Mateo 18

1Ndo' xjeⁿ'ñeeⁿ jâ nn'aⁿ na cwila'jomndyô̱ ñ'eⁿ Jesús squia̱a̱caño̱o̱ⁿyâ jom. Ta'x'a̱a̱yâ nnoom, l'uuyâ: —¿'Ñeeⁿ juu nnc'oom na t'maⁿñeti yuu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om? 2Quia jo' t'maⁿ Jesús cwii tyochjoo, tqueeⁿ juu xcwe quii'ntaaⁿyâ. 3Ndo' tsoom nda̱a̱yâ: —Mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, xeⁿ tilcwe' n'om'yo' jnaⁿ'yo' ndo' c'om'yo' cha'na yocanch'u na tiqueeⁿ n'om na nluiit'maⁿndyena, quia jo' xonda̱a̱ nntsaquiee'ndyo' cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 4Cwe' jo' ts'aⁿ na maju'ñecje ndo' tical'uee'ñe na nluiit'maⁿñe, matseijomna' tsaⁿ'ñeeⁿ cha'na tyochjoom'aaⁿ. Ndo' na ljo' cwiluiit'maⁿñê cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 5Ndo' meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na neiiⁿ' cwii yuchjoo cha'na tyochjoom'aaⁿ, maja neiiⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ. 6’Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseijndo̱' ts'om cwii yucachjoo na cats'aa natia, tsaⁿ'ñeeⁿ yati xeⁿ cju'na' jom ts'om ndaaluee na chu'tyeⁿ xtyoom'm cwii tsjo̱'suu t'maⁿ. 7Jeeⁿ wi' cwitjoom nn'aⁿ tsjoomnancue na jndye nnom neiⁿncoo' niom na macjaachuuna' joona na cwila'tjo̱o̱ndyena. Sa̱a̱ tjaa chiuu ya ee maxjeⁿ niomna'. Sa̱a̱ nnt'uiiwi'na' ts'aⁿ na matseijndo̱' ts'om x'iaa' na cats'aa yuu na tia. 8’Xeⁿ na wjaañ'oomna' 'u na matsei'tjo̱o̱ndyu' nnom Ty'o̱o̱ts'om jnaaⁿ' ts'o̱' oo x'e', catsa' xjeⁿ joona' cha'cwijom catyjee', catyenquie' joona' cha tintsei'tjo̱o̱ndyu'ti'. Ee yati na nnda̱a̱ nntseixmaⁿ' na ticantycwii na wando' añmaaⁿ' meiiⁿ cha'cwijom na ticanda̱a̱'ndyu', nchiiti na canda̱a̱'ndyu' ndo' nncju'na' 'u quii' chom na tijoom canduu'. 9Ndo' xeⁿ cwe' cantyja na manty'ia' wjaañ'oomna' 'u na matsei'tjo̱o̱ndyu' nnom Ty'o̱o̱ts'om, catsa' xjeⁿ cha'cwijom na cwji' ts'omnjom' ndo' catquie' juuna' cha tintsei'tjo̱o̱ndyu'ti'. Ee yati na nnda̱a̱ nntseixmaⁿ' na ticantycwii na wando' añmaaⁿ' meiiⁿ cha'cwijom ñe'cwii ts'omnjom', nchiiti na we ts'omnjom' ndo' nncju'na' 'u quii' chom b'io. 10’Cal'a'yo' cwenta na tinc'om'yo' na ticuee' n'om'yo' meiⁿcwii yucachjoo. Ee nndye'yo' nntsjo̱o̱ jo nandye m'aⁿ ángeles na cwil'a cwenta yocanch'u. Ndo' ángeles'ñeeⁿ meiⁿnquia xjeⁿ cwila'neiⁿna nnom Tsotya̱ya na m'aaⁿ cañoom'luee. 11Ee ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee jndyo̱o̱ na nncwji'n'maaⁿndyo̱ nn'aⁿ na cwitsuundye. 12’¿Chiuu m'aaⁿ' n'om'yo'? Xeⁿ m'aaⁿ cwii ts'aⁿ na m'aⁿ cwii siaⁿnto canmaⁿ ntsmeiiⁿ'eⁿ ndo' cwiindye jooyo' nntsuuñe, aa nchii n'ñeeⁿ ñequieen'aaⁿ nchoo' qui nchoo' ñjeeⁿ jooyo' cjoo' tyue' ndo' wjaacal'ueeⁿ juu quioo' na tsuuñe. 13Ndo' xeⁿ na nljeiiⁿ juuyo', nndye'yo' nntsjo̱o̱, mayuu'cheⁿ t'maⁿti nñequiaana' na neiiⁿ'eⁿ cantyja 'naaⁿ' catsmaⁿ'ñeeⁿ nchiiti cantyja 'naaⁿ cha'tsondye nt'om canmaⁿ na tyootsuundye. 14Cala'no̱ⁿ'yo' na nquii Tsotye'yo' na m'aaⁿ cañoom'luee malaa'ti' jeeⁿ xueeⁿ 'o. Til'ue ts'oom na nntsuundye meiⁿcwiindye joo nn'aⁿ na tit'maⁿti cwiluiindye. 15’Xeⁿ m'aaⁿ cwii x'ia' na matseiyu' na matsei'tjo̱o̱ñê njom', cwa cja'cwaⁿ'ya' jom. Catsei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ yuu matseitjo̱o̱ñê njom' ndo' calantycwii'yo' ñ'oom na ñe'wendyo'. Ndo' xeⁿ na nñeeⁿ ñ'oom na matsu' quia jo' jnda̱ teijndei' x'ia' na tco'xcwena' jom. 16Sa̱a̱ xeⁿ tiñe'cañeeⁿ ñ'oom na matsu' quia jo' cjaañ'eⁿ cwii oo we ts'aⁿ ñ'eⁿndyu' cha joo naⁿ'ñeeⁿ nndyena ñ'oom na cwi'maⁿ'yo' ñ'eⁿ x'ia' ndo' na ljo' nquiujndaa'ndyena chiuu t'maⁿ'yo'. 17Sa̱a̱ xeⁿ tiñe'cañeeⁿ ñ'oom na nlue naⁿ'ñeeⁿ quia jo' ca'mo̱ⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ nda̱a̱ tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwjii'ndyo̱ cwentaya. Ndo' xeⁿ meiⁿ ticañeeⁿ ñ'oom na nlue cha'tso naⁿ'ñeeⁿ quia jo' tjaa chiuu ya. Caliu'yo' na jom cwiluiiñê cha'cwijom ts'aⁿ na tyootseit'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om oo cha'cwijom tsaⁿco'ñom ts'iaaⁿnda̱a̱ nn'aⁿ cwentaa' gobiernom na tia ts'aⁿñe. 18’Mayuu'cheⁿ nndye'yo' nntsjo̱o̱, meiⁿljo'cheⁿ na cwindu'yo' na ticaty'iomna' na cal'a nn'aⁿ na m'aⁿ tsjoomnancuewaa, ñ'oom'ñeeⁿ nntseix'iaa'ñena' ñequio ñ'oom na ntyjii Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' meiⁿljo'cheⁿ na cwindu'yo' na wanaaⁿ na cal'a nn'aⁿ, mati nntseix'iaa'ñena' ñequio ñ'oom na ntyjii Ty'o̱o̱ts'om. 19’Mati candye'yo' nntsjo̱o̱, xeⁿ wendyo' 'o ñe'cwii m'aaⁿ' n'om'yo' ñ'oom na cwitaⁿ'yo' nnom Tsotya̱ya Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ cañoom'luee, quia jo' nñeeⁿ ndo' nñequiaaⁿ ñ'oom na cwitaⁿ'yo'. 20Ee meiⁿnquiayuucheⁿ na m'aⁿ we ndyee nn'aⁿ na cwitjomndye ñequio xueya, majo' jo' m'aaⁿya quii'ntaaⁿna. 21Quia jo' tjatseindyoo'ñe Pedro na m'aaⁿ Jesús. Tsoom nnom: —Ta, cwii x'iaya na matseitjo̱o̱ñe no̱o̱ⁿ, ¿cwanti ndii' na macaⁿna' na catseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya jom? ¿Aa nncue'ntyjo̱ hasta ntquiee' ndii'? 22T'o̱ Jesús nnoom: —Ticatsjo̱o̱ na ñe'ntquiee' ndii'. Matsjo̱o̱ na catseit'maⁿ ts'om' jom ndyeen'aaⁿ nchoo' qui ndii' na ntquiee' ntquiee'. Maxjeⁿ ñequii'cheⁿ catseit'maⁿ ts'om' jom. 23’Cwe' jo' cala'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' nqueⁿ na matsa̱'ntjoom cañoom'luee. Matseijomna' jom cha'na cwii patrom na seitioom na nntyjo̱o̱ⁿ mosoom'm na cho'jnaⁿ nnoom. 24To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na macwjeeⁿ'eⁿ cwenta ndo' tquioñ'omna cwii ts'aⁿ na chujnaⁿ jndye meiⁿyom s'om. 25Quia na nty'iaa' patrom'ñeeⁿ na meiⁿcwii tsjo̱'ñjeeⁿ tîcanda̱a̱ nntiom mosoom'm, quia jo' sa̱'ntjoom na nleil'uañe tsaⁿ'ñeeⁿ na nncjaaquiee'ñe na nndi'ntjomtyeⁿ, ndo' mati scuu' tsaⁿ'ñeeⁿ ñequio ndana ñequio cha'tso 'naaⁿna, cha nnc'ioo'ñe na chujnaⁿ. 26Quia jo' moso'ñeeⁿ tcoom'm xtyeeⁿ nnom patrom 'naaⁿ'aⁿ, t'maⁿ ty'oo s'aa nnom tsaⁿ'ñeeⁿ. Tsoom: “Ta, macaⁿ'a ñ'omt'maⁿ ts'om njom' na nncwindo'ya' ndo' nntio̱o̱ⁿñ'a̱ⁿ na cho̱jnaⁿ njom'.” 27Quia jo' patrom'ñeeⁿ ty'oom na wi' ts'oom mosoom'm. Seit'maⁿ ts'oom juu cha'waa na chujnaⁿ ndo' seicandyaañê juu. 28Tyoowiquiuu' na jlui' moso'ñeeⁿ naquii' w'aa ndo' tjomñê cwii x'iaaⁿ'aⁿ na matyjemosoñê. Chujnaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom cwii siaⁿnto s'om. Ndo' seicjaa l'o̱o̱ⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ, tyonchjeeⁿ xtyo'. Tsoom nnom: “Catiom' na chujnaⁿ' no̱o̱ⁿ.” 29Ndo' tco' x'iaaⁿ'aⁿ xtye jo nnoom. S'aa ty'oo nnoom, tso: “Macaⁿ'a ñ'omt'maⁿ ts'om njom' na nncwindo'ya' ndo' nntio̱o̱ⁿ na cho̱jnaⁿ njom'.” 30Sa̱a̱ jom tîcwinom'm, matjaqueeⁿ ñ'oom. Tjoom'm tsaⁿ'ñeeⁿ w'aancjo hasta na nntiom na chujnaⁿ nnoom. 31Ndo' ntyjemosondyena, quia na nty'iaana na luaa' s'aaⁿ, jeeⁿ t'maⁿ sei'ndaa'na' nquiuna. Ty'entyjaa'na patrom 'naaⁿna ndo' jluena cha'tso na jnda̱ tuii. 32Quia jo' patrom'ñeeⁿ tqueeⁿ'ñê mosoom'm, tsoom nnom: “Cwa jeeⁿ ndya' wi'ndyu', 'u mosoya. Ja jnda̱ seit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya cha'tso na chujnaⁿ' ee na jeeⁿ seinty'iaa'ndyu' no̱o̱ⁿ. 33Ndo' mati 'u matsona' na c'oom' na wi' ts'om' x'ia' cha'xjeⁿ t'o̱o̱ⁿ na wi' ts'o̱o̱ⁿ ñ'eⁿndyu' 'u.” 34Quia jo' jeeⁿ t'maⁿ seiw'ii patrom'ñeeⁿ. Tqueeⁿ ñ'oom na catuee'na mosoom'm w'aancjo na cata'wi'na juu hasta na nntiomñ'eⁿ cha'waati na chujnaⁿ nnoom. 35Seicanda̱ Jesús ñ'oom tjañoom'meiⁿ'. Tsoom: —Maluaa' nnts'aa Tsotya̱ya na m'aaⁿ cañoom'luee ñ'eⁿndyo' 'o, xeⁿ nchii na xcwee' n'om'yo' nla't'maⁿ n'om'yo' nc'iaa'yo' na cwila'tjo̱o̱ndye nda̱a̱'yo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\