Mateo 24

1Jlui' Jesús wats'om t'maⁿ na mawjaⁿ. Ndo' jâ nn'aⁿ na cwila'jomndyô̱ ñ'eⁿñê squie'caño̱o̱ⁿyâ jom. To̱o̱'â na cwit'mo̱o̱ⁿyâ chiuu waa na jeeⁿ neiⁿncoo' l'aa cwentaa' wats'om t'maⁿ. 2Sa̱a̱ jom t'o̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ, tsoom: —¿Aa cwinty'ia'yo' na jeeⁿ ya cha'tso nmeiⁿ'? Candye'yo' nntsjo̱o̱ na mayuu'cheⁿ tixoca'ndiina' cwii tsjo̱' nacjoo' x'iaa'na'. Nntyuii'ñ'eⁿ l'aameiⁿ'. 3Quia jo' saayâ ta na jndyu Olivos. Ndo' quia jnda̱ tacatyeeⁿ Jesús jo' jo' jâ nn'aⁿ na cwila'jomndyô̱ ñ'eⁿñê saantyjaa'â jom cha nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿyâ ñ'eⁿñê na ñencjo̱o̱yâ. L'uuyâ: —Catsu' nda̱a̱yâ cwaaⁿ nluii na nmeiiⁿ'. Ndo' ¿cwaaⁿ 'naaⁿ na nleitquioo' na m'mo̱ⁿna' na manndyo'nnda' ndo' na nntycwii tsjoomnancue? 4T'o̱ Jesús nda̱a̱yâ, tsoom: —Cal'a'yo' cwenta na tjaa 'ñeeⁿ nnquiu'nn'aⁿ 'o cantyja 'naaⁿ ñ'oommeiⁿ'. 5Ee jndye nn'aⁿ nñequiona ñequio xueya na nluena: “Ja cwiluiindyo̱ nquii Cristo”, na nñe'quio'nn'aⁿna nn'aⁿ. 6Ee nnty'ia'yo' na nndyocwjee'cañoom ntia' ndo' nleic'uaa ñ'oom na cwiluii ntia' cwiicheⁿ ntyja. Sa̱a̱ tiñe'quiandyo' na nlacatyuendyo' ee maxjeⁿ jndei'na' na nmeiⁿ' cwinomjndyee. Sa̱a̱ ndicwaⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nntycwii tsjoomnancue. 7Nla'wendye nn'aⁿ cwii ndyuaa nacjoo nn'aⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. Ndo' cwii tsaⁿmats'iaaⁿ t'maⁿ nntseiweñê nacjoo' cwiicheⁿ tsaⁿmats'iaaⁿ. Jndye joo nnc'oom jndo' t'maⁿ ndo' nnconom ntycu na wjaatcuuñena' ndo' jndye jo jndeii nnts'eii. 8Cha'tso nawi'meiⁿ' cwe' we'yandyo la'xmaⁿna'. Quia nlquie'ntyjo̱ nt'omcheⁿ nawi' na jaa'ti. 9’Jndye nn'aⁿ hasta ndiocheⁿ tsjoomnancue nnc'omna na jndoona 'o nc'e na m'aⁿ'yo' cantyja 'naⁿya. Jo' na nla'quioo nn'aⁿ 'o luee nn'aⁿ na nnta'wi'na 'o, ndo' nla'cwjeena 'o. 10Jndye nn'aⁿ nntjeii'ndyena cantyja na cwila'yu'ya n'omna. Nnc'omna na jndoondye ntyjeena hasta na nl'uee'ndyena ñ'oom na nnt'uiina' nc'iaana. 11Ndo' jndye nn'aⁿ nluena na profeta joona sa̱a̱ tiyuu' ñ'oom cwiñequiana. Ndo' jndye nn'aⁿ nñe'quio'nn'aⁿna. 12Ndo' nc'e na nncjaanty'ee nncjaanty'ee natia, juuna' nnts'aana' na tawi' n'omndye ntyjeena. 13Sa̱a̱ juu ts'aⁿ na tyeⁿ cwiljoo'ñe cantyja 'naⁿya hasta na macanda̱, tsaⁿ'ñeeⁿ nlui'n'maaⁿñê. 14Cha'waa tsjoomnancue nnc'oo nn'aⁿ na nñe'quiana ñ'oom nayawaañe cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. Juuna' nncwji'yuu'ñena' chiuu cal'a nn'aⁿ cwii cwii ndyuaa, quia ljo'cheⁿ nncue'ntyjo̱ na nntycwii tsjoomnancue. 15’'Ñeeⁿ juu ts'aⁿ na matsei'naaⁿ' ñ'oommeiiⁿ, catsei'no̱ⁿ' ljo' ñecatsona'. Juu profeta Daniel, seiljeiⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿ' juu na jeeⁿcheⁿ ndyaa' tiaa' na nntseityuii' cha'tso. Quia na nnty'ia'yo' na jnda̱ mam'aaⁿ naquii' wats'om t'maⁿ yuu na lju'ti na cwiluiiñena' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, 16quia jo' cha'tsondyo' na m'aⁿ'yo' ts'o̱ndaa Judea catsalei'nom'yo' quii' ntsjo̱. 17Juu xjeⁿ'ñeeⁿ 'ñeeⁿ ts'aⁿ na ljo nacjoo' waa' ticandyocueeⁿ na nncjaaqueⁿ'eⁿ jo' na nncwjeeⁿ'eⁿ 'naaⁿ'aⁿ. 18Ndo' ts'aⁿ na m'aaⁿ jo jnda̱a̱, na mach'ee ts'iaaⁿ, ticjaalcweeⁿ'eⁿ na nncjaacachoom liaⁿ'aⁿ. 19Ndo' joo ncuee'ñeeⁿ jeeⁿ wi' nntjoom yolcu na ndeiindye ñequio yolcu na 'ndaandye ndana. 20Cal'a'yo' ty'oo nnom Ty'o̱o̱ts'om na nchii xcwe ncuee na teiⁿ, meiⁿ nchii xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ na nlcaⁿna' na calei'nom'yo' nawi'ñeeⁿ. 21Ee quia ljo'cheⁿ nnquioo cwii nawi' na t'maⁿticheⁿ na meiⁿjom ndii' tyootjoom nn'aⁿ cantyjati xjeⁿ na tuii tsjoomnancue hasta je'. Ndo' xuee na cwii wjaatina', meiⁿ tajom cwii nluiinnda' cwiicheⁿ nawi' cha'na juuna'. 22Ndo' xeⁿ ticats'aa Ty'o̱o̱ts'om na tijndyeti xuee na nnc'oom nawi'ñeeⁿ quia jo' meiⁿcwii ts'aⁿ xocalui'n'maaⁿñe cantyja 'naaⁿ'na'. Sa̱a̱ nc'e na wi' ts'oom nn'aⁿ na jnda̱ tjeii'ñê cwentaaⁿ'aⁿ, nnts'aaⁿ na tijndyeti xuee na nnc'oom nawi'ñeeⁿ. 23’Jo' chii xeⁿ nntso cwii ts'aⁿ nda̱a̱'yo': “Canty'ia'yo' ljo m'aaⁿ nquii na cwiluiiñe Cristo”, oo nntso ts'aⁿ: “Canty'ia'yo', la'ñeⁿ m'aaⁿ”, tilayu'yo' ñ'oom'ñeeⁿ. 24Ee maxjeⁿ nlquie'cañom nn'aⁿ 'o na nluena joona cwiluiindyena Cristo. Ndo' nluena na profeta joona sa̱a̱ tiyuu' ñ'oom na cwiñe'quiana. Nl'ana jndye nnom 'naaⁿ t'maⁿ ñequio jndye nnom ts'iaaⁿ t'maⁿ na nncjaawee' n'om nn'aⁿ cha xeⁿ na nnda̱a̱ nl'ana na nñequio'nn'aⁿna nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 25Matyuaa'ti matseicandiiya 'o cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii joona' cha cal'a'yo' cwenta. 26Quia jo' xeⁿ nlue nn'aⁿ nda̱a̱'yo': “Queⁿ'yo' cwenta, la'ñeⁿ m'aaⁿ ndyuaa yuu tjaa nn'aⁿ c'oom”, tintsa'yo' jo' jo'. Ndo' xeⁿ na nluena: “Canty'ia'yo', luaa' m'aaⁿ naquii' w'aa”, tilayu'yo' na ljo'. 27Ee ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoom'luee quia na nndyo̱o̱nnda'a nleitquioo'ndyo̱ nda̱a̱ nn'aⁿ na cha'waa tsjoomnancue, cha'xjeⁿ na cwiwixuee chomtsuee yuu na macalui' ñe'quioom' hasta wjaantycwiina' ntyja na majaacue ñe'quioom'. 28Sa̱a̱ nawi'ñeeⁿ na jnda̱ tsjo̱o̱ na nntjom'yo', maxjeⁿ ticwinom'na' ee queⁿ'yo' cwenta, meiⁿyuucheⁿ na meindyuaa 'naⁿ to̱', jo' jo' nntjomndye cant'eiⁿ. 29’Quia na jnda̱ teinomncue nawi' t'maⁿ ncuee'ñeeⁿ, nleijaaⁿñe ñe'quioom', ndo' mati chi' taxocwixueeñe. Nntquiaandye cancjuu. Ndo' cha'tso na cwila'xmaⁿ najnda̱ na m'aⁿ tsjo̱'luee nntyuii'. 30Quia jo' ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoom'luee, nleitquioo' 'naaⁿ cantyja 'naⁿya. Ndo' nntseity'ioona' cha'tsondye nn'aⁿ na m'aⁿ tsjoomnancue. Ee nnty'iaana ja, tsaⁿ na jnaⁿ cañoom'luee na nluii'a jo' jo'. Nndyo̱cua̱ naquii' nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndo' ñequio na neiⁿncoo' nacaxuee na cwiluiit'maⁿndyo̱. 31Ndo' njño̱o̱ⁿya ángeles 'naⁿya na jndeii ntjo̱'na ndu na nnc'oona cha'waa tsjoomnancue, na nla'tjomna nn'aⁿ na jnda̱ tjeii'ndyo̱ cwentaya. 32’Cala'no̱ⁿ'yo' 'naaⁿ na ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' ts'oom higuera. Quia na cwinty'ia'yo' na cwinntei' l'o̱na' ndo' cwicalui' tsco 'ndaa juuna', quia jo' cwila'no̱ⁿ'yo' na majnda̱ jaawindyoo' ncueesua'. 33Ndo' majo'ti quia na cwinty'ia'yo' na cwiluii cha'tso nmeiⁿ' na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', quia jo' cala'no̱ⁿ'yo' na jnda̱ teindyoo' m'aaⁿna'. Manncwja̱caño̱o̱ⁿnnda'a. 34Candye'yo' nntsjo̱o̱, mayuu'cheⁿ na xocwjeñ'eⁿ nn'aⁿ na m'aⁿ je' hasta xjeⁿ na jnda̱ seicanda̱a̱'ñena' cha'tso ñ'oommeiⁿ'. 35Tsjo̱'luee ñ'eⁿ tsjoomnancue nntycwiiñ'eⁿna' sa̱a̱ ñ'oom 'naⁿya tijoom xuee nnts'aana' na xotseicanda̱a̱'ñena'. 36’Sa̱a̱ meiⁿcwii ts'aⁿ ticaljeii cwaaⁿ xuee ndo' 'ñeeⁿ xjeⁿ na nluii cha'tso nmeiⁿ'. Meiⁿ nquiee ángeles na m'aⁿ cañoom'luee ticaliuna, meiⁿ ja na cwiluiindyo̱ Jnda Ty'o̱o̱ts'om ticaljeiiya. Macanda̱ ñenquiicheⁿ Tsotya̱ya ntyjeeⁿ. 37’Cha'xjeⁿ na tyom'aⁿ nn'aⁿ ncuee quia ñet'oom Noé, maluaa' matseijomna' na nl'a nn'aⁿ quia na nncwja̱caño̱o̱ⁿya na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. 38Ee ncuee'ñeeⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na seicatsuu ndaalua'nty'a tsjoomnancue tyom'aⁿ nn'aⁿ. Tyocwa'na, tyowena, tyowuncona, tyoñe'quiana ndana na nnc'unco hasta juu xuee quia na tjaquiee' Noé w'aandaa t'maⁿ. 39Sa̱a̱ tiqueⁿna cwenta na waa na teincuu' hasta mats'ia jo' tyjee' ndaalua'nty'a. Tyjee' candaa, tjachuuna' cha'tsondye naⁿ'ñeeⁿ. Maluaa' matseijomna' na nntjoom nn'aⁿ quia na nncwja̱caño̱o̱ⁿ ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. 40Ee juu xuee'ñeeⁿ nntseijomna' m'aⁿ we nn'aⁿ na cwil'a ts'iaaⁿ jo jnda̱a̱. Cwii tsaⁿ'ñeeⁿ wjaañ'oomna' jom na m'aaⁿya ndo' cwii ma'ndiina'. 41Nntseijomna' m'aⁿ we yolcu na cwitua. Cwii tsaⁿ'ñeeⁿ wjaañ'oomna' jom na m'aaⁿya ndo' cwii ma'ndiina'. 42’Jo' chii ñequii'cheⁿ c'om'c'eendyo' ee na ticaliu'yo' cwaaⁿ xuee nncwjee'cañoom nqueⁿ na matsa̱'ntjoom 'o. 43Ñ'oomwaa cala'no̱ⁿ'yo': Xeⁿ ntyjii ts'aⁿ cwaaⁿ nlquie naⁿcanty'ue waⁿ'aⁿ, tixocatsom meiⁿ xonquiaaⁿ na nnc'ooquie'na na nntjeii'na 'naⁿ. 44Jo' chii mati 'o c'om'c'eendyo' ee juu xjeⁿ na ticala'tiuu'yo', majuuto xjeⁿ'ñeeⁿ nncwja̱caño̱o̱ⁿ ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee. 45’Cal'uu m'aaⁿ cwii moso na jndo̱' ts'om ndo' matseicanda̱, jom nlco'jndyee patrom 'naaⁿ'aⁿ na catsa̱'ntjoom cha'tso nt'omcheⁿ moso w'aa'ñeeⁿ na nñequiaaⁿ nantquie nda̱a̱na quia na mawe'ntyjo̱ xjeⁿ. 46Quia na nncwjee' patrom 'naaⁿ'aⁿ na tja cwii joo ndo' nljeii na jeeⁿ ya cwenta mach'eeⁿ, t'maⁿ nñequiaana' na neiiⁿ'. 47Candye'yo' nntsjo̱o̱, mayuu'cheⁿ na cha'tso 'naⁿ na matseixmaⁿ patrom'ñeeⁿ, nntioom cwenta l'o̱ mosoom'm. 48Sa̱a̱ cal'uu na juu moso'ñeeⁿ cwiluiiñê na tia ts'aⁿñê ndo' nntseitioom naquii' ts'oom na taxocwjee' patrom 'naaⁿ'aⁿ na tyuaa', 49ndo' nnto̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na nncwjaaⁿ'aⁿ ntyjemosoñe na m'aⁿ nacje 'naaⁿ'aⁿ. Nlcwa'jndoo'ñê ndo' nntseijomñê nnc'om ñequio naⁿcandyee. 50Mats'ia jo' nncwjee' patrom 'naaⁿ'aⁿ cwii xuee na tic'omc'eⁿ ndo' hora na ticatseitioom na nncwjee'. 51Cwajndii nntseisei' patrom jom, jnda̱ nncju' tsaⁿ'ñeeⁿ jom yuu na m'aⁿ nn'aⁿ na cwe' cwil'aya na ya nn'aⁿndye. Jo' jo' nnty'ioom ndo' nneiⁿnqueeⁿ ndei'n'oom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\