Mateo 23

1Quia jo' seineiⁿ Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ na jndyendye ñequio nda̱a̱ jâ nn'aⁿ na cwilajomndyô̱ ñ'eⁿñê, tsoom: 2—Nquiee nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nn'aⁿ fariseos to'ñoomna ts'iaaⁿ na ñeseixmaⁿ Moisés na cwit'mo̱o̱ⁿna ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na matsa̱'ntjomna'. 3Jo' chii queⁿ'yo' cwenta ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿna. Ndo' cal'a'yo' cha'tso na cwitsa̱'ntjomna na cal'a'yo'. Sa̱a̱ tintsantyjo̱'yo' cha'na cwil'ana, ee joona ya ñ'oom cwiñe'quiana sa̱a̱ nquieena ñoomñoom na cwil'ana. 4Ee joona cwiqueⁿna ñ'oom na jndei'na' na catseicanda̱a̱'ñe ts'aⁿ. Matseijomna' cha'cwijom cwila'tyeⁿna cwii xuu na jaa' na cwitioona cantya' naⁿ'ñeeⁿ. Sa̱a̱ nquieena nchaa' l'uu nntii'ndyena meiiⁿ ñe'cwii nda̱a̱ lueena na nntei'jndeiina naⁿ'ñeeⁿ. 5Cha'tso na cwil'ana l'ue n'omna na canty'iaa nn'aⁿ. Ee cwil'ana na jeeⁿ ntmeiⁿ ntjaⁿ na chuu' ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na cwiwityeⁿ cantaana ñequio lueena. Ndo' mati teincooti nmaⁿ 'ndyoo liaateincoo na cwicwee'na nchiiti liaa nt'omcheⁿ nn'aⁿ. 6Cwiqueⁿ n'omna na nquieena nncwindyuaandyena nacañoomticheⁿ quia na cwiwee' ncuee. Ndo' naquii' lan'om cwila'yuunda̱a̱na ntsula̱ nacañoomcheⁿ yuu na nntseit'maaⁿ'ñetina' joona. 7Jeeⁿ cjaawee' n'omna na nla't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ joona quia cwiwincwindyena ts'om nataa yuu na jndoo' nn'aⁿ. Ndo' l'ue n'omna na nlue nn'aⁿ na maestro joona. 8’Sa̱a̱ 'o tical'ueendyo' na nlue nn'aⁿ na maestro 'o ee cha'tsondyo' ñecwii tmaaⁿ' cwilaxmaⁿ'yo' ndo' ñecwii na cwiluiiñe Maestro 'naⁿ'yo', juu Cristo. 9Meiⁿcwii ts'aⁿ tsjoomnancue ticalat'maaⁿ'ndyo' na nndu'yo' nnom na tsotye'yo' juu cha'na quindu'yo' na Tsotye'yo' Ty'o̱o̱ts'om. Ee ñe'cwii m'aaⁿ na cwiluiiñe Tsotye'yo', nqueⁿ na m'aaⁿ cañoom'luee. 10Ndo' meiⁿ tiñe'quiandyo' na nlue nn'aⁿ na 'o cwitsajndyee'yo' ee ñecwii m'aaⁿ na wjaajndyee jo nda̱a̱'yo', nquii Cristo. 11Juu ts'aⁿ na cwiluiit'maⁿñeti quii'ntaaⁿ'yo', tsaⁿ'ñeeⁿ maxjeⁿ matsona' na candi'ntjoom nda̱a̱'yo'. 12Meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, maxjeⁿ nntseiquioo Ty'o̱o̱ts'om juu. Ndo' 'ñeeⁿ juu na maju'ñecje, maxjeⁿ nntseiwe Ty'o̱o̱ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. 13’'O nn'aⁿ fariseos ñ'eⁿ 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' ljeii na tqueⁿ Moisés, nnt'uiiwi'na' 'o cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo' ee cwila'ñ'eeⁿ'ndyo' nn'aⁿ cha xocanda̱a̱ nnc'ooquiee'ndyena cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. Ncjo'yo' tiñe'catsaquiee'ndyo' na jom nntsa̱'ntjoom 'o, meiⁿ tiñe'quia'yo' na nnc'ooquiee'ndye nt'om nc'ia'yo' cantyja na matsa̱'ntjoom. 14’'O nn'aⁿ fariseos ñ'eⁿ 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' ljeii na tqueⁿ Moisés, nnt'uiiwi'na' 'o ee cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo'. 'O mantyjo̱'yo' 'naaⁿ l'oo na cwe' ñe'catjei'to'yo' luee yolcu na jnda̱ tja̱ s'aa. Sa̱a̱ majuu xjeⁿ'ñeeⁿ teincoo ñ'oom cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cha tica'mo̱ⁿna' na wi'ndyo'. Cwe' jo' na t'maⁿti nlco'wi'na' 'o quia na nncu'xeeⁿ 'o. 15’'O nn'aⁿ fariseos ñ'eⁿ 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' ljeii na tqueⁿ Moisés, nnt'uiiwi'na' 'o ee cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo'. 'O jeeⁿ tquia ma'nom'yo' hasta ndaaluee cwiwity'ioo'yo' na cwil'ue'yo' meiiⁿ ñe'cwii ts'aⁿ na nntseijomñe ñ'eⁿndyo'. Ndo' xeⁿ jnda̱ jnda̱a̱ l'a'yo' na wjaantyjo̱o̱ⁿ cha'na cwil'a'yo' quia jo' wjaañ'oomna' jom na cwajndiiti nnts'aaⁿ. Ndo' na ljo', t'maⁿti nlco'wi'na' jom quii' b'io, nchiiti 'o. 16’Ndo' 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' nda̱a̱ nc'iaa'yo', mati nnt'uiiwi'na' 'o ee laxmaⁿ'yo' cha'cwijom nchjaaⁿ'yo'. Cwindu'yo' tityeⁿ ñ'oom na maqueⁿtyeⁿ ts'aⁿ nacjoom'm quia na macwjeeⁿ'eⁿ xuee' wats'om t'maⁿ. Sa̱a̱ tyeⁿti ñ'oom na nncwji' ts'aⁿ xuee' s'om cajaⁿ na ñ'eⁿ teichjoomna'. 17'O jeeⁿcheⁿ ndyaa' ntjeiⁿndyo', laxmaⁿ'yo' nn'aⁿ na nchjaaⁿ'yo'. ¿Cwaaⁿ cwii na we nmeiⁿ' t'maⁿti tseixmaⁿna'? ¿Aa s'om cajaⁿ na ñ'eⁿ teichjoom wats'om oo aa nquii wats'om? Juu wats'om t'maⁿti tseixmaⁿna' ee cantyja 'naaⁿ' juuna' maqueⁿlju'na' s'om cajaⁿ'ñeeⁿ. 18Mati cwindu'yo' na tityeⁿ ñ'oom na cwe' xuee' tio naquii' wats'om nncwji' ts'aⁿ. Tyeⁿti ñ'oom cwindu'yo' quia na nncwji' ts'aⁿ xuee' seii quioo' na cwitioo nn'aⁿ jo' jo' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 19'O jeeⁿcheⁿ nchjaaⁿ'yo'. ¿Cwaaⁿ na we nmeiⁿ' t'maⁿti tseixmaⁿna'? ¿Aa seii quioo' na cwitioo nn'aⁿ nacjoo' tio, oo aa juu tio? T'maⁿti tseixmaⁿ nquii tio yuu na cwicantyjo sei'ñeeⁿ ee nc'e juuna' maqueⁿlju'na' sei' na nnda̱a̱ nnco'ñom Ty'o̱o̱ts'om. 20Ee ts'aⁿ na maqueⁿtyeⁿ cwii ñ'oom nacjoo' nquii na macwji' xuee' tio naquii' wats'om t'maⁿ, nchii macanda̱ cantyja 'naaⁿ' tio'ñeeⁿ maqueⁿtyeⁿ ñ'oom, maxjeⁿ maw'at'maⁿtona' cha'tso 'naⁿ na cwicantyjo nacjoo'na'. 21Ndo' juu ts'aⁿ na maqueⁿtyeⁿ cwii ñ'oom nacjoo' nquii na macwji' xuee' wats'om t'maⁿ, nchii macanda̱ cantyja 'naaⁿ' juuna' maqueⁿtyeⁿ ñ'oom, maxjeⁿ mañ'oomna' nquii Ty'o̱o̱ts'om ee jom mac'eeⁿ jo' jo'. 22Ndo' juu ts'aⁿ na maqueⁿtyeⁿ cwii ñ'oom nacjoo' nquii na macwji' xuee' cañoom'luee nchii macanda̱ cwe' cantyja 'naaⁿ' cañoom'luee maqueⁿtyeⁿ ñ'oom, maxjeⁿ mañ'oomna' nquii Ty'o̱o̱ts'om ñequio tio yuu na mawacatyeeⁿ. 23’'O nn'aⁿ fariseos ñ'eⁿ 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' ljeii na tqueⁿ Moisés, nnt'uiiwi'na' 'o ee cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo'. Ee cwiñe'quia'yo' diezmo cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om na cwiwe' ntjoom'yo' hasta meiⁿ cwe' tscojñom ts'oomjndya ñequio tscolcoo ñequio lqueeⁿ cameiⁿnom sa̱a̱ ticalacanda̱'yo' ñ'oom na t'maⁿti naquii' ñ'oom na tqueⁿ Moisés. Ñ'oom'ñeeⁿ ma'mo̱ⁿna' chiuu na c'om'yo' cantyja na maty'iomyana' ndo' c'om'yo' na wi' n'om'yo' nc'iaa'yo' ndo' calacanda̱'yo' ñ'oom na cwindu'yo'. Maxjeⁿ maty'iomyana' na cwiñe'quia'yo' diezmo sa̱a̱ mati calacanda̱'yo' ñ'oommeiⁿ' na t'maⁿti na sa̱'ntjom Moisés. 24Matseijomna' 'o cha'na nn'aⁿ na cwila'cw'aaⁿ'ndye ndaatioo na cwiwe cha ca'ndiina' quioo' na cajnda̱a̱ sa̱a̱ tiqueⁿna cwenta na jo nandye njom cwii quioo' t'maaⁿñe na jaato̱'. Ee jeeⁿ cwiqueⁿndyo' na ñe'cala'canda̱'yo' ñ'oom na niom nch'unch'u sa̱a̱ tiñe'cala'canda̱'yo' ñ'oom na t'maⁿti na macaⁿna'. Jo' chii 'o laxmaⁿ'yo' nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' nato nda̱a̱ nc'ia'yo' sa̱a̱ ncjo'yo' cha'cwijom na nchjaaⁿ'yo' na tiñe'catsa'jndyee'yo' nato'ñeeⁿ. 25’'O nn'aⁿ fariseos ñ'eⁿ 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' ljeii na tqueⁿ Moisés nnt'uiiwi'na' 'o ee cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo' ee yaya cwilalju'yo' naxeⁿ' waso ñequio xio na cwiwil'uee'ndyo' sa̱a̱ ts'omna' cwajndii. Ee nantquie na cwicwa'yo' cwicañjom jo', la'xmaⁿna' 'naaⁿ nc'iaa'yo' na cwinty'uee'yo' ee na tiñe'queⁿ' cheⁿncjo'yo' xjeⁿ na cwilaqueeⁿ n'om'yo'. 26'O nn'aⁿ fariseos cwiluiindyo' cha'cwijom naⁿnchjaaⁿ. Cata'ndyo'xcwe'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om quia jo' nnts'aana' cha'cwijom na cwilalju'yo' ts'om waso ñequio xio. Ndo' na ljo' nntseiljoyuna' na lju' ts'omna' ñ'eⁿ naxeⁿ'na'. 27’'O nn'aⁿ fariseos ñ'eⁿ 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' ljeii na tqueⁿ Moisés nnt'uiiwi'na' 'o ee cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo'. Matseijomna' 'o cha'na ndei'luaa na jeeⁿ canchii' l'a nn'aⁿ, na cwe' nacjoo'na' nnty'iaa' ts'aⁿ na jeeⁿ neiⁿncoo' sa̱a̱ naquii'na' too' ndeii nn'aⁿ ñequio cha'tso nnom na ts'iaaⁿ. 28Maluaa' matseijomna' cantyja 'naⁿ'yo' ee jo nda̱a̱ nn'aⁿ ndoo' xeⁿ maty'iomyana' ljo' cwil'a'yo', sa̱a̱ naquii' n'om'yo' ñenquii'cheⁿ na we waa na cwil'a'yo' ndo' too'ñ'eⁿ m'aaⁿ natia. 29’'O nn'aⁿ fariseos ñ'eⁿ 'o nn'aⁿ na cwit'mo̱ⁿ'yo' ljeii na tqueⁿ Moisés nnt'uiiwi'na' 'o ee cwe' cwil'a'ya'yo' na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo'. Ee cwil'a'yo' ndei'luaa profetas ndo' cwilachjoomndyo' ndei'luaa 'naaⁿ nn'aⁿ na ñel'a cantyja na maty'iomyana'. 30Jnda̱ chii cwindu'yo': “Xeⁿ jaa mam'aaⁿya ncuee na ñet'om welooya teiyo, tixocalajomndyo̱ na jla'cwjeena profetas.” 31Ndo' na luaa' cwindu'yo' cwitjei'yuu'ndyo' cheⁿncjo'yo' ñ'oom nacjo'yo' na 'o cwiluiindyo' tsjaaⁿ 'naaⁿ nquiee nn'aⁿ na tyola'cwjee profetas. 32Jo' chii calacanda̱'yo' chiuu waa na to̱' jndyee nn'aⁿ tsjaaⁿ na tuiindyo'. 33’'O cwiluiindyo' cha'cwijom nda canduulja na jeeⁿ tia cwil'a'yo'. Chiuu nl'a'yo'yo' na nnda̱a̱ nluii'ndyo' nawi' na cwitjoom nn'aⁿ na cwi'oo b'io. 34Queⁿ'yo' cwenta, ja njño̱o̱ⁿya profetas na nnc'om naquii' ntaaⁿ'yo' ndo' na nla'neiⁿna cantyja na jndo̱' ts'om Ty'o̱o̱ts'om ndo' na nnt'mo̱o̱ⁿna ñ'oom na matsa̱'ntjoom. Sa̱a̱ 'o nla'cwje'yo' cwantindye naⁿ'ñeeⁿ. Ndo' nt'om naⁿ'ñeeⁿ nnty'iom'yo' n'oom'naaⁿ. Ndo' nt'om nntja'yo' naquii' lan'om 'naⁿ'yo'. Ndo' nt'omndye joona nlei'ntyjo̱'yo' cwii ndo' cwii tsjoom. 35Jo' chii cho'nqueⁿ'yo' jnaⁿ cantyja nawi' na nntjoom naⁿ'ñeeⁿ, ndo' mati cantyja na tja̱ cha'tso nn'aⁿ na nchii jnaaⁿna hasta xjeⁿ na tuii tsjoomnancue. Nnaⁿna' na waa jnaⁿ'yo' xjeⁿ na seicuee' Caín tyjeeⁿ Abel, tsaⁿ na tyotseixmaⁿ na maty'iomyana', nndyowana' hasta na tue' Zacarías jnda Berequías l'a welo'yo' xcwe quii'ntaaⁿ tio t'maⁿ ñequio ta wats'om. 36Nndye'yo' nntsjo̱o̱, mayuu'cheⁿ nnt'uiina' 'o nn'aⁿ na m'aⁿ'yo' je' cantyja cha'tso nawi'meiⁿ' na tjoom naⁿ'ñeeⁿ. 37’'O nn'aⁿ Jerusalén, cwilacwje'yo' nn'aⁿ na cwiñe'quia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om ndo' cwijñom'yo' ljo̱' nn'aⁿ na majñoom na m'aⁿ'yo'. Majndye ndii' ñentyjaa' ts'o̱o̱ⁿ na nntseitjo̱ⁿya 'o na nnc'om'yo' cwentaya cha'xjeⁿ matseitjom caxtixquie ntseinaaⁿ nacjee' ntsqueeⁿ. Sa̱a̱ 'o cwaaⁿ tquiandyo'. 38Queⁿ'yo' cwenta, ma'ndii Ty'o̱o̱ts'om 'o. Taxoc'oomñê wats'om t'maⁿ 'naⁿ'yo'. 39Nndye'yo' nntsjo̱o̱ na taxocanty'ia'yo' ja hasta na nncue'ntyjo̱ xuee na nndu'yo': “Matio'naaⁿñena' nquii na macwjee'cañoom ñequio najndeii na matseixmaⁿ Ta Ty'o̱o̱ts'om.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\