Mateo 15

1Quia jo' cwanti nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, jnaⁿna Jerusalén, tquie'cañomna Jesús. Ta'x'eena nnoom: 2—Nn'aⁿ na cwila'jomndye ñ'oom na mañequiaa', ¿chiuu na cwiwincje'na ñ'oom na tqueⁿ welooya nda̱a̱ya? Queⁿ' cwenta tiquindyuu'na quia na nlcwa'na. 3Ndo' t'o̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom: —Ndo' 'o je', ¿chiuu na cwiwincje'yo' ñ'oom na sa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om cwe' ñe'catsantyjo̱'yo' ñ'oom na tqueⁿ lotya̱a̱ya? 4Ee ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om luaa matsona': “Catseit'maaⁿ'ndyu' tsotye' ñ'eⁿ tso'ndyo'.” Ndo' matsotina': “'Ñeeⁿ juu na matso ñ'oom wi' nacjoo' tsotye, tsondyee tsaⁿ'ñeeⁿ matsona' na maxjeⁿ cala'cuee' nn'aⁿ juu.” 5Sa̱a̱ 'o cwindu'yo'yo' na wanaaⁿ na nntso ts'aⁿ nnom tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ: “Catseit'maⁿ ts'om', taxocanda̱a̱ nnteijndeiya 'u 'naⁿ na tjo̱o̱ndyu', ee cha'tso na matseixmaⁿya jnda̱ tqua̱a̱ⁿya joona' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om.” 6Ndo' na luaa' cwila'tiuu'yo' jo' chii cwit'mo̱ⁿ'yo' tacaⁿna' na nntseit'maaⁿ'ñe ts'aⁿ tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ. Cwil'a'yo' na tajndeii ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om ee na cwila't'maaⁿ'ndyo'ti'yo' ñ'oom na tqueⁿ lotye'yo'. 7'O nn'aⁿ na we waa na cwil'a'yo', jeeⁿ xcwe m'aaⁿ ñ'oom na tyoñequiaa profeta Isaías cantyja 'naⁿ'yo'. Luaa matsona': 8Naⁿm'aⁿ' cwe' ñequio ntjaⁿndyueena cwila't'maaⁿ'ndyena ja, sa̱a̱ t'maⁿ waa na tixcwee' n'omna ñ'eⁿndyo̱. 9Cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na cwila't'maaⁿ'ndyena ja, ee cwit'mo̱o̱ⁿna ñ'oom na cwe' cwil'ueendye nn'aⁿ, tachii ñ'oomya. 10Quia jo' t'maⁿ Jesús nn'aⁿ na jndyendye, tsoom: —Candye'yo' ñ'oom na nntsjo̱o̱ ndo' cala'no̱ⁿ'yo'. 11Nantquie na macwa' ts'aⁿ, xocats'aana' na til'ueñe ts'aⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ ñ'oom na matseineiⁿ ts'aⁿ, joona' cwil'ana' na til'ueñe ts'aⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 12Quia jo' jâ nn'aⁿ na cwila'jomndyô̱ ñ'eⁿ Jesús, saantyjaa'â jom, l'uuyâ nnoom: —¿Aa ntyji' quia na jndye nn'aⁿ fariseos ñ'oom na tsu' luaa', s'aana' na ticjaawee' n'omna? 13T'o̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ cwii ñ'oom tjañoom', tsoom: —Tsotya̱ya na m'aaⁿ cañoom'luee, ticwii cwii ts'oom ntjom na nchii nqueⁿ tcoom'm, maxjeⁿ nnqueeⁿ juuna'. 14Jo' chii ca'ndye'yo' naⁿm'aⁿ'. Ee matseijomna' joona cha'na naⁿnchjaaⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿna nato nda̱a̱ ntyjenchjaaⁿna. Ndo' manquiu'yo' tsaⁿnchjaaⁿ' quia na wjaañ'oom tyjenchjaaⁿ'aⁿ, wendyena nntiomna' tsue'tsjoom. 15Quia jo' tso Pedro nnom Jesús: —Ca'mo̱ⁿ' nda̱a̱yâ ljo' ñecatso ñ'oom tjañoom'waa'. 16T'o̱ Jesús nnom, matsoom: —¿Aa mati 'o ndicwaⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nla'no̱ⁿ'yo'? 17Aa ticaliu'yo' na cha'tso nantquie na macwa' ts'aⁿ, cwi'oocuena' ts'om tsiaa' nchii naquii' ts'om. Ndo' jnda̱ chii nnteii' juuna'. 18Sa̱a̱ ñ'oom na matseineiⁿ ts'aⁿ cwinaaⁿ' naquii' ts'om, ndo' joona' cwil'ana' na tilju'ñe jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 19Ee naquii' ts'om ts'aⁿ cwinaaⁿ' ñ'oom na tia na matseitiuu na nntseicueⁿ'eⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, na nnc'oomyaaⁿ ñequio cwiicheⁿ ts'aⁿ, oo na nnc'oomyaaⁿ ñequio s'andyua oo scundyua, oo na nnch'ueeⁿ 'naaⁿ' ts'aⁿ, oo na nntseineiiⁿ cantu oo ñ'oom jnaaⁿ'. 20Cha'tso nmeiⁿ' cwil'ana' na tilju' naquii' ts'om ts'aⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ na nlcwa' ts'aⁿ na cwe' na ticañoom'm cha'xjeⁿ ñ'oom na cwiqueⁿ nn'aⁿ fariseos, xocatsei'ndaa'na' jom jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 21Quia jo' jlui' Jesús jo' jo' ndi ñ'a̱a̱ⁿyâ ñ'eⁿñê, tjaaⁿ jo ndyuaa tsjoom Tiro ñ'eⁿ Sidón. 22Ndo' cwii yuscu tsjaaⁿ nn'aⁿ cananita na mac'eⁿ ndyuaa'ñeeⁿ jndyotseicandyoo'ñê na m'aaⁿ Jesús, c'uaa seineiiⁿ, seity'ooñê tsoom: —'U Ta, na cwiluiindyu' tsjaaⁿ David na jndyowicantyjoo', c'oom' na wi' ts'om' ñ'eⁿndyo̱. M'aaⁿ nomjndaaya na jeeⁿ cwajndii matjoom. Maleiñ'oom jndyetia jom. 23Sa̱a̱ Jesús meiⁿcwii ñ'oom tic'o̱o̱ⁿ. Quia jo' jâ saantyjaa'â jom, jla'ty'oondyô̱ nnoom, l'uuyâ: —Cwa cajñom' yuscum'aaⁿ', ee jeeⁿ c'uaa 'ñom ndyontyjo̱o̱ⁿ nanqua̱a̱ⁿ'a. 24Quia jo' tso Jesús: —Macanda̱ na m'aⁿ nn'aⁿ ndyuaa Israel na jñom Ty'o̱o̱ts'om ja. Ee joona cwiluiindyena cha'cwijom canmaⁿ na jnda̱ tsuundye. 25Ndo' tyje'cañoom yuscu'ñeeⁿ jom, tco' xtye jo nnoom, tso: —Jeeⁿ 'u Ta, cateijndei' ja. 26Sa̱a̱ t'o̱o̱ⁿ nnom yuscu'ñeeⁿ, tsoom: —Ticatsona' na nncwji' ts'aⁿ tyoo' cwentaa yocanch'u ndo' nncju'yom juuna' nda̱a̱ calue' nch'u. 27Tso yuscu'ñeeⁿ nnoom: —Mayuu' Ta, sa̱a̱ meiiⁿ na ljo', cwicwa' calue' nch'u nacajnda̱a̱ na cwiquiaa nacjee' meiⁿsa 'naaⁿ' nty'oyo'. 28Quia jo' t'o̱o̱ⁿ nnom yuscu'ñeeⁿ, tsoom: —'U yuscu, t'maⁿ waa na matsei'yu'ya' ts'om'. Cats'aana' cha'xjeⁿ na l'ue ts'om'. Ndo' xjeⁿ'ñeeⁿ mañoom' n'maⁿ nomjnda yuscu'ñeeⁿ. 29Jnda̱ jlui' Jesús jo' jo' ndi ñ'a̱a̱ⁿyâ ñ'eⁿñê, tjaaⁿ 'ndyoo 'ndyoo ndaaluee Galilea. Tjawaaⁿ cwii ta, tjacjom jo' jo'. 30Ndo' tquie'cañom jndyendye nn'aⁿ na m'aaⁿ. Tquiochona nt'om nn'aⁿ na ntjeiⁿ nc'ee', nn'aⁿ nchjaaⁿ, nn'aⁿ na tileicala'neiⁿ, nn'aⁿ na ticanda̱a̱'ndye ndo' ñequio jndye nt'omcheⁿ nn'aⁿwii. Tyotsa̱'na nn'aⁿwii'ñeeⁿ nacañoom' Jesús, ndo' sein'maaⁿ naⁿ'ñeeⁿ. 31Jndyendye nn'aⁿ nty'iaana na cwila'neiⁿ nn'aⁿ na tileicala'neiⁿ, ndo' tco'yana' nn'aⁿ na ticanda̱a̱'ndye, ndo' cwi'ooca' nn'aⁿ na ntjeiⁿ nc'ee', ndo' ya cwinty'iaa nn'aⁿ na nchjaaⁿ. Jo' chii s'aana' na jeeⁿ tjawee' n'omna. To̱'na na tyola't'maaⁿ'ndyena nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ Israel. 32Quia jo' t'maⁿ Jesús jâ nn'aⁿ na cwila'jomndyô̱ ñ'eⁿñê. Tsoom nda̱a̱yâ: —Jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya tmaaⁿ' nn'aⁿm'aⁿ', ee jnda̱ ndyee xuee na m'aⁿna ñ'eⁿndyo̱ ndo' tatjaa'naⁿ ljo' cwii cwilei'ñ'omtina na nlcwa'na. Tical'ue ts'o̱o̱ⁿ na njño̱o̱ⁿ joona na c'oona l'aana na ñe'jndo'na, tints'aana' na tajndeii' n'omna na 'oona nato. 33Quia jo' l'uuyâ nnoom: —Ñjaaⁿñe m'aaⁿya jo jnda̱a̱ tjaa'naⁿ yuu ya nliuuyâ nantquie na jndye na nnda̱a̱' nncjaacjoo nn'aⁿ na jndyendye. 34Tax'ee Jesús nda̱a̱yâ: —¿Cwanti tyoo' cwilei'ñ'om'yo'? T'o̱o̱yâ nnoom, l'uuyâ: —Ntquiee' taⁿ' tyoo' ndo' ñ'eⁿ cwantindye calcaa nch'u. 35Quia jo' sa̱'ntjoom na cwindyuaandye nn'aⁿ nomtyuaa. 36To'ñoom ntyoo'ñeeⁿ ñequio calcaa ndo' tquiaaⁿ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿna'. Jnda̱ jo' tyjeeⁿ ndo' tquiaaⁿ joona' nda̱a̱yâ na cwila'jomndyô̱ ñ'eⁿñê. Ndo' jâ t'o̱o̱ⁿyâ joona' nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ. 37Cha'tsondye naⁿ'ñeeⁿ tcwa'tjacjoona. Ndo' jla'cato̱o̱'â ntquiee' tsquiee ñequio ntaⁿ' ntyoo' ñequio calcaa na 'ndiicheⁿna'. 38Nn'aⁿ na tcwa' quia jo' tuee' cha'na ñequiee meiⁿ naⁿnom. Meiⁿ tîcatu'nchondye naⁿlcu ñequio yocanch'u. 39Quia na jnda̱ t'maⁿ Jesús nn'aⁿ ee mana cwito̱ⁿ'ndyena, quia jo' tuo̱o̱ⁿ ts'om w'aandaa. Saayâ, squia̱a̱yâ ndyuaa Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\