱ 'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. Jo' chii cwitaⁿna 'naaⁿ na t'maⁿti na nnty'iaanda̱a̱na cha nnta'jnaaⁿ'na 'ñeeⁿ cwiluiindyo̱. Sa̱a̱ taxoca'mo̱o̱ⁿya. Macanda̱ nnty'iaana cwii 'naaⁿ na nntseijomna' cha'na tjom profeta Jonás. 40Ee Jonás tyom'aaⁿñê ndyee xuee ndo' ndyee tsjom ts'om tsiaa' catscaa t'maaⁿ. Maluaa' matseijomna' na nntjo̱ⁿ ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. Ee ndyee xuee ndo' ndyee tsjom nljoo'ndyo̱ naquii' tsei'tsua. 41Xuee na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, nlcwinnda' nn'aⁿ tsjoom Nínive. Mati nn'aⁿ na m'aⁿ je' na quia nnc'oowje, nntando'nnda'na quia ljo'. Ndo' nnt'uiityeⁿna' joona cwe' cantyja na yati l'a nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ. Ee naⁿ'ñeeⁿ ntyja lcwe' n'omna quia na jndyena ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na tyoñequiaa Jonás. Ndo' queⁿ'yo' cwenta, ja jnda̱ tyja̱ quii'ntaaⁿ'yo' na cwiluiit'maⁿndyo̱tya̱, nchiiti Jonás. 42Ndo' xuee na nntu'xeⁿndye nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, mati nlcwinnda' juu yuscu na tyotsa̱'ntjom nn'aⁿ ndyuaa jo ndo' na macalui' caxjuu ts'oom'naaⁿ. Mati nn'aⁿ na m'aⁿ je' na quia nncwje, nntando'nnda'na quia ljo'. Ndo' nnt'uiityeⁿna' joona cwe' cantyja na xcwee'ti ts'om yuscu'ñeeⁿ. Ee jom jeeⁿ ndya' tquia jnaaⁿ, jñoom na ñe'cañeeⁿ ñ'oom 'ndyoo Salomón, ts'aⁿ na jndo̱'ti ts'om. Ndo' queⁿ'yo' cwenta, ja jnda̱ tyja̱ quii'ntaaⁿ'yo' na cwiluiit'maⁿndyo̱tya̱, nchiiti Salomón. 43’Cwii tsaⁿjndii quia na jnda̱ tjei'na' jom naquii' ts'om ts'aⁿ, cwe' manomtoom jo ndo' yuu na tjaa nn'aⁿ c'om na mal'ueeⁿ yuu na nljoo'ñê. Sa̱a̱ na tîcaljeiiⁿ jo', seitioom naquii' ts'oom, tsoom: 44“Je' jo̱nlcwa̱'nnda'a naquii' ts'om ts'aⁿ yuu na tjei'na' ja.” Ndo' quia na nncueⁿ'eⁿ jo' jo' nljeiiⁿ naquii' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ cha'cwijom naquii' w'aa na tjaa'naⁿ ts'aⁿ candii'. Sa̱a̱ jnda̱ taa lju' ndo' jnda̱ teijndaa'ya. 45Quia jo' tjacachoom ntquiee' naⁿjndii na wi'ndyeti nchiiti jom. Ty'equie'na naquii' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' mana ljoo'ndyetyeⁿna jo' jo'. Ndo' na jnda̱ we luaa', manioomti matjom tsaⁿ'ñeeⁿ nchiiti na ñetjomjñeeⁿ. Maluaa' nntjoom nn'aⁿ na m'aⁿ je' na jeeⁿ tia nn'aⁿndye. 46Ndicwaⁿ matseineiⁿ Jesús nda̱a̱ tmaaⁿ' nn'aⁿ quia na tquie'cañom ntyjeeⁿ ñequio tsoñeeⁿ. Ñe'cala'neiⁿna ñ'eⁿñê sa̱a̱ ljoo'ndyena ch'eⁿ. 47Seicandii cwii ts'aⁿ Jesús, tso: —Aa ndi' Ta, jnda̱ tyje'cañoom tso'ndyo' ñ'eⁿ ndyenty'iu' na ñe'cala'neiⁿna ñ'eⁿndyu'. 48Sa̱a̱ jom t'o̱o̱ⁿ nnom tsaⁿ'ñeeⁿ, tsoom: —Candi' nntsjo̱o̱ njom' 'ñeeⁿ juu cwiluiiñe tsondyo̱ ndo' 'ñeeⁿ joo cwiluiindye ndyentyjo̱. 49Quia jo' seilioom ts'o̱o̱ⁿ, t'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'eⁿñê, tsoom: —Naⁿm'aⁿ cwiluiindyena tsondyo̱ ñequio ndyentyjo̱. 50Ee meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na mach'ee ljo' na l'ue ts'om Tsotya̱ya na m'aaⁿ cañoom'luee, tsaⁿ'ñeeⁿ cwiluiiñe ti'tyjo̱ ndo' nomtyjo̱, ndo' tsondyo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\